Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 433/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Florin Lițoiu în Dosarul nr. 18.076/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 București - Secția civilă.

La apelul nominal se prezintă, pentru părțile Daniela Benzal și Andrei Lucian Benzal, doamna Amelia Cristina Tudor, avocat membru al Baroului București, în calitate de apărător ales, cu delegație la dosar. De asemenea, doamna Daniela Benzal răspunde și personal. Se constată lipsa autoului excepției și a părții Primăria Sectorului 2 București, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul părților. Apărătorul ales solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată. Arată că nu se pune problema nesocotirii textelor constituționale care garantează dreptul de proprietate, de vreme ce autorul excepției nu are un asemenea drept legal. Consideră că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată cu unicul scop de a tergiversa soluționarea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 18.076/300/2006, Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Florin Lițoiu într-o cauză civilă având ca obiect obligarea acestuia la desființarea unor lucrări executate fără autorizație de construcție.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că măsura desființării unei construcții edificate pe terenul proprietate privată a constructorului, în condițiile existenței unui certificat de urbanism, aduce atingere dreptului de proprietate privată.

Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, iar ocrotirea acestuia se face în condițiile stabilite de lege, astfel că se pot institui limitări, care să păstreze un echilibru între interesul general și cel privat.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituțional. Precizează că sancțiunea desființări construcțiilor realizate fără respectarea condițiilor prevăzute de lege nu contravine normelor constituționale care garantează dreptul de proprietate privată.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (1) lit. b):

"

(1) În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1)."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 44 din Constituție privind garantarea și ocrotirea dreptului de proprietate privată.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul de lege ce formează obiectul acesteia a mai fost supus controlului de constituționalitate, sub aspectul acelorași critici ca și cele formulate în cauza de față și prin raportare la aceleași prevederi din Legea fundamentală. Spre exemplificare, enunțăm deciziile nr. 820 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 13 noiembrie 2007, și nr. 881 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 5 noiembrie 2007, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991.

Întrucât nu au intervenit elemente de noutate care să justifice modificarea acestei jurisprudențe, soluțiile pronunțate în deciziile amintite și considerentele pe care acestea s-au bazat își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Florin Lițoiu în Dosarul nr. 18.076/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 București - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...