Norma didactică | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul preuniversitar - Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic -
Secțiunea 1

Norma didactică

Art. 42. - Practică judiciară (16)

(1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde: Practică judiciară (23)

a) activități didactice de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare, conform planurilor de învățământ; Practică judiciară (4)

b) activități de pregătire metodico-științifică și activități de educație, complementare procesului de învățământ.

(2) Activitățile concrete, corespunzătoare prevederilor alin. (1), sunt prevăzute în fișa postului, tipizată la nivel național, elaborată de Ministerul Învățământului împreună cu federațiile sindicale din învățământ recunoscute la nivel național și inclusă ca anexă la contractul colectiv de muncă. În fișa individuală a postului sunt incluse activitățile concrete cuprinse la alin. (1) lit. a) și sunt selectate acele activități prevăzute la alin. (1) lit. b) care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv. Fișa individuală a postului, revizuită anual, constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Atribuțiile concrete prevăzute la alin. (1) lit. b), cuprinse în fișa individuală a postului, se referă la activități specifice sistemului național de învățământ. Practică judiciară (1)

Art. 43. - Practică judiciară (56)

Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităților prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează: Practică judiciară (12)

a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupă de preșcolari sau pentru grupe combinate, în unitățile în care nu se pot constitui grupe separate; la grădinițele cu program prelungit și la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture; Practică judiciară (3)

b) un post de învățător (institutor) pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate; Practică judiciară (20)

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul preuniversitar; Practică judiciară (4)

d) 24 de ore pe săptămână pentru maiștrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din unitățile și clasele învățământului de artă, de educație fizică, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică, norma didactică se stabilește potrivit prevederilor de la lit. a)-d);

f) pentru personalul didactic din învățământul special și din casele de copii, norma didactică se stabilește astfel: profesori și învățători la predare și profesori pentru activități specifice - terapia tulburărilor de limbaj, educația auditiv-perceptivă compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea și educația senzorială, educația vizual-perceptivă compensatorie, psihodiagnoza, orientarea școlară și profesională, psihoterapia și consilierea, cultura fizică medicală, kinetoterapia, educația psihomotrică și altele de acest tip - 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator și maistru-instructor - 20 de ore pe săptămână; Practică judiciară (2)

g) pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant, precum și pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactică este de 16 ore pe săptămână. Practică judiciară (2)

Art. 44. - Referințe (1), Practică judiciară (12)

(1) Norma didactică cuprinde ore prevăzute în planurile de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licență sau de absolvire. Practică judiciară (7)

(2) Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului, cu menținerea drepturilor salariale.

(3) În învățământul preșcolar și primar, orele de limbi străine, prevăzute în planurile de învățământ, nu se includ în norma educatoarei, a învățătorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul. Practică judiciară (21)

(4) Orele de limbi străine din învățământul preșcolar și din cel primar pot fi predate, în condițiile alin. (3), și de educatoare, de învățători ori de institutori de la grupa sau clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectivă, validat de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (3)

(5) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activitățile prevăzute în planurile de educație corespunzătoare profilurilor cercurilor și atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Învățământului, în limitele normelor stabilite la art. 43.

Art. 45. - Practică judiciară (31)

(1) Personalul didactic de predare și de instruire practică, cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Practică judiciară (67)

(2) În învățământul gimnazial din mediul rural, unde norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 și 44, aceasta poate fi diminuată, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe săptămână, fiind constituită din ore de la specializarea sau specializările de bază și din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fără diminuarea salariului. Practică judiciară (2)

(3) Activitatea de dirigenție, inclusă în planurile de învățământ, nu se cuprinde în norma didactică de predare, cu excepția situației prevăzute la alin. (2).

Art. 46. - Modificări (1)

Norma didactică de predare a personalului de conducere din unitățile de învățământ, a personalului de îndrumare și de control se stabilește prin fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu revizuire anuală, în baza prezentului statut și a normelor metodologice aprobate de Ministerul Învățământului.

Art. 47. - Practică judiciară (2)

Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Mergi la:
Funcțiile didactice și didactice auxiliare
Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare
Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare
Funcțiile de conducere
Funcțiile de îndrumare și de control
Norma didactică
Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar
Funcțiile didactice și de cercetare
Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Ocuparea și eliberarea posturilor didactice
Norma didactică și de cercetare
Condițiile de salarizare a personalului didactic

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...