Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Drepturile și obligațiile personalului didactic

TITLUL IV Drepturile și obligațiile personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control -
CAPITOLUL II

Drepturile și obligațiile personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Art. 109. -

(1) Directorul este conducătorul unității școlare și o reprezintă în relațiile cu persoanele juridice și fizice, inclusiv cu administrația și comunitatea locală.

(2) Directorul își desfășoară activitatea sub îndrumarea și controlul inspectoratului școlar, față de care este subordonat. Practică judiciară (1)

(3) Directorul este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte trimestriale și anuale.

(4) Deciziile directorului se iau în concordanță cu hotărârile consiliului profesoral și cu cele ale consiliului de administrație, potrivit regulamentelor de funcționare a acestor consilii și Legii învățământului nr. 84/1995.

(5) Contractul managerial, deciziile directorului, precum și rapoartele trimestriale și anuale sunt publice.

(6) Directorul coordonează și răspunde de întreaga activitate de învățământ și, după caz, de activitatea unității subordonate, în fața consiliului profesoral, a consiliului de administrație și a autorităților școlare supraordonate.

(7) Directorul proiectează și coordonează activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea școlară respectivă și, după caz, din unitățile subordonate.

(8) Directorul coordonează utilizarea rațională și eficientă a bazei materiale și financiare a unității, asigură dezvoltarea și modernizarea acesteia.

(9) În comunele și orașele mici, cu mai multe unități școlare, directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectoratului școlar atribuții de coordonare a unor activități din cadrul celorlalte școli.

Art. 110. -

(1) Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin regulamentul de organizare și de funcționare a unității respective.

(2) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în subordinea directorului și răspunde în fața acestuia, precum și a consiliului profesoral, a consiliului de administrație și a organelor de control, pentru activitatea proprie, conform fișei postului.

Art. 111. -

(1) Funcția de inspecție școlară este asigurată de corpul inspectorilor școlari ai inspectoratului școlar și de cel al Ministerului Învățământului și vizează:

a) realizarea inspecției școlare generale, pe obiective, și a inspecției de specialitate;

b) evaluarea procesului de învățământ, precum și a activităților auxiliare și extrașcolare;

c) efectuarea analizei de diagnoză și stabilirea prognozei resurselor umane și materiale specifice;

d) evaluarea activităților de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice;

e) evaluarea îndeplinirii contractului de management al directorului unității școlare.

(2) Constatările și aprecierile inspecției școlare în unitățile de învățământ se consemnează în documente de inspecție, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a inspecției școlare, elaborat de Ministerul Învățământului. Aceste documente se aduc la cunoștință personalului didactic din unitatea respectivă.

(3) Procesele-verbale consemnate de inspectorii școlari în registrele unice de inspecție sunt considerate documente oficiale, cu toate consecințele prevăzute de lege.

(4) Inspecția școlară se finalizează, periodic, cu studii de diagnoză și de prognoză asupra stării învățământului, cu concluzii și propuneri pentru executiv și legislativ.

(5) Inspectorii școlari își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de inspecție școlară și a normelor metodologice, potrivit conștiinței profesionale proprii.

(6) Drepturile inspectorilor de la inspectoratele școlare și din Ministerul Învățământului sunt cele stabilite în titlul IV cap. I din prezenta lege, precum și cele care decurg din regulamentele proprii de organizare și funcționare, conform legii. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...