Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 484/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Administrația Națională "Apele Române" din București în Dosarul nr. 4.501/120/2007 al Tribunalului Dâmbovița - Secția comercială - Judecătorul-sindic și în Dosarul nr. 874/1.259/2007 al Tribunalului Comercial Argeș - Judecătorul-sindic.

La apelul nominal se prezintă autorul excepției, prin avocatul F. Gornea, și părțile Societatea Comercială "Elin" - S.R.L. din Găești, prin avocatul Ioana Hrisafi, și Societatea Comercială "Alcadibo Trading" - S.A. din Pitești, prin directorul Cătălin Pănescu.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate este identic.

Părțile prezente și reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării dosarelor.

Reținând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.808D/2007 la Dosarul nr. 1.761D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Administrației Naționale "Apele Române" susține că prevederea legală potrivit căreia creditorul este obligat să consemneze o cauțiune odată cu cererea de deschidere a procedurii insolvenței este neconstituțională, întrucât încalcă liberul acces la justiție și dreptul acestuia la un proces echitabil.

Reprezentanții Societății Comerciale "Elin" - S.R.L. din Găești și ai Societății Comerciale "Alcadibo Trading" - S.A. din Pitești solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că fixarea unei cauțiuni nu împiedică accesul la justiție, ci constituie o garanție pentru desfășurarea cu bună-credință a drepturilor procesuale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, critica vizând modificarea și completarea textului de lege supus controlului, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Încheierea din 15 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 4.501/120/2007 de Tribunalul Dâmbovița - Secția comercială - Judecătorul-sindic și prin Încheierea din 14 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 874/1.259/2007 de Tribunalul Comercial Argeș - Judecătorul-sindic, Curtea Constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstitu ționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Administrația Națională "Apele Române" din București.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că obligarea creditorului la consemnarea unei cauțiuni ar trebui să fie o situație de excepție, împrejurare în care legiuitorul ar fi trebuit să instituie o enumerare limitativă a cazurilor în care o asemenea cerere poate fi formulată, iar nu să reglementeze că instanța "poate" dispune consemnarea cauțiunii la simpla cerere, nu neapărat motivată, a debitorului.

Or, prin instituirea acestei posibilități pentru instanța de judecată, fără a stabili criterii clare și precise în funcție de care poate fi dispusă o astfel de măsură, legiuitorul a creat premisele blocării oricărei cereri de deschidere a procedurii insolvenței, fapt ce este de natură a aduce atingere liberului acces la justiție și dreptului la un proces echitabil.

Tribunalul Dâmbovița - Secția comercială - Judecătorul-sindic apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că specificul procedurii insolvenței impune reguli de procedură speciale, derogatorii de la normele dreptului comun, dar care corespund exigențelor constituționale.

Tribunalul Comercial Argeș - Judecătorul-sindic apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că instanța, în baza actelor depuse de ambele părți în susținerea cererilor, poate să-și formeze o părere obiectivă asupra modului cum este exercitat dreptul de a formula o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, în funcție de specificul fiecărui caz în parte, evitând astfel exercitarea abuzivă a dreptului procesual. În situația în care acțiunea formulată pe calea dreptului comun de către creditor pentru recuperarea creanței a fost anulată ca netimbrată, folosirea procedurii speciale a Legii nr. 85/2006 pentru evitarea plății taxei de timbru constituie un veritabil abuz de drept. Or, dispozițiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 nu numai că nu contravin principiului liberului acces la justiție, ci, dimpotrivă, au drept scop împiedicarea folosirii abuzive a procedurii insolvenței de către creditorii de rea-credință.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că, în virtutea rolului său activ, judecătorul-sindic are obligația de a analiza cererea debitorului privind obligarea creditorilor care au introdus cererea de deschidere a procedurii insolvenței la consemnarea unei cauțiuni, în baza dovezilor prezentate în acest sens. De asemenea, judecătorul este chemat să aprecieze asupra nivelului cauțiunii, în raport cu proporțiile cazului și cu riscurile anticipate, evitând îngreunarea situației creditorului, prin blocarea unor fonduri bănești însemnate, în contextul în care acesta a suferit deja un prejudiciu prin neîncasarea la scadență a creanței.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, text de lege care are următorul conținut: "La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cauțiune de cel mult 10% din valoarea creanțelor. Cauțiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauțiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă nu este consemnată în termen cauțiunea, cererea introductivă va fi respinsă."

Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale cuprinse în art. 11, 16, 20, 21, 30, 51, 52, 53 și 126.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței permit instanței de judecată ca, ținând seama de circumstanțele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual șicanatoriu al cererii creditorului de deschidere a procedurii insolvenței și să stabilească o cauțiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale. Totodată, depunerea cauțiunii constituie o garanție, în sensul că, în urma respingerii cererii, debitorul va putea cere și obține despăgubiri pentru pagubele suferite datorită deschiderii nejustificate a procedurii insolvenței.

De altfel, cu privire la constituționalitatea măsurii obligării la plata unei cauțiuni, stabilită printr-un act normativ, Curtea s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000. Prin acea decizie s-a statuat că stabilirea unor condiții privind exercitarea unor drepturi, de natură să împiedice abuzul de drept, nu constituie o îngrădire a accesului la justiție sau a altor drepturi constituționale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Administrația Națională "Apele Române" din București în Dosarul nr. 4.501/120/2007 al Tribunalului Dâmbovița Secția comercială - Judecătorul-sindic și în Dosarul nr. 874/1.259/2007 al Tribunalului Comercial Argeș - Judecătorul-sindic.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 6 mai 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...