Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 50/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (1) și art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (1) și art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Ahmad Daas în Dosarul nr. 540/2/2007 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, considerând că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor din Legea fundamentală invocate de autorul excepției.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 mai 2007, pronunțată în Dosarul nr. 540/2/2007, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (1) și art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Ahmad Daas într-o cauză de contencios administrativ, având ca obiect anularea dispoziției de părăsire a teritoriului României și prelungirea dreptului de ședere în România.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că dispozițiile art. 59 alin. (1) încalcă dispozițiile constituționale care garantează și cetățenilor străini care locuiesc în România dreptul la instruire prin învățământul superior, întrucât delimitarea perioadei de studiu implică o îngrădire a acestui drept. În ceea ce privește art. 82 alin. (1), se susține că este neconstituțional prin aceea că împotriva dispoziției de părăsire a teritoriului nu poate fi exercitată decât o singură cale de atac, fiind exclus dublul grad de jurisdicție.

Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu contravin normelor constituționale și internaționale invocate referitoare la dreptul la învățătură și nici celor care reglementează accesul la justiție.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege ce fac obiectul excepției sunt constituționale. În acest sens, arată că acestea nu aduc atingere dreptului de acces liber la justiție și la folosirea căilor de atac sau dreptului la un proces echitabil.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 59 alin. (1) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004. Prevederile art. 59 alin. (1) din ordonanță au fost modificate prin art. 6 subpct. II, pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, iar cele ale art. 82 alin. (1), prin art. I pct. 68 din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007. Ca urmare a acestor modificări, textele de lege criticate au următorul conținut:

- art. 59 alin. (1): "Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția ca durata totală a șederii prevăzută pentru studiile inițiale să nu fie depășită.";

- art. 82 alin. (1): "Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel București, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competență se află formațiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanța soluționează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanței este irevocabilă."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, dispozițiile art. 59 alin. (1) criticate încalcă prevederile din Legea fundamentală cuprinse la art. 18 alin. (1), care garantează cetățenilor străini și apatrizilor care locuiesc în România protecția generală a persoanelor și a averilor, și la art. 32 alin. (1) referitor la modalitățile de asigurare a exercitării dreptului la învățătură. Prevederile art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 sunt criticate prin raportare la dispozițiile constituționale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiție și ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum și la prevederile art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un recurs efectiv, și la cele ale art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, cuprins în Protocolul nr. 7 la această Convenție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 oferă străinului posibilitatea de a-și împlini aspirațiile intelectuale și de a-și valorifica pe deplin vocația profesională prin schimbarea profilului studiilor sau a specializării profesionale în ipoteza în care, pe parcursul frecventării cursurilor învățământului universitar, își dă seama că o asemenea schimbare este benefică pentru el. Singura condiție care i se impune este de a finaliza studiile în intervalul de timp pentru care i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere în scop de studii în România. Această limitare în timp a perioadei în care pot fi efectuate studiile nu reprezintă o nesocotire a prevederilor constituționale care garantează cetățenilor străini și apatrizilor care locuiesc în România protecția generală a persoanelor și a averilor. În plus, textul de lege criticat nu este contrar nici dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Legea fundamentală referitoare la modalitățile de asigurare a exercitării dreptului la învățătură.

Cu privire la dispozițiile art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, Curtea s-a mai pronunțat prin prisma unor critici similare și, deși obiectul excepției îl constituia textul în varianta anterioară modificării survenite prin Legea nr. 56/2007, soluția de respingere ca neîntemeiată a excepției și argumentele pe care aceasta a fost motivată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, textul de lege criticat păstrând soluția legislativă anterioară, iar critica de neconstituționalitate neconținând elemente noi, de natură să justifice modificarea jurisprudenței Curții. În acest sens, se poate menționa Decizia nr. 350 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, sau Decizia nr. 542 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (1) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Ahmad Daas în Dosarul nr. 540/2/2007 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 31 ianuarie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...