Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 432/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil și a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Muntenia" - S.R.L. din comuna Ionești, județul Vâlcea, în Dosarul nr. 54/288/2005 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, și a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată din oficiu de instanța de judecată în același dosar.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 iunie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 54/288/2005, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Muntenia" - S.R.L. din comuna Ionești, județul Vâlcea, și a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată din oficiu de instanța de judecată.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că prevederile art. 1073 din Codul civil contravin art. 44 alin. (2) din Constituție, întrucât "nu respectă garantarea și ocrotirea proprietății în mod egal, atât pentru creditor, cât și pentru debitor". De asemenea, susțin că aceste prevederi contravin și art. 45 din Legea fundamentală, cu motivarea că accesul liber la activitatea economică este paralizat de faptul că persoanele de rea-credință pot aduce o societate comercială în stare de insolvență prin plata unor dezdăunări.

În ce privește art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, se susține că acest text contravine art. 20 și art. 21 alin. (3) din Constituție, precum și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pentru că impune suspendarea obligatorie a judecății până la soluționarea excepției de neconstituționalitate de către Curtea Constituțională.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază excepția ca neîntemeiată, arătând că art. 1073 din Codul civil creează condițiile indispensabile valorificării dreptului de proprietate privată, dând expresie principiului garantării acestuia.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 1073 din Codul civil și ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.

Textele criticate au următoarea redactare:

- Art. 1073 din Codul civil: "Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligației, și în caz contrar are dreptul la dezdăunare.";

- Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992: "Pe perioada soluționării excepției de neconstituționalitate judecarea cauzei se suspendă."

Textele constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 20, referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 44 alin. (2), privind garantarea și ocrotirea în mod egal a proprietății private, indiferent de proprietar, și ale art. 45, referitor la libertatea economică. Este invocată și încălcarea art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

I. Art. 1073 din Codul civil stabilește regula de principiu privind efectele obligațiilor, și anume de a da creditorului dreptul de a urmări și de a obține de la debitor îndeplinirea exactă a prestației la care s-a obligat sau de a cere despăgubiri în caz de neexecutare. Finalitatea textului este evidentă și constă în realizarea drepturilor legale ale creditorului prin determinarea debitorului de a executa obligația la care este ținut în temeiul unui contract încheiat între părți, sub sancțiunea suportării unor despăgubiri. Asemenea reglementări creează condițiile indispensabile valorificării dreptului de proprietate privată, dând expresie principiului garantării și ocrotirii acestuia, în mod egal, indiferent de titular. În acest sens s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 823 din 16 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007.

Considerentele reținute de Curte în decizia menționată sunt valabile și în cauza de față.

Referitor la pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 45 din Constituție, Curtea constată că textul art. 1073 din Codul civil, fiind menit să protejeze realizarea drepturilor legale ale creditorului, tocmai asigură accesul liber la o activitate economică și liberă inițiativă al persoanelor.

II. În ce privește prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea, prin Decizia nr. 366 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, a statuat că acestea sunt norme de procedură care instituie un caz de suspendare legală a judecății în intervalul de timp cuprins între pronunțarea încheierii de sesizare a Curții Constituționale de către instanța de judecată sau de arbitraj comercial și repunerea pe rol a cauzei, după soluționarea excepției de către instanța de contencios constituțional. Acest fapt nu aduce însă atingere dreptului la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Considerentele reținute în decizia menționată sunt valabile și în cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepție ridicată de Societatea Comercială "Muntenia" - S.R.L. din comuna Ionești, județul Vâlcea, în Dosarul nr. 54/288/2005 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, și a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată din oficiu de instanța de judecată în același dosar.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...