Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul superior -
CAPITOLUL I

Funcțiile didactice și de cercetare. Condițiile pentru ocuparea acestora

Secțiunea 1
Funcțiile didactice și de cercetare

Art. 53. -

(1) Funcțiile didactice sunt: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar și profesor universitar consultant. Practică judiciară (3)

(2) În învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru următoarele funcții prevăzute la alin. (1): asistent universitar, lector universitar/șef de lucrări, conferențiar universitar și profesor universitar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Profesorii din învățământul superior, pensionați pentru munca depusă și limită de vârstă, pot continua, potrivit legii, unele activități didactice și științifice, ca profesori consultanți. Aceștia sunt atestați în această funcție de senatele universitare. Practică judiciară (1)

(4) În raport cu necesitățile academice proprii, instituțiile de învățământ superior pot chema la catedră specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de profesori asociați invitați, pe o durată determinată.

Art. 54. -

(1) Personalul didactic prevăzut la art. 53 desfășoară și activitate de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, activitate de proiectare și de creație artistică, potrivit specificului. Practică judiciară (12)

(2) În catedre, departamente, unități sau în centre de cercetare și microproducție pot funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi și studenți, precum și alte categorii de personal, potrivit legii. Acestora li se întocmește, după caz, carnet de muncă.

Secțiunea a 2-a
Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice

Art. 55. - Practică judiciară (2)

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice menționate la art. 53 se cere absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior sau cu diplomă echivalentă acesteia, ori a unei instituții academice postuniversitare, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995. Practică judiciară (1)

(2) Pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor universitar și de conferențiar universitar, candidații trebuie să dețină titlul științific de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită. Pentru ocuparea funcției didactice de lector universitar/șef de lucrări, candidații trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de știință corespunzătoare postului ori într-o ramură înrudită. Practică judiciară (1)

(3) Personalului didactic existent în învățământul superior, cu o vechime efectivă la catedră de cel puțin 5 ani, i se consideră îndeplinite condițiile cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

(4) Pentru ocuparea funcției de preparator universitar, se cer îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (8).

(5) Pentru ocuparea funcției de asistent universitar, se cer îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (8), precum și o vechime minimă la catedră de 2 ani în învățământul superior sau în cercetarea științifică de profil, respectiv de 4 ani în învățământul preuniversitar. Pentru candidații care provin din afara învățământului sau a cercetării științifice, se cere o vechime de minimum 5 ani în profilul postului pentru care concurează.

(6) Pentru ocuparea funcției de lector universitar/șef de lucrări, se cer îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), (2) și (8), precum și: Practică judiciară (1)

a) pentru candidații care provin din învățământul superior sau din cercetarea științifică de profil, o vechime minimă de 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor;

b) pentru candidații care provin din învățământul preuniversitar, o vechime minimă de 8 ani sau de 6 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor;

c) pentru candidații care provin din afara învățământului sau a cercetării științifice, o vechime minimă de 10 ani sau de 8 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor.

(7) Pentru ocuparea funcției de conferențiar universitar sau de profesor universitar se cer îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), (2) și (8), precum și o vechime minimă la catedră de 9 ani în învățământul superior sau în cercetarea științifică de profil. Pentru candidații care provin din afara învățământului sau a cercetării științifice, se cere o vechime de cel puțin 15 ani de activitate în profilul postului pentru care concurează. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(8) Posturile didactice din învățământul superior pot fi ocupate numai de cetățeni români. Prin excepție, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de muncă pe o perioadă determinată și de cetățeni străini, în calitate de personal didactic asociat, conform legii. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile superioare susține proba practică sau, după caz, prelegerea publică în limba în care urmează să facă predarea. Această condiție rămâne în vigoare și în cazul în care un cadru didactic este propus, ulterior titularizării prin concurs, să desfășoare activități didactice în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile.

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector universitar/șef de lucrări, de conferențiar universitar sau de profesor universitar, care provine din afara învățământului superior, trebuie să facă dovada aptitudinilor didactice prin prelegere publică sau prin probe similare, după caz. Practică judiciară (1)

(2) Persoanele din învățământul superior care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și la art. 55 alin. (1), (2) și (8), cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare națională și internațională, pot să se prezinte, cu aprobarea senatului universitar, la concursul pentru ocuparea unui post didactic în învățământul superior, fără îndeplinirea condițiilor de vechime stabilite la art. 55 alin. (6) sau (7), după caz. Practică judiciară (2)

Art. 57. -

(1) În învățământul superior medical, candidații la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puțin titlul de medic rezident, cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea postului. Fac excepție posturile de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății. Practică judiciară (1)

(2) În învățământul superior medical, la disciplinele cu corespondență în rețeaua Ministerului Sănătății, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări, de conferențiar universitar sau de profesor universitar trebuie să aibă și titlul de medic primar. Practică judiciară (2)

Secțiunea a 3-a
Ocuparea și eliberarea posturilor didactice

Art. 58. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(1) Posturile didactice prevăzute la art. 53 alin. (1) se ocupă prin concurs organizat de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru instituția de învățământ superior respectivă. Practică judiciară (2)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul statut și de Legea învățământului nr. 84/1995. Practică judiciară (2)

(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituția respectivă sau din afara acesteia.

(4) Anunțarea publică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de către instituția de învățământ superior, în Monitorul Oficial al României și cel puțin într-un ziar de circulație națională, precum și prin afișare la sediu, în cel mult 45 de zile de la data începerii semestrului universitar. Practică judiciară (2)

(5) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în Monitorul Oficial al României.

(6) Probele de concurs și conținutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia și programul desfășurării acestuia se pun la dispoziția candidaților o dată cu înscrierea la concurs.

(7) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu următoarele: Practică judiciară (1)

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, de pe diploma de licență sau echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și o adeverință doveditoare a vechimii în muncă; Practică judiciară (1)

c) diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz;

d) curriculum vitae;

e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din titlurile reprezentative;

f) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 55 și 56, precum și aprobarea senatului universitar, după caz;

g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementările Ministerului Învățământului.

(8) Probele de concurs se programează și se susțin o singură dată.

(9) Durata concursului și finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se încadrează în 30 de zile de la data încheierii înscrierii.

(10) Finalizarea concursului la nivelul instituției de învățământ superior este obligatorie în termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Art. 59. - Practică judiciară (1)

(1) Concursul pentru ocuparea funcției de preparator universitar sau de asistent universitar constă în probe scrise, orale și practice, specifice postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).

(2) Comisia de concurs este formată din șeful catedrei sau din reprezentantul acestuia, în calitate de președinte, și din 2 membri, având funcția didactică de cel puțin lector universitar/șef de lucrări ori funcții superioare din profilul postului.

(3) Comisia de concurs se propune de către șeful catedrei și se aprobă de consiliul facultății. Practică judiciară (1)

(4) Rezultatul probelor de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezintă media artimetică a acestora. Comisia întocmește, în termen de 5 zile de la susținerea ultimei probe, un raport asupra desfășurării concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obținut cea mai mare medie. Pot fi recomandați candidații care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7. Raportul se supune consiliului facultății, de către decan, care aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotărârea consiliului facultății se supune validării senatului universitar, referitor la respectarea criteriilor și a procedurii de concurs.

(6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor.

Art. 60. -

(1) Concursul pentru ocuparea funcției de lector universitar/șef de lucrări constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere, precum și din susținerea unei prelegeri publice, în prezența comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabilește de către comisie și se anunță candidatului cu 48 de ore înainte de susținere.

(2) Comisia de concurs este formată din șeful catedrei sau al departamentului ori din reprezentantul acestuia, în calitate de președinte, și din 3 membri specialiști în profilul postului, cu funcție didactică de lector universitar/șef de lucrări, conferențiar sau profesor universitar. Comisia de concurs se propune de către șeful catedrei, se aprobă de către consiliul facultății și trebuie să includă cel puțin un conferențiar sau un profesor.

(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de lector universitar/șef de lucrări se face prin punctaj, în baza unei grile, adaptată specificului catedrei sau departamentului și aprobată de senatul universitar. În raportul comisiei se evaluează activitatea didactică și științifică a candidatului, activitatea extradidactică în interesul învățământului, precum și aprecierea asupra prelegerii publice.

(4) Președintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultății, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanțe. Consiliul facultății aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Practică judiciară (1)

(5) Hotărârea consiliului facultății se prezintă de către decan sau de un reprezentant al acestuia și se supune de către rector confirmării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor și procedurii de concurs, care se pronunță prin vot nominal deschis. Practică judiciară (1)

(6) Numirea pe postul de lector universitar/șef de lucrări se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor. Numirea lectorului universitar/șefului de lucrări, care este doctorand, se face pentru o perioadă de 4 ani. Numirea devine definitivă, dacă în această perioadă lectorul universitar obține titlul științific de doctor în specialitatea respectivă. Practică judiciară (1)

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferențiar universitar sau de profesor universitar constă în verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, prin analiza dosarului de înscriere la concurs, iar pentru cei care nu provin din învățământul superior, și din susținerea unei prelegeri publice, în fața studenților, în prezența comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabilește de către comisie și se anunță candidatului cu 48 de ore înainte de susținere. Practică judiciară (1)

(2) Comisia de concurs este formată din decanul facultății sau un reprezentant al acestuia, membru în senatul universitar, în calitate de președinte, din 4 membri, dintre care cel puțin 2 din afara instituției de învățământ superior respective. Comisia de concurs este alcătuită din conferențiari universitari și din profesori universitari, pentru postul de conferențiar universitar, respectiv din profesori universitari, pentru postul de profesor universitar. Comisia de concurs se aprobă de către senatul universitar, la propunerea consiliului facultății.

(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj, în baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului, aprobată de senatul universitar. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activității didactice și a celei științifice a candidatului, activitatea extradidactică în interesul învățământului, precum și aprecierea asupra prelegerii publice. Practică judiciară (2)

(4) Președintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultății, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanțe. Consiliul facultății aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotărârea consiliului facultății se prezintă de către decan sau de către un reprezentant al acestuia și se supune de către rector validării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor și a procedurii de concurs, care se pronunță prin vot nominal deschis.

(6) Dosarul de concurs, împreună cu raportul comisiei și cu documentele însoțitoare, se înaintează Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, care, pe baza analizei acestora, se pronunță prin vot nominal deschis, în termen de cel mult 90 de zile. În cazul în care un conferențiar universitar sau profesor universitar susține concurs pentru un post didactic în aceeași specialitate și pentru același titlu didactic, dobândit printr-un concurs anterior, nu mai este necesară confirmarea de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Practică judiciară (1)

(7) În urma ordinului emis de către ministrul învățământului, numirea pe postul de conferențiar universitar, respectiv de profesor universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor celui în care a avut loc validarea concursului în senatul universitar. Practică judiciară (5)

Art. 62. - Practică judiciară (4)

(1) Contestațiile se adresează, după caz, senatului universitar sau Ministerului Învățământului, în termen de cel mult 10 zile, și se soluționează în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de contestație.

(2) În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu respectarea procedurii complete.

Art. 63. -

Funcțiile și gradele de cercetător științific în rețeaua învățământului superior se obțin potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 64. -

(1) Profesorii universitari pensionați pot funcționa în continuare în învățământul superior, în calitate de profesori universitari consultanți, la recomandarea catedrei, cu avizul consiliului facultății și cu aprobarea senatului universitar, obținute prin vot nominal deschis. Practică judiciară (1)

(2) Pot fi recomandați pentru ocuparea acestei funcții profesorii universitari care, prin activitatea științifică și pedagogică, s-au remarcat la nivel național și internațional. Practică judiciară (1)

(3) Atribuțiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedră prin fișa individuală a postului. Practică judiciară (1)

Art. 65. - Practică judiciară (3), Reviste (1)

(1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuală, de personal didactic titular din instituția de învățământ superior respectivă sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora. Practică judiciară (1)

(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afara instituției de învățământ superior, se face prin concurs, organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constând cel puțin în curriculum vitae și interviu.

(3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aprobă de senatul universitar.

(4) Angajarea temporară a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului.

Art. 66. -

Angajarea specialiștilor cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de profesori asociați invitați, se avizează de consiliul departamentului sau al facultății și se aprobă de senatul universitar.

Mergi la:
Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora
Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...