Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Învățământul preuniversitar -
CAPITOLUL II

Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control

Secțiunea 1
Funcțiile de conducere

Art. 20. - Practică judiciară (20)

(1) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ sunt: director și director adjunct. Practică judiciară (1)

(2) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare sunt: inspector școlar general și inspector școlar general adjunct. Modificări (2), Practică judiciară (4)

(3) Funcțiile de conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Învățământului.

Art. 21. - Modificări (1), Practică judiciară (6)

(1) Funcțiile de director și de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puțin gradul didactic II și vechime la catedră de cel puțin 5 ani, care se distinge prin calități profesionale, manageriale și morale.

(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în învățământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul școlar, diferențiat după nivelul unității, care constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) interviu, prin care se testează și cunoștințele de legislație școlară și de management educațional.

(3) Numirea într-o funcție de conducere în unitățile de învățământ de stat, după concurs, se face pe bază de contract de management educațional, în condițiile legii, de către: Modificări (2), Practică judiciară (1)

a) inspectorul școlar general, pentru directorii din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial și profesional, pentru directorii adjuncți din învățământul de stat preuniversitar, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile cu activitate extrașcolară și din unitățile conexe subordonate inspectoratului;

b) ministrul învățământului, pentru directorii din învățământul de stat liceal și postliceal, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile direct subordonate Ministerului Învățământului.

(4) Organizarea și desfășurarea concursurilor se reglementează prin metodologii aprobate de ministrul învățământului. Practică judiciară (2)

(5) În cazul neocupării funcțiilor de director sau de director adjunct, conform prevederilor prezentului articol, inspectorul școlar general are dreptul de a face numiri cu delegație sau prin detașare, pe o perioadă de cel mult un an școlar, cu posibilitate de revenire după fiecare scoatere la concurs. Practică judiciară (4)

(6) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ particular se ocupă prin concurs organizat de unitatea respectivă, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Numirile în aceste funcții sunt de competența organizatorului, cu informarea inspectorului școlar general. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 22. -

(1) În unitățile de învățământ în a căror structură sunt incluse și clase ale învățământului primar sau grupe de învățământ preșcolar, unul dintre directorii adjuncți este, după caz, institutor, învățător sau educatoare.

(2) La unitățile de învățământ, grădinițe sau școli cu clasele I-IV, cu un singur post, cadrul didactic respectiv este și directorul unității.

(3) În unitățile școlare care funcționează numai cu clasele I-IV, unul dintre institutori sau învățători îndeplinește și funcția de director.

Art. 23. -

(1) În unitățile distincte de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale, funcțiile de conducere se ocupă de personal didactic aparținând acestei minorități sau de personal didactic bun cunoscător al limbii respective.

(2) În unitățile de învățământ cu secții de predare în limba unei minorități naționale, se recomandă ca unul dintre directori să fie și cunoscător al limbii respective.

(3) În unitățile de învățământ prevăzute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin excepție se numește și un director adjunct de la altă secție decât cea din care provine directorul.

(4) Directorii și directorii adjuncți, numiți conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române.

Art. 24. - Practică judiciară (2)

(1) Funcția de inspector școlar general se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular, cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu moral, evaluate prin: Practică judiciară (1)

a) curriculum vitae;

b) calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și de control, anterioare, în sistemul de învățământ;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu în fața unei comisii ministeriale, privind inspecția școlară, legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Funcțiile de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile alin. (1). Practică judiciară (1)

(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general și de inspector școlar general adjunct, numită prin ordin al ministrului învățământului, este alcătuită din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, în calitate de președinte; 3 inspectori școlari generali din teritoriu și un director din Ministerul Învățământului, cu competențe în domeniu. În comisia de concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus și inspectorul școlar general al județului respectiv.

(4) Eventualele contestații la hotărârile comisiei se adresează ministrului învățământului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia este definitivă.

(5) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere menționate la alin. (1) și (2) se desfășoară la Ministerul Învățământului.

(6) Numirea inspectorului școlar general, a inspectorului școlar general adjunct și a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului învățământului. Inspectorul școlar general încheie un contract de management educațional cu ministrul învățământului, care cuprinde strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului din județ, în concordanță cu obiectivele reformei în plan național. Reevaluarea condițiilor contractuale se face o dată la 4 ani. Modificări (3), Practică judiciară (5)

Secțiunea a 2-a
Funcțiile de îndrumare și de control

Art. 25. - Practică judiciară (25)

Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar sunt:

a) la inspectoratele școlare: inspector școlar de specialitate, inspector școlar;

b) la Ministerul Învățământului: inspector general, inspector principal de specialitate, alte funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. -

(1) Funcțiile de îndrumare și de control din inspectoratele școlare, prevăzute la art. 25 lit. a), se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular în învățământ, cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește criteriile de competență profesională și de moralitate, având cel puțin gradul didactic II și o vechime la catedră, în specialitate, de cel puțin 8 ani.

(2) Funcția de inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa, prin excepție de la reglementările prevăzute la alin. (1) privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice în cadrul liceului pedagogic și al casei corpului didactic ori a condus activități metodice la nivel școlar sau interșcolar.

(3) În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale, structura inspectoratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ, în condițiile stabilite la alin. (1) și (2).

Art. 27. -

Funcțiile de îndumare și de control din Ministerul Învățământului, prevăzute la art. 25 lit. b), se ocupă prin concurs, cu respectarea condițiilor stabilite la art. 26 alin. (1).

Art. 28. - Practică judiciară (1)

(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la art. 25 constă în:

a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administrație din unitatea în care lucrează;

c) inspecție specială la clasă;

d) probă practică (asistență la ore, analiză de lecții, întocmirea procesului-verbal de inspecție);

e) interviu în fața unei comisii de concurs, privind legislația școlară, managementul educațional și deontologia profesională.

(2) Candidatul la o funcție de îndrumare și de control, prevăzută la art. 25 lit. b), susține și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. Practică judiciară (2)

Art. 29. -

(1) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25 lit. a), este formată din: inspectorul școlar general - în calitate de președinte; inspectorul principal de specialitate din Ministerul Învățământului sau un delegat al acestui minister; un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior la care acesta este titular.

(2) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25 lit. b), este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se află postul scos la concurs - în calitate de președinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul învățământului.

(3) Contestațiile la hotărârile comisiilor se adresează ministrului învățământului și se soluționează conform art. 24 alin. (4).

Art. 30. - Practică judiciară (1)

Numirea personalului didactic reușit la concurs, în funcțiile prevăzute la art. 25 lit. a), se face de către inspectorul școlar general, cu avizul Ministerului Învățământului, iar în funcțiile prevăzute la art. 25 lit. b), prin ordin al ministrului învățământului, în condițiile legii. Practică judiciară (1)

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (13)

Eliberarea din funcțiile de conducere, prevăzute la art. 20, și din funcțiile de îndrumare și de control, prevăzute la art. 25, se face de către cei care au dispus numirea, în condițiile legii.

Mergi la:
Funcțiile didactice și didactice auxiliare Condițiile pentru ocuparea acestora
Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Funcțiile didactice și de cercetare Condițiile pentru ocuparea acestora
Conducerea instituțiilor de învățământ superior
Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar
Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului didactic
Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...