Administrarea fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL II Administrarea fondului forestier național Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Modificări (1), Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Sunt obligatorii administrarea, precum și asigurarea serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(2) Administrarea, precum și serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri:

a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care administrează păduri proprietate publică a statului și care sunt înființate de aceasta;

b) ocoale silvice private care sunt înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier sau de asociații constituite de către acestea.

(3) Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public și pot administra sau asigura servicii silvice, după caz, și pentru alte proprietăți, pe bază de contracte.

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Puneri în aplicare (2)

(3) Fondul forestier proprietate publică a statului nu poate fi concesionat, cu excepția terenurilor aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Modificări (1), Doctrină (1)

(4) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate să desfășoare, în fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl administrează, activități nespecifice administrării acestuia, numai în condițiile legii.

(5) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are dreptul de a utiliza terenuri forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează și pentru înființarea de crescătorii de vânat și complexuri de vânătoare, în condițiile legii.

(6) Terenurile achiziționate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva din fonduri publice și din fondul de conservare și regenerare devin fond forestier proprietate publică a statului și se intabulează ca atare.

(7) Veniturile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se constituie din:

a) valorificarea produselor fondului forestier și din alte activități economice specifice;

b) administrarea altor păduri, prestări de servicii și închirieri de bunuri, în condițiile legii; Modificări (1)

c) despăgubiri, potrivit legii;

d) donații, potrivit legii;

e) contravaloarea efectelor funcțiilor de protecție a pădurilor; Modificări (1)

f) compensații acordate de la bugetul de stat;

g) alte surse, potrivit legii.

(8) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează și de institute publice de cercetare sau de instituții de învățământ de stat cu profil silvic.

Art. 12. - Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (3)

Fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se administrează prin ocoale silvice private care funcționează ca regii autonome de interes local cu specific exclusiv silvic sau pe bază de contracte cu ocoale silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 13. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice administrarea și/sau serviciile silvice, după caz, se realizează prin ocoale silvice private, care funcționează similar asociațiilor și fundațiilor, sau pe bază de contract cu alte ocoale silvice. Modificări (1)

(2) Ocoalele silvice private prevăzute la alin. (1) se pot constitui atât de proprietari, cât și de asociații ale acestora și pot funcționa în subordinea unor structuri silvice de rang superior. Modificări (1)

(3) Structurile silvice de rang superior dobândesc personalitate juridică din momentul înscrierii acestora în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Ocoalele silvice private prevăzute la art. 12 și 13 au personalitate juridică, întocmesc balanță, bilanț contabil propriu, au buget anual de venituri și cheltuieli distinct, de care dispun. Modificări (1)

(2) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic.

(3) Conducerea și reprezentarea legală a ocolului silvic sunt asigurate de șeful de ocol silvic, numit sau revocat de proprietarul unic, consiliul local ori de adunarea generală, după caz, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Modificări (1), Referințe (1)

(4) Șefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) și directorii structurilor silvice de rang superior trebuie să aibă activitate de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 15. - Referințe (1)

(1) Ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) se autorizează prin înscriere în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, ținut la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Ocoalele silvice private sunt de utilitate publică și dobândesc personalitate juridică din momentul înscrierii acestora în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

(3) Pentru dobândirea personalității juridice, ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) încheie în prealabil actul constitutiv și statutul în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

(4) Conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Veniturile ocoalelor silvice prevăzute la alin. (2) se pot constitui din:

a) valorificarea produselor fondului forestier;

b) prestări de servicii și închirieri de bunuri, în condițiile legii;

c) contravaloarea efectelor funcțiilor de protecție a pădurilor; Modificări (1)

d) cotizația anuală a proprietarilor care le-au constituit;

e) tarifele percepute pentru serviciile prestate;

f) donații, potrivit legii;

g) compensații acordate de la bugetul de stat sau local;

h) alte surse, în condițiile legii.

Art. 16. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Administrarea, precum și serviciile silvice, după caz, se asigură cu respectarea principiului teritorialității.

(2) Ocolul silvic care deține suprafața majoritară în cadrul unei localități este obligat, la cerere, să asigure, pe bază de contract, serviciile silvice pentru toți proprietarii de fond forestier din localitatea respectivă care nu și-au constituit ocol silvic privat.

(3) În cazuri justificate, ocoalele silvice private pot asigura servicii silvice și pentru fondul forestier proprietate publică a statului, amplasat în raza de competență a acestora, responsabilitatea administrării suprafețelor respective revenind ocoalelor silvice din structura Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți deținătorii de fond forestier. Modificări (1)

(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic:

a) să asigure întocmirea și respectarea amenajamentelor silvice; Modificări (1)

b) să asigure paza și integritatea fondului forestier; Referințe (1)

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar; Modificări (1)

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere.

(3) În cazul administrării pădurilor prin ocoale silvice autorizate, obligațiile prevăzute la alin. (2) aparțin acestora. Modificări (1)

Art. 18. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Proprietarii vegetației forestiere din afara fondului forestier au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să respecte normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementările privind circulația materialelor lemnoase;

b) să asigure îngrijirea și protecția vegetației forestiere, precum și combaterea dăunătorilor acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    103 Potrivit art. 17 Codul silvic, „(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți deținătorii de fond forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic:
a) să asigure întocmirea și respectarea amenajamentelor silvice;
b) să asigure paza și integritatea fondului forestier;
c) să realizeze lucrările de regenerare apădurii;
d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere aarboretelor;
e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere aincendiilor;
g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;
i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar;
j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere.
(3) În cazul administrării pădurilor prin ocoale silvice autorizate, obligațiile prevăzute la alin. (2) aparțin acestora”. [ Mai mult... ]
 

.....
    103 Potrivit art. 17 Codul silvic, „(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți deținătorii de fond forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic:
a) să asigure întocmirea și respectarea amenajamentelor silvice;
b) să asigure paza și integritatea fondului forestier;
c) să realizeze lucrările de regenerare apădurii;
d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere aarboretelor;
e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere aincendiilor;
g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;
i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar;
j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere.
(3) În cazul administrării pădurilor prin ocoale silvice autorizate, obligațiile prevăzute la alin. (2) aparțin acestora”. [ Mai mult... ]
 
.....
    Potrivit art. 11 alin. (3) Codul silvic, „Fondul forestier proprietate publică astatului nu poate fi concesionat, cu excepția terenurilor aferente activelor vândute de Regia Națională aPădurilor – Romsilva”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Dispoziții generale
Administrarea fondului forestier național
Gestionarea durabilă a pădurilor
Dezvoltarea durabilă a fondului forestier național
Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...