Art 58 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice | Lege 128/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL I Funcțiile didactice și de cercetare. Condițiile pentru ocuparea acestora - Secțiunea a 2-a Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice -
Art 57 Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice
Art 59 Ocuparea și eliberarea posturilor didactice

TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL I Funcțiile didactice și de cercetare. Condițiile pentru ocuparea acestora - Secțiunea a 3-a Ocuparea și eliberarea posturilor didactice -
Art. 58.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(1) Posturile didactice prevăzute la art. 53 alin. (1) se ocupă prin concurs organizat de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru instituția de învățământ superior respectivă. Practică judiciară (2)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul statut și de Legea învățământului nr. 84/1995. Practică judiciară (2)

(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituția respectivă sau din afara acesteia.

(4) Anunțarea publică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de către instituția de învățământ superior, în Monitorul Oficial al României și cel puțin într-un ziar de circulație națională, precum și prin afișare la sediu, în cel mult 45 de zile de la data începerii semestrului universitar. Practică judiciară (2)

(5) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în Monitorul Oficial al României.

(6) Probele de concurs și conținutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia și programul desfășurării acestuia se pun la dispoziția candidaților o dată cu înscrierea la concurs.

(7) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu următoarele: Practică judiciară (1)

a) cerere-tip de înscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, de pe diploma de licență sau echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și o adeverință doveditoare a vechimii în muncă; Practică judiciară (1)

c) diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz;

d) curriculum vitae;

e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din titlurile reprezentative;

f) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 55 și 56, precum și aprobarea senatului universitar, după caz;

g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementările Ministerului Învățământului.

(8) Probele de concurs se programează și se susțin o singură dată.

(9) Durata concursului și finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se încadrează în 30 de zile de la data încheierii înscrierii.

(10) Finalizarea concursului la nivelul instituției de învățământ superior este obligatorie în termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Acesta este un fragment din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...