Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 46/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Ion Tiucă - procuror
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepție ridicată de Vasile Nicola în Dosarul nr. 1.650/30/C/2006 al Tribunalului Timiș - Secția civilă.

La apelul nominal răspunde, personal, autorul excepției, lipsind partea Casa Județeană de Pensii Timiș, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul autorului excepției. Acesta învederează aspecte legate de modalitatea de calcul a pensiei și solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, considerând că actul normativ criticat nu are caracter retroactiv, ci se aplică doar de la intrarea sa în vigoare.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 iunie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 1.650/30/C/2006, Tribunalul Timiș a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepție ridicată de Vasile Nicola într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea unei contestații cu privire la stabilirea drepturilor de pensie.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 sunt neconstituționale, întrucât afectează drepturile și libertățile constituționale, fiind contrare dispozițiilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală. Se arată că ordonanța criticată dispune, prin art. 4 alin. (2), cu privire la totalitatea drepturilor bănești câștigate sub imperiul legilor anterioare datei ieșirii sale la pensie, fiind contrară dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (2) din Constituție.

Tribunalul Timiș - Secția civilă apreciază că excepția este neîntemeiată, întrucât "legiuitorul are competența exclusivă de a modifica și completa legislația în materie și de a stabili data de la care operează recalcularea".

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, amintind cele statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 127/2007, în sensul că "legiuitorul este în drept să stabilească și să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, condițiile și criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul și cuantumul acestora, cu respectarea condiției ca aceste noi reglementări să fie aplicate de la intrarea legii în vigoare, pentru viitor, condiție pe care ordonanța de urgență a Guvernului o îndeplinește".

Avocatul Poporului apreciază că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 sunt constituționale, precizând că "prin acest act normativ se urmărește eliminarea discrepanțelor existente între cuantumurile pensiilor și stabilirea tuturor drepturilor după aceeași lege, aceeași metodologie, potrivit acelorași principii, indiferent de data pensionării și indiferent de legislația sub incidența căreia persoana în cauză s-a pensionat".

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005.

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, ordonanța criticată contravine prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (1) și (2) care consacră principiul universalității drepturilor și obligațiilor și cel al neretroactivității legii, cu unele excepții, precum și celor ale art. 115 alin. (6) teza a treia care prevăd că ordonanțele de urgență nu pot afecta drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că nu poate reține critica referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 115 alin. (6) teza a treia din Legea fundamentală, întrucât prin reglementările cuprinse în actul normativ ce constituie obiect al excepției nu sunt afectate drepturi și libertăți consacrate la nivel constituțional.

În plus, observă că, asupra constituționalității dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, în ansamblul său, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, sub aspectul susținerilor referitoare la caracterul retroactiv al reglementării, constatând constituționalitatea acestora, pentru motivele acolo reținute. Dintre acestea pot fi amintite deciziile nr. 352 din 3 aprilie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2007), nr. 127 din 15 februarie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2007) și nr. 120 din 15 februarie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007).

Întrucât în susținerea prezentei excepții nu au fost aduse elemente noi, care să justifice modificarea jurisprudenței Curții Constituționale în materie, soluțiile pronunțate prin deciziile enumerate mai sus și argumentele pe care acestea s-au întemeiat își mențin valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepție ridicată de Vasile Nicola în Dosarul nr. 1.650/30/C/2006 al Tribunalului Timiș - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 31 ianuarie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...