Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control

TITLUL II Învățământul preuniversitar -
CAPITOLUL I

Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condițiile pentru ocuparea acestora

Secțiunea 1
Funcțiile didactice și didactice auxiliare

Art. 5. - Practică judiciară (25)

(1) Funcțiile didactice sunt: Practică judiciară (2)

a) în învățământul preșcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (2)

b) în învățământul primar: învățător/învățătoare; institutor/institutoare; Modificări (2), Practică judiciară (1)

c) în învățământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor; Modificări (2), Practică judiciară (2)

d) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, învățător, învățător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educație specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, maistru-instructor, învățător-educator, profesor-educator. Modificări (1)

(2) În unitățile conexe învățământului preuniversitar funcțiile didactice sunt: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) în casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, învățător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog; Modificări (2)

b) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog; Modificări (1)

c) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; Modificări (1)

d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor;

f) în unitățile cu activități extrașcolare: educator/educatoare, învățător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Art. 6. - Practică judiciară (9)

(1) Funcțiile didactice auxiliare sunt: Practică judiciară (7)

a) bibliotecar, documentarist, redactor; Practică judiciară (2)

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog școlar;

f) instructor-animator, instructor de educație extrașcolară;

g) asistent social;

h) corepetitor. Modificări (1)

(2) Ministerul Învățământului, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului, să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

Secțiunea a 2-a
Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare

Art. 7. - Practică judiciară (11)

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii: Practică judiciară (1)

a) pentru funcția de educator/educatoare în învățământul preșcolar - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

b) pentru funcția de învățător - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, secția pentru învățători, sau a secției educatoare-învățători ori a unei școli echivalente; Practică judiciară (1)

c) pentru funcția de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea unei instituții de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic; Modificări (1), Practică judiciară (2)

d) pentru funcția de profesor în învățământul gimnazial și în învățământul profesional - absolvirea, cu examen de licență ori examen de absolvire, a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată*); Modificări (1), Practică judiciară (4)

*) Legea învățământului nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.

e) pentru funcția de profesor în învățământul liceal și postliceal - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profilul postului, sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învățământului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995; Modificări (1), Practică judiciară (2)

f) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale în domeniu, precum și efectuarea unui stagiu de cel puțin 3 ani în domeniu; pentru această funcție trebuie îndeplinită și condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învățământul special trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii menționate la alin. (1), precum și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială.

(3) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din unitățile conexe învățământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile de studii prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru ocuparea funcției de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Art. 8. - Practică judiciară (3)

Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii:

a) pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de redactor - absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu;

b) pentru funcția de informatician - absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar, de profil;

c) pentru funcția de laborant și de tehnician - absolvirea cu examen de diplomă, în profilul postului, a unei școli postliceale sau a liceului, urmată de un curs de inițiere în domeniu, în condițiile stabilite de Ministerul Învățământului;

d) pentru funcția de pedagog școlar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;

e) pentru funcția de instructor-animator - absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu și absolvirea cursurilor speciale pentru obținerea atestatului de aptitudini pentru această funcție; Referințe (1)

f) pentru funcția de instructor de educație extrașcolară - absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diplomă de bacalaureat;

g) pentru funcția de asistent social - absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licență sau de absolvire, sau a unei școli sanitare postliceale ori a unei școli postliceale de conducători puericultori;

h) pentru funcția de corepetitor - absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, ori a unui liceu de specialitate.

Secțiunea a 3-a
Ocuparea și eliberarea posturilor didactice și didactice auxiliare

Art. 9. - Practică judiciară (11)

(1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular și cel asociat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 7 și 8. Practică judiciară (1)

(2) Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din interviu și din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului învățământului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul de stat este asigurată de Ministerul Învățământului, iar organizarea și desfășurarea acestora, de către inspectoratele școlare, precum și de către unitățile de învățământ preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul Învățământului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3)

(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul particular se organizează de către unitatea școlară respectivă, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 10. - Practică judiciară (1)

(1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învățământul de stat este: Practică judiciară (3)

a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeași localitate sau în localitatea unde își are domiciliul, în limitele aceluiași regim de mediu, în unități de învățământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, respectând prevederile art. 7 și ale art. 13 alin. (5), care se aplică în mod corespunzător; dacă postul este solicitat de două sau mai multe persoane, se organizează concurs; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (8)

b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare; transferul se efectuează în unități școlare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, în specialitate, în limitele aceluiași regim de mediu, rural sau urban, ori din mediul urban în mediul rural; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (6)

c) detașarea în interesul învățământului, prin concurs specific; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) detașarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate și a posturilor rămase vacante în urma operațiunilor prevăzute la lit. a)-e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personal suplinitor, titular sau asociat.

(2) Anual, posturile declarate vacante din învățământul preuniversitar de stat și particular se aduc la cunoștință persoanelor interesate, cu cel puțin 30 de zile înaintea concursului, prin publicare în presa centrală, locală și prin afișare la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ respective.

(3) Calendarul activităților prevăzute la alin. (1) și (2), tematica și condițiile de concurs se fac publice în fiecare an școlar, până la 15 noiembrie.

Art. 11. - Practică judiciară (14)

(1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numită de inspectorul școlar general, având ca președinte un inspector școlar general adjunct. Componența comisiei și atribuțiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul învățământului. Practică judiciară (5)

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Învățământului. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de către acestea. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) La concursurile organizate de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecționarea personalului din județele arondate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) La concursurile organizate de unitățile de învățământ, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii, pe specialități, instituite la nivelul unității școlare respective. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) În învățământul de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul școlar. Angajarea pe post se face prin dispoziție a inspectorului școlar general. În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității și se comunică în scris inspectoratului școlar. Modificări (1), Practică judiciară (166), Reviste (1)

(6) Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. (1), după finalizarea acestora. Practică judiciară (1)

(7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori. Derogări (1)

Art. 12. - Practică judiciară (2)

(1) Contestațiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învățământul de stat se adresează inspectoratului școlar, în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestațiile se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către o comisie stabilită de rectorul instituției de învățământ superior unde a fost făcută evaluarea lucrărilor. Din această comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestei comisii este definitivă.

(3) Contestațiile privind rezultatele concursului în învățământul particular se adresează unității organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă.

Art. 13. - Practică judiciară (10)

(1) Prin restrângere de activitate se înțelege situația în care postul de educatoare, învățător, institutor și învățător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari sau de elevi prevăzute de lege.

(2) Inspectoratul școlar are obligația de a face publică, prin afișare la inspectorat și la unitățile de învățământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puțin 30 de zile înaintea declanșării procedurilor prevăzute la alin. (4) și (5).

(3) În cazul profesorilor și al maiștrilor-instructori, restrângerea activității constă în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăți de normă, fără posibilități de completare, în aceeași școală sau într-o școală apropiată, cu ore de specialitate sau de specialități înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauză.

(4) În cazul restrângerii activității unei unități de învățământ, se renunță, în ordine, la:

a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare;

c) activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.

(5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate, în afara situației prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluare obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului profesoral al unității școlare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie al cărei președinte este inspectorul școlar de specialitate. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de Ministerul Învățământului, constă într-o inspecție școlară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul școlar al elevilor, activitatea didactico-științifică, lucrări științifice, studii, articole, programe și manuale școlare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii social-umanitare: soț/soție cu domiciliul în localitate, părinți cu domiciliul în localitate, motive de sănătate care nu permit părăsirea localității, soțul/soția să lucreze în învățământ, alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9. Contestațiile se rezolvă potrivit dispozițiilor art. 12. Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național participă, ca observatori, la toate etapele restângerii de activitate. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Art. 14. - Practică judiciară (3)

(1) Detașarea în interesul învățământului, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unități de învățământ: grădinițe, școli sau clase constituite din elevi capabili de performanțe, la grupe, inclusiv de preșcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerințe speciale de educație, unități-pilot, unități de aplicație, unități deficitare în personal didactic și pentru asigurarea conducerii unităților de învățământ, precum și în funcțiile de îndrumare și de control. Practică judiciară (2)

(2) Detașarea personalului titular în învățământ, în posturile menționate la alin. (1), se poate efectua conform legii și cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă, supus revizuirii anuale.

(3) Detașarea în posturile didactice prevăzute la alin. (1) poate fi efectuată pe o durată de 1-4 ani, corespunzătoare unui ciclu de învățământ, iar pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârșitul anului școlar respectiv. Practică judiciară (2)

(4) Persoana detașată își păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detașată. Practică judiciară (1)

(5) Detașarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post.

Art. 15. -

Detașarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al cărei soț este cadru didactic. Detașarea se face pe o perioadă de cel mult doi ani școlari consecutivi, cu păstrarea calității de titular pe postul și la unitatea de unde a fost detașată. Practică judiciară (1)

Art. 16. -

(1) Posturile rămase vacante în urma operațiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), precum și cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de către suplinitorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 și 7, pe o perioadă de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului pe post.

(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupă, cu prioritate, de către candidații care au participat la concursul organizat conform art. 10 lit. d), în ordinea mediilor obținute, pe o perioadă de un an școlar. Modificări (1)

(3) Posturile prevăzute la alin. (1), rămase vacante după operațiunile menționate la alin. (2), se ocupă printr-un nou concurs organizat de inspectoratul școlar, la care pot participa candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Orele rămase neocupate se atribuie de către directorul școlii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate. Practică judiciară (2)

(5) Personalul didactic titular aflat în concediu fără plată nu poate fi încadrat în activități de suplinire, cumul sau plata cu ora. Reviste (1)

(6) În mod excepțional, în lipsa personalului didactic calificat, după epuizarea situațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), pot fi încadrați, pe o durată de cel mult un an școlar, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat, și care sunt testați prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele în curs de calificare pentru învățământ, cărora li se asigură continuitatea pe post, dacă acesta nu se ocupă prin concurs, și persoanele care au funcționat în anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel puțin calificativul "bine". Personalul didactic necalificat este obligat să participe periodic la cursuri de inițiere în profilul postului și în metodica predării disciplinei respective, organizate de inspectoratul școlar. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Art. 17. - Practică judiciară (4)

Eliberarea din învățământ a personalului didactic titular, prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de muncă, se face de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii.

Art. 18. - Practică judiciară (1)

Contestațiile privind mobilitatea personalului didactic, cu excepția prevederilor art. 12, se rezolvă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (6). Hotărârile acestuia sunt definitive și pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Art. 19. - Practică judiciară (2)

(1) Personalul didactic auxiliar din învățământ se angajează prin concurs, potrivit prevederilor art. 8.

(2) Angajarea și eliberarea din funcție a personalului didactic auxiliar în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație. Practică judiciară (2)

(3) Angajarea și eliberarea din funcție a personalului didactic auxiliar în unitățile de învățământ fără personalitate juridică se fac de către organul ierarhic superior, cu consultarea directorului unității respective.

(4) Structura și numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învățământul de stat se stabilesc de către inspectoratul școlar, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Învățământului, pentru fiecare categorie de personal. Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (1)

(5) Eliberarea din învățământ a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...