Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 88/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 4.118/86/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, deoarece, prin excepția invocată, se solicită completarea textului de lege.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 4.118/86/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006, excepție ridicată de Radu Urziceanu în cauza ce are ca obiect judecarea contestației la executare formulată de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece prevăd scutirea de impozit doar pe veniturile obținute din salarii de către persoanele cu handicap, iar nu și pe veniturile obținute din exercitarea profesiilor liberale de către aceeași categorie de persoane.

Judecătoria Suceava apreciază că excepția este întemeiată. Se arată că dispozițiile criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la egalitatea persoanelor în fața legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situația prevăzută de textul de lege criticat. Întrucât egalitatea nu înseamnă uniformitate, este posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situații diferite, când acesta se justifică rațional și obiectiv.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Se arată că susținerea autorului excepției nu poate fi reținută, în măsura în care normele supuse controlului de constituționalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflați în situația prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozițiile art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ulterior sesizării Curții Constituționale, legea a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, textul de lege criticat devenind art. 26 lit. a), cu același cuprins. În consecință, Curtea urmează să se pronunțe asupra dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, dispoziții care au următorul cuprins:

- Art. 26: "Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilități fiscale: a) scutire de impozit pe veniturile din salarii și indemnizații de natură salarială; [...]."

În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la egalitatea în drepturi.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Textul legal criticat acordă facilități fiscale numai persoanelor cu handicap care obțin venituri din salarii și indemnizații de natură salarială, deși ar fi trebuit să cuprindă toate persoanele cu handicap grav sau accentuat. Curtea reține însă că excepția de neconstituționalitate și motivele invocate în susținerea ei nu privesc, în realitate, constituționalitatea textului de lege criticat, ci necesitatea completării acestuia în sensul de a prevedea scutirea de impozit nu numai pe veniturile obținute din salarii de către persoanele cu handicap, ci și pe veniturile obținute din exercitarea profesiilor liberale de către aceeași categorie de persoane. Or, sub acest aspect, chiar dacă susținerea autorului excepției este justificată, Curtea constată, astfel cum a mai statuat prin numeroase decizii, că nu este competentă să se pronunțe cu privire la completarea sau modificarea textului de lege, unica autoritate legiuitoare a țării fiind, în conformitate cu art. 61 alin. (1) din Constituție, Parlamentul. Atât modificarea conținutului unor norme juridice, ca fază de legiferare, cât și, în speță, aprecierea necesității completării normei juridice în sensul criticilor autorului excepției sunt de competența exclusivă a Parlamentului.

Având în vedere considerentele expuse, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 4.118/86/2007 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 februarie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...