Art 141 Împărțirea pe loturi | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire - Împărțirea pe loturi -
Art. 141. -
Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziție publică și a acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu condiția includerii acestor informații în documentele achiziției. Jurisprudență, Comentarii expert (4)

(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacității întreprinderilor mici și mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii și specializări implicate, pentru a adapta conținutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. Comentarii expert (1)

(3) În situația în care autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligația de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.

(5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar și în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.

(7) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în documentele achiziției criteriile și regulile obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis. Comentarii expert (1)

(8) În cazul în care aceluiași ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor și atribuirea acestora aceluiași ofertant, dacă a precizat în anunțul de participare faptul că își rezervă dreptul de a face acest lucru și a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.

(9) În cazul în care aceluiași ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire prin raportare la loturile respective față de punctajul total obținut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.

(10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea punctajului total astfel obținut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinația de loturi respectivă, în ansamblu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Achiziționarea serviciilor de administrare imobil prin acord-cadru sau prin lotizare? - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de administrare imobil constând în servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor, asigurarea serviciilor de deszăpezire a căilor de acces auto și pietonale, servicii de întreținere instalații electrice, servicii de întreținere instalație și centrală termică, servicii de întreținere instalații sanitare, servicii pentru exploatarea centralei telefonice și servicii de dezinsecție și deratizare prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni. Având în vedere că, în opinia autorității contractante, serviciile necesar a fi achiziționate au caracter unitar, este aceasta obligată sau nu să împartă achizițiile în cauză pe loturi?
[ Mai mult... ]

Achiziționarea serviciilor de PT+DTAD a construcțiilor situate pe amplasamentul unui obiectiv de investiții finanțat din bugetul instituției - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de proiectare tehnică și elaborare a documentației tehnice pentru emiterea autorizației de desființare (PT + DTAD) a construcțiilor existente pe amplasamentul unui obiectiv de investiții finanțat din bugetul instituției. Fondurile necesare lucrărilor de desființare (demolare) sunt cuprinse în devizul general al investiției pentru care a fost deja eliberată autorizația de construire. În acest context este posibilă derularea unei singure proceduri simplificate pe loturi respectiv: Lot 1 servicii de proiectare (PT + DTAD) și Lot 2 lucrări de execuție obiectiv investiție.
[ Mai mult... ]

Care sunt criteriile obiective si nediscriminatorii ce se vor aplica pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiași ofertant? - Marian Orzață
Un exemplu în acest sens este cel legat de abordarea autorității/entității contractante orientată spre a găsi un echilibru între motivul pentru care a utilizat opțiunea de a limita numărul de loturi atribuite unui ofertant (spre exemplu motive strategice legate de contextul în care se încadrează obiectele tuturor loturilor, respectiv necesitatea de a diminua riscul de a depinde de capacitatea unui singur contractor pentru a implementa întreg proiectul în discuție) și criteriile de eficiență legate de atingerea rezultatelor la un preț sustenabil.
În acest sens, următorul exemplu orientat pe selectarea loturilor care sunt atribuite în funcție de costul cel mai redus pe care îl incumbă aplicarea acestei opțiuni pentru AC:
[ Mai mult... ]

Criteriul de atribuire se stabilește raportat la valoarea estimată a fiecărui lot sau la valoarea estimată a întregii proceduri? - Marian Orzață
Criteriul de atribuire în cazul organizării procedurii de atribuire pe loturi se stabilește raportat la valoarea estimată a fiecărui lot sau la valoarea estimată a întregii proceduri?
După cum se prevede și în cuprinsul Notificării ANAP cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru, “având în vedere faptul că în cazul organizării unei proceduri de atribuire pe loturi, autoritatea contractantă urmărește încheierea de contracte individuale de achiziție publică pentru fiecare lot în parte, modul de stabilire a criteriului de atribuire se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot și nu la valoarea întregii proceduri de atribuire”, astfel încât fiecare lot poate avea un criteriu de atribuire diferit față de alt lot.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Art 131 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 132 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 133 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 134 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 135 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 136 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 137 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 138 Paragraful 3 Licitația electronică
Art 139 Consultarea pieței
Art 140 Consultarea pieței
Art 141 Împărțirea pe loturi
Art 142 Reguli de publicitate și transparență
Art 143 Reguli de publicitate și transparență
Art 144 Reguli de publicitate și transparență
Art 145 Reguli de publicitate și transparență
Art 146 Reguli de publicitate și transparență
Art 147 Reguli de publicitate și transparență
Art 148 Reguli de publicitate și transparență
Art 149 Reguli de publicitate și transparență
Art 150 Reguli de publicitate și transparență
Art 151 Reguli de publicitate și transparență
;
se încarcă...