Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 474/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Societatea Comercială "Intflor" - S.A. din Galați în Dosarul nr. 3.711/44/2006 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal se prezintă consilierul juridic al Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare, lipsind autorul excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că textul de lege criticat definește termenii specifici pieței de capital, fără a aduce atingere prevederilor constituționale invocate în susținerea criticii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia nu și-a motivat critica, limitându-se la a enumera o serie de dispoziții constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 26 septembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 3.711/44/2006, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Societatea Comercială "Intflor" - S.A. din Galați.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât expropriază titularul dreptului de proprietate asupra acțiunilor nou emise, a cărui calitate nu este recunoscută de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu toate că emiterea acestor acțiuni s-a făcut în temeiul legii și a fost certificată irevocabil printr-o încheiere a judecătorului delegat la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul social emitentul.

Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că dispozițiile criticate definesc termenii utilizați în cuprinsul legii, reglementând atribuțiile autorității publice competente în domeniul pieții de capital și regimul juridic aplicabil acesteia.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că autorul excepției s-a limitat la a invoca o serie de prevederi constituționale fără a motiva în ce fel dispozițiile criticate, care nu dispun nicio măsură de expropriere, vin în contradicție cu aceste prevederi. Așa fiind, excepția cu un atare obiect este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, care stabilesc semnificațiile termenilor și expresiilor folosite în cuprinsul legii.

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale cuprinse în art. 9, 16, 21, 24, 44, 45, 51, 52, 53, 73 și ~146~ lit. d).

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile criticate stabilesc semnificațiile termenilor și expresiilor folosite de Legea nr. 297/2004, precum și anumite competențe ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Potrivit art. 2 alin. (2) din lege, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită la alin. (1).

Analizând critica autorului excepției, conform căreia dispozițiile art. 2 din Legea nr. 297/2004 expropriază titularul dreptului de proprietate asupra unor acțiuni, întrucât Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu îi recunoaște calitatea de titular al acestora, cu toate că emiterea acțiunilor s-a făcut în temeiul legii și a fost certificată irevocabil printr-o încheiere a judecătorului delegat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Curtea constată că aceasta nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci vizează în fapt probleme de aplicare a legii ce țin de competența instanței de judecată, singura în măsură a aprecia cu privire la legalitatea unor titluri de capital sau cu privire la titularul acestora. Or, dispozițiile art. 2 alin. (3) din legea criticată prevăd expres posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, de a se adresa în contencios administrativ Curții de Apel București.

Prin urmare, critica, astfel cum a fost formulată de autorul excepției, excedează competenței Curții Constituționale, care, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Așa fiind, excepția de neconstituționalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Societatea Comercială "Intflor" - S.A. din Galați în Dosarul nr. 3.711/44/2006 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 6 mai 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...