Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul superior -
CAPITOLUL IV

Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic

Secțiunea 1
Norma didactică și de cercetare

Art. 79. - Practică judiciară (3)

(1) În atribuțiile personalului didactic din învățământul superior intră:

a) activități didactice de predare, de seminarizare și lucrări practice, de instruire practică și de evaluare, conform planurilor de învățământ și programelor analitice;

b) activități de pregătire științifică și metodică și alte activități în interesul învățământului; Practică judiciară (1)

c) activități de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, activități de proiectare și creație artistică, potrivit specificului.

(2) Activitățile corespunzătoare menționate la alin. (1) sunt prevăzute în fișa postului, tipizată la nivel național. Fișa, elaborată de Ministerul Învățământului împreună cu federațiile sindicale din învățământul superior, pe baza propunerilor senatelor universitare, constituie anexă la contractul colectiv de muncă.

(3) Fișa individuală a postului nominalizează activitățile din fișa tipizată, stabilite, cu acordul cadrului didactic, de catedră sau de către departament. Fișa individuală, revizuită în fiecare an universitar, constituie anexă la contractul individual de muncă.

Art. 80. - Practică judiciară (2)

(1) Norma didactică, potrivit art. 79 alin. (1) lit. a), poate cuprinde: Practică judiciară (1)

a) activități de predare;

b) activități de seminar, proiecte de an, lucrări practice și de laborator; Practică judiciară (1)

c) îndrumare de proiecte, de lucrări de licență și de absolvire, de practică pedagogică, productivă și de cercetare științifică; Practică judiciară (1)

d) îndrumarea doctoranzilor în stagiu; Modificări (1)

e) conducere de disertații; Modificări (1)

f) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;

g) activități de evaluare;

h) consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului.

(2) Norma didactică săptămânală în învățământul superior se cuantifică în ore convenționale. Această normă este de cel mult 16 ore săptămânal, reprezentând activități prevăzute la alin. (1). Practică judiciară (1)

(3) Norma didactică se stabilește conform planului de învățământ și se calculează ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada anului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabilește prin împărțirea numărului de ore convenționale din fișa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învățământ, pentru activitatea didactică de predare și de seminarizare din întregul an universitar. Practică judiciară (1)

(4) Ora convențională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activități similare acestora, din învățământul universitar. Modificări (1)

(5) În învățământul universitar, ora de curs reprezintă 2ore convenționale. Modificări (1)

(6) În învățământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecționare a personalului didactic, precum și în învățământul universitar cu predare integrală în limbi de circulație internațională, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de seminar sau de activități similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenționale. Pentru conducătorii de doctorat, se normează 0,5 ore convenționale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu. Modificări (2)

(7) Pentru cadrele didactice care desfășoară activități în departamente sau în secții cu predare într-o limbă de circulație internațională, în învățământul universitar, norma didactică se calculează potrivit alin. (6). Fac excepție de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulație internațională, pentru care se aplică prevederile alin. (4) și (5). Modificări (2)

(8) În învățământul postuniversitar medical, forma rezidențiat, normarea personalului didactic se face în baza prevederilor art. 79 din Legea învățământului nr. 84/1995.

(9) Activitățile de evaluare prevăzute la alin. (1) lit. g), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenționale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcție de profil și de specializare.

Art. 81. - Practică judiciară (4)

(1) Norma didactică săptămânală medie, calculată în ore convenționale, pentru activitățile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-f) se stabilește după cum urmează:

a) profesor universitar: 5-7 ore, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de curs;

b) conferențiar universitar: 7-9 ore, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de curs;

c) lector universitar/șef de lucrări: 9-11 ore, dintre care cel puțin 2 ore convenționale de curs;

d) asistent universitar: 10-11 ore, cuprinzând activități menționate la art. 80 alin. (1) lit. b) și c);

e) preparator universitar: 4-6 ore, cuprinzând activități menționate la art. 80 alin. (1) lit. b) și c); preparatorul universitar va efectua săptămânal 6 ore de asistență. Practică judiciară (1)

(2) Prin excepție, norma personalului didactic prevăzut la alin. (1) lit. a)-c), care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs, se majorează cu 2ore convenționale. Norma personalului didactic care nu desfășoară activități de cercetare științifică sau echivalentă acesteia se majorează cu până la 4 ore convenționale, fără a depăși 15 ore convenționale. Aceste excepții se aprobă de consiliul facultății. Practică judiciară (1)

(3) Norma asistentului universitar cu titlul științific de doctor poate cuprinde, cel mult, 2 ore convenționale de curs.

(4) În situația în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform alin. (1)-(3), aceasta se completează cu activități de cercetare științifică, la propunerea șefului de catedră, cu acordul consiliului facultății. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenționale. Cadrul didactic își menține calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs.

(5) Cadrele didactice titulare, a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. (1)-(4), pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare științifică finanțată de la bugetul de stat, în cadrul catedrei sau al departamentului, menținându-și calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligațiile personalului de cercetare din învățământul superior.

(6) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatul universitar stabilește, diferențiat, norma didactică efectivă, în funcție de profil, specializare, ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenților și de dimensiunea formațiunilor de studiu.

Art. 82. -

Personalul didactic auxiliar din învățământul superior desfășoară activități specifice stabilite în fișa individuală a postului. Timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.

Art. 83. - Practică judiciară (1)

Personalul de cercetare și de proiectare din învățământul superior desfășoară activități specifice, stabilite în fișa individuală a postului de către conducerea catedrei sau a departamentului, cu acordul persoanei în cauză.

Art. 84. -

(1) Statele de funcții ale personalului didactic se întocmesc anual. Practică judiciară (2)

(2) Funcțiile didactice și numărul posturilor se stabilesc ținând seama de:

a) planurile de învățământ;

b) formațiunile de studiu;

c) normele didactice și de cercetare.

(3) În statul de funcții sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice ocupate sau vacante, specificându-se funcțiile didactice corespunzătoare și numărul săptămânal de ore convenționale repartizate pe ore de curs, seminarii, laboratoare, lucrări practice sau proiecte, practica de specialitate și activități echivalente acestora, la disciplinele din planul de învățământ.

(4) Statele de funcții se întocmesc la catedre sau la departamente, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice de către consiliul facultății. La catedrele sau la departamentele cu discipline la mai multe facultăți sau colegii, statele de funcții se completează pe baza notelor de comandă, avizate de conducerea instituției de învățământ superior.

(5) Formațiunile de studiu și dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultăților, în următoarele condiții: Practică judiciară (1)

a) în învățământul universitar: grupa de studii cuprinde în medie 20 de studenți, dar nu mai puțin de 13 și nu mai mult de 25; subgrupa de studii pentru aplicații și lucrări practice cuprinde în medie 10 studenți, dar nu mai puțin de 7 și nu mai mult de 13; Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) prin excepție de la prevederile stabilite la lit. a), formațiunile de studiu pentru practica pedagogică, învățământul medical clinic, de artă, sportiv, precum și pentru învățământul postuniversitar pot fi mai mici, la propunerea senatelor universitare și cu acordul Ministerului Învățământului. Prevederea de mai sus se poate aplica și la alte domenii, în funcție de specific și de situație;

c) la disciplinele opționale și facultative, formațiunile de studiu cuprind cel puțin 5 studenți.

(6) Statul de funcții al personalului didactic se avizează de consiliul facultății și se aprobă de senatul universitar. Practică judiciară (1)

Art. 85. - Practică judiciară (1)

Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul titular ori de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora, conform prezentei legi.

Secțiunea a 2-a
Condițiile de salarizare a personalului didactic

Art. 86. -

Salarizarea personalului didactic și de cercetare din învățământului superior se face în conformitate cu prevederile art. 48 din prezenta lege.

Art. 87. - Practică judiciară (1), Reviste (1)

(1) Salarizarea personalului didactic se stabilește în raport cu:

a) funcția didactică;

b) titlul științific;

c) norma didactică;

d) calitatea activității didactico-științifice stabilite pe baza procedurii de evaluare anuală;

e) vechimea recunoscută în învățământ;

f) condițiile specifice în care își desfășoară activitatea.

(2) Cadrul didactic aflat în situațiile prevăzute la art. 81 alin. (4) și (5) este salarizat corespunzător postului deținut ca titular.

Art. 88. -

Salarizarea personalului de cercetare din instituțiile de învățământ superior se stabilește în raport cu:

a) funcția de cercetare;

b) titlul științific;

c) calitatea activității de cercetare, stabilită pe baza procedurii de evaluare anuală;

d) vechimea recunoscută în cercetare;

e) contribuția adusă în procesul de învățământ;

f) aportul financiar și material rezultat din activitatea proprie;

g) condițiile specifice în care își desfășoară activitatea.

Art. 89. -

(1) Sporul de salariu prevăzut la art. 87 alin. (1) lit. f) și la art. 88 lit. g) se atribuie personalului didactic și de cercetare care desfășoară activități în condiții de risc, potrivit legii și contractului colectiv de muncă, fără a depăși 30% din salariul de bază și care face parte din acesta.

(2) Drepturile și obligațiile referitoare la protecția muncii, care revin personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, se stabilesc în cadrul contractelor colective de muncă dintre instituțiile de învățământ superior și sindicate sau reprezentanții salariaților din instituție, potrivit legii. Practică judiciară (1)

(3) Drepturile salariale provenite din cercetare științifică, proiectare, consultanță, expertiză, invenții și inovații, precum și din cumul sau plata cu ora, se defalcă, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, și se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri. Practică judiciară (1)

Art. 90. - Practică judiciară (3)

(1) Personalul didactic din învățământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 81 alin. (4) și (5), beneficiază de tranșele de vechime la salarizare, stabilite de lege, și de două tranșe suplimentare care se acordă la 35 și la peste 40 de ani de activitate în învățământ.

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru vechimea în învățământ de până la 30 de ani sunt cei prevăzuți de legislația în vigoare.

(3) Pentru fiecare dintre tranșele suplimentare de vechime se acordă o creștere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranșei anterioare de vechime. Practică judiciară (42)

(4) Personalul didactic din învățământul superior beneficiază și de prevederile art. 50 alin. (13).

(5) Personalul didactic și de cercetare din învățământul superior, care are titlul științific de doctor, beneficiază de prevederile art. 50 alin. (10).

(6) Personalul didactic din învățământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 81 alin. (4) și (5), cu performanțe deosebite în pregătirea studenților, în inovare didactică și în cercetare științifică, precum și cu o vechime de peste 15ani în învățământ, poate beneficia de gradația de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă la 15% din numărul posturilor didactice existente la nivelul instituției de învățământ superior, autorizate sau acreditate, și reprezintă 20% din salariul de bază al persoanei îndreptățite. Gradația de merit se include în salariul de bază. Practică judiciară (1)

(7) Proporția de 15% prevăzută la alin. (6) se eșalonează în cote anuale de 5% în primii trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(8) Atribuirea gradației de merit se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:

a) candidatul întocmește și depune, la conducerea catedrei sau a departamentului, raportul de autoevaluare a activității desfășurate;

b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului, care formulează o apreciere sintetică asupra activității candidatului;

c) conducerea catedrei sau a departamentului înaintează consiliului facultății raportul de autoevaluare și aprecierea sintetică; acesta analizează și transmite senatului universitar lista candidaților recomandați, potrivit numărului de gradații de merit atribuite de către senat facultății respective;

d) senatul universitar analizează recomandările consiliilor facultăților și hotărăște acordarea gradațiilor de merit;

e) rectorul emite decizie de acordare a gradației de merit.

(9) Gradația de merit se acordă pe o perioadă de 3 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

(10) Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare și de proiectare din învățământul superior poate beneficia de salariu de merit, conform legii. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor existente în instituția de învățământ superior, potrivit legislației în vigoare. Practică judiciară (4)

(11) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit.

(12) Art. 50 alin. (11) se aplică în mod corespunzător și personalului din învățământul superior.

Art. 91. -

(1) Persoanele alese în funcțiile de conducere din învățământul superior de stat beneficiază de indemnizație lunară de conducere, calculată în procente din salariul de bază al funcției de profesor universitar, cu vechime maximă, după cum urmează: Practică judiciară (1)

a) 10-15% pentru șef de catedră;

b) 15-20% pentru director de departament;

c) 10-15% pentru secretarul științific al consiliului facultății;

d) 15-20% pentru prodecan;

e) 20-30% pentru decan;

f) 20-25% pentru secretarul științific al senatului universitar;

g) 25-30% pentru prorector;

h) 35-45% pentru rector.

(2) Stabilirea cuantumului indemnizațiilor între limitele prevăzute la alin. (1) se face în funcție de specificul instituției de învățământ superior, de numărul posturilor didactice și de numărul studenților. Criteriile de diferențiere între instituțiile de învățământ superior, precum și în interiorul acestora se stabilesc de Ministerul Învățământului.

(3) Prin echivalare, pentru funcțiile din Ministerul Învățământului se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1).

Art. 92. -

Preparatorii și asistenții universitari beneficiază de primă de instalare o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.

Art. 93. -

(1) Personalul didactic poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 81 alin. (1)-(5) la nivelul postului, cu respectarea drepturilor de vechime a persoanei în cauză, la care se adaugă și sporurile cuvenite. Personalul didactic din învățământul superior beneficiază de prevederile art. 51 alin. (8).

(2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face, potrivit alin. (1), pe o durată de 10 luni din anul universitar. Practică judiciară (1)

(3) Cadrul didactic care efectuează ore din normele vacante trebuie să îndeplinească condițiile minimale cerute de prezentul statut pentru activitatea respectivă.

(4) Personalul didactic din învățământul de stat, precum și cel al instituțiilor de învățământ privat autorizate sau acreditate, poate îndeplini cel mult două norme didactice, cu acordul conducerii unității de învățământ unde este titular cu carnet de muncă. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență (1)

(5) Condițiile pentru suplinire colegială se stabilesc în Carta universitară.

Art. 94. -

(1) Numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabilește de senatul universitar, în funcție de bugetul și specificul instituției, al facultății, al specializării, al departamentului și al catedrei. Nomenclatorul general de funcții didactice auxiliare din învățământul superior, precum și nivelul studiilor cerute pentru aceste funcții se elaborează de Ministerul Învățământului, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de catedră, de facultate sau de departament, potrivit legii.

(3) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite în fișa individuală a postului, aprobată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de șeful catedrei, și este anexă la contractul individual de muncă.

(4) Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul Învățământului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan național. Senatele universitare pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcția respectivă, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de muncă la nivel de instituție. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora
Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...