Art 90 Condițiile de salarizare a personalului didactic | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 89 Condițiile de salarizare a personalului didactic Art 91 Condițiile de salarizare a personalului didactic

TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL IV Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic - Secțiunea a 2-a Condițiile de salarizare a personalului didactic -
Art. 90.
- Practică judiciară (3)

(1) Personalul didactic din învățământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 81 alin. (4) și (5), beneficiază de tranșele de vechime la salarizare, stabilite de lege, și de două tranșe suplimentare care se acordă la 35 și la peste 40 de ani de activitate în învățământ.

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru vechimea în învățământ de până la 30 de ani sunt cei prevăzuți de legislația în vigoare.

(3) Pentru fiecare dintre tranșele suplimentare de vechime se acordă o creștere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranșei anterioare de vechime. Practică judiciară (42)

(4) Personalul didactic din învățământul superior beneficiază și de prevederile art. 50 alin. (13).

(5) Personalul didactic și de cercetare din învățământul superior, care are titlul științific de doctor, beneficiază de prevederile art. 50 alin. (10).

(6) Personalul didactic din învățământul superior, inclusiv cel prevăzut la art. 81 alin. (4) și (5), cu performanțe deosebite în pregătirea studenților, în inovare didactică și în cercetare științifică, precum și cu o vechime de peste 15ani în învățământ, poate beneficia de gradația de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă la 15% din numărul posturilor didactice existente la nivelul instituției de învățământ superior, autorizate sau acreditate, și reprezintă 20% din salariul de bază al persoanei îndreptățite. Gradația de merit se include în salariul de bază. Practică judiciară (1)

(7) Proporția de 15% prevăzută la alin. (6) se eșalonează în cote anuale de 5% în primii trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(8) Atribuirea gradației de merit se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:

a) candidatul întocmește și depune, la conducerea catedrei sau a departamentului, raportul de autoevaluare a activității desfășurate;

b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului, care formulează o apreciere sintetică asupra activității candidatului;

c) conducerea catedrei sau a departamentului înaintează consiliului facultății raportul de autoevaluare și aprecierea sintetică; acesta analizează și transmite senatului universitar lista candidaților recomandați, potrivit numărului de gradații de merit atribuite de către senat facultății respective;

d) senatul universitar analizează recomandările consiliilor facultăților și hotărăște acordarea gradațiilor de merit;

e) rectorul emite decizie de acordare a gradației de merit.

(9) Gradația de merit se acordă pe o perioadă de 3 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

(10) Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare și de proiectare din învățământul superior poate beneficia de salariu de merit, conform legii. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor existente în instituția de învățământ superior, potrivit legislației în vigoare. Practică judiciară (4)

(11) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit.

(12) Art. 50 alin. (11) se aplică în mod corespunzător și personalului din învățământul superior.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...