Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 847/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepție ridicată de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" din București în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curții de Apel Târgu-Mureș - Secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie.

La apelul nominal se prezintă autorul excepției, prin consilierul juridic Mirela Marinescu, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Consilierul juridic solicită admiterea excepției de neconstituționalitate pentru motivele expuse în notele scrise depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, arătând că legiuitorul, prin adoptarea Legii nr. 174/2007, a pus în acord o dispoziție neconstituțională cu prevederile Legii fundamentale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 209/326/2006, Curtea de Apel Târgu-Mureș - Secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepție ridicată de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" din București.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007, care abrogă poziția 177 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, unde figura Cinematograful Căliman din municipiul Toplița, județul Harghita, de pe lista imobilelor aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film", eludează procedura specială prevăzută de art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, întrucât nu există o hotărâre a Guvernului privind trecerea respectivului imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Primăriei Municipiului Toplița.

Curtea de Apel Târgu-Mureș - Secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât modificarea adusă Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 prin Legea nr. 174/2007 a survenit ca urmare a pronunțării de către Curtea Constituțională a Deciziei nr. 227/2007, prin care aceasta s-a pronunțat într-un caz similar celui ce formează obiectul prezentului dosar.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind reglementat ca urmare a constatării, prin Decizia Curții Constituționale nr. 227/2007, a neconstituționalității prevederilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, în măsura în care imobilele prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță nu se află în proprietatea privată a statului, cum este cazul Cinematografului Căliman din Toplița.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007, care au următorul conținut:

"

Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:[...]

2. La anexa nr. 1, poziția nr. 177 se abrogă."

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale cuprinse în art. 44 alin. (1)-(5) și (8) și în art. 136 alin. (1) și (5) care consacră garantarea și inviolabilitatea proprietății private, precum și prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 227 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, care prevedeau că se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film" sălile și grădinile de spectacol cinematografic, precum și terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță. Astfel, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul, dispozițiile sus-menționate încălcau prevederile art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Constituție.

Într-un atare context, Curtea reține că decizia de constatare a neconstituționalității face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituțională încetându-și aplicarea pentru viitor. Astfel, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție "Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept."

Așa fiind, ca urmare a adoptării unei astfel de decizii, Parlamentul a pus în acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Legii fundamentale, modificând art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, prin art. I pct. 1 din Legea nr. 174/2007, în sensul soluției pronunțate de Curte, astfel că acesta are în prezent următorul conținut: "Se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile și grădinile de spectacol cinematografic, care nu se află în proprietatea publică sau privată a unităților administrativteritoriale, precum și terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

De asemenea, în urma aceleiași decizii, legiuitorul a abrogat de pe lista imobilelor care fac obiectul anexei nr. 1 la ordonanță poziția 177 referitoare la Cinematograful Căliman din Toplița.

Curtea constată că legiuitorul a respectat efectul definitiv și general obligatoriu al deciziilor pronunțate de instanța constituțională, consacrat de art. 147 alin. (4) din Constituție, Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constituind exclusiv expresia transpunerii în legislație a Deciziei nr. 227/2007 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din această ordonanță.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepție ridicată de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" din București în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curții de Apel Târgu-Mureș - Secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 8 iulie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...