Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul preuniversitar -
CAPITOLUL III

Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar

Art. 32. - Practică judiciară (3)

(1) Perfecționarea pregătirii personalului didactic se realizează prin forme și programe, în raport cu exigențele învățământului, cu evoluția diferitelor discipline de studiu, cicluri de învățământ și profiluri, precum și în funcție de necesitățile și de interesele de perfecționare a diferitelor categorii de cadre didactice.

(2) Activitatea de perfecționare a personalului didactic este coordonată de Ministerul Învățământului și se realizează în:

a) instituții de învățământ superior, prin facultăți, departamente și catedre, pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a profesorilor;

b) instituții de învățământ superior, prin departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic, pentru perfecționarea pregătirii metodice și psihopedagogice a profesorilor;

c) colegii pedagogice și licee pedagogice, pentru perfecționarea de specialitate, metodică și psihopedagogică a personalului didactic din învățământul preșcolar și primar;

d) unități de învățământ de profil, pentru maiștri-instructori;

e) case ale corpului didactic, pentru formarea continuă a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar;

f) centre, institute și alte forme instituționalizate, pentru pregătirea și perfecționarea personalului de conducere, de îndrumare și de control;

g) Palatul Național al Copiilor, pentru perfecționarea personalului didactic din palate și cluburi ale copiilor, precum și tabere școlare.

(3) Inspectoratele școlare și casele corpului didactic, împreună cu instituțiile și unitățile prevăzute la alin. (2), asigură organizarea și realizarea perfecționării personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului Învățământului.

(4) Principalele forme de organizare a perfecționării personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt:

a) activități metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la nivelul unității de învățământ sau pe grupe de unități (comisii metodice, catedre și cercuri pedagogice);

b) sesiuni metodico-științifice de comunicări, simpozioane și schimburi de experiență pe probleme de specialitate și psihopedagogice;

c) stagii periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

d) forme de perfecționare prin corespondență (învățământ la distanță);

e) cursuri fără frecvență, organizate de instituții de învățământ superior, combinate cu consultații periodice, potrivit opțiunilor participanților;

f) cursuri organizate de societăți științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic;

g) cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice sau pentru obținerea definitivării în învățământ ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii;

h) cursuri de pregătire și de perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control, potrivit unor programe specifice;

i) burse de perfecționare și stagii de studiu și de documentare, realizate în țară și în străinătate;

j) cursuri postuniversitare;

k) doctorat.

(5) Programele de perfecționare cuprind:

a) informare științifică de specialitate;

b) informare pedagogică, psihologică și sociologică;

c) informare metodică;

d) informare în domeniul legislației generale și școlare;

e) activități practice în domeniul specialității.

Art. 33. -

(1) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control participă, o dată la 5 ani, la un program de perfecționare prevăzut în metodologia menționată la art. 41.

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) poate fi redus în următoarele situații:

a) când se produc schimbări esențiale la nivelul programelor școlare sau când se introduc noi metode ori tehnologii de instruire și de evaluare;

b) la preluarea funcției, pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control care nu are pregătire atestată în domeniul managementului educațional;

c) la solicitarea consiliului de administrație al școlii sau al inspectoratului școlar,în cazul în care se constată lacune în pregătirea științifică, metodică și psihopedagogică a persoanei respective;

d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.

(3) Condiția prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a obținut, în intervalul amintit, definitivarea în învățământ sau un grad didactic.

Art. 34. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Definitivarea în învățământ se poate obține de către personalul didactic de predare care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7 și care are un stagiu de cel puțin 2 ani la catedră, având în această perioadă funcția de bază în învățământ.

(2) Personalul didactic asociat, cu cel puțin 1/2 normă didactică în specialitate, care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare în învățământ, după un stagiu efectiv de cel puțin 3 ani la catedră.

(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învățământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1).

(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obține definitivarea în învățământ pierde calitatea de titular și, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.

(5) Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și în susținerea unor probe scrise și orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodică și pedagogică, pe baza unor programe aprobate de Ministerul Învățământului. Modificări (2)

(6) Personalului didactic care a obținut definitivarea în învățământ i se recunoaște definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcții didactice prevăzute la art. 5, în cazul în care îndeplinește condițiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcții. Practică judiciară (1)

(7) Asistenților universitari și preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel puțin 3 ani, care trec în învățământul preuniversitar, li se acordă, pe baza unei inspecții speciale, definitivarea în învățământ.

(8) Preparatorilor universitari care trec în învățământul preuniversitar li se recunoaște ca stagiu la catedră perioada în care au funcționat în această calitate.

Art. 35. - Referințe (1)

(1) Gradul didactic II se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la definitivarea în învățământ și care demonstrează competență în activitatea instructiv-educativă, consemnată în fișa de evaluare anuală.

(2) Probele pentru obținerea gradului didactic II constau în:

a) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani;

b) un test de specialitate și de metodica specialității, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborat pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare specialitate în parte;

c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Învățământului, care cuprinde și elemente de psihologie și de sociologie educațională.

(3) Lectorilor universitari/șefilor de lucrări, care au avut funcția de bază în învățământul superior și o vechime la catedră de cel puțin 6 ani, la încadrarea în învățământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II, pe baza unei inspecții școlare speciale.

Art. 36. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Gradul didactic I se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă și de inovare pedagogică, evidențiate în fișa de evaluare anuală. Practică judiciară (1)

(2) Probele pentru obținerea gradului didactic I constau în: Practică judiciară (1)

a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare specialitate în parte;

b) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;

c) elaborarea unei lucrări metodico-științifice, sub îndrumarea unui conducător științific stabilit de instituția cu competențe în domeniu;

d) susținerea lucrării metodico-științifice, în fața comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Învățământului.

(3) Personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995 și care a obținut titlul științific de doctor în domeniul specialității pe care o predă i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecții școlare speciale. Modificări (1)

Art. 37. - Referințe (1)

(1) Personalul didactic care a obținut definitivarea în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme față de perioada prevăzută de lege.

(2) În cazul în care profesorii au două specialități principale sau o specialitate principală și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I pot fi obținute la una dintre cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitățile înscrise pe diplomă. Modificări (1)

(3) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, i se recunosc gradele didactice obținute în această calitate și în cazul absolvirii ulterioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată, dacă își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau profesional. Modificări (3)

(4) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, care, ulterior obținerii gradelor didactice în această calitate, a absolvit cu diplomă de licență o instituție de învățământ superior de lungă durată, trecut prin concurs în învățământul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice astfel: Modificări (1)

a) pentru gradul II, dacă promovează proba prevăzută la art. 35 alin. (2) lit. b);

b) pentru gradul I, dacă promovează proba prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. c) și d).

(5) Educatoarelor, învățătorilor, institutorilor și maiștrilor-instructori care au obținut gradele didactice II și I și ulterior au absolvit cu diplomă de licență sau de absolvire o instituție de învățământ superior li se recunosc aceste grade, dacă își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau profesional. Celor angajați prin concurs în învățământul liceal, în calitate de profesori, li se aplică prevederile alin. (4) lit. a) și b). Modificări (1)

(6) Educatoarele și învățătorii care au obținut în această calitate grade didactice beneficiază de acestea și după numirea lor ca institutori.

(7) Gradele didactice obținute de maiștrii-instructori în această calitate sunt recunoscute pentru orice treaptă de învățământ preuniversitar în care aceștia își desfășoară activitatea.

(8) Definitivarea în învățământ și gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului învățământului.

(9) Personalul didactic care ocupă funcții cu drept de rezervare a catedrei, înscris la gradul II sau la gradul I, trebuie să aibă cel puțin 4 ore de predare săptămânal, în anul în care li se efectuează inspecția școlară specială.

(10) În caz de nepromovare, examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 2 ani școlari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel puțin 3 ani școlari.

Art. 38. -

(1) Inspecțiile școlare speciale în vederea obținerii definitivării în învățământ și a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituții de învățământ superior (lectori universitari/șefi de lucrări, conferențiari și profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori școlari, precum și de către alte cadre didactice din învățământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Învățământului.

(2) Inspectorii școlari și cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecții școlare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puțin egal cu acela pentru care fac inspecția și să fie în specialitatea corespunzătoare. Practică judiciară (1)

Art. 39. - Practică judiciară (1)

Perfecționarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează, după caz, în casele corpului didactic sau în alte unități stabilite de Ministerul Învățământului.

Art. 40. -

Pentru personalul didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control în învățământul preuniversitar se organizează stagii de pregătire și de perfecționare în domeniul managementului educațional. La aceste cursuri pot participa și alți membri ai personalului didactic interesați, în limita locurilor stabilite de către organizatori, pe baza unor teste de aptitudini manageriale.

Art. 41. -

Modalitățile de organizare, de desfășurare, de evaluare și de finanțare a activităților de perfecționare a pregătirii personalului didactic și de obținere a definitivării și a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului.

Mergi la:
Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora
Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...