Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL VII Pensionarea personalului didactic

TITLUL VIII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 131. -

Personalului didactic titular în învățământ i se rezervă postul în perioada în care frecventează, la cursurile de zi, o formă de învățământ postuniversitar.

Art. 132. -

Maiștrii-instructori titulari în învățământ, care au dobândit definitivarea în învățământ, dar nu îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la art. 7, pot să-și păstreze postul numai dacă în timp de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi își completează studiile și pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Art. 133. - Practică judiciară (1)

Absolvenții instituțiilor de învățământ universitar de lungă durată, titulari în învățământul preuniversitar, care nu au promovat examenul de licență sau echivalentul acestuia, pierd calitatea de titular, dacă nu obțin diploma de licență. Aceștia, prin excepție de la prevederile art. 67 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, se pot prezenta la examenul de licență în cel mult două sesiuni, în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 134. -

Personalul didactic de la disciplina "Coregrafie", titular în învățământul preuniversitar, care a dobândit definitivarea în învățământ, poate fi menținut în funcție fără a îndeplini condițiile de studii prevăzute la art. 7 din prezenta lege. Acesta este obligat să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolvenților de colegiu.

Art. 135. - Modificări (1)

Pentru instituțiile militare de învățământ, prevăzute în cap. X din Legea învățământului nr. 84/1995, se prevăd următoarele:

a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar se face prin ordine, regulamente și instrucțiuni proprii;

b) personalul didactic militar și civil se constituie din personal didactic prevăzut în prezentul statut și din corpul instructorilor militari;

c) personalul didactic militar are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate;

d) funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii;

e) conducerea instituțiilor de învățământ se realizează de către comandanți, care se numesc în funcții conform reglementărilor interne; comandanții instituțiilor de învățământ superior militar pot îndeplini și atribuțiile de rectori ai acestora;

f) perfecționarea pregătirii personalului didactic se realizează conform prevederilor prezentului statut și reglementărilor specifice militare;

g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari, poate obține definitivarea în învățământ și gradele didactice, în condițiile stabilite de prezenta lege.

Art. 136. - Practică judiciară (18)

(1) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învățământului și cultele religioase recunoscute oficial de stat.

(2) Personalul de cult, absolvent al învățământului superior ori al seminarului teologic, cu o vechime de cel puțin 5 ani în profesie, care predă în învățământul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul studiilor de profesor, respectiv de învățător, categoria personalului didactic definitiv, cu obligația ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi să promoveze examenul de definitivare în învățământ și să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Art. 137. -

(1) Datele privind situația profesională a personalului didactic se consemnează într-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civilă, curriculum vitae, evoluția profesională și evaluările periodice. Statul personal de serviciu se actualizează, la solicitarea titularului sau a conducerii instituției ori a unității respective. Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului și conducătorului instituției sau al unității de învățământ. În învățământul preuniversitar, statul personal de serviciu poate fi consultat și de personalul de îndrumare și de control al inspectoratului școlar și al Ministerului Învățământului.

(2) Statul personal de serviciu se păstrează după cum urmează:

a) la inspectoratele școlare, pentru inspectorii școlari; la Ministerul Învățământului, pentru inspectorul școlar general, pentru inspectorul școlar general adjunct, precum și pentru personalul didactic de îndrumare și de control din minister;

b) la inspectoratele școlare, pentru directorii și directorii adjuncți ai unităților subordonate;

c) la unitățile de învățământ sau la unitățile de învățământ conexe, pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar din aceste unități;

d) la instituțiile de învățământ superior, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din aceste instituții.

Art. 138. - Practică judiciară (12)

Personalul didactic angajat pe durată determinată beneficiază de aceleași drepturi cu personalul didactic titular, corespunzător perioadei lucrate.

Art. 139. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(1) Persoanele angajate în învățământ, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii și care ocupă un post didactic în această specialitate, beneficiază de vechimea în muncă, ca vechime recunoscută în învățământ, în vederea stabilirii drepturilor salariale. Practică judiciară (3)

(2) Cetățenilor români care au lucrat în străinătate în învățământ sau în cercetare li se echivalează integral vechimea în învățământ. Includerea perioadelor lucrate în străinătate ca vechime în muncă se va face conform legislației muncii în vigoare.

(3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de activitate, reconstituirea vechimii în învățământ se face pe baza evidențelor instituțiilor de învățământ unde a lucrat efectiv.

Art. 140. - Practică judiciară (1), Reviste (1)

Se recunosc ca vechime în învățământ și perioadele determinate de legislația pensiilor, în care personalul didactic, datorită unor cauze pe care nu le putea înlătura, precum boala, condamnări casate ulterior sau alte situații, a fost împiedicat să desfășoare acele activități care se consideră vechime în învățământ.

Art. 141. - Referințe (1)

(1) Profesorii universitari și conferențiarii universitari fără titlul științific de doctor pot să-și continue activitatea pe posturile pe care le ocupă cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu excepțiile prevăzute la titlul VIII - Dispoziții tranzitorii și finale.

(2) Lectorii universitari/șefii de lucrări fără titlul științific de doctor își păstrează postul pe care îl ocupă timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Dacă în acest interval nu obțin titlul de doctor, pierd calitatea de titular. Practică judiciară (1)

Art. 142. - Referințe (1)

Sunt exceptate de la prevederile art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (6), art. 129 și ale art. 141 specializările nominalizate prin ordin al ministrului învățământului, la care nu se organizează doctorat.

Art. 143. -

Prin excepție de la prevederile prezentei legi, pentru facultățile autorizate provizoriu, funcțiile de șef de catedră și de prodecan pot fi ocupate, temporar, și de cadre didactice titulare, cu funcția didactică de lector universitar/șef de lucrări, având titlul științific de doctor.

Art. 144. -

Bibliotecarii cu un stagiu mai mic de 3 ani în funcție, care nu au absolvit un curs în domeniul biblioteconomiei, pentru menținerea în funcție sunt obligați ca, în următorii 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să participe la un asemenea curs și să promoveze examenele de finalizare după o metodologie stabilită de Ministerul Învățământului.

Art. 145. -

Personalul didactic pensionat din învățământ beneficiază de asistență medicală și de acces în casele de odihnă și în bazele de tratament ale cadrelor didactice.

Art. 146. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (26)

În măsura în care prezentul statut nu dispune altfel, personalului didactic i se aplică celelalte dispoziții din legislația muncii.

Art. 147. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 1997.

(2) Pe aceeași dată, Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 33 din 15 martie 1969, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

(3) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Învățământului va elabora normele metodologice, regulamentele și instrucțiunile ce decurg din aplicarea legii, care, de asemenea, se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...