Parlamentul României

Legea nr. 519/2003 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2003 până la 02 decembrie 2004, fiind înlocuit prin Lege 512/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe capitole și subcapitole și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și creditele externe, pentru anul 2004.

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilește la venituri în sumă de 152.383,0 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 150.308,3 miliarde lei, cu un excedent de 2.074,7 miliarde lei aferent încasărilor din contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale și care reprezintă constituirea fondului inițial necesar pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(4) Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli și anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 3. -

(1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2004 se realizează pe baza contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice și fizice.

(2) Contribuțiile și celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură și proveniență, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 4. -

Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operațiunilor supuse controlului.

Art. 5. -

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 152.383,0 miliarde lei și se prezintă astfel:

VENITURI-TOTAL - miliarde lei -
152.383,0
din care:
a) Contribuții pentru asigurări sociale 137.303,0
b) Diverse venituri 1.119,0
c) Subvenții primite din bugetul de stat 13.961,0

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor

Art. 6. -

În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, în sumă de 150.308,3 miliarde lei, se prezintă astfel:

CHELTUIELI-TOTAL - miliarde lei -
150.308,3
din care:
1. Cheltuieli curente 149.938,9
din acestea:
a) cheltuieli de personal 512,2
b) cheltuieli materiale și servicii 4.750,0
c) transferuri 144.140,9
d) dobânzi 535,8
2. Cheltuieli de capital 300,0
3. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite 69,4
din acestea:
a) rambursări de credite externe 32,3
b) plăți de dobânzi și comisioane 37,1

Art. 7. -

(1) Ordonatorul principal de credite are obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi și în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea și comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceștia ordonatorilor terțiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condițiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creșterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum și a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.

(5) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003.

Art. 8. -

(1) Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condițiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație.

Art. 9. -

În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligații:

a) să prezinte Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestuia, până la sfârșitul anului;

b) să asigure ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) să raporteze lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 146.855,4 miliarde lei, din care: 2.714,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii și 144.140,9 miliarde lei transferuri.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 146.581,2 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații și 274,2 miliarde lei pentru alte cheltuieli sociale.

(3) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse și sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor prevăzute a se realiza în anul 2004, în condițiile art. 168 alin. (4) și (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În anul 2004 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferența dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă și contribuția beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear și 65.000 de locuri la odihnă.

(5) În anul 2004 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariaților care lucrează în locuri de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și categoriilor de asigurați prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăși tarifele din unitățile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(7) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihnă aceluiași beneficiar. Jurisprudență

(9) Biletele de odihnă finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaților din instituțiile publice, asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, de la capitolul "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Transferuri".

(10) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(11) Criteriile, modul de distribuire și contribuția individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(12) Biletele de odihnă și tratament acordate în condițiile prezentului articol pot fi atribuite și membrilor de familie, soț sau soție, după caz, și copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoțesc titularii de drept.

(13) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuția plătită de aceștia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferența fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.

Art. 11. -

(1) Cheltuielile pentru alte acțiuni care se finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 2.917,0 miliarde lei, din care: 512,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.035,4 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 300,0 miliarde lei cheltuieli de capital și 69,4 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.917,0 miliarde lei pentru cheltuieli de administrare ale fondului.

(3) Taxele poștale percepute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat și a celor de asigurări pentru șomaj în anul 2004 sunt stabilite în sumă de 1.858,5 miliarde lei, din care 1.766,0 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat și 92,5 miliarde lei pentru asigurări pentru șomaj.

Art. 12. -

Cheltuielile pentru plăți de dobânzi și alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 535,8 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.

CAPITOLUL IV Dispoziții referitoare la bugetele fondurilor speciale

Art. 13. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2004, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, este prevăzută în anexa nr. 1/06.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli și anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.

(4) Pentru centrele de pregătire și perfecționare profesională din cadrul fundațiilor româno-germane din Arad, Sibiu și Timișoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru șomaj, la capitolul 57.06 "Învățământ" este cuprinsă și suma de 7,7 miliarde lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea activităților fundațiilor respective, potrivit Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".

(5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 1.500,0 miliarde lei.

(6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2004 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (5), este de 10,0 miliarde lei.

Art. 14. -

Prevederile art. 7-9 se aplică și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

CAPITOLUL V Responsabilități în aplicarea legii

Art. 15. -

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevăzute în anexele la aceste bugete, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 16. -

Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice anexe la bugetul acestuia.

Art. 17. -

(1) În bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componența locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și a celor necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" și "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 18. -

(1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru șomaj la titlul "Transferuri".

(2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, a plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. Jurisprudență

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 19. - Jurisprudență

În bugetele instituțiilor publice, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 20. -

Cuantumul fix al indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în anul 2004 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Art. 21. -

(1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 este de 7.682.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 și 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 6.800.000 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2004.

(2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2003.

(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează, în condițiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de posibilitățile financiare, în cursul execuției bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.

Art. 22. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 7.682.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.841.000 lei.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) În anul 2004 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: Jurisprudență

a) pentru condiții normale de muncă - 31,5%;
b) pentru condiții deosebite de muncă - 36,5%;
c) pentru condiții speciale de muncă - 41,5%.

(2) Cota contribuției individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condițiile de muncă. Jurisprudență

Art. 24. - Jurisprudență

(1) În anul 2004 cota de contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de angajatori, prevăzută la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 3%.

(2) Cota de contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este în anul 2004 de 4%.

Art. 25. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sumele aferente cotei de 0,5% prevăzute de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorate de angajatori și de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care în același timp sunt asigurate în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, se adaugă la contribuțiile de asigurări sociale datorate de aceștia și se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat, în condițiile și la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul șomerilor cuprinși la cursurile de formare profesională, sumele aferente cotei de 0,5% se adaugă la contribuția de asigurări datorată pentru șomeri și se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuției de asigurări sociale, casele județene de pensii și Casa de Pensii a Municipiului București calculează contribuția aferentă cotei de 0,5% și o virează la Trezoreria Statului într-un cont distinct, deschis pe seama Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru constituirea fondului inițial necesar pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(4) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va vira în contul menționat la alin. (3) disponibilitățile bănești aferente acestui fond, existente la 31 decembrie 2003.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1)

În anul 2004 cheltuielile pentru organizarea și funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale sunt cuprinse în cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 27. -

În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 25 și 26.

Art. 28. -

Anexele nr. 1/04-3/04*) și 1/06-3/06*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1/04-3/04 și 1/06-3/06 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2003.

Nr. 519.

ANEXA Nr. 1/04 Modificări (2)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2004- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
0001 04 VENITURI - TOTAL 152.382.996.110
0002 I. VENITURI CURENTE 138.422.032.123
0003 A. VENITURI FISCALE 137.303.044.623
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 137.303.044.623
0904 CONTRIBUȚII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 137.303.044.623
02 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori 92.748.911.849
03 Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de salariați și alte persoane asimilate 40.729.625.147
07 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate 1.533.204.288
08 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în șomaj 2.291.303.339
1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.118.987.500
2204 DIVERSE VENITURI 1.118.987.500
13 Contribuții pentru bilete de tratament și odihnă 688.987.500
30 Încasări din alte surse 430.000.000
3700 04 VI. SUBVENȚII 13.960.963.987
3704 SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 13.960.963.987
04 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 13.960.963.987
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 150.308.266.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.749.966.474
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 146.581.178.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 143.866.678.400
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 7.696.128.400
80 Alte transferuri 165.150.000
6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.339.885.000
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.032.604.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 80.661.000
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.854.475.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.388.503.400
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 165.150.000
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
38 TRANSFERURI 274.266.000
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pt. sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 86.123.700
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 11.483.160
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 26.794.040
14 Deplasări, detașări, transferări 5.000.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 3.500.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 1.500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
21 Drepturi cu caracter social 2.100.000
22 Hrană 4.660.000
23 Medicamente și materiale sanitare 4.530.000
01 Medicamente 2.530.000
02 Materiale sanitare 2.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 108.022.222
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.689.950
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.053.500
27 Reparații curente 38.741.715
28 Reparații capitale 9.445.735
29 Cărți și publicații 990.000
30 Alte cheltuieli 1.861.233.352
01 Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților 1.110.000
02 Protocol 100.000
03 Protecția muncii 100.000
04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900
07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 23.850.452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.836.072.900
50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 535.812.396
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 535.812.396
01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
49 DOBÂNZI 535.812.396
51 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396
9904 EXCEDENT/DEFICIT 2.074.729.600

ANEXA Nr. 2/04 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole,
subcapitole, titluri de cheltuieli
pe anul 2004

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5000 TOTAL GENERAL 150.604.066.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.787.180.274
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 150.308.266.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.749.966.474
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 146.581.178.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 143.866.678.400
6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.339.885.000
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.032.604.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 80.661.000
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.854.475.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.388.503.400
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 165.150.000
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
38 TRANSFERURI 274.266.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.836.072.900
50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 535.812.396
01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
49 DOBÂNZI 535.812.396
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396
5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000

ANEXA Nr. 3/04/19/01 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5000 TOTAL GENERAL 150.604.066.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.787.180.274
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 150.308.266.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.749.966.474
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000

ANEXA Nr. 3/04/19/02 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2004
(sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 150.308.266.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.749.966.474
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 146.581.178.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 143.866.678.400
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.339.885.000
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.032.604.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 80.661.000
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.854.475.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.388.503.400
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 165.150.000
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
38 TRANSFERURI 274.266.000
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.836.072.900
50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 535.812.396
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 535.812.396
01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
49 DOBÂNZI 535.812.396
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396

ANEXA Nr. 3/04/19/03 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2004
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000

ANEXA Nr. 3/04/19/06 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 150.308.266.510
01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.749.966.474
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
49 DOBÂNZI 535.812.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 144.140.944.400
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 146.581.178.400
01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 143.866.678.400
40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 7.696.128.400
80 Alte transferuri 165.150.000
6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.339.885.000
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.032.604.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 80.661.000
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.854.475.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.388.503.400
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 165.150.000
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
38 TRANSFERURI 274.266.000
39 Transferuri consolidabile 274.266.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pt. sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 2.917.009.714
01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 86.123.700
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 11.483.160
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 26.794.040
14 Deplasări, detașări, transferări 5.000.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 3.500.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 1.500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.035.466.474
21 Drepturi cu caracter social 2.100.000
22 Hrană 4.660.000
23 Medicamente și materiale sanitare 4.530.000
01 Medicamente 2.530.000
02 Materiale sanitare 2.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 108.022.222
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.689.950
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.053.500
27 Reparații curente 38.741.715
28 Reparații capitale 9.445.735
29 Cărți și publicații 990.000
30 Alte cheltuieli 1.861.233.352
01 Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților 1.110.000
02 Protocol 100.000
03 Protecția muncii 100.000
04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900
07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 23.850.452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 300.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
01 Rambursări de credite externe 32.303.340
02 Plăți de dobânzi și comisioane 37.067.000
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.836.072.900
50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 535.812.396
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 535.812.396
01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
49 DOBÂNZI 535.812.396
51 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 535.812.396

ANEXA Nr. 3/04/19/07 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Denumire indicator Cod Program 2004
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 5004
Fond aferent salariilor de bază 08001 266.990.244
Salarii de merit 08002 8.588.756
Indemnizație de conducere 08003 13.700.000
Spor de vechime 08004 42.000.000
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 1.500.000
Alte sporuri 08006 1.000.000
Ore suplimentare 08007 2.000.000
Fond de premii 08008 25.993.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 1.000.000
Alte drepturi salariale 08014 20.000.000
Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 7304
Fond aferent salariilor de bază 08001 266.990.244
Salarii de merit 08002 8.588.756
Indemnizație de conducere 08003 13.700.000
Spor de vechime 08004 42.000.000
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 1.500.000
Alte sporuri 08006 1.000.000
Ore suplimentare 08007 2.000.000
Fond de premii 08008 25.993.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 1.000.000
Alte drepturi salariate 08014 20.000.000
Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000

ANEXA Nr. 3/04/19/08 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2003 - 2004
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

- mii lei -
Număr maxim de posturi în anul 2003 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2003 Modificarea numărului de posturi în anul 2004 (+/-) față de anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2004 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2004
0 1 2 3 4=1+3 5 = 2*4*12 luni
TOTAL: 4.494 -213 4.281 266.990.244
din care:
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.494 -213 4.281 266.990.244
din care:
V. A. Funcții publice generale 3.486 -238 3.248 205.656.516
1. Înalți funcționari publici 2 1 3 725.760
Secretar general 1 21.000 1 252.000
Secretar general adjunct 1 18.480 1 221.760
Director general executiv 21.000 1 1 252.000
2. Funcții publice de conducere 364 1 365 34.163.280
Director 10 8.470 2 12 1.219.680
Director adjunct 2 8.470 2 203.280
Șef serviciu 18 8.470 18 1.829.520
Director executiv 42 8.200 42 4.132.800
Director executiv adjunct 85 8.200 85 8.364.000
Șef serviciu 186 7.500 -1 185 16.650.000
Șef birou 21 7.000 21 1.764.000
3. Funcții publice de execuție 3.120 -240 2.880 170.767.476
a. Clasa I - studii superioare 1.451 -195 1.256 92.155.500
Expert superior 18 6.000 18 1.296.000
Expert principal 21 5.300 21 1.335.600
Expert asistent 10 5.000 10 600.000
Expert debutant 4 3.000 4 144.000
Consilier superior 38 8.470 14 52 5.285.280
Consilier principal 11 7.000 7 18 1.512.000
Consilier asistent 4 6.000 7 11 792.000
Consilier juridic superior 9 8.000 9 864.000
Consilier juridic principal 4 7.000 4 336.000
Consilier juridic asistent 2 6.150 2 147.600
Consilier juridic debutant 3 3.000 3 108.000
Auditor superior 3 12.149 3 437.364
Auditor principal 1 9.538 1 114.456
Inspector superior 2 6.000 2 144.000
Inspector principal 11 5.300 11 699.600
Inspector asistent 4 5.000 4 240.000
Inspector debutant 10 3.000 10 360.000
Expert superior 12 6.000 12 864.000
Expert principal 11 5.300 11 699.600
Expert asistent 7 5.000 7 420.000
Consilier superior 294 7.800 -102 192 17.971.200
Consilier principal 197 6.500 -86 111 8.658.000
Consilier asistent 59 5.700 -26 33 2.257.200
Consilier debutant 14 3.000 -9 5 180.000
Consilier juridic superior 33 7.800 33 3.088.800
Consilier juridic principal 70 7.000 70 5.880.000
Consilier juridic asistent 66 5.500 66 4.356.000
Consilier juridic debutant 10 3.000 10 360.000
Auditor superior 34 8.200 34 3.345.600
Auditor principal 6 7.000 6 504.000
Auditor asistent 1 6.000 1 72.000
Inspector superior 56 6.000 56 4.032.000
Inspector principal 212 5.300 212 13.483.200
Inspector asistent 161 5.000 161 9.660.000
Inspector debutant 53 3.000 53 1.908.000
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 85 -5 80 5.066.400
Referent de specialitate superior 3 7.000 3 252.000
Referent de specialitate principal 1 5.900 1 70.800
Referent de specialitate superior 18 6.800 -2 16 1.305.600
Referent de specialitate principal 36 5.000 -3 33 1.980.000
Referent de specialitate asistent 27 4.500 27 1.458.000
c. Clasa III - studii medii 1.584 -40 1.544 73.545.576
Referent superior 38 4.532 38 2.066.592
Referent principal 36 3.916 2 38 1.785.696
Referent asistent 1 3.431 1 41.172
Referent debutant 1 2.600 1 31.200
Referent superior 406 4.532 -10 396 21.536.064
Referent principal 730 3.916 -22 708 33.270.336
Referent asistent 362 3.431 -9 353 14.533.716
Referent debutant 10 2.600 -1 9 280.800
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 786 25 811 52.594.404
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 1 8.470 1 2 203.280
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 2 6.013 2 144.312
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 5 5.403 5 324.180
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560
Consilier juridic gradul IA 1 6.131 1 73.572
Consilier juridic gradul III 1 4.217 1 50.604
Referent IA 97 4.000 -1 96 4.608.000
Referent I 47 3.750 -5 42 1.890.000
Referent II 22 3.487 22 920.568
Referent III 20 3.053 20 732.720
Referent IV 8 2.900 8 278.400
Referent debutant 1 2.600 1 31.200
Auditor-expert 1 7.000 -1
Medic primar 111 7.000 62 173 14.532.000
Medic specialist 49 7.000 49 4.116.000
Secretar de redacție, tehnoredactor I 1 5.147 1 61.764
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 1 4.515 1 54.180
Asistent medical principal 49 5.000 49 2.940.000
Asistent medical 23 4.515 23 1.246.140
Soră medicală principală 49 4.000 49 2.352.000
Soră medicală 51 3.613 51 2.211.156
Biolog, biochimist, chimist, fizician 2 4.515 2 108.360
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal 3 5.327 3 191.772
Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 4.471 1 53.652
Infirmieră, agent D.D.D. 18 2.889 18 624.024
Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 31 2.889 31 1.074.708
Șofer autosanitară II 1 3.251 1 39.012
Șofer autosanitară III 1 2.889 1 34.668
Medic primar 14 10.000 23 37 4.440.000
Medic specialist 7 8.663 7 727.692
Medic rezident anul IV-V - din anatomia patologică și legală 12 6.027 12 867.888
Medic rezident anul III 8 5.326 8 511.296
Farmacist primar - din anatomia patologică și medicină legală 1 6.902 1 82.824
Asistent medical principal 36 6.500 36 2.808.000
Asistent medical 19 5.957 19 1.358.196
Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - din anatomia patologică și medicina legală 1 9.022 1 108.264
Profesor C.F.M.; principal 1 6.678 1 80.136
Cercetător științific principal gradul II 3 12.111 1 4 581.328
Cercetător științific principal gradul III 5 9.522 5 571.320
Cercetător științific 3 7.361 3 264.996
Asistent de cercetare științifică 5 5.792 5 347.520
Asistent I 1 4.630 1 55.560
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II; economist, referent, inginer; gradul I 4 4.904 4 235.392
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 3.795 4 4 182.160
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 3.524 5 5 211.440
Analist (programator) ajutor I 1 3.909 1 46.908
Operator, controlor date; I 2 3.909 2 93.816
Director general 1 11.340 -1
Director adjunct 2 12.211 -2
Șef serviciu 39 9.000 -39
Șef birou 22 8.000 -22
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 222 222 8.739.324
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 3.700 2 88.800
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 13 3.300 13 514.800
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 12 3.000 12 432.000
Casier magaziner; I 24 3.569 24 1.027.872
Casier magaziner; II 11 3.201 11 422.532
Funcționar arhivar; I 25 3.490 25 1.047.000
Funcționar arhivar; II 3 3.201 3 115.236
Funcționar arhivar; III 10 2.916 10 349.920
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, I 37 2.889 37 1.282.716
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 8 2.834 8 272.064
Șofer IA 3 4.594 3 165.384
Șofer II 1 3.856 1 46.272
Muncitor calificat I 3 3.856 3 138.816
Muncitor calificat II 7 3.654 7 306.936
Muncitor calificat III 53 3.406 53 2.166.216
Muncitor calificat IV 5 3.201 5 192.060
Muncitor calificat VI 1 2.889 1 34.668
Muncitor necalificat 4 2.834 4 136.032

ANEXA Nr. 3/04/19/12 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2004
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2004
5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 295.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
14 Deplasări, detașări, transferări 15.267.200
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 12.331.200
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.936.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.213.800
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 12.845.000
30 Alte cheltuieli 24.368.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 243.319.000
7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000

ANEXA Nr. 3/04/19/25 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
II - credite bugetare
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
Programul s-a obținut din centralizarea a 6 fișe.
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecție

ANEXA Nr. 3/04/19/26 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
II - credite bugetare
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
1. Total surse de finanțare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
A. OBIECTIVE (PROI ECTE ) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
Sector: 73.04 -- C HELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
1. Total surse de finanțare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
A. OBIECTIVE (PROI ECTE ) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecție

ANEXA Nr. 3/04/19/27 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.0013

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIUL DDFSS BACĂU

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BACĂU
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BACĂU
1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU NR.
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 2076/14.10.1996
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) O.M. NR. 463/1997
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 04/anul 1996) 4.156.300
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5200 MP 175 SALARIAT 1800 PERS./Z
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 12/anul 2000) 75.772.573
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (luna/an) 12/2001
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 12/2004
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.798
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Creditede angajament (col. 5-9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
costuri de funcționare
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
din care:
1.1 Surse proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
1.2 Credite int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630
II 17.095.694 8.534.064 8.561.630
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
1.5 Alte surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecți

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.0018

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIUL DDFSS TELEORMAN

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector TELEORMAN
1.2 Municipiu/Oraș/Comună ALEXANDRIA
1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 1996/18.11.1997
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) O.M. NR. 115/2001
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 06/anul 1997) 15.816.000
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5085 MP 209 SALARIAT 1750 PERS./Z
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 12/anul 2001) 90.731.084
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (luna/an) 12/2001
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 12/2004
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREAVALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
din care:
1.1 Surse proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
1.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559
II 15.902.081 7.264.522 8.637.559
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
1.5 Alte surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecție

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.0027

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
AMENAJARE HALĂ CU P+1 ÎN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NAȚIONALĂ
DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament B-DUL LACUL TEI 17
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) O.M. 560/2001
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 06/anul 2001) 121.606.979
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 4640 91 MP 983 21 MP CU
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 06/anul 2001) 121.606.979
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
3. Data începerii investiției (luna/an) 09/2002
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 12/2003
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.000
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 80.095.710
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 20.800.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecți

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.0001b BM CP

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.880
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 476.360.651
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 329.988.623
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868
II 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944
II 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924
II 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecție

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.0001b1CNPAS

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.319
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 50.300.000
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 791.526.992
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare -mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecție

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.04.001d CASA

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție
privind consolidările

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 164.500.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției Mun

ANEXA Nr. 1/06 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2004- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
0001 06 VENITURI - TOTAL 19.239.788.963
0002 I. VENITURI CURENTE 18.389.788.963
0003 A. VENITURI FISCALE 17.640.672.614
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 17.640.672.614
1006 CONTRIBUȚII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.640.672.614
01 Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 13.642.486.848
02 Contribuții individuale 3.932.128.166
03 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 66.057.600
1900 06 B. VENITURI NEFISCALE 749.116.349
2206 DIVERSE VENITURI 749.116.349
30 Încasări din alte surse 749.116.349
4200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
4206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
06 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 850.000.000
4700 X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE 1.068.368.393
4806 RESURSE PENTRU FINANȚAREA PLĂȚILOR COMPENSATORII ȘI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ 1.068.368.393
01 Cotă din contribuții de la agenții economici 1.068.368.393
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 523.644.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
38 TRANSFERURI 14.162.868.041
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 207.890.099
01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.127.119
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 416.949
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 972.881
14 Deplasări, detașări, transferări 300.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
21 Drepturi cu caracter social 7.752.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.100.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 88.300.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.702.600
27 Reparații curente 2.468.400
28 Reparații capitale 35.000.000
29 Cărți și publicații 617.100
30 Alte cheltuieli 1.581.000
38 TRANSFERURI 7.653.746
40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 7.653.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 81.149.400
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 126.740.699
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 11.387.678.122
01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
38 TRANSFERURI 11.387.678.122
40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
07 Indemnizația de șomaj 8.007.699.272
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.316.101.976
15 Plăți compensatorii 1.063.876.874
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 67.200.000
33 Indemnizații de șomaj 8.007.699.272
34 Alocații de sprijin 60.658.992
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 537.600.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 661.920.000
40 Plăți compensatorii 1.063.876.874
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 648.522.984
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 340.200.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
38 TRANSFERURI 2.767.536.173
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339
26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 476.232.834
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.291.303.339
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 476.232.834
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.968.849.042
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 372.122.940
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7206 ALTE ACȚIUNI 920.458.997
01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 54.018.997
30 Alte cheltuieli 54.018.997
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.000.000
65 Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 58.750.000
7206 09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 58.750.000
21 Servicii de preconcediere colectivă 4.491.519
50 Alte cheltuieli 54.527.478
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 83.278.956
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 11.103.861
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009
14 Deplasări, detașări, transferări 8.569.730
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 7.757.730
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 812.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 318.103.943
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 100.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 28.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 9.817.900
27 Reparații curente 10.000.000
28 Reparații capitale 10.000.000
29 Cărți și publicații 4.259.850
30 Alte cheltuieli 156.026.193
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
72 Investiții ale instituțiilor publice 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 116.180.437
50 Alte cheltuieli 932.209.608
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.505.505.000
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.500.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.505.000
9906 EXCEDENT/DEFICIT 1.402.330.527

ANEXA Nr. 2/06 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
pe anul 2004

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5000 TOTAL GENERAL 18.223.909.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 702.373.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 523.644.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 207.890.099
01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
38 TRANSFERURI 7.653.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 81.149.400
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 126.740.699
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 11.387.678.122
01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
38 TRANSFERURI 11.387.678.122
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 67.200.000
33 Indemnizații de șomaj 8.007.699.272
34 Alocații de sprijin 60.658.992
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 537.600.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 661.920.000
40 Plăți compensatorii 1.063.876.874
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 648.522.984
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 340.200.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
38 TRANSFERURI 2.767.536.173
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.291.303.339
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 476.232.834
7206 ALTE ACȚIUNI 920.458.997
01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 54.018.997
38 TRANSFERURI 866.440.000
7206 09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 58.750.000
21 Servicii de preconcediere colectivă 4.491.519
50 Alte cheltuieli 54.527.478
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 318.103.943
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 116.180.437
50 Alte cheltuieli 932.209.608
8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.500.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.505.000
5014 CREDITE EXTERNE 386.451.000
01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 178.729.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
7214 ALTE ACȚIUNI 73.400.000
01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 73.400.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 73.400.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 105.329.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
8614 13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 91.750.000

ANEXA Nr. 3/06/19/01 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZĂ
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5000 TOTAL GENERAL 18.223.909.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 702.373.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 523.644.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5014 CREDITE EXTERNE 386.451.000
01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 178.729.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000

ANEXA Nr. 3/06/19/02 Modificări (2)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2004
(sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 523.644.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
38 TRANSFERURI 14.162.868.041
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 207.890.099
01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
38 TRANSFERURI 7.653.746
40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 81.149.400
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 126.740.699
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCATE, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 11.387.678.122
01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
38 TRANSFERURI 11.387.678.122
40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 67.200.000
33 Indemnizații de șomaj 8.007.699.272
34 Alocații de sprijin 60.658.992
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 537.600.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 661.920.000
40 Plăți compensatorii 1.063.876.874
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 648.522.984
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 340.200.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
38 TRANSFERURI 2.767.536.173
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.291.303.339
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 476.232.834
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.968.849.042
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 372.122.940
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7206 ALTE ACȚIUNI 920.458.997
01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 54.018.997
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
7206 09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 58.750.000
21 Servicii de preconcediere colectivă 4.491.519
50 Alte cheltuieli 54.527.478
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 318.103.943
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 116.180.437
50 Alte cheltuieli 932.209.608
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.500.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.505.000

ANEXA Nr. 3/06/19/03 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATE SOCIALE ȘI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2004
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5014 CREDITE EXTERNE 386.451.000
01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 178.729.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
7214 ALTE ACȚIUNI 73.400.000
01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 73.400.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 73.400.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 105.329.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
8614 13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 91.750.000

ANEXA Nr. 3/06/19/06 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 523.644.040
38 TRANSFERURI 15.029.308.041
39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
38 TRANSFERURI 14.162.868.041
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 207.890.099
01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.127.119
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 416.949
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 972.881
14 Deplasări, detașări, transferări 300.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 151.521.100
21 Drepturi cu caracter social 7.752.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.100.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 88.300.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.702.600
27 Reparații curente 2.468.400
28 Reparații capitale 35.000.000
29 Cărți și publicații 617.100
30 Alte cheltuieli 1.581.000
38 TRANSFERURI 7.653.746
40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 7.653.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 81.149.400
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 126.740.699
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 11.387.678.122
01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
38 TRANSFERURI 11.387.678.122
40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
07 Indemnizația de șomaj 8.007.699.272
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.316.101.976
15 Plăți compensatorii 1.063.876.874
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 67.200.000
33 Indemnizații de șomaj 8.007.699.272
34 Alocații de sprijin 60.658.992
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 537.600.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 661.920.000
40 Plăți compensatorii 1.063.876.874
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 648.522.984
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 340.200.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
38 TRANSFERURI 2.767.536.173
39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339
26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 476.232.834
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.291.303.339
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 476.232.834
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.968.849.042
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 372.122.940
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7206 ALTE ACȚIUNI 920.458.997
01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 54.018.997
30 Alte cheltuieli 54.018.997
38 TRANSFERURI 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 802.690.000
27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.000.000
65 Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 58.750.000
7206 09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 802.690.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 58.750.000
21 Servicii de preconcediere colectivă 4.491.519
50 Alte cheltuieli 54.527.478
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 83.278.956
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 11.103.861
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009
14 Deplasări, detașări, transferări 8.569.730
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 7.757.730
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 812.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 318.103.943
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 100.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 28.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 9.817.900
27 Reparații curente 10.000.000
28 Reparații capitale 10.000.000
29 Cărți și publicații 4.259.850
30 Alte cheltuieli 156.026.193
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
72 Investiții ale instituțiilor publice 91.835.850
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 139.460.000
01 Rambursări de credite externe 58.353.000
02 Plăți de dobânzi și comisioane 81.107.000
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 116.180.437
50 Alte cheltuieli 932.209.608
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.505.505.000
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.500.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.505.000

ANEXA Nr. 3/06/19/07 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Denumire indicator Cod Program 2004
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 5006
Fond aferent salariilor de bază 08001 237.236.532
Salarii de merit 08002 6.668.837
Indemnizație de conducere 08003 15.002.532
Spor de vechime 08004 41.879.099
Alte sporuri 08006 2.040.000
Ore suplimentare 08007 700.000
Fond de premii 08008 42.000.000
Fond aferent plății cu ora 08011 1.500.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 10.000.000
Alte drepturi salariate 08014 27.000.000
Cheltuieli cu salariile 08020 384.027.000
ÎNVĂȚĂMÂNT 5706
Fond aferent salariilor de bază 08001 7.961.256
Salarii de merit 08002 238.837
Indemnizație de conducere 08003 366.928
Spor de vechime 08004 1.791.283
Alte sporuri 08006 40.000
Fond de premii 08008 1.000.000
Fond aferent plății cu ora 08011 1.500.000
Alte drepturi salariale 08014 1.000.000
Cheltuieli cu salariile 08020 13.898.304
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 7306
Fond aferent salariilor de bază 08001 229.275.276
Salarii de merit 08002 6.430.000
Indemnizație de conducere 08003 14.635.604
Spor de vechime 08004 40.087.816
Alte sporuri 08006 2.000.000
Ore suplimentare 08007 700.000
Fond de premii 08008 41.000.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 10.000.000
Alte drepturi salariale 08014 26.000.000
Cheltuieli cu salariile 08020 370.128.696

ANEXA Nr. 3/06/19/08 Modificări (1)

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2003 - 2004
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ)

- mii lei -
Număr maxim de posturi în anul 2003 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2003 Modificarea numărului de posturi în anul 2004 (+/-) față de anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2004 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2004
0 1 2 3 4 = 1 + 3 5 = 2*4*12 luni
TOTAL: 3.670 -195 3.475 237.236.532
din care:
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 100 100 7.961.256
din care:
V. A. Funcții publice generale 90 90 6.977.256
2. Funcții publice de conducere 10 10 984.000
Director executiv 5 8.200 5 492.000
Director executiv adjunct 5 8.200 5 492.000
3. Funcții publice de execuție 80 80 5.993.256
a. Clasa I - studii superioare 69 69 5.260.608
Expert superior 1 6.013 1 72.156
Expert principal 3 5.403 3 194.508
Expert asistent 1 5.000 4 5 300.000
Expert debutant 4 3.000 -4
Consilier superior 13 8.200 13 1.279.200
Consilier principal 15 7.405 1 16 1.421.760
Consilier asistent 3 6.707 -1 2 160.968
Inspector superior 2 6.013 2 144.312
Inspector principal 14 5.403 14 907.704
Inspector asistent 8 5.000 5 13 780.000
Inspector debutant 5 3.000 -5
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 8 8 588.732
Referent de specialitate superior 2 7.405 2 177.720
Referent de specialitate principal 3 6.014 3 216.504
Referent de specialitate asistent 3 5.403 3 194.508
c. Clasa III - studii medii 3 3 143.916
Referent superior 1 4.532 1 54.384
Referent principal 1 3.916 1 46.992
Referent asistent 3.545 1 1 42.540
Referent debutant 1 2.600 -1
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 10 10 984.000
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 8.200 10 10 984.000
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 10 5 2.889 -10 -5
Șofer II 5 3.856 -5
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 3.570 -195 3.375 229.275.276
din care:
V. A. Funcții publice generale 3.443 -195 3.248 223.790.544
1. Înalți funcționari publici 1 1 330.540
Director general executiv 1 27.545 1 330.540
2. Funcții publice de conducere 352 352 34.698.360
Director 8 8.470 8 813.120
Șef serviciu 11 8.470 11 1.118.040
Director executiv 42 8.200 42 4.132.800
Director executiv adjunct 84 8.200 84 8.265.600
Șef serviciu 110 8.200 110 10.824.000
Șef birou 97 8.200 97 9.544.800
3. Funcții publice de execuție 3.090 -195 2.895 188.761.644
a. Clasa I - studii superioare 1.519 -162 1.357 112.401.432
Expert superior 11 6.013 11 793.716
Expert principal 16 5.403 16 1.037.376
Consilier superior 28 8.470 28 2.845.920
Consilier principal 2 7.405 1 3 266.580
Consilier asistent 1 6.707 -1
Consilier juridic principal 10 7.405 10 888.600
Auditor superior 1 9.538 1 114.456
Auditor principal 1 7.796 1 93.552
Inspector superior 6 6.013 6 432.936
Inspector principal 18 5.403 4 22 1.426.392
Inspector asistent 4 5.000 1 5 300.000
Inspector debutant 5 3.000 -5
Expert superior 39 6.013 -10 29 2.092.524
Expert principal 55 5.403 4 59 3.825.324
Expert asistent 7 5.000 -2 5 300.000
Expert debutant 5 3.000 -5
Consilier superior 494 8.200 -76 418 41.131.200
Consilier principal 234 7.405 -13 221 19.638.060
Consilier asistent 5 6.707 -5
Consilier juridic superior 46 8.200 -1 45 4.428.000
Consilier juridic principal 32 7.405 -5 27 2.399.220
Consilier juridic asistent 13 6.707 7 20 1.609.680
Consilier juridic debutant 8 3.000 -8
Auditor superior 30 8.200 30 2.952.000
Auditor principal 9 7.405 9 799.740
Auditor asistent 2 6.707 2 160.968
Inspector superior 53 6.013 -25 28 2.020.368
Inspector principal 254 5.403 -9 245 15.884.820
Inspector asistent 71 5.000 45 116 6.960.000
Inspector debutant 59 3.000 -59
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 168 -6 162 12.563.412
Referent de specialitate superior 3 7.405 3 266.580
Referent de specialitate principal 2 6.014 1 3 216.504
Referent de specialitate asistent 1 5.403 -1
Referent de specialitate superior 85 7.405 -5 80 7.108.800
Referent de specialitate principal 7 6.014 -1 6 433.008
Referent de specialitate asistent 2 5.403 68 70 4.538.520
Referent de specialitate debutant 68 2.700 -68
c. Clasa III - studii medii 1.403 -27 1.376 63.796.800
Referent superior 4 4.532 4 217.536
Referent principal 39 3.916 39 1.832.688
Referent asistent 12 3.545 2 14 595.560
Referent debutant 2 2.600 -2
Referent superior 189 4.532 -16 173 9.408.432
Referent principal 679 3.916 -7 672 31.578.624
Referent asistent 467 3.545 7 474 20.163.960
Referent debutant 11 2.600 -11
VII. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 8 8 360.000
Referent II 8 3.750 8 360.000
VII. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 119 119 5.124.732
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 17 3.326 17 678.504
Administrator I 7 4.061 7 341.124
Casier magaziner; I 14 3.569 14 599.592
Casier magaziner; II 10 3.201 10 384.120
Funcționar arhivar; I 13 3.490 13 544.440
Funcționar arhivar; II 2 3.201 2 76.824
Funcționar arhivar; III 4 2.916 4 139.968
Șofer IA 2 4.594 2 110.256
Șofer II 25 3.856 25 1.156.800
Muncitor calificat I 11 3.856 11 508.992
Muncitor calificat II 4 3.654 4 175.392
Muncitor calificat III 10 3.406 10 408.720

ANEXA Nr. 3/06/19/12 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2004
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2004
5014 CREDITE EXTERNE 386.451.000
01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICE 178.729.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
7214 ALTE ACȚIUNI 73.400.000
01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 73.400.000
30 Alte cheltuieli 73.400.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 73.400.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
14 Deplasări, detașări, transferări 11.377.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 9.175.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.202.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICE 105.329.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 25.690.000
29 Cărți și publicații 16.515.000
30 Alte cheltuieli 63.124.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 104.595.000
7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
80 12 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 91.750.000
8614 13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 91.750.000

ANEXA Nr. 3/06/19/25 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
II - credite bugetare
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
Sector: 57.06 -- ÎNVĂȚĂMÂNT
I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
Programul s-a obținut din centralizarea a 6 fișe.
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecți

ANEXA Nr. 3/06/19/26 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - credite de angajament TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VA LORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIM ĂRI
II - credite bugetare
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOT AL GENERAL
1. Total surse de finanțare I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000
II 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000
1.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
A. OBIECTIVE (PROI ECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.235
II 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.235
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.189
II 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.189
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
C. ALTE CHELTUIELI DE I NVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000
II 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000
II 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000
1.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
Sec tor: 57.06 -- Î NVĂȚĂ MÂNT
1. Total surse de finanțare I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
A. OBIECTIVE (PROI ECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
C. ALTE CHELTUIELI DE I NVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
Sec tor: 73.06 -- C HELTU IELI DE ADMINIS TRARE A FONDU LUI
1. Total surse de finanțare I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000
II 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000
1.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
A. OBIECTIVE (PROI ECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.235
II 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.235
1.1 Surse proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
1.2 Credite int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
1.5 Alte surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
C. ALTE CHELTUIELI DE I NVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000
II 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000
II 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000
1.3 Credite ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
Alt e surse = Buget asigurări soci ale de stat;
Cre dite interne = Buget asigurări pent ru șomaj;
Sur se proprii = Venit uri proprii ale Inspecți

ANEXA Nr. 3/06/19/27 Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 57.06 -- ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 19.57.06.06.0003

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIUL CRFPA CĂLĂRAȘI

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector CĂLĂRAȘI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună CĂLĂRAȘI
1.3 Amplasament STR. SLOBOZIEI NR. 4BI
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) HOT CA ANOFM NR. 17/2
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 11/anul 2002) 31.732.216
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 3414.72 MP
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 11/anul 2002) 31.732.216
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (lună/an) 11/2002
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 12/2004
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 5.000.000
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 30.000.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției Mun

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 57.06 -- ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 19.57.06.06.0004 ANOF

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 25.000.000
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 8.930.012
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției Mu

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.06.0013

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIUL DDFSS BACĂU

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BACĂU
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BACĂU
1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU NR.
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 2076/14.10.1996
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) O.M. 463/1997
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 04/anul 1995) 4.156.300
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5200 MP 179 SALARIAT 1800 PERS./Z
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 12/anul 2000) 75.772.573
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (lună/an) 12/2001
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 12/2004
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.798
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
din care:
1.1 Surse proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
1.2 Credite int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630
II 17.095.694 8.534.064 8.561.630
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
1.5 Alte surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției Mu

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.06.0018

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIUL DDFSS TELEORMAN

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector TELEORMAN
1.2 Municipiu/Oraș/Comună ALEXANDRIA
1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 1996/18.112.1997
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) O.M. NR. 115/2001
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 06/anul 1997) 15.816.000
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5085 MP 209 SALARIAT 1750 PERS./ZI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 12/anul 2001) 90.731.084
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (lună/an) 12/2001
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 12/2004
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) 125
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
din care:
1.1 Surse proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
1.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559
II 15.902.081 7.264.522 8.637.559
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
1.5 Alte surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției M

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

Cod 19.73.06.001b ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 82.684.305
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 40.559.461
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 230.142.837
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
II 353.386.603 62.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
II 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Capitol 73.06 -- ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 19.73.06.001b1 BM ANO

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 402.087.302
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 244.988.329
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului conțin valori actualizate în prețuri an 2004)
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2002 CHELTUIELI PRELIMINATE în 2003 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
PROGRAM 2004 ESTIMĂRI
2005 2006 2007 anii ulteriori
0 1 2 = 3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare din care: I 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812
II 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.664
II 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.664
1.3 Credite ext. I 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168
II 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
Credite interne = Buget asigurări pentru șomaj;
Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecției

(8) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraților din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...