Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 815/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepție ridicată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Arad în Dosarul nr. 7.363/55/2007 al Curții de Apel Timișoara - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. În acest sens, arată că autorul excepției a comunicat la dosar o adresă prin care solicită un nou termen de judecată, întrucât a primit citația în data de 28 iunie 2008, iar apărătorul angajat al acestuia se află în concediu de odihnă, timpul fiind prea scurt pentru angajarea unui alt avocat.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că autorul a avut suficient timp de la momentul transmiterii dosarului de către instanța de judecată pentru angajarea unui apărător.

Curtea Constituțională, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 187/R din 25 februarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 7.363/55/2007, Curtea de Apel Timișoara - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Excepția a fost ridicată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Arad într-o acțiune civilă având ca obiect obligarea autorului excepției la predarea unei suprafețe de teren către Comisia locală de fond funciar Arad, ca urmare a unor hotărâri anterioare ale comisiei locale validate de Comisia județeană privind reconstituirea în natură a dreptului de proprietate al petenților, hotărâri necontestate de către autor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile criticate sunt neconstituționale, fiind contrare dispozițiilor art. 44 din Constituție. În acest sens, arată că Legea fundamentală garantează dreptul de proprietate, "dar în același timp ocrotește și celelalte drepturi reale sau izvorâte din dreptul de proprietate, cum ar fi dreptul de administrare" pe care autorul îl are asupra terenurilor la a căror predare către Comisia locală de fond funciar Arad este obligat. Susține că, în temeiul textelor de lege criticate, vor putea pierde suprafețe de teren, astfel încât "nu vor putea asigura furajarea, concentratele, fânul și masa verde pentru cele 1.060 taurine aflate în diferite programe de cercetare". Totodată, consideră că textele de lege criticate sunt contrare și dispozițiilor constituționale ale art. 31, întrucât nu reglementează comunicarea hotărârilor comisiilor locale și a hotărârilor de validare ale comisiilor județene către deținătorii de terenuri, în vederea contestării acestora. De asemenea, susține contrarietatea prevederilor criticate față de art. 45 din Constituție, apreciind că, atâta vreme cât textul constituțional nu face nicio distincție între persoanele fizice și persoanele juridice, "stațiunea beneficiază de aceste prevederi".

Curtea de Apel Timișoara - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constituționale. În acest sens, arată că nu poate fi reținută pretinsa neconstituționalitate a textelor de lege criticate față de art. 31 din Constituție, de vreme ce hotărârea comisiei județene și, respectiv, procesul-verbal de delimitare și planul de situație vor fi transmise societăților comerciale, institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, regiilor autonome și societăților naționale cu profil agricol, precum și comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentației necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum și la eliberarea titlurilor de proprietate. Totodată, reține că legiuitorul poate institui limitări rezonabile în valorificarea dreptului de proprietate privată, ca drept subiectiv garantat, astfel încât textele de lege criticate sunt în acord cu dispozițiile art. 44 din Constituție. De asemenea, consideră că art. 45 din Constituție nu are incidență în cauză. Apreciază că în speță se pune în discuție modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor criticate, ceea ce excedează competenței instanței de contencios constituțional.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie:

- Prevederile art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Art. 10 a fost modificat prin art. I pct. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 10 din Legea nr. 1/2000 are următorul cuprins:

"

(1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deținute de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și de regiile autonome cu profil agricol sau de societățile naționale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natură din terenurile proprietate privată a statului.

(2) În situația în care suprafețele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafețe ce se vor scoate din domeniul public al statului, în condițiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri.";

- Prevederile art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997. Alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 a fost introdus prin pct. 2 al articolului unic al titlului V - Modificarea și completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 are următorul cuprins:

"

Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităților terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată își suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluționarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepția terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie."

Autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 31 privind dreptul la informație, ale art. 44 relative la garantarea și ocrotirea proprietății private și ale art. 45 referitoare la libertatea economică.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deținute de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, de regiile autonome cu profil agricol sau de societățile naționale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natură din terenurile proprietate privată a statului. Dacă suprafețele proprietate privată a statului sunt insuficiente, acestea pot fi suplimentate cu suprafețe ce se vor scoate din domeniul public al statului, la propunerea prefectului, în condițiile legii, sau se vor acorda despăgubiri. De asemenea, Curtea observă că, potrivit art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997, se suspendă efectele actelor administrative prin care au fost trecute în proprietatea publică sau privată a statului sau a localităților terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, până la soluționarea cererii de către comisia de fond funciar. Excepție fac terenurilor intrate deja în circuitul civil. Totodată, după validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile criticate sunt neconstituționale, fiind contrare dispozițiilor art. 44 din Constituție și, în acest sens, arată că Legea fundamentală garantează dreptul de proprietate, "dar în același timp ocrotește și celelalte drepturi reale sau izvorâte din dreptul de proprietate, cum ar fi dreptul de administrare" pe care autorul îl are asupra terenurilor la a căror predare către Comisia locală de fond funciar Arad este obligat.

Curtea constată că această susținere este neîntemeiată, prevederile criticate nefiind contrare art. 44 din Constituție. După cum s-au pronunțat atât Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, cât și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Cauza Fernandez-Molina Gonzales ș.a. contra Spaniei din 18 octombrie 2002, dispozițiile privind garantarea și ocrotirea proprietății se aplică numai titularilor dreptului de proprietate. Or, în speță, autorul excepției nu are calitatea de proprietar, având doar un drept de administrare a terenurilor în cauză.

Totodată, autorul susține că textele de lege criticate sunt contrare dispozițiilor constituționale ale art. 31, deoarece nu reglementează comunicarea hotărârilor comisiilor locale și a hotărârilor de validare ale comisiilor județene către deținătorii de terenuri, în vederea contestării acestora. Curtea nu poate reține critica autorului, de vreme ce art. 12 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 prevede că "Hotărârea comisiei județene și, respectiv, procesul-verbal de delimitare și planul de situație vor fi transmise societăților comerciale, institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, regiilor autonome și societăților naționale cu profil agricol, [...]", iar potrivit alin. (6) al aceluiași articol, "Împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare".

În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 45 din Constituție, se reține că acestea se referă la accesul liber al persoanei la o activitate economică și la libera inițiativă, acestea fiind garantate "în condițiile legii", astfel încât Curtea constată că aceste prevederi constituționale nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepție ridicată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Arad în Dosarul nr. 7.363/55/2007 al Curții de Apel Timișoara - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 3 iulie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...