Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 450/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) și art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) și ale art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Koyo Romania" - S.A. în Dosarul nr. 1.280/87/2007 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate în susținerea excepției.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 6 februarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.280/87/2007, Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) și ale art. 16 din Legea nr. 168/1999, excepție ridicată de Societatea Comercială "Koyo Romania" - S.A. în cauza ce are ca obiect judecarea conflictului de muncă formulat de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile art. 12 lit. b) și ale art. 16 din Legea nr. 168/1999 sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 43 alin. (2) din Constituție, deoarece prevăd posibilitatea sindicatelor de a declanșa conflictul de interese în mod abuziv, nelegal și în timpul valabilității unui contract colectiv de muncă, după finalizarea perioadei de negociere. Astfel, dispozițiile legale criticate stabilesc că, în situația în care unitatea a răspuns la toate revendicările formulate, iar sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consideră declanșat.

Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Se arată că textele legale la care se referă autorul excepției contravin prevederilor constituționale invocate, deoarece creează posibilitatea declanșării unor conflicte de interese nelegale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Se arată că aspectele invocate de către autorul excepției nu sunt contrare prevederilor constituționale invocate. Între conflictul de interese și grevă există o diferență, soluționarea acestora fiind diferită.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 12 lit. b) și art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999.

Textele de lege criticate au următorul conținut:

- Art. 12

"

Conflictele de interese pot fi declanșate în următoarele situații: [...]

b) unitatea nu acceptă revendicările formulate de salariați;";

- Art. 16: "În situația în care unitatea nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, deși a răspuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consideră declanșat."

Autorul excepției susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (2) referitor la egalitatea în drepturi și ale art. 43 alin. (2) privind dreptul la grevă.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozițiile art. 12 lit. b) din Legea nr. 168/1999 stabilesc unul din cazurile în care poate fi declanșat conflictul de interese, și anume când unitatea nu acceptă revendicările salariaților. Potrivit art. 13 alin. (1) din lege, "Pe durata valabilității unui contract colectiv de muncă salariații nu pot declanșa conflicte de interese."

Din punct de vedere procedural, dispozițiile art. 16 din Legea nr. 168/1999 prevăd că declanșarea conflictul de interese poate avea loc numai în situația în care unitatea nu a răspuns la toate revendicările formulate de reprezentanții salariaților sau, deși a răspuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat.

Din analiza dispozițiilor legale criticate rezultă că modalitatea în care a fost reglementată declanșarea conflictelor de interese prin cele două texte se aplică în mod egal tuturor salariaților și unităților, potrivit procedurilor reglementate de prezenta lege, fiind astfel respectat principiul egalității în drepturi.

În legătură cu invocarea, în susținerea excepției, a dispozițiilor art. 43 alin. (2) din Constituție, Curtea reține că textul constituțional nu are legătură cu prevederile legale criticate, deoarece se referă la exercitarea dreptului la grevă, iar art. 12 lit. b) și art. 16 din Legea nr. 168/1999 reglementează, astfel cum s-a arătat, declanșarea conflictelor de interese.

Susținerile autorului excepției că sindicatele ar avea posibilitatea declanșării conflictului de interese în mod abuziv și nelegal ori în timpul valabilității unui contract colectiv de muncă sunt aspecte care nu au legătură cu constituționalitatea prevederilor legale criticate, dar care pot fi soluționate de instanța de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) și art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Koyo Romania" - S.A. în Dosarul nr. 1.280/87/2007 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...