Achiziții mixte | Lege 98/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 6-a
Achiziții mixte

Art. 34. -

(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.

(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.

(3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepția situației în care sunt aplicabile dispozițiile art. 38, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ și indiferent de actul normativ care s-ar aplica părților respective. Derogări (1)

(4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziție de produse, lucrări sau servicii, cât și de concesiuni, dispozițiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situațiile în care valoarea estimată a părții/părților din contract care reprezintă achiziție publică, calculată potrivit dispozițiilor art. 9-25, este egală sau depășește pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), atribuirea contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții efectuate în scopul desfășurării unei activități care face obiectul dispozițiilor legii privind achizițiile sectoriale se realizează potrivit dispozițiilor legii privind achizițiile sectoriale.

(6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcție de obiectul său principal.

Art. 35. - Comentarii expert (3)

(1) Contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplică dispozițiile prezentei legi se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziție care constituie obiectul principal al contractului în cauză. Comentarii expert (2)

(2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât și produse, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian - Ioana Popa
Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian pe o perioadă de un an prin procedura simplificată, întrucât valoarea estimată este de 750.000 lei fără TVA.
Serviciile de cazare și restaurant sunt servicii ce se regasesc în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016. Astfel, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, pentru achiziția serviciilor în discuție a căror valoare este egală sau mai mare decât 3.334.050 lei fără TVA, autoritatea contractantă are obligația de a aplica procedurile reglementate de prezenta lege. În cazul în care valoarea achiziției este sub pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, potrivit art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 serviciile respective se pot achiziționa prin proceduri simplificate proprii, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din lege. În ceea ce privește serviciile de transport aerian, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, atunci când valoarea achiziției este egală sau mai mare decat 600.129 lei fără TVA se aplică procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege. Pentru achiziția serviciilor în cauză a căror valoare este sub pragul de 600.129 lei fără TVA autoritatea atribuie contractele potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 prin procedura simplificată, în condițiile prevazute la art. 113. Conform art. 35 din Legea nr. 98/2016 contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, în speță contractele mixte care au ca obiect atât servicii specifice prevazute în Anexa 2, cât și alte servicii, acestea se atribuie prin raportare la tipul achiziției care constituie obiectul principal (determinat în funcție de cea mai mare valoare dintre valorile estimate ale respectivelor servicii).
[ Mai mult... ]

Acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian prin procedură simplificată - Marian Orzață
Descrierea situației de fapt
Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant și transport aerian, pe o perioadă de un an, prin procedură simplificată, întrucât valoarea estimată este de 750.000 lei fara TVA.
[ Mai mult... ]

Contract de achiziție publică având ca obiect execuția unui număr de foraje geotehnice pe amplasamentul unor secțiuni de drum - Marian Orzață
Poate autoritatea contractantă încadra ca fiind contract de achiziție publică de lucrări contractul de achiziție publică având ca obiect execuția unui număr de foraje geotehnice pe amplasamentul unor secțiuni de drum, în vederea completării Studiului Geotehnic existent, prin realizarea de lucrări specifice de investigare a terenului: lucrări de foraje, activități de prospectare geofizică și inginerie geotehnică?
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție care constituie obiectul principal al contractului în cauză.
[ Mai mult... ]

Solicitarea criteriilor de calificare în cadrul unui contract de furnizare echipament care include cu titlu accesoriu lucrări de construcție - Marian Orzață
În cazul în care o autoritate contractantă intenționează să atribuie un contract de furnizare, având ca obiect principal furnizarea unui echipament, care va include, cu titlu accesoriu, lucrări de construcție, cum se solicită criteriile de calificare ale operatorului economic în ceea ce privește execuția lucrărilor de construcții?
Potrivit art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, „Criteriile de calificare privind capacitatea au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul/acordul-cadru și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare.”
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 98/2016:
Obiect, scop și principii
Definiții
Autorități contractante
Domeniu de aplicare
Exceptări
Achiziții mixte
Situații speciale
Activități de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale
Achiziții care implică autorități contractante din alte state membre
Operatori economici
Contracte rezervate
Confidențialitate
Reguli de evitare a conflictului de interese
Reguli aplicabile comunicărilor
Procedurile de atribuire
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
;
se încarcă...