Învățământul preuniversitar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL II
Învățământul preuniversitar

CAPITOLUL I
Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condițiile pentru ocuparea acestora

Secțiunea 1
Funcțiile didactice și didactice auxiliare

Art. 5. - Practică judiciară (25)

(1) Funcțiile didactice sunt: Practică judiciară (2)

a) în învățământul preșcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (2)

b) în învățământul primar: învățător/învățătoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (1)

c) în învățământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor; Modificări (2), Practică judiciară (2)

d) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, învățător, învățător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educație specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, maistru-instructor, învățător-educator, profesor-educator. Modificări (1)

(2) În unitățile conexe învățământului preuniversitar funcțiile didactice sunt: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) în casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, învățător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog; Modificări (2)

b) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog; Modificări (1)

c) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; Modificări (1)

d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor;

f) în unitățile cu activități extrașcolare: educator/educatoare, învățător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Art. 6. - Practică judiciară (9)

(1) Funcțiile didactice auxiliare sunt: Practică judiciară (7)

a) bibliotecar, documentarist, redactor; Practică judiciară (2)

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog școlar;

f) instructor-animator, instructor de educație extrașcolară;

g) asistent social;

h) corepetitor. Modificări (1)

(2) Ministerul Învățământului, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului, să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

Secțiunea a 2-a
Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare

Art. 7. - Practică judiciară (11)

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii: Practică judiciară (1)

a) pentru funcția de educator/educatoare în învățământul preșcolar - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

b) pentru funcția de învățător - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, secția pentru învățători, sau a secției educatoare-învățători ori a unei școli echivalente; Practică judiciară (1)

c) pentru funcția de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea unei instituții de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic; Modificări (1), Practică judiciară (2)

d) pentru funcția de profesor în învățământul gimnazial și în învățământul profesional - absolvirea, cu examen de licență ori examen de absolvire, a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată*); Modificări (1), Practică judiciară (4)

*) Legea învățământului nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.

e) pentru funcția de profesor în învățământul liceal și postliceal - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profilul postului, sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995; Modificări (1), Practică judiciară (2)

f) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale în domeniu, precum și efectuarea unui stagiu de cel puțin 3 ani în domeniu; pentru această funcție trebuie îndeplinită și condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învățământul special trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii menționate la alin. (1), precum și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială.

(3) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din unitățile conexe învățământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile de studii prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru ocuparea funcției de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Art. 8. - Practică judiciară (3)

Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii:

a) pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de redactor - absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu;

b) pentru funcția de informatician - absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar, de profil;

c) pentru funcția de laborant și de tehnician - absolvirea cu examen de diplomă, în profilul postului, a unei școli postliceale sau a liceului, urmată de un curs de inițiere în domeniu, în condițiile stabilite de Ministerul Învățământului;

d) pentru funcția de pedagog școlar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;

e) pentru funcția de instructor-animator - absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu și absolvirea cursurilor speciale pentru obținerea atestatului de aptitudini pentru această funcție; Referințe (1)

f) pentru funcția de instructor de educație extrașcolară - absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diplomă de bacalaureat;

g) pentru funcția de asistent social - absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licență sau de absolvire, sau a unei școli sanitare postliceale ori a unei școli postliceale de conducători puericultori;

h) pentru funcția de corepetitor - absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, ori a unui liceu de specialitate.

Secțiunea a 3-a
Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare

Art. 9. - Practică judiciară (11)

(1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular și cel asociat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 7 și 8. Practică judiciară (1)

(2) Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din interviu și din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului învățământului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul de stat este asigurată de Ministerul Învățământului, iar organizarea și desfășurarea acestora, de către inspectoratele școlare, precum și de către unitățile de învățământ preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul Învățământului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul particular se organizează de către unitatea școlară respectivă, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 10. - Practică judiciară (1)

(1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învățământul de stat este: Practică judiciară (3)

a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeași localitate sau în localitatea unde își are domiciliul, în limitele aceluiași regim de mediu, în unități de învățământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, respectând prevederile art. 7 și ale art. 13 alin. (5), care se aplică în mod corespunzător; dacă postul este solicitat de două sau mai multe persoane, se organizează concurs; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (8)

b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare; transferul se efectuează în unități școlare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, în specialitate, în limitele aceluiași regim de mediu, rural sau urban, ori din mediul urban în mediul rural; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (6)

c) detașarea în interesul învățământului, prin concurs specific; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) detașarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate și a posturilor rămase vacante în urma operațiunilor prevăzute la lit. a)-e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personal suplinitor, titular sau asociat.

(2) Anual, posturile declarate vacante din învățământul preuniversitar de stat și particular se aduc la cunoștință persoanelor interesate, cu cel puțin 30 de zile înaintea concursului, prin publicare în presa centrală, locală și prin afișare la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ respective.

(3) Calendarul activităților prevăzute la alin. (1) și (2), tematica și condițiile de concurs se fac publice în fiecare an școlar, până la 15 noiembrie.

Art. 11. - Practică judiciară (14)

(1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numită de inspectorul școlar general, având ca președinte un inspector școlar general adjunct. Componența comisiei și atribuțiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul învățământului. Practică judiciară (5)

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Învățământului. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de către acestea. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) La concursurile organizate de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecționarea personalului din județele arondate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) La concursurile organizate de unitățile de învățământ, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul unității școlare respective. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) În învățământul de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul școlar. Angajarea pe post se face prin dispoziție a inspectorului școlar general. În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității și se comunică în scris inspectoratului școlar. Modificări (1), Practică judiciară (166), Reviste (1)

(6) Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. (1), după finalizarea acestora. Practică judiciară (1)

(7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori. Derogări (1)

Art. 12. - Practică judiciară (2)

(1) Contestațiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învățământul de stat se adresează inspectoratului școlar, în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestațiile se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către o comisie stabilită de rectorul instituției de învățământ superior unde a fost făcută evaluarea lucrărilor. Din această comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestei comisii este definitivă.

(3) Contestațiile privind rezultatele concursului în învățământul particular se adresează unității organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă.

Art. 13. - Practică judiciară (10)

(1) Prin restrângere de activitate se înțelege situația în care postul de educatoare, învățător, institutor și învățător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari sau de elevi prevăzute de lege.

(2) Inspectoratul școlar are obligația de a face publică, prin afișare la inspectorat și la unitățile de învățământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puțin 30 de zile înaintea declanșării procedurilor prevăzute la alin. (4) și (5).

(3) În cazul profesorilor și al maiștrilor-instructori, restrângerea activității constă în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăți de normă, fără posibilități de completare, în aceeași școală sau într-o școală apropiată, cu ore de specialitate sau de specialități înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauză.

(4) În cazul restrângerii activității unei unități de învățământ, se renunță, în ordine, la:

a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare;

c) activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.

(5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate, în afara situației prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluare obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului profesoral al unității școlare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie al cărei președinte este inspectorul școlar de specialitate. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de Ministerul Învățământului, constă într-o inspecție școlară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul școlar al elevilor, activitatea didactico-științifică, lucrări științifice, studii, articole, programe și manuale școlare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii social-umanitare: soț/soție cu domiciliul în localitate, părinți cu domiciliul în localitate, motive de sănătate care nu permit părăsirea localității, soțul/soția să lucreze în învățământ, alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9. Contestațiile se rezolvă potrivit dispozițiilor art. 12. Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național participă, ca observatori, la toate etapele restângerii de activitate. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Art. 14. - Practică judiciară (3)

(1) Detașarea în interesul învățământului, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unități de învățământ: grădinițe, școli sau clase constituite din elevi capabili de performanțe, la grupe, inclusiv de preșcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerințe speciale de educație, unități-pilot, unități de aplicație, unități deficitare în personal didactic și pentru asigurarea conducerii unităților de învățământ, precum și în funcțiile de îndrumare și de control. Practică judiciară (2)

(2) Detașarea personalului titular în învățământ, în posturile menționate la alin. (1), se poate efectua conform legii și cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă, supus revizuirii anuale.

(3) Detașarea în posturile didactice prevăzute la alin. (1) poate fi efectuată pe o durată de 1-4 ani, corespunzătoare unui ciclu de învățământ, iar pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârșitul anului școlar respectiv. Practică judiciară (2)

(4) Persoana detașată își păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detașată. Practică judiciară (1)

(5) Detașarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post.

Art. 15. -

Detașarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al cărei soț este cadru didactic. Detașarea se face pe o perioadă de cel mult doi ani școlari consecutivi, cu păstrarea calității de titular pe postul și la unitatea de unde a fost detașată. Practică judiciară (1)

Art. 16. -

(1) Posturile rămase vacante în urma operațiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), precum și cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de către suplinitorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 și 7, pe o perioadă de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului pe post.

(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupă, cu prioritate, de către candidații care au participat la concursul organizat conform art. 10 lit. d), în ordinea mediilor obținute, pe o perioadă de un an școlar. Modificări (1)

(3) Posturile prevăzute la alin. (1), rămase vacante după operațiunile menționate la alin. (2), se ocupă printr-un nou concurs organizat de inspectoratul școlar, la care pot participa candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Orele rămase neocupate se atribuie de către directorul școlii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate. Practică judiciară (2)

(5) Personalul didactic titular aflat în concediu fără plată nu poate fi încadrat în activități de suplinire, cumul sau plata cu ora. Reviste (1)

(6) În mod excepțional, în lipsa personalului didactic calificat, după epuizarea situațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), pot fi încadrați, pe o durată de cel mult un an școlar, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat, și care sunt testați prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele în curs de calificare pentru învățământ, cărora li se asigură continuitatea pe post, dacă acesta nu se ocupă prin concurs, și persoanele care au funcționat în anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel puțin calificativul "bine". Personalul didactic necalificat este obligat să participe periodic la cursuri de inițiere în profilul postului și în metodica predării disciplinei respective, organizate de inspectoratul școlar. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Art. 17. - Practică judiciară (4)

Eliberarea din învățământ a personalului didactic titular, prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de muncă, se face de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii.

Art. 18. - Practică judiciară (1)

Contestațiile privind mobilitatea personalului didactic, cu excepția prevederilor art. 12, se rezolvă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (6). Hotărârile acestuia sunt definitive și pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Art. 19. - Practică judiciară (2)

(1) Personalul didactic auxiliar din învățământ se angajează prin concurs, potrivit prevederilor art. 8.

(2) Angajarea și eliberarea din funcție a personalului didactic auxiliar în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație. Practică judiciară (2)

(3) Angajarea și eliberarea din funcție a personalului didactic auxiliar în unitățile de învățământ fără personalitate juridică se fac de către organul ierarhic superior, cu consultarea directorului unității respective.

(4) Structura și numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învățământul de stat se stabilesc de către inspectoratul școlar, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare categorie de personal. Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (1)

(5) Eliberarea din învățământ a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.

CAPITOLUL II
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control

Secțiunea 1
Funcțiile de conducere

Art. 20. - Practică judiciară (20)

(1) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ sunt: director și director adjunct. Practică judiciară (1)

(2) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare sunt: inspector școlar general și inspector școlar general adjunct. Modificări (2), Practică judiciară (4)

(3) Funcțiile de conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Învățământului.

Art. 21. - Modificări (1), Practică judiciară (6)

(1) Funcțiile de director și de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puțin gradul didactic II și vechime la catedră de cel puțin 5 ani, care se distinge prin calități profesionale, manageriale și morale.

(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în învățământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul școlar, diferențiat după nivelul unității, care constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) interviu, prin care se testează și cunoștințele de legislație școlară și de management educațional.

(3) Numirea într-o funcție de conducere în unitățile de învățământ de stat, după concurs, se face pe bază de contract de management educațional, în condițiile legii, de către: Modificări (2), Practică judiciară (1)

a) inspectorul școlar general, pentru directorii din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial și profesional, pentru directorii adjuncți din învățământul de stat preuniversitar, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile cu activitate extrașcolară și din unitățile conexe subordonate inspectoratului;

b) ministrul învățământului, pentru directorii din învățământul de stat liceal și postliceal, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile direct subordonate Ministerului Învățământului.

(4) Organizarea și desfășurarea concursurilor se reglementează prin metodologii aprobate de ministrul învățământului. Practică judiciară (2)

(5) În cazul neocupării funcțiilor de director sau de director adjunct, conform prevederilor prezentului articol, inspectorul școlar general are dreptul de a face numiri cu delegație sau prin detașare, pe o perioadă de cel mult un an școlar, cu posibilitate de revenire după fiecare scoatere la concurs. Practică judiciară (4)

(6) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ particular se ocupă prin concurs organizat de unitatea respectivă, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Numirile în aceste funcții sunt de competența organizatorului, cu informarea inspectorului școlar general. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 22. -

(1) În unitățile de învățământ în a căror structură sunt incluse și clase ale învățământului primar sau grupe de învățământ preșcolar, unul dintre directorii adjuncți este, după caz, institutor, învățător sau educatoare.

(2) La unitățile de învățământ, grădinițe sau școli cu clasele I-IV, cu un singur post, cadrul didactic respectiv este și directorul unității.

(3) În unitățile școlare care funcționează numai cu clasele I-IV, unul dintre institutori sau învățători îndeplinește și funcția de director.

Art. 23. -

(1) În unitățile distincte de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale, funcțiile de conducere se ocupă de personal didactic aparținând acestei minorități sau de personal didactic bun cunoscător al limbii respective.

(2) În unitățile de învățământ cu secții de predare în limba unei minorități naționale, se recomandă ca unul dintre directori să fie și cunoscător al limbii respective.

(3) În unitățile de învățământ prevăzute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin excepție se numește și un director adjunct de la altă secție decât cea din care provine directorul.

(4) Directorii și directorii adjuncți, numiți conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române.

Art. 24. - Practică judiciară (2)

(1) Funcția de inspector școlar general se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular, cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu moral, evaluate prin: Practică judiciară (1)

a) curriculum vitae;

b) calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și de control, anterioare, în sistemul de învățământ;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu în fața unei comisii ministeriale, privind inspecția școlară, legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Funcțiile de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile alin. (1). Practică judiciară (1)

(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general și de inspector școlar general adjunct, numită prin ordin al ministrului învățământului, este alcătuită din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, în calitate de președinte; 3 inspectori școlari generali din teritoriu și un director din Ministerul Învățământului, cu competențe în domeniu. În comisia de concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus și inspectorul școlar general al județului respectiv.

(4) Eventualele contestații la hotărârile comisiei se adresează ministrului învățământului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia este definitivă.

(5) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere menționate la alin. (1) și (2) se desfășoară la Ministerul Învățământului.

(6) Numirea inspectorului școlar general, a inspectorului școlar general adjunct și a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului învățământului. Inspectorul școlar general încheie un contract de management educațional cu ministrul învățământului, care cuprinde strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului din județ, în concordanță cu obiectivele reformei în plan național. Reevaluarea condițiilor contractuale se face o dată la 4 ani. Modificări (3), Practică judiciară (5)

Secțiunea a 2-a
Funcțiile de îndrumare și de control

Art. 25. - Practică judiciară (25)

Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar sunt:

a) la inspectoratele școlare: inspector școlar de specialitate, inspector școlar;

b) la Ministerul Învățământului: inspector general, inspector principal de specialitate, alte funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. -

(1) Funcțiile de îndrumare și de control din inspectoratele școlare, prevăzute la art. 25 lit. a), se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular în învățământ, cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește criteriile de competență profesională și de moralitate, având cel puțin gradul didactic II și o vechime la catedră, în specialitate, de cel puțin 8 ani.

(2) Funcția de inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa, prin excepție de la reglementările prevăzute la alin. (1) privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice în cadrul liceului pedagogic și al casei corpului didactic ori a condus activități metodice la nivel școlar sau interșcolar.

(3) În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale, structura inspectoratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ, în condițiile stabilite la alin. (1) și (2).

Art. 27. -

Funcțiile de îndumare și de control din Ministerul Învățământului, prevăzute la art. 25 lit. b), se ocupă prin concurs, cu respectarea condițiilor stabilite la art. 26 alin. (1).

Art. 28. - Practică judiciară (1)

(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la art. 25 constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administrație din unitatea în care lucrează;

c) inspecție specială la clasă;

d) probă practică (asistență la ore, analiză de lecții, întocmirea procesului-verbal de inspecție);

e) interviu în fața unei comisii de concurs, privind legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Candidatul la o funcție de îndrumare și de control, prevăzută la art. 25 lit. b), susține și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. Practică judiciară (2)

Art. 29. -

(1) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25 lit. a), este formată din: inspectorul școlar general - în calitate de președinte; inspectorul principal de specialitate din Ministerul Învățământului sau un delegat al acestui minister; un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior la care acesta este titular.

(2) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25 lit. b), este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se află postul scos la concurs - în calitate de președinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul învățământului.

(3) Contestațiile la hotărârile comisiilor se adresează ministrului învățământului și se soluționează conform art. 24 alin. (4).

Art. 30. - Practică judiciară (1)

Numirea personalului didactic reușit la concurs, în funcțiile prevăzute la art. 25 lit. a), se face de către inspectorul școlar general, cu avizul Ministerului Învățământului, iar în funcțiile prevăzute la art. 25 lit. b), prin ordin al ministrului învățământului, în condițiile legii. Practică judiciară (1)

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (13)

Eliberarea din funcțiile de conducere, prevăzute la art. 20, și din funcțiile de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25, se face de către cei care au dispus numirea, în condițiile legii.

CAPITOLUL III
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar

Art. 32. - Practică judiciară (3)

(1) Perfecționarea pregătirii personalului didactic se realizează prin forme și programe, în raport cu exigențele învățământului, cu evoluția diferitelor discipline de studiu, cicluri de învățământ și profiluri, precum și în funcție de necesitățile și de interesele de perfecționare a diferitelor categorii de cadre didactice.

(2) Activitatea de perfecționare a personalului didactic este coordonată de Ministerul Învățământului și se realizează în:

a) instituții de învățământ superior, prin facultăți, departamente și catedre, pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a profesorilor;

b) instituții de învățământ superior, prin departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic, pentru perfecționarea pregătirii metodice și psihopedagogice a profesorilor;

c) colegii pedagogice și licee pedagogice, pentru perfecționarea de specialitate, metodică și psihopedagogică a personalului didactic din învățământul preșcolar și primar;

d) unități de învățământ de profil, pentru maiștri-instructori;

e) case ale corpului didactic, pentru formarea continuă a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar;

f) centre, institute și alte forme instituționalizate, pentru pregătirea și perfecționarea personalului de conducere, de îndrumare și de control;

g) Palatul Național al Copiilor, pentru perfecționarea personalului didactic din palate și cluburi ale copiilor, precum și tabere școlare.

(3) Inspectoratele școlare și casele corpului didactic, împreună cu instituțiile și unitățile prevăzute la alin. (2), asigură organizarea și realizarea perfecționării personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului Învățământului.

(4) Principalele forme de organizare a perfecționării personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt:

a) activități metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la nivelul unității de învățământ sau pe grupe de unități (comisii metodice, catedre și cercuri pedagogice);

b) sesiuni metodico-științifice de comunicări, simpozioane și schimburi de experiență pe probleme de specialitate și psihopedagogice;

c) stagii periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

d) forme de perfecționare prin corespondență (învățământ la distanță);

e) cursuri fără frecvență, organizate de instituții de învățământ superior, combinate cu consultații periodice, potrivit opțiunilor participanților;

f) cursuri organizate de societăți științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic;

g) cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice sau pentru obținerea definitivării în învățământ ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii;

h) cursuri de pregătire și de perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control, potrivit unor programe specifice;

i) burse de perfecționare și stagii de studiu și de documentare, realizate în țară și în străinătate;

j) cursuri postuniversitare;

k) doctorat.

(5) Programele de perfecționare cuprind:

a) informare științifică de specialitate;

b) informare pedagogică, psihologică și sociologică;

c) informare metodică;

d) informare în domeniul legislației generale și școlare;

e) activități practice în domeniul specialității.

Art. 33. -

(1) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control participă, o dată la 5 ani, la un program de perfecționare prevăzut în metodologia menționată la art. 41.

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) poate fi redus în următoarele situații:

a) când se produc schimbări esențiale la nivelul programelor școlare sau când se introduc noi metode ori tehnologii de instruire și de evaluare;

b) la preluarea funcției, pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control care nu are pregătire atestată în domeniul managementului educațional;

c) la solicitarea consiliului de administrație al școlii sau al inspectoratului școlar,în cazul în care se constată lacune în pregătirea științifică, metodică și psihopedagogică a persoanei respective;

d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.

(3) Condiția prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a obținut, în intervalul amintit, definitivarea în învățământ sau un grad didactic.

Art. 34. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Definitivarea în învățământ se poate obține de către personalul didactic de predare care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7 și care are un stagiu de cel puțin 2 ani la catedră, având în această perioadă funcția de bază în învățământ.

(2) Personalul didactic asociat, cu cel puțin 1/2 normă didactică în specialitate, care îndeplinește condițiile de studii prevăzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare în învățământ, după un stagiu efectiv de cel puțin 3 ani la catedră.

(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învățământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1).

(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obține definitivarea în învățământ pierde calitatea de titular și, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.

(5) Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și în susținerea unor probe scrise și orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodică și pedagogică, pe baza unor programe aprobate de Ministerul Învățământului. Modificări (2)

(6) Personalului didactic care a obținut definitivarea în învățământ i se recunoaște definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcții didactice prevăzute la art. 5, în cazul în care îndeplinește condițiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcții. Practică judiciară (1)

(7) Asistenților universitari și preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel puțin 3 ani, care trec în învățământul preuniversitar, li se acordă, pe baza unei inspecții speciale, definitivarea în învățământ.

(8) Preparatorilor universitari care trec în învățământul preuniversitar li se recunoaște ca stagiu la catedră perioada în care au funcționat în această calitate.

Art. 35. - Referințe (1)

(1) Gradul didactic II se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la definitivarea în învățământ și care demonstrează competență în activitatea instructiv-educativă, consemnată în fișa de evaluare anuală.

(2) Probele pentru obținerea gradului didactic II constau în:

a) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani;

b) un test de specialitate și de metodica specialității, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborat pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare specialitate în parte;

c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Învățământului, care cuprinde și elemente de psihologie și de sociologie educațională.

(3) Lectorilor universitari/șefilor de lucrări, care au avut funcția de bază în învățământul superior și o vechime la catedră de cel puțin 6 ani, la încadrarea în învățământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II, pe baza unei inspecții școlare speciale.

Art. 36. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Gradul didactic I se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă și de inovare pedagogică, evidențiate în fișa de evaluare anuală. Practică judiciară (1)

(2) Probele pentru obținerea gradului didactic I constau în: Practică judiciară (1)

a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare specialitate în parte;

b) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;

c) elaborarea unei lucrări metodico-științifice, sub îndrumarea unui conducător științific stabilit de instituția cu competențe în domeniu;

d) susținerea lucrării metodico-științifice, în fața comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Învățământului.

(3) Personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995 și care a obținut titlul științific de doctor în domeniul specialității pe care o predă i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecții școlare speciale. Modificări (1)

Art. 37. - Referințe (1)

(1) Personalul didactic care a obținut definitivarea în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme față de perioada prevăzută de lege.

(2) În cazul în care profesorii au două specialități principale sau o specialitate principală și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I pot fi obținute la una dintre cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitățile înscrise pe diplomă. Modificări (1)

(3) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, i se recunosc gradele didactice obținute în această calitate și în cazul absolvirii ulterioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată, dacă își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau profesional. Modificări (3)

(4) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, care, ulterior obținerii gradelor didactice în această calitate, a absolvit cu diplomă de licență o instituție de învățământ superior de lungă durată, trecut prin concurs în învățământul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice astfel: Modificări (1)

a) pentru gradul II, dacă promovează proba prevăzută la art. 35 alin. (2) lit. b);

b) pentru gradul I, dacă promovează proba prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. c) și d).

(5) Educatoarelor, învățătorilor, institutorilor și maiștrilor-instructori care au obținut gradele didactice II și I și ulterior au absolvit cu diplomă de licență sau de absolvire o instituție de învățământ superior li se recunosc aceste grade, dacă își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau profesional. Celor angajați prin concurs în învățământul liceal, în calitate de profesori, li se aplică prevederile alin. (4) lit. a) și b). Modificări (1)

(6) Educatoarele și învățătorii care au obținut în această calitate grade didactice beneficiază de acestea și după numirea lor ca institutori.

(7) Gradele didactice obținute de maiștrii-instructori în această calitate sunt recunoscute pentru orice treaptă de învățământ preuniversitar în care aceștia își desfășoară activitatea.

(8) Definitivarea în învățământ și gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului învățământului.

(9) Personalul didactic care ocupă funcții cu drept de rezervare a catedrei, înscris la gradul II sau la gradul I, trebuie să aibă cel puțin 4 ore de predare săptămânal, în anul în care li se efectuează inspecția școlară specială.

(10) În caz de nepromovare, examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 2 ani școlari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel puțin 3 ani școlari.

Art. 38. -

(1) Inspecțiile școlare speciale în vederea obținerii definitivării în învățământ și a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituții de învățământ superior (lectori universitari/șefi de lucrări, conferențiari și profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori școlari, precum și de către alte cadre didactice din învățământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Învățământului.

(2) Inspectorii școlari și cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecții școlare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puțin egal cu acela pentru care fac inspecția și să fie în specialitatea corespunzătoare. Practică judiciară (1)

Art. 39. - Practică judiciară (1)

Perfecționarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează, după caz, în casele corpului didactic sau în alte unități stabilite de Ministerul Învățământului.

Art. 40. -

Pentru personalul didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control în învățământul preuniversitar se organizează stagii de pregătire și de perfecționare în domeniul managementului educațional. La aceste cursuri pot participa și alți membri ai personalului didactic interesați, în limita locurilor stabilite de către organizatori, pe baza unor teste de aptitudini manageriale.

Art. 41. -

Modalitățile de organizare, de desfășurare, de evaluare și de finanțare a activităților de perfecționare a pregătirii personalului didactic și de obținere a definitivării și a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului.

CAPITOLUL IV
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic

Secțiunea 1
Norma didactică

Art. 42. - Practică judiciară (16)

(1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde: Practică judiciară (23)

a) activități didactice de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare, conform planurilor de învățământ; Practică judiciară (4)

b) activități de pregătire metodico-științifică și activități de educație, complementare procesului de învățământ.

(2) Activitățile concrete, corespunzătoare prevederilor alin. (1), sunt prevăzute în fișa postului, tipizată la nivel național, elaborată de Ministerul Învățământului împreună cu federațiile sindicale din învățământ recunoscute la nivel național și inclusă ca anexă la contractul colectiv de muncă. În fișa individuală a postului sunt incluse activitățile concrete cuprinse la alin. (1) lit. a) și sunt selectate acele activități prevăzute la alin. (1) lit. b) care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv. Fișa individuală a postului, revizuită anual, constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Atribuțiile concrete prevăzute la alin. (1) lit. b), cuprinse în fișa individuală a postului, se referă la activități specifice sistemului național de învățământ. Practică judiciară (1)

Art. 43. - Practică judiciară (56)

Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităților prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează: Practică judiciară (12)

a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupă de preșcolari sau pentru grupe combinate, în unitățile în care nu se pot constitui grupe separate; la grădinițele cu program prelungit și la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture; Practică judiciară (3)

b) un post de învățător (institutor) pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate; Practică judiciară (20)

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul preuniversitar; Practică judiciară (4)

d) 24 de ore pe săptămână pentru maiștrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din unitățile și clasele învățământului de artă, de educație fizică, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică, norma didactică se stabilește potrivit prevederilor de la lit. a)-d);

f) pentru personalul didactic din învățământul special și din casele de copii, norma didactică se stabilește astfel: profesori și învățători la predare și profesori pentru activități specifice - terapia tulburărilor de limbaj, educația auditiv-perceptivă compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea și educația senzorială, educația vizual-perceptivă compensatorie, psihodiagnoza, orientarea școlară și profesională, psihoterapia și consilierea, cultura fizică medicală, kinetoterapia, educația psihomotrică și altele de acest tip - 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator și maistru-instructor - 20 de ore pe săptămână; Practică judiciară (2)

g) pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant, precum și pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactică este de 16 ore pe săptămână. Practică judiciară (2)

Art. 44. - Referințe (1), Practică judiciară (12)

(1) Norma didactică cuprinde ore prevăzute în planurile de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licență sau de absolvire. Practică judiciară (7)

(2) Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului, cu menținerea drepturilor salariale.

(3) În învățământul preșcolar și primar, orele de limbi străine, prevăzute în planurile de învățământ, nu se includ în norma educatoarei, a învățătorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul. Practică judiciară (21)

(4) Orele de limbi străine din învățământul preșcolar și din cel primar pot fi predate, în condițiile alin. (3), și de educatoare, de învățători ori de institutori de la grupa sau clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectivă, validat de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (3)

(5) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activitățile prevăzute în planurile de educație corespunzătoare profilurilor cercurilor și atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Învățământului, în limitele normelor stabilite la art. 43.

Art. 45. - Practică judiciară (31)

(1) Personalul didactic de predare și de instruire practică, cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Practică judiciară (67)

(2) În învățământul gimnazial din mediul rural, unde norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 și 44, aceasta poate fi diminuată, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe săptămână, fiind constituită din ore de la specializarea sau specializările de bază și din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fără diminuarea salariului. Practică judiciară (2)

(3) Activitatea de dirigenție, inclusă în planurile de învățământ, nu se cuprinde în norma didactică de predare, cu excepția situației prevăzute la alin. (2).

Art. 46. - Modificări (1)

Norma didactică de predare a personalului de conducere din unitățile de învățământ, a personalului de îndrumare și de control se stabilește prin fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu revizuire anuală, în baza prezentului statut și a normelor metodologice aprobate de Ministerul Învățământului.

Art. 47. - Practică judiciară (2)

Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Secțiunea a 2-a
Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (196)

(1) Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit căruia învățământul constituie o prioritate națională, ținând seama de responsabilitatea și complexitatea muncii, de pregătirea și experiența profesională, de rolul și importanța activității prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de bază, stabilit conform legii, și o parte variabilă, constând în adaosuri, sporuri și alte drepturi salariale suplimentare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (139)

(2) Drepturile salariale suplimentare și alte drepturi materiale ale personalului didactic și didactic auxiliar se negociază, în limitele stabilite de lege, în cadrul contractelor colective de muncă dintre administrație și sindicatele din învățământ recunoscute la nivel național, potrivit legii. Modificări (1), Practică judiciară (41)

Art. 49. - Practică judiciară (31)

(1) Salarizarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar se stabilește diferențiat, în raport cu: Practică judiciară (15)

a) funcția și norma didactică îndeplinită; Practică judiciară (15)

b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcției didactice, potrivit art. 7; Practică judiciară (14)

c) gradul didactic; Practică judiciară (14)

d) titlul științific;

e) vechimea recunoscută în învățământ; Practică judiciară (14)

f) calitatea activității instructiv-educative;

g) locul și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea. Practică judiciară (15)

(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în localități izolate, primește o indemnizație de 5-80% din salariu de bază al funcției didactice îndeplinite, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Învățământului. Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (10)

(3) Personalul didactic din casele de copii și din învățământul special beneficiază de o indemnizație de 15% din salariul de bază al funcției îndeplinite, inclusă în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (4)

(4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) și ale art. 43. Modificări (1)

Art. 50. - Practică judiciară (241)

(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de tranșele de vechime la salarizare stabilite de lege și de trei tranșe suplimentare, care se acordă la 30, 35 și la peste 40 de ani de activitate în învățământ. Practică judiciară (386)

(2) Pentru fiecare dintre tranșele suplimentare de vechime se acordă o creștere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranșei anterioare de vechime. Practică judiciară (403)

(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza națională și internațională, precum și cu o vechime de peste 3 ani în învățământ, poate beneficia de gradația de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 20% din salariul de bază al funcției sau postului persoanei în cauză. Gradația de merit se include în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (20)

(4) Cele 10 procente prevăzute la alin. (3) se eșalonează în cote anuale de 2,5% în primii 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Practică judiciară (1)

(5) Procedura de atribuire a gradației de merit, prin concurs, cuprinde următoarele faze: Practică judiciară (4)

a) candidatul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ raportul de autoevaluare a activității desfășurate; Practică judiciară (1)

b) consiliul profesoral al unității de învățământ, pe baza dezbaterilor acestui raport, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului;

c) directorul unității școlare transmite inspectoratului școlar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum și propria apreciere; în urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate întocmește un raport motivat; Practică judiciară (1)

d) consiliul de administrație al inspectoratului școlar primește spre analiză raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral și a directorului unității, precum și raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotărârea asupra rezultatului concursului, precum și ponderea pe diferite specialități și unități de învățământ aparține inspectorului școlar general;

e) consiliul de administrație al inspectoratului școlar alcătuiește lista candidaților admiși, pe care o înaintează Ministerului Învățământului pentru emiterea ordinului ministrului.

(6) Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la concurs. Practică judiciară (3)

(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit, conform prevederilor legale. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și se distribuie pe unitățile de învățământ, indiferent de numărul cadrelor didactice ale acestora. Practică judiciară (2)

(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit. Practică judiciară (2)

(9) Ministerul Învățământului elaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit și a salariului de merit, consultând federațiile sindicale din învățământ recunoscute la nivel național. Practică judiciară (7)

(10) Personalul didactic din învățământul preuniversitar, care are titlul științific de doctor, este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(11) Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învățământul de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta. Referințe (3), Practică judiciară (27), Reviste (1)

(12) Personalul didactic beneficiază de premii și de alte drepturi bănești prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă. Practică judiciară (130), Reviste (1)

(13) Personalul didactic beneficiază, la fiecare tranșă de vechime în învățământ, de un spor de 3% din salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică. Acest spor se include în salariul de bază. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Practică judiciară (28)

Art. 51. - Practică judiciară (37)

(1) Salarizarea personalului de conducere, de îndrumare și de control, prevăzut în Legea învățământului nr. 84/1995, din unitățile de învățământ, din inspectoratele școlare și din Ministerul Învățământului se face prin salariul de bază al funcției didactice, gradului didactic și vechimii recunoscute în învățământ, la care se adaugă o indemnizație calculată la salariul de bază al funcției didactice, după cum urmează: Modificări (1), Practică judiciară (9)

a) 15-25% pentru educatoarele, învățătorii sau institutorii care îndeplinesc funcția de director;

b) 20-25% pentru directorul adjunct de școală sau de liceu;

c) 25-35% pentru directorul de școală sau de liceu;

d) 30-40% pentru inspectorul școlar de specialitate;

e) 25-30% pentru inspectorul școlar;

f) 25-35% pentru directorul casei corpului didactic;

g) 35-45% pentru inspectorul școlar general adjunct;

h) 45-55% pentru inspectorul școlar general;

i) 45-50% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru funcții echivalente în Ministerul Învățământului;

j) 45-55% pentru inspectorul general sau pentru funcții echivalente în Ministerul Învățământului.

(2) Pentru funcțiile de conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar se aplică, în mod corespunzător, procentele menționate la alin. (1) lit. a)-c). Modificări (1), Practică judiciară (2)

(3) Stabilirea diferențiată a indemnizației de conducere se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Învățământului. Indemnizația se revizuiește, după caz, anual, în funcție de performanțele manageriale evidențiate prin evaluare obiectivă. Această indemnizație se include în salariul de bază.

(4) Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele primesc o indemnizație de 10% din salariul de bază, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3). Aceste indemnizații se includ în salariul de bază. Practică judiciară (6)

(5) Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază al funcției, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (2)

(6) Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.

(7) Șefii de catedră, de comisii și de colective metodice, de cercuri pedagogice și de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri bănești, conform reglementărilor legale.

(8) Personalul didactic poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile bănești cuvenite pentru invenții și inovații, activități productive sau de altă natură, desfășurate în interesul învățământului, se defalcă, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, și se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri. Practică judiciară (47)

(9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte sectoare de activitate, în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (11)

(10) Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, degrevat parțial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul, fără diminuarea obligațiilor prevăzute în fișa postului, dar nu mai mult de 4-6 ore săptămânal.

(11) Liderii sindicatelor din învățământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerați prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

(12) Salarizarea activităților didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se cuantifică în ore fizice și se face prin plata cu ora, în condițiile stabilite de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (5)

Art. 52. - Practică judiciară (13)

(1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control se face anual, conform fișei de evaluare elaborate de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (7)

(2) Fișa de evaluare, corelată cu fișa individuală a postului, se notează prin punctaj de la 1 la 100. Practică judiciară (2)

(3) Procedura de evaluare se declanșează prin autoevaluare, consemnată în fișa individuală a postului.

(4) Pentru personalul didactic de predare, fișa de evaluare, vizată, după caz, de către șeful de catedră sau de către responsabilul comisiei metodice și de către directorul unității școlare, este analizată în consiliul de administrație, care, în prezența persoanei în cauză, decide asupra punctajului final. Practică judiciară (3)

(5) În fișa de evaluare se punctează și activitățile realizate în afara fișei individuale a postului în domeniul învățământului, precum și alte activități solicitate de conducerea unității sau de organele ierarhic superioare. Practică judiciară (1)

(6) Fișa de evaluare constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare și accesul la programele de perfecționare. Practică judiciară (2)

Mergi la:
Dispoziții generale
Învățământul preuniversitar
Învățământul superior
Drepturile și obligațiile personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control
Distincții și premii
Răspunderea disciplinară și materială a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de conducere, de îndrumare și de control
Pensionarea personalului didactic
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...