Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 424/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85, ale art. 89 și ale art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Marinela Mincă - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85, 89 și 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Eugen Livezeanu în Dosarul nr. 291/54/2008 al Curții de Apel Craiova - Secția penală.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse de apărătorul autorului excepției de neconstituționalitate prin care solicită acordarea unui termen de judecată, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale. Anexează în acest sens o copie a adeverinței medicale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare, datorită termenelor scurte din cadrul procedurii de executare a mandatului european de arestare. De asemenea, arată că nu există împuternicirea avocațială la dosar.

Curtea, deliberând, în temeiul dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborate cu cele ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare a cauzei.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, cu referire la jurisprudența Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 februarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 291/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 85, 89 și 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Eugen Livezeanu în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect executarea unui mandat european de arestare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile criticate sunt neconstituționale, întrucât nu definesc exact conținutul infracțiunilor la care se referă, nu se încadrează în cazurile în care, potrivit Constituției, arestarea este admisibilă și nu asigură exercitarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la apărare.

Curtea de Apel Craiova - Secția penală și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece dispozițiile de lege criticate nu contravin normelor constituționale invocate.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, întrucât persoana solicitată are la îndemână o serie de garanții procesuale de natură să asigure respectarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la apărare: posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării; audierea persoanei arestate; posibilitatea de a formula recurs împotriva hotărârii cu privire la executarea mandatului de arestare etc. Judecătorul român hotărăște asupra arestării persoanei solicitate, în temeiul legii, numai după ce a verificat, în prealabil, dacă au fost respectate condițiile necesare referitoare la emiterea mandatului, dar nu se pronunță cu privire la temeinicia urmăririi sau condamnării dispuse de autoritatea străină ori asupra oportunității arestării.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 85, 89 și 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, modificate prin Legea nr. 224/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006.

Dispozițiile criticate au în prezent următorul cuprins:

- Art. 85: Fapte care dau loc la predare

"

(1) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis pentru una dintre faptele enumerate mai jos, indiferent de denumirea infracțiunii în statul membru emitent, și care este sancționată în statul membru emitent cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă de minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar dacă nu este îndeplinită condiția dublei incriminări:

1. participare la un grup criminal organizat;

2. terorism;

3. trafic de persoane;

4. exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;

5. trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

6. trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

7. corupție;

8. fraudă, incluzând cea împotriva intereselor financiare ale comunităților europene, în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

9. spălare a produselor infracțiunii;

10. contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro;

11. fapte legate de criminalitatea informatică;

12. fapte privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale și vegetale pe cale de dispariție;

13. facilitarea intrării și șederii ilegale;

14. omor și vătămare corporală gravă;

15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane;

16. lipsire de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici;

17. rasism și xenofobie;

18. furt organizat sau armat;

19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

20. înșelăciune;

21. deturnare de fonduri;

22. contrafacere și piraterie de bunuri;

23. falsificare de acte oficiale și uz de acte oficiale falsificate;

24. falsificare de mijloace de plată;

25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

27. trafic de vehicule furate;

28. viol;

29. incendiere cu intenție;

30. crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;

31. sechestrare ilegală de nave și aeronave;

32. sabotaj.

(2) Pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), predarea poate fi subordonată condiției ca faptele care motivează emiterea mandatului european să constituie infracțiune potrivit legii române, independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia.";

- Art. 89: Arestarea persoanei solicitate

"

(1) În termen de cel mult 24 de ore de la reținere, persoana solicitată este prezentată instanței competente.

(2) Instanța informează persoana solicitată asupra existenței unui mandat european de arestare împotriva sa, asupra conținutului acestuia, asupra posibilității de a consimți la predarea către statul membru emitent, precum și cu privire la drepturile sale procesuale.

(3) Instanța dispune arestarea persoanei solicitate prin încheiere motivată.

(4) Persoana arestată este depusă în arest.

(5) Instanța comunică autorității judiciare emitente arestarea persoanei solicitate.";

- Art. 90: Audierea persoanei arestate

"

(1) Instanța procedează la audierea persoanei solicitate în termen de cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia.

(2) Persoana arestată va fi întrebată, mai întâi, asupra consimțământului la predare.

(3) Instanța se asigură că persoana arestată a consimțit voluntar la predare și în deplină cunoștință de cauză, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului, în special caracterul irevocabil al acestuia. În același fel procedează și în cazul renunțării la efectele regulii specialității.

(4) Dacă persoana arestată consimte la predare, se întocmește un proces-verbal care se semnează de persoana solicitată, membrii completului de judecată, reprezentantul Ministerului Public și de grefier. În același proces-verbal se consemnează, dacă este cazul, și renunțarea la drepturile conferite de regula specialității.

(5) Dacă persoana arestată nu consimte la predare, instanța procedează la audierea acesteia.

(6) Opoziția persoanei solicitate la predare se poate baza numai pe existența unei erori cu privire la identitatea acesteia sau a unui motiv de refuz al executării mandatului european de arestare.

(7) Instanța poate fixa, cu respectarea termenelor maxime prevăzute la art. 95, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana arestată sau de procuror ori pentru transmiterea unor informații suplimentare de către autoritatea judiciară emitentă, cu privire la cauzele de refuz sau de condiționare a predării.

(8) Procurorul pune concluzii în toate cazurile.

(9) În cursul procedurii, instanța, ascultând și concluziile procurorului, dispune, la fiecare 30 de zile, prin încheiere, asupra menținerii măsurii arestării sau punerii în libertate a persoanei solicitate, în acest din urmă caz luând toate măsurile necesare pentru a evita fuga persoanei solicitate, inclusiv a măsurilor preventive prevăzute de lege.

(10) În scopul luării unei decizii potrivit alineatului precedent, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea asigurării executării mandatului european de arestare."

Excepția de neconstituționalitate se raportează la prevederile constituționale ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiție, ale art. 23 privind libertatea individuală și ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea dispozițiilor art. 89 din Legea nr. 302/2004 prin Decizia nr. 400/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, statuând că, în esență, dispozițiile de lege criticate vizează punerea în executare a mandatului european de arestare, care, conform art. 4 și 7 din Legea nr. 302/2004, se duce la îndeplinire potrivit dreptului procesual intern român, cu condiția respectării preeminenței dreptului internațional, interesând cu precădere cooperarea judiciară internațională în materie penală. Așa fiind, nu poate fi pus semnul egalității între privarea de libertate dispusă ca urmare a emiterii unui mandat european de arestare și cea dispusă ca urmare a emiterii unui mandat de arestare preventivă emis de judecătorul român în condițiile Codului de procedură penală.

De asemenea, nu poate fi primită nici critica potrivit căreia art. 89 din Legea nr. 302/2004 contravine principiului egalității în drepturi, liberului acces la justiție, care implică și dreptul la un proces echitabil, precum și dreptului referitor la libertatea individuală, deoarece textul se aplică fără niciun fel de discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale. Totodată, măsura arestării provizorii dispusă în vederea predării către un stat membru al Uniunii Europene constituie o măsură privativă de libertate temporară, dispusă în acord cu art. 23 alin. (2) din Constituția României, care satisface pe deplin exigențele constituționale prevăzute de art. 21, partea având la îndemână toate garanțiile procesuale specifice unui proces echitabil, sens în care enumerăm cu titlu peremptoriu posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării, ascultarea persoanei arestate, existența posibilității de a formula recurs împotriva hotărârii referitoare la arestare etc.

Cu privire la dispozițiile art. 90 din Legea nr. 302/2004, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr. 583/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007, statuând că textul nu conține nicio dispoziție care să contravină dreptului la apărare sau libertății individuale. De altfel, art. 91 alin. (2) din legea criticată consacră în mod expres dreptul persoanei arestate de a fi asistată de un apărător ales sau numit din oficiu.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, atât considerentele, cât și soluțiile deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Referitor la dispozițiile art. 85 din Legea nr. 302/2004, Curtea constată că, în esență, critica de neconstituționalitate a acestora se referă la aspecte ce țin de interpretarea și aplicarea legii de către instanța de judecată, ceea ce nu intră în competența de soluționare a Curții Constituționale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85, ale art. 89 și ale art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Eugen Livezeanu în Dosarul nr. 291/54/2008 al Curții de Apel Craiova - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...