Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 483/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Iuliana Nedelcu - procuror
Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Mihai Grigoraș în Dosarul nr. 1.588/227/2007 al Judecătoriei Fălticeni.

La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, făcând trimitere la jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 1.588/227/2007, Judecătoria Fălticeni a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Excepția a fost ridicată de Mihai Grigoraș cu ocazia soluționării unei cauze penale privind săvârșirea infracțiunii de refuz de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 încalcă dispozițiile constituționale ale art. 22 alin. (2) referitoare la interzicerea torturii și a oricărui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant, întrucât recoltarea de probe biologice, fără a se folosi în prealabil etilotestul, într-o unitate sanitară fără cele mai elementare norme de igienă, constituie un tratament degradant fizic și psihic.

Judecătoria Fălticeni consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât, pentru a se aduce atingere drepturilor apărate prin prevederile art. 22 alin. (2) din Constituție, ar trebui ca recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei să constituie un tratament inuman sau degradant în orice condiții ar fi efectuată, și anume chiar dacă s-ar respecta normele igienico-sanitare cele mai riguroase.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu aduce atingere art. 22 alin. (2) din Constituție, fiind o măsură necesară pentru asigurarea ordinii de drept și protejarea valorilor sociale ocrotite prin norma incriminatoare.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituționale. Arată că textul de lege criticat reprezintă o incriminare-obstacol prin care este sancționată penal nerespectarea unor reguli de circulație, în scopul prevenirii producerii unor vătămări ale valorilor umane și materiale angajate în traficul rutier. În plus, recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei nu poate fi considerată o tortură, o pedeapsă sau un tratament inuman ori degradant, în sensul dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Constituție.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins: "Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 22 alin. (2) referitoare la interzicerea torturii și a oricărui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia critică în realitate modul de aplicare a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 de către organele de poliție. Or, aspectele care țin de aplicarea legii nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curte, aceste aspecte fiind de competența instanței de judecată învestite cu soluționarea litigiului. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă și urmează să fie respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Mihai Grigoraș în Dosarul nr. 1.588/227/2007 al Judecătoriei Fălticeni.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 6 mai 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...