Art III | Lege 169/1997

Acesta este un fragment din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. III. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, orașelor sau municipiilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităților, pe terenurile revendicate de foștii proprietari, cu excepția celor atribuite conform art. 23 din lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;

e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condițiile art. 20, în localitățile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege; Respingeri de neconstituționalitate (2)

f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condițiile art. 20 și în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptățite de lege;

g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condițiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului; Jurisprudență

h) actele de vânzare-cumpărare privind construcțiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creșe, grădinițe, cantine, cămine culturale, sedii și altele asemenea - ce au aparținut cooperativelor agricole de producție, cu încălcarea dispozițiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror și de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești de drept comun, care au plenitudine de jurisdicție. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În situația în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcții de orice fel, sunt aplicabile dispozițiile art. 494 din Codul civil. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În măsura în care cuprinderea terenului în domeniul statului afost făcută cu violarea art. 646 C. civ.., iar constituirea dreptului de proprietate pentru pârât aîncălcat dispozițiile legale amintite (din Legea nr. 44/1994 și Legea nr. 18/1991), reclamanții aveau la îndemână, prealabil revendicării, acțiunea în nulitate absolută, fondată pe dispozițiile art. III din Legea nr. 169/1997 sau, eventual, restabilirea limitelor reale aproprietății lor prin acțiunea în hotărnicie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 169/1997:
Art 72 "
Art 80 "
Art 87 "
Art 87^1 "
Art 87^2 "
Art 89 "
Art 90 "
Art 91 "
Art 93 "
Art II
Art III
Art IV
Art V
Art VI
Art VII
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
36. Decizia nr. 51 din 3 iulie 2017 în dosarul nr. 487/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
îndreptățirea la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la un teren cu vegetație forestieră, solicitat în baza dispozițiilor Legii nr. 247/2005. Dovadă drept pretins. Reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la același teren în baza dispozițiilor legilor anterioare de fond funciar
Competență. Cereri în materie imobiliară. Criteriu valoric
Teren vândut în baza unui titlu constatat nul ulterior vânzării
Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
6. Fond funciar. Acțiune promovată de comisia locală de fond funciar. Schimbarea persoanei reclamantului
Admitere recurs în interesul legii. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în cadrul plângerilor formulate în temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991 împotriva hotărârilor comisiilor județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 51/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 17/2011
;
se încarcă...