Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Finalizarea procedurii de atribuire -
Art. 212. -
Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; Jurisprudență, Comentarii expert (4)

d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achizițiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2); Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă. Jurisprudență

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anulare procedură atribuire contract-cadru - Ioana Popa
În luna mai a anului 2019, un Consiliu Județean are încă în derulare o procedură de atribuire a unui acord-cadru de produse alimentare destinate elevilor, care se va încheia pentru o perioadă de 24 de luni, respectiv pentru anii școlari 2018–2019 și 2019-2020.
Procedura a fost inițiată după începutul anului școlar 2018-2019.
[ Mai mult... ]

Anularea procedurii - Ioana Popa
Care este actul care stă la baza anulării unei proceduri de atribuire în cadrul căreia nu au fost depuse oferte (anulare administrativă)? De asemenea, care sunt prevederile legale ce permit SEAP să efectueze, în mod automat, anularea administrativă, impunând autorității contractante termenul de o zi pentru anularea respectivei proceduri?
În conformitate cu art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă. În continuare, potrivit art. 213 alin. (2) din același act normativ, autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare (conform prevederilor legale în vigoare la momentul inițierii procedurii de atribuire).
[ Mai mult... ]

Modificarea cerințelor de calificare și selecție în ceea ce privește cifra de afaceri și experința similară - Ioana Popa
Ulterior inițierii procedurii de atribuire și publicării documentației de atribuire, autoritatea contractantă a constatat că nu a acordat o atenție suficient de mare pentru a se asigura că operatorii economici dețin resurse economice, tehnice și experiența necesară pentru executarea și finalizarea contractului de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător.
Poate autoritatea contractantă să modifice cerințele de calificare și selecție în ceea ce privește cifra de afaceri și experința similară, în sensul publicării unei erate sau anulării procedurii?
[ Mai mult... ]

Obligație publicare anunț tip erată - Ioana Popa
Autoritatea contractantă are în derulare o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică.
Aceasta a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor prin acționarea, în SEAP, a butonului „extinde perioada de depunere”, însă a omis publicarea în SEAP a unui anuț de tip erată, astfel cum prevede legislația în vigoare, invocând diverse motive ce vizează interfața SEAP dar și faptul că platforma electronică nu transmite în mod automat anunțuri de tip erată.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 202 Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
Art 203 Cataloage electronice
Art 204 Cataloage electronice
Art 205 Cataloage electronice
Art 206 Cataloage electronice
Art 207 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 208 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 209 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 210 Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
Art 211 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 212 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 213 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 214 Informarea candidaților/ofertanților
Art 215 Informarea candidaților/ofertanților
Art 216 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 217 Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Art 218 Subcontractarea
Art 219 Subcontractarea
Art 220 Subcontractarea
Art 221 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Art 222 Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...