Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 802/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Iuliana Nedelcu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de Toader Ignat în Dosarul nr. 22/107/2005 al Tribunalului Alba - Secția penală.

La apelul nominal răspunde avocatul Vasile Ghere, pentru autorul excepției și pentru Societatea Comercială "Stoian Ignat" S.R.L. din Jidvei, cu împuternicire avocațială la dosar, avocatul Ana Elena Hațegan, pentru partea Mihai Cornel Muntean, cu împuternicire avocațială la dosar, precum și consilierul juridic Mircea Ungurean, pentru Societatea Comercială "Jidvei" - S.R.L. - Filiala Alba, cu delegație la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului excepției Toader Ignat și al părții Societatea Comercială "Stoian Ignat" - S.R.L. arată că procedura de citare cu societatea pe care o reprezintă nu este legal îndeplinită, deoarece aceasta a fost citată prin Casa de Insolvență Transilvania, care nu mai este lichidatorul judiciar al Societății Comerciale "Stoian Ignat" - S.R.L.

Avocatul părții Mihai Cornel Muntean și consilierul juridic al Societății Comerciale "Jidvei" - S.R.L. - Filiala Alba lasă la aprecierea instanței constituționale.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că procedura de citare este legal îndeplinită, întrucât Societatea Comercială "Stoian Ignat" - S.R.L. a fost citată și la sediul său din localitatea Jidvei.

Curtea, deliberând, constată că procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.073D/2008, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică, ridicată de Radu Cristian Zbârcea în Dosarul nr. 6.367/271/2007 al Judecătoriei Oradea - Secția penală.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.231D/2008, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică, ridicată de Dorel Golea în Dosarul nr. 1.113/278/2007 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 1.232D/2008 și nr. 1.234D/2008, având ca obiect excepții de neconstituționalitate identice, ridicate de Adrian Aron Stencoane în dosarele nr. 67/243/2006 și nr. 115/97/2005 ale Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererilor depuse în dosarele nr. 1.232D/2008 și nr. 1.234D/2008 de către apărătorul autorului excepției, avocatul Liliana Mariana Jurj, prin care acesta solicită acordarea unui termen de judecată după 1 septembrie 2009, întrucât este în concediu de odihnă. În acest sens, a anexat acestor cereri împuternicirile avocațiale. De asemenea, în Dosarul nr. 1.234D/2008, autorul excepției a depus o cerere de amânare, pentru lipsă de apărare, din aceleași motive.

Având cuvântul asupra cererilor de amânare, reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune acordării unui termen de judecată.

Curtea, deliberând, în temeiul dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborate cu cele ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererile de amânare a cauzei.

Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 965D/2008, nr. 1.073D/2008, nr. 1.231D/2008, nr. 1.232D/2008 și nr. 1.234D/2008, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerințele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul autorului excepției Toader Ignat și al părții Societatea Comercială "Stoian Ignat" - S.R.L. arată că se opune conexării, întrucât excepțiile de neconstituționalitate ridicate în celelalte dosare pot avea motivări diferite.

Avocatul părții Mihai Cornel Muntean și consilierul juridic al Societății Comerciale "Jidvei" - S.R.L. - Filiala Alba nu se opun conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor menționate, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.073D/2008, nr. 1.231D/2008, nr. 1.232D/2008 și nr. 1.234D/2008 la Dosarul nr. 965D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul autorului excepției Toader Ignat și al părții Societatea Comercială "Stoian Ignat" - S.R.L. solicită admiterea excepției de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată, deoarece dispozițiile de lege criticate instituie discriminări între inculpați, în funcție de momentul intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005. Arată, de asemenea, că partea pe care o reprezintă nu a putut beneficia de dispozițiile de lege criticate, deoarece Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba s-a constituit târziu parte civilă.

Avocatul părții Mihai Cornel Muntean solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, întrucât aceasta vizează probleme de aplicare a legii. Totodată, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 932/2006 și depune concluzii scrise în acest sens.

Consilierul juridic al Societății Comerciale "Jidvei" - S.R.L. - Filiala Alba solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, întrucât cuantumul prejudiciului a fost cunoscut încă din faza urmăririi penale. Depune concluzii scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând în acest sens jurisprudența în materie a Curții Constituționale, potrivit căreia primul termen de judecată este primul termen după intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005. De asemenea, arată că judecătorul cauzei va interpreta care este primul termen de judecată la care fac referire dispozițiile de lege criticate.

Având cuvântul în replică, avocatul autorului excepției Toader Ignat și al părții Societatea Comercială "Stoian Ignat" - S.R.L. arată că interpretarea sintagmei "primul termen de judecată" nu se poate lăsa la latitudinea judecătorului.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 martie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 22/107/2005, Tribunalul Alba - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Toader Ignat în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect soluționarea unei cauze penale.

Prin Încheierea din 7 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 6.367/271/2007, Judecătoria Oradea - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Radu Cristian Zbârcea în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect soluționarea unei cauze penale.

Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.113/278/2007, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Dorel Golea în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect soluționarea unei cauze penale.

Prin încheierile din 24 aprilie 2008, pronunțate în Dosarul nr. 67/243/2006 și nr. 115/97/2005, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Adrian Aron Stencoane în dosarele cu numărul de mai sus, având ca obiect soluționarea unor cauze penale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile de lege criticate sunt discriminatorii întrucât se aplică numai în cazurile în care prejudiciul a fost acoperit de inculpat, iar nu și în cazul în care acoperirea pagubei s-a făcut de o altă persoană, de exemplu de către persoana responsabilă civilmente. Totodată, aceste dispoziții instituie discriminări față de alte categorii de inculpați, de exemplu cei care au fost trimiși în judecată și au avut primul termen de judecată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005. Mai arată că, prin reglementarea unor cauze de nepedepsire și de reducere a pedepsei în favoarea unor persoane în funcție de stadiul în care se află procesul penal, se instituie un privilegiu în favoarea celor care dispun de sume de bani și pot acoperi imediat prejudiciul. De asemenea, autorii excepției susțin că dispozițiile de lege criticate încalcă principiul prezumției de nevinovăție, deoarece, pentru a beneficia de nepedepsire sau de reducerea pedepsei, inculpatul este obligat să se declare vinovat și să accepte necondiționat pretențiile părții civile.

Tribunalul Alba - Secția penală și-a exprimat opinia în sensul că dispozițiile criticate din Legea nr. 241/2005 nu instituie discriminări, fiind astfel constituționale.

Judecătoria Oradea - Secția penală consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece cauza de impunitate prevăzută de dispozițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 se aplică tuturor persoanelor aflate în situația reglementată de acestea.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale întrucât legiuitorul a urmărit recuperarea cu rapiditate a prejudiciului, stimulând persoanele care își îndeplinesc în cursul urmăririi penale obligațiile la cheltuielile publice.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale deoarece referirea la "primul termen de judecată" creează premisele unei discriminări între infractorii care au săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală sub imperiul legii vechi, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005, și au avut un prim termen de înfățișare și cei care au fost trimiși în judecată după intrarea în vigoare a legii noi, deși au săvârșit infracțiunea de evaziune fiscală în temeiul legii vechi.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu următorul conținut:

"

(1) În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1)."

Excepția de neconstituționalitate se raportează la prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, ale art. 16 privind egalitatea în fața legii, ale art. 21 privind accesul liber la justiție, ale art. 23 alin. (11) privind prezumția de nevinovăție și ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a pronunțat în numeroase cauze asupra constituționalității prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005. De exemplu, prin Decizia nr. 932/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, Curtea a statuat că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituție, Parlamentul are competența de a reglementa prin lege organică infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora. În virtutea acestei prevederi constituționale, legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în funcție de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât și condițiile răspunderii juridice pentru această faptă.

Totodată, principiul egalității în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infracțiunilor, iar reglementarea unui regim sancționator în funcție de acoperirea prejudiciului cauzat prin infracțiunea săvârșită este expresia firească a principiului constituțional menționat, care impune ca la aceleași situații juridice să se aplice același regim, iar la situații juridice diferite tratamentul juridic să fie diferențiat.

Curtea, examinând critica de neconstituționalitate referitoare la încălcarea principiului aplicării legii penale mai favorabile, a reținut că orice lege se aplică numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, care are efecte și asupra raporturilor juridice penale sau contravenționale născute anterior intrării sale în vigoare. În consecință, Curtea a constatat că, în speța examinată, primul termen de judecată poate fi considerat cel imediat următor datei intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005, indiferent de faza în care se află judecarea procesului penal.

De asemenea, prin Decizia nr. 318/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 mai 2006, Curtea a reținut că faptul că de reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege beneficiază numai învinuitul ori inculpatul care acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, nu are semnificația îngrădirii liberului acces la justiție. Cel în cauză are posibilitatea de a se adresa instanțelor judecătorești în cazul în care consideră că drepturile, libertățile sau interesele sale legitime au fost încălcate și de a beneficia de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce privește latura civilă a cauzei, în deplină concordanță cu imperativele dreptului la un proces echitabil.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudenței Curții, atât soluțiile, cât și considerentele cuprinse în aceste decizii își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Referitor la susținerile autorului excepției privind încălcarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituție, Curtea reține că acestea sunt neîntemeiate, deoarece, dacă este îndeplinită condiția prevăzută de textul criticat, "limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate", urmând ca instanța de judecată, în caz de condamnare, să stabilească pedeapsa în cadrul acestor limite. Prin urmare, nu se poate susține că inculpatul este obligat să se declare vinovat, nesocotindu-se astfel prezumția de nevinovăție, și să accepte necondiționat pretențiile părții civile.

În ceea ce privește dispozițiile art. 24 privind dreptul la apărare, Curtea reține că acestea nu au incidență în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de Toader Ignat în Dosarul nr. 22/107/2005 al Tribunalului Alba - Secția penală, de Radu Cristian Zbârcea în Dosarul nr. 6.367/271/2007 al Judecătoriei Oradea - Secția penală, de Dorel Golea în Dosarul nr. 1.113/278/2007 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală și de Adrian Aron Stencoane în dosarele nr. 67/243/2006 și nr. 115/97/2005 ale Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 3 iulie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...