Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 452/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 6.254/86/2007 al Tribunalului Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă. Se arată că interpretarea și aplicarea legii aparțin competenței instanței de judecată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 17 decembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 6.254/86/2007, Tribunalul Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006, excepție ridicată de Radu Urziceanu în cauza ce are ca obiect judecarea contestației la executare formulată de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 contravine dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece prevede scutirea de impozit doar pe veniturile obținute din salarii de către persoanele cu handicap, iar nu și pe veniturile obținute din exercitarea profesiilor liberale de către aceeași categorie de persoane.

Tribunalul Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal nu și-a exprimat opinia asupra excepției, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Se arată că aspectele invocate de către autorul excepției nu constituie o problemă de constituționalitate, ci de aplicare a legii, de competența exclusivă a instanțelor judecătorești.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozițiile art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ulterior sesizării Curții Constituționale, legea a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, textul de lege criticat devenind art. 26 lit. a) cu același cuprins. În consecință, Curtea urmează să se pronunțe asupra art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, dispoziții care au următorul cuprins:

- Art. 26:

"

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilități fiscale: a) scutire de impozit pe veniturile din salarii și indemnizații de natură salarială; [...]."

În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la egalitatea în drepturi.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozițiile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate într-o cauză în care același autor, Radu Urziceanu, a invocat aceeași excepție de neconstituționalitate prin raportare la același text constituțional, și anume art. 16 alin. (1), având la bază aceleași motive, în Dosarul nr. 4.118/86/2007 al Judecătoriei Suceava. Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 88 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 2008, în sensul respingerii excepției, ca fiind inadmisibilă, pentru considerentele acolo reținute. În jurisprudența sa, de exemplu în Decizia nr. 27 din 25 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 15 iulie 1993, Curtea Constituțională a statuat că "Partea care a invocat excepția nu o mai poate reitera, întrucât, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă".

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea soluției pronunțate, cele statuate prin Decizia nr. 27 din 25 mai 1993 își mențin valabilitatea.

Totodată, Curtea constată că decizia anterioară de respingere ca fiind inadmisibilă este însă general obligatorie potrivit art. 147 alin. (4) din Constituție, astfel că atât timp cât motivele care au justificat-o subzistă în continuare, fiind aceleași, rezolvarea excepțiilor ulterioare de aceeași natură nu poate fi alta.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 6.254/86/2007 al Tribunalului Suceava - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...