Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Secțiunea 1 Norma didacticăTITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL I Funcțiile didactice și de cercetare. Condițiile pentru ocuparea acestora -
Secțiunea 1 Funcțiile didactice și de cercetare

TITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL IV Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic -
Secțiunea a 2-a

Condițiile de salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (196)

(1) Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit căruia învățământul constituie o prioritate națională, ținând seama de responsabilitatea și complexitatea muncii, de pregătirea și experiența profesională, de rolul și importanța activității prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de bază, stabilit conform legii, și o parte variabilă, constând în adaosuri, sporuri și alte drepturi salariale suplimentare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (139)

(2) Drepturile salariale suplimentare și alte drepturi materiale ale personalului didactic și didactic auxiliar se negociază, în limitele stabilite de lege, în cadrul contractelor colective de muncă dintre administrație și sindicatele din învățământ recunoscute la nivel național, potrivit legii. Modificări (1), Practică judiciară (41)

Art. 49. - Practică judiciară (31)

(1) Salarizarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar se stabilește diferențiat, în raport cu: Practică judiciară (15)

a) funcția și norma didactică îndeplinită; Practică judiciară (15)

b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcției didactice, potrivit art. 7; Practică judiciară (14)

c) gradul didactic; Practică judiciară (14)

d) titlul științific;

e) vechimea recunoscută în învățământ; Practică judiciară (14)

f) calitatea activității instructiv-educative;

g) locul și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea. Practică judiciară (15)

(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în localități izolate, primește o indemnizație de 5-80% din salariu de bază al funcției didactice îndeplinite, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Învățământului. Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (10)

(3) Personalul didactic din casele de copii și din învățământul special beneficiază de o indemnizație de 15% din salariul de bază al funcției îndeplinite, inclusă în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (4)

(4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) și ale art. 43. Modificări (1)

Art. 50. - Practică judiciară (241)

(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de tranșele de vechime la salarizare stabilite de lege și de trei tranșe suplimentare, care se acordă la 30, 35 și la peste 40 de ani de activitate în învățământ. Practică judiciară (386)

(2) Pentru fiecare dintre tranșele suplimentare de vechime se acordă o creștere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranșei anterioare de vechime. Practică judiciară (403)

(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza națională și internațională, precum și cu o vechime de peste 3 ani în învățământ, poate beneficia de gradația de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 20% din salariul de bază al funcției sau postului persoanei în cauză. Gradația de merit se include în salariul de bază. Modificări (1), Practică judiciară (20)

(4) Cele 10 procente prevăzute la alin. (3) se eșalonează în cote anuale de 2,5% în primii 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Practică judiciară (1)

(5) Procedura de atribuire a gradației de merit, prin concurs, cuprinde următoarele faze: Practică judiciară (4)

a) candidatul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ raportul de autoevaluare a activității desfășurate; Practică judiciară (1)

b) consiliul profesoral al unității de învățământ, pe baza dezbaterilor acestui raport, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului;

c) directorul unității școlare transmite inspectoratului școlar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum și propria apreciere; în urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate întocmește un raport motivat; Practică judiciară (1)

d) consiliul de administrație al inspectoratului școlar primește spre analiză raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral și a directorului unității, precum și raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotărârea asupra rezultatului concursului, precum și ponderea pe diferite specialități și unități de învățământ aparține inspectorului școlar general;

e) consiliul de administrație al inspectoratului școlar alcătuiește lista candidaților admiși, pe care o înaintează Ministerului Învățământului pentru emiterea ordinului ministrului.

(6) Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la concurs. Practică judiciară (3)

(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit, conform prevederilor legale. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și se distribuie pe unitățile de învățământ, indiferent de numărul cadrelor didactice ale acestora. Practică judiciară (2)

(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit. Practică judiciară (2)

(9) Ministerul Învățământului elaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit și a salariului de merit, consultând federațiile sindicale din învățământ recunoscute la nivel național. Practică judiciară (7)

(10) Personalul didactic din învățământul preuniversitar, care are titlul științific de doctor, este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(11) Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învățământul de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta. Referințe (3), Practică judiciară (27), Reviste (1)

(12) Personalul didactic beneficiază de premii și de alte drepturi bănești prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă. Practică judiciară (130), Reviste (1)

(13) Personalul didactic beneficiază, la fiecare tranșă de vechime în învățământ, de un spor de 3% din salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică. Acest spor se include în salariul de bază. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Practică judiciară (28)

Art. 51. - Practică judiciară (37)

(1) Salarizarea personalului de conducere, de îndrumare și de control, prevăzut în Legea învățământului nr. 84/1995, din unitățile de învățământ, din inspectoratele școlare și din Ministerul Învățământului se face prin salariul de bază al funcției didactice, gradului didactic și vechimii recunoscute în învățământ, la care se adaugă o indemnizație calculată la salariul de bază al funcției didactice, după cum urmează: Modificări (1), Practică judiciară (9)

a) 15-25% pentru educatoarele, învățătorii sau institutorii care îndeplinesc funcția de director;

b) 20-25% pentru directorul adjunct de școală sau de liceu;

c) 25-35% pentru directorul de școală sau de liceu;

d) 30-40% pentru inspectorul școlar de specialitate;

e) 25-30% pentru inspectorul școlar;

f) 25-35% pentru directorul casei corpului didactic;

g) 35-45% pentru inspectorul școlar general adjunct;

h) 45-55% pentru inspectorul școlar general;

i) 45-50% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru funcții echivalente în Ministerul Învățământului;

j) 45-55% pentru inspectorul general sau pentru funcții echivalente în Ministerul Învățământului.

(2) Pentru funcțiile de conducere din unitățile conexe ale învățământului preuniversitar se aplică, în mod corespunzător, procentele menționate la alin. (1) lit. a)-c). Modificări (1), Practică judiciară (2)

(3) Stabilirea diferențiată a indemnizației de conducere se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Învățământului. Indemnizația se revizuiește, după caz, anual, în funcție de performanțele manageriale evidențiate prin evaluare obiectivă. Această indemnizație se include în salariul de bază.

(4) Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele primesc o indemnizație de 10% din salariul de bază, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3). Aceste indemnizații se includ în salariul de bază. Practică judiciară (6)

(5) Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază al funcției, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (2)

(6) Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.

(7) Șefii de catedră, de comisii și de colective metodice, de cercuri pedagogice și de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri bănești, conform reglementărilor legale.

(8) Personalul didactic poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile bănești cuvenite pentru invenții și inovații, activități productive sau de altă natură, desfășurate în interesul învățământului, se defalcă, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, și se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri. Practică judiciară (47)

(9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte sectoare de activitate, în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (11)

(10) Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, degrevat parțial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul, fără diminuarea obligațiilor prevăzute în fișa postului, dar nu mai mult de 4-6 ore săptămânal.

(11) Liderii sindicatelor din învățământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerați prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

(12) Salarizarea activităților didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se cuantifică în ore fizice și se face prin plata cu ora, în condițiile stabilite de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (5)

Art. 52. - Practică judiciară (13)

(1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control se face anual, conform fișei de evaluare elaborate de Ministerul Învățământului. Practică judiciară (7)

(2) Fișa de evaluare, corelată cu fișa individuală a postului, se notează prin punctaj de la 1 la 100. Practică judiciară (2)

(3) Procedura de evaluare se declanșează prin autoevaluare, consemnată în fișa individuală a postului.

(4) Pentru personalul didactic de predare, fișa de evaluare, vizată, după caz, de către șeful de catedră sau de către responsabilul comisiei metodice și de către directorul unității școlare, este analizată în consiliul de administrație, care, în prezența persoanei în cauză, decide asupra punctajului final. Practică judiciară (3)

(5) În fișa de evaluare se punctează și activitățile realizate în afara fișei individuale a postului în domeniul învățământului, precum și alte activități solicitate de conducerea unității sau de organele ierarhic superioare. Practică judiciară (1)

(6) Fișa de evaluare constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare și accesul la programele de perfecționare. Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...