Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire -
Art. 217. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publică/acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat. Comentarii expert (1)

(2) Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. Doctrină (1)

(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.

(4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției publice are caracter de document public. Jurisprudență

(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Derogări (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Modificări (1), Jurisprudență

(7) Conținutul dosarului achiziției publice se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Dosarul achiziției publice - Marian Orzață
Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice - CISAP - întocmește dosarul achiziției în conformitate cu prevederile art. 217. alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin documentele menționate la art. 148 din HG nr. 395/2016, întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire.
[ Mai mult... ]

Refuz acces la oferta declarată confidențială - Ioana Popa
Un ofertant a declarat, în cadrul unei proceduri de atribuire, că oferta depusă este confidențială, fără a aduce justificări în acest sens. După finalizarea procedurii respective, al cărei câștigător este operatorul amintit anterior, autoritatea contractantă primește o solicitare de acces la dosarul achiziției publice din partea unui alt ofertant participant la procedură. În această situație poate autoritatea contractanta să ofere acces la oferta câștigătorului declarată confidențială? De asemenea, ce poate face operatorul căruia i s-a refuzat accesul la oferta declarată confidențială?
Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    125 Art. 217 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 223 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică
Art 224 Contravenții și sancțiuni
Art 225 Contravenții și sancțiuni
Art 226 Contravenții și sancțiuni
Art 227 Contravenții și sancțiuni
Reviste:
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...