Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 761/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, excepție ridicată de Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Sibiu în Dosarul nr. 6.079/306/2007 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Președintele Curții Constituționale dispune apelul și în Dosarul nr. 1.021D/2008, având ca obiect prevederile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000, excepție ridicată de Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Sibiu în Dosarul nr. 6.027/306/2007 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării dosarelor.

Reținând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.021D/2008 la Dosarul nr. 909D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 și de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate cu privire la prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, întrucât Curtea a admis excepția prin Decizia nr. 602 din 20 mai 2008.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 martie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 6.079/306/2007, și Încheierea din 27 martie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 6.027/306/2007, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997. Excepția a fost ridicată de Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Sibiu în acțiuni civile formulate de Comuna Cristian și Comuna Rășinari privind reconstituirea dreptului de proprietate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 1/2000.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că prevederile criticate sunt neconstituționale, fiind contrare dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2) și art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Constituție, întrucât permit persoanelor cărora li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere să dobândească în proprietate și bunuri, respectiv construcții cu destinație specială care nu le-au aparținut niciodată și la edificarea cărora nu au participat. Consideră că textele de lege criticate sunt contrare și dispozițiilor constituționale ale art. 21 alin. (2) și (3), deoarece eludează dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil al proprietarilor bunurilor asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate.

Judecătoria Sibiu, având o opinie identică în cele două dosare, apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate. Arată că accesul liber la justiție este garantat prin normele procedurale care permit forme de intervenție, atunci când se justifică un interes. De asemenea, consideră că principiul egalității de tratament poate avea în vedere numai subiecte de drept aflate în situații identice. Totodată, apreciază că stabilirea persoanei îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000, este un aspect de interpretare și aplicare a legii.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constituționale, nefiind contrare dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1), ale art. 21 și ale art. 44 alin. (1), (2) și (3).

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Art. 31 a fost modificat prin art. I pct. 36 din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Prevederile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 au următorul cuprins:

"

(1) Construcțiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează prin efectul prezentei legi și care au făcut parte din exploatația forestieră la data trecerii în proprietatea statului se restituie foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora. [...]

(3) Construcțiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenților, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalații sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de execuție, amplasate în suprafețele care fac obiectul retrocedării, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor."

Autorii excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, ale art. 21 alin. (2) și (3) privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, precum și ale art. 44 alin. (1), (2) și (3) privind garantarea și ocrotirea proprietății private.

1. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 a mai făcut obiect al controlului de constituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 602 din 20 mai 2008 [în curs de publicare*)], Curtea a constatat că excepția de neconstituționalitate este întemeiată.

*) Decizia Curții Constituționale nr. 602 din 20 mai 2008 a fost publicată ulterior pronunțării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008.

Curtea reține că, deși decizia menționată nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, iar potrivit art. 147 alin. (4) teza a doua din Constituție, "(...) De la data publicării, deciziile sunt obligatorii și au putere numai pentru viitor", sunt aplicabile în cauză prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care prevăd că "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Împrejurarea că decizia anterioară nu a fost încă publicată nu are relevanță față de Curte, soluția prin care s-a constatat neconstituționalitatea art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 fiindu-i opozabilă de la data pronunțării deciziei de admitere a excepției, respectiv 20 mai 2008.

Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a intervenit după sesizarea Curții, urmează ca excepția având ca obiect prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

2. Cât privește prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, Curtea observă că, potrivit acestora, se restituie foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor lor și construcțiile care au făcut parte din exploatația forestieră la data trecerii în proprietatea statului a terenurilor forestiere ce se retrocedează în temeiul acestei legi. Curtea constată că prevederile criticate nu aduc atingere principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, întrucât se aplică tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei juridice, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

În ceea ce privește invocarea art. 21 alin. (2) și (3) din Constituție, Curtea reține că principiul accesului liber la justiție implică, între altele, adoptarea de către legiuitor a unor reglementări prin care se pot susține și valorifica dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil. Curtea constată că, în cauză, autorul excepției, care are calitatea de intervenient, a avut la îndemână calea procedurală a intervenției în interesul uneia dintre părțile procesului aflat pe rolul instanței de judecată, reglementată de art. 49 alin. 3 și următoarele din Codul de procedură civilă. Curtea observă că acesta a formulat cerere de intervenție, admisă de altfel de către instanță. Așa fiind, Curtea nu poate reține contrarietatea textelor de lege criticate în raport de dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (2) și (3).

Totodată, Curtea constată că art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu contravine nici dispozițiilor constituționale ale art. 44 alin. (1), (2) și (3) privind garantarea dreptului de proprietate. În acest sens, soluția de restituire către foștii proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora a construcțiilor de pe terenurile forestiere ce se retrocedează în temeiul acestei legi este justificată de faptul că acestea au făcut parte din exploatația forestieră la data trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, excepție ridicată de Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Sibiu în dosarele nr. 6.079/306/2007 și nr. 6.027/306/2007 ale Judecătoriei Sibiu.

2. Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, excepție ridicată de același autor în aceleași dosare ale aceleiași instanțe.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 24 iunie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...