Parlamentul României

Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004

Modificări (98), Respingeri de neconstituționalitate (24), Referințe (524), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 02 decembrie 2003.

În vigoare de la 05 decembrie 2003 până la 01 decembrie 2004, fiind înlocuit prin Lege 511/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe capitole și subcapitole, al cheltuielilor pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum și pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2004.

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2004 se stabilește la venituri în sumă de 288.279,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 351.291,8 miliarde lei, cu un deficit de 63.012,0 miliarde lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Jurisprudență

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, Șos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 3. -

Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

Art. 4. -

Impozitele, taxele, contribuțiile și celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale și ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2004, de orice natură și proveniență, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. -

Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operațiunilor supuse controlului.

Art. 6. -

Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 și neîncasate până la data de 31 decembrie 2003, se încasează și se înregistrează în anul 2004 la aceleași bugete și subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 7. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 288.279,8 miliarde lei și se prezintă astfel:

VENITURI-TOTAL - miliarde lei -
288.279,8
din care:
Venituri curente 287.856,8
din acestea:
a) venituri fiscale: 269.306,8
- impozite directe 58.417,0
din care:
- impozitul pe profit 49.210,0
- impozitul pe salarii și venit 64.921,0
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -62.424,0
- alte impozite directe 5.810,0
- contribuții 900,0
- impozite indirecte 210.889,8
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 110.150,8
- taxa pe valoarea adăugată încasată 156.189,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -46.038,2
- accize 68.915,0
- taxe vamale 13.824,0
- alte impozite indirecte 18.000,0
b) venituri nefiscale 18.550,0
Venituri din capital 350,0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 73,0

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetare

Art. 8. - Jurisprudență

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004, în sumă de 351.291,8 miliarde lei, în structură economică, se prezintă astfel:

CH ELTUIELI - TOTAL - miliarde lei -
351.291,8
di n care:
1. Cheltuieli curente din acestea: 284.128,2
a) cheltuieli de personal 54.204,6
b) cheltuieli materiale și servicii 40.484,2
c) subvenții 24.680,9
d) prime 1.760,0
e) transferuri 121.732,6
f) dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 40.814,8
g) rezerve 451,1
2. Cheltuieli de capital 29.235,2
3. Împrumuturi acordate 207,7
4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite din acestea: 37.720,7
a) Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 37.400,2
-rambursări de credite externe 26.092,6
-plăți de dobânzi și comisioane 11.307,6
b) Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 320,5
-rambursări de credite interne 101,7
-plăți de dobânzi și comisioane 218,8

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și în structura posturilor, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea și comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceștia ordonatorilor terțiari de credite bugetare. Jurisprudență

(2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi și fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuții în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, sunt abilitați să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi și a cheltuielilor cu salariile pe anul 2004.

(4) Sumele aferente creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condițiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a creșterilor salariale aprobate potrivit legii.

(5) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile de pe lângă unele instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.

(6) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituțiilor publice menționate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003.

(7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum și a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004. Respingeri de neconstituționalitate (23), Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condițiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație și în condițiile legislației în vigoare.

Art. 11. -

În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:

a) vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității, potrivit atribuțiilor stricte ale acestora, până la sfârșitul anului; Jurisprudență

b) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

(1) Cheltuielile pentru autoritățile publice, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 23.400,2 miliarde lei, din care: 15.260,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.702,8 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 47,1 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 997,8 miliarde lei transferuri, 1.592,4 miliarde lei cheltuieli de capital și 800,1 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice sunt în sumă de 1.446,0 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 680,0 miliarde lei pentru Senat, 141,6 miliarde lei pentru Administrația Prezidențială, 71,6 miliarde lei pentru Curtea Constituțională, 687,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 7.895,2 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 43,9 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 30,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 87,5 miliarde lei pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 56,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurenței, 72,5 miliarde lei pentru Consiliul Național al Audiovizualului, 12.187,0 miliarde lei pentru administrația publică centrală, din care: 1.520,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 10.666,9 miliarde lei pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Administrația Prezidențială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media, care nu sunt salariații Administrației Prezidențiale și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administrației Prezidențiale se suportă de la același articol de cheltuieli. Administrația Prezidențială poate solicita instituțiilor reprezentate în delegațiile oficiale conduse de Președintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestațiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziție.

(4) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea Clubului Parlamentarilor Români și a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaților se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile desfășurate pe lângă Camera Deputaților și finanțate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaților.

(7) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în cheltuielile cu salariile, este cuprinsă și suma aferentă personalului suplimentar angajat la Institutul Național de Statistică pentru efectuarea recensământului general agricol, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea și desfășurarea recensământului general agricol din România, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 3.411.600 mii lei reprezentând salarii de bază.

(8) În anul 2004 plata cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(9) În anul 2004 se constituie la dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție câte un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acțiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.

(10) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (9) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" în bugetele celor doi ordonatori de credite bugetare, iar modul de gestionare și utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 13. -

(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 75.848,5 miliarde lei, din care: 30.920,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 21.919,4 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 3.480,3 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 1.903,7 miliarde lei transferuri, 8.372,7 miliarde lei cheltuieli de capital și 9.251,9 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare națională se stabilesc în sumă de 36.996,1 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională se stabilesc în sumă de 38.852,4 miliarde lei.

(4) Obligațiile datorate bugetului de stat, cu excepția impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2003 și neachitate până la această dată de către agenții economici distribuitori de benzină și motorină, stabiliți prin ordin al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanților livrați de aceștia până la data de 15 decembrie 2004 Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, în limita sumei de până la 900,0 miliarde lei, Ministerului Administrației și Internelor, în limita sumei de până la 700,0 miliarde lei, precum și Serviciului Român de Informații, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei. Modificări (1), Referințe (1)

(5) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(6) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile militare de învățământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională din care face parte personalul militar școlarizat.

Art. 14. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 83.296,0 miliarde lei, din care: 4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.611,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 3.800,1 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 57.679,7 miliarde lei transferuri, 3.011,1 miliarde lei cheltuieli de capital și 6.765,1 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 17.465,5 miliarde lei pentru învățământ, 12.417,3 miliarde lei pentru sănătate, 7.284,8 miliarde lei pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret și 46.128,4 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații.

(3) Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a activității românilor de pretutindeni, pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței și proiecte de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului se finanțează și programele privind dotarea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului școlar și cu laboratoare informatizate achiziționate prin leasing financiar. Aceste bunuri se transferă unităților beneficiare pe bază de protocol.

(6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 200,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituțiile de învățământ superior de stat pe bază de proiecte, în condițiile legii.

(7) Taxele poștale percepute în anul 2004 de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocații de stat pentru copii, alocații de încredințare și plasament familial, alocații complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum și a altor drepturi de asistență socială nu pot depăși 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(8) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, de la capitolul "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Cheltuieli materiale și servicii", se finanțează cheltuielile aferente gratuităților și reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto și naval, de care beneficiază, în condițiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, precum și prin Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003.

(9) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se repartizează pe județe și sectoare ale municipiului București, conform anexei la bugetul acestui minister.

(10) Numărul maxim de posturi al personalului clerical prevăzut în anexa nr. 1Bb) și în anexa nr. 2b) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, se modifică potrivit anexei la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 15. -

(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 10.385,1 miliarde lei, din care: 213,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 132,2 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 9,5 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 2.412,3 miliarde lei transferuri, 3.822,1 miliarde lei cheltuieli de capital și 3.795,8 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.895,9 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe și 2.489,2 miliarde lei pentru mediu și ape.

Art. 16. -

(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 92.483,9 miliarde lei, din care: 1.880,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.251,9 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 17.149,8 miliarde lei subvenții, 1.760,0 miliarde lei prime, 37.724,5 miliarde lei transferuri, 11.806,6 miliarde lei cheltuieli de capital și 16.911,0 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 17.537,9 miliarde lei pentru industrie, 24.017,2 miliarde lei pentru agricultură și silvicultură, 36.568,7 miliarde lei pentru transporturi și comunicații și 14.360,1 miliarde lei pentru alte acțiuni economice.

(3) Cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului, în sumă de 2.970,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificații de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt și mediu de fabricație; bonificații de dobândă și garanții la exportul de obiective complexe și produse cu ciclu lung de fabricație; asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, a garanțiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricație și a investițiilor române în străinătate; asigurarea și reasigurarea creditelor de producție pentru bunuri și servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea și reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, în funcție de necesitățile de susținere a exporturilor.

(4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe județe, pe unități administrativ-teritoriale și pe obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.

(5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administrației și Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare se repartizează pe județe, pe unități administrativ-teritoriale și pe obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare și retehnologizare prezentate de autoritățile administrației publice locale.

Art. 17. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsă și suma de 2.495,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanțarea lucrărilor aferente drumurilor județene, comunale și străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în localitățile rurale și urbane.

(2) Repartizarea pe județe și pe municipiul București a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în localitățile rurale și urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu consultarea președinților consiliilor județene și, respectiv, a primarilor sectoarelor municipiului București, precum și pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, președinții consiliilor județene și, respectiv, primarii sectoarelor municipiului București.

Art. 18. -

(1) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, la titlul "Subvenții", este cuprinsă și suma de 400,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice necesare pentru irigații și desecări, conform legii.

(2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. își achită cu prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, își va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 19. - Jurisprudență

(1) În bugetul Ministerului Economiei și Comerțului, la titlul "Subvenții", este cuprinsă și suma de 1.400,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante și curente către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier. Jurisprudență

(2) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, își va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 20. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la titlul "Subvenții", este cuprinsă și suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru funcționarea transportului feroviar public de călători.

(2) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (1), Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.

(3) Cu suma încasată potrivit alin. (2) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, își va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 21. - Jurisprudență

Operațiunile efectuate de agenții economici prevăzuți la art. 18-20 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unitățile trezoreriei statului.

Art. 22. - Referințe (2)

(1) În completarea subvențiilor acordate unor agenți economici aflați sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului și Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligațiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru exercițiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepția obligațiilor datorate din reținerile la sursă.

(2) Agenții economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum și plafoanele până la care se scutesc obligațiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 23.

(3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc lunar, pe baza ordinului comun al ministrului finanțelor publice, ministrului economiei și comerțului și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(4) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se scutește de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligațiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).

Art. 23. -

Facilitățile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 22, se acordă cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței.

Art. 24. -

(1) Cheltuielile pentru alte acțiuni, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumă de 8.743,5 miliarde lei, din care: 1.502,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 866,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 194,2 miliarde lei subvenții, 5.353,5 miliarde lei transferuri, 630,4 miliarde lei cheltuieli de capital și 196,7 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.610,1 miliarde lei pentru cercetare științifică și 4.133,4 miliarde lei pentru alte acțiuni.

(3) Din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, de la capitolul "Cercetare științifică", se finanțează și cheltuielile curente și de capital ale Agenției Nucleare, înființată prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare.

Art. 25. -

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 351,1 miliarde lei, se folosește pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar;

b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, se utilizează pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

Art. 26. -

În anul 2004, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 207,7 miliarde lei, din care: 177,7 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 1,5 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 28,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale.

Art. 27. -

Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 13.961,0 miliarde lei, din care: 13.861,0 miliarde lei pentru echilibrare și 100,0 miliarde lei reprezentând contribuții pentru biletele de odihnă destinate salariaților din instituțiile publice, asigurați în sistemul public de pensii.

CAPITOLUL IV Deficitul bugetar, datoria publică și împrumutul guvernamental

Art. 28. -

Deficitul bugetului de stat se stabilește în sumă de 63.012,0 miliarde lei.

Art. 29. -

(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 40.814,8 miliarde lei, din care: 14.854,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 9.066,7 miliarde lei dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.159,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 6.234,3 miliarde lei diferențe de curs valutar aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs valutar nefavorabile aferente rambursării ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală, și 500,0 miliarde lei diferențe de curs valutar aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de țară (rating) de către agențiile specializate, în anul 2004, precum și eventualele diferențe din anii anteriori.

(3) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 2004, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(4) În vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2004 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(5) Veniturile din privatizare și din dividende, precum și cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele instituțiilor publice implicate, se vor utiliza în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele încasate de la Agenția pentru Valorificarea Activelor Bancare și utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanțarea sau refinanțarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenți, în ordinea înregistrării acestora.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 30. -

Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.650,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 8.526,0 miliarde lei pentru protecție socială, privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, inclusiv a restanțelor existente la 31 octombrie 2003 pentru încălzirea locuințelor cu energie termică în sistem centralizat și cu gaze naturale, precum și susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap. Această sumă se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și a direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială, în funcție de numărul de beneficiari ai ajutorului social și ai ajutorului pentru încălzirea locuinței și, respectiv, de numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

b) 3.226,4 miliarde lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului;

c) 921,0 miliarde lei pentru finanțarea instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului, respectiv al municipiului București, iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta. Instituțiile de cultură care au trecut în finanțarea autorităților administrației publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5;

d) 8.976,6 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale.

Art. 31. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, în sumă de 7.647,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 6, iar repartizarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare.

Art. 32. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, creșelor și centrelor județene și locale de consultanță agricolă, în sumă de 38.391,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 7, 7a și 7b.

(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă, pe comune, orașe, municipii, județ și sectoarele municipiului București, se face de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și, după caz, a inspectoratului școlar județean sau al municipiului București.

(3) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și la art. 30 lit. a)-c), pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele locale ale acestora.

(4) Numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

(5) Din bugetele locale se suportă și cheltuielile aferente facilităților de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) În anul 2004 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în sumă de 1.800,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finanțelor Publice repartizează transferurile respective pe județe și pe municipiul București și, în cadrul acestora, pe unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, au obligația să analizeze lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

Art. 34. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2004 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

CAPITOLUL VI Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate

Art. 35. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, constituit în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Prevederile art. 9-11 se aplică și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 36. -

Cheltuielile aferente instituțiilor sanitare publice pe anul 2004, finanțate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile prevederilor art. I alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 37. -

(1) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli și să efectueze plăți din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, după încheierea execuției trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depășesc pe trimestrul I, semestrul I și, respectiv, 9 luni, 25%, 50% și, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.

(2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Jurisprudență

CAPITOLUL VII Dispoziții referitoare la agenții economici

Art. 38. -

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și celelalte societăți comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, în limita unei cote de 2,0%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaților cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora, potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cadrul aceleiași limite prevăzute la alin. (1) unitățile menționate pot aloca sume pentru: acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariaților și cadouri oferite salariatelor; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum și pentru contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale, potrivit prevederilor art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003. De asemenea, unitățile menționate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din școli și din centrele de plasament. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate de către regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum și de către societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de către Guvern.

(4) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2), realizate de salariați, acordate de angajatori, în limita prevăzută la alin. (1), nu se supun impozitării.

(5) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, subvenționate de la bugetul de stat, precum și pentru societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat și societățile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înființare aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează și se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

(6) De prevederile alin. (5) beneficiază și institutele naționale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri și cheltuieli se aprobă, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 39. -

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, de consiliile locale, consiliile județene și de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VIII Responsabilități în aplicarea legii

Art. 40. -

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 41. -

Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 42. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" și "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare" și "Programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanțare nerambursabilă" pentru cofinanțarea acțiunilor se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 43. -

(1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, pentru programe comunitare, precum și a rambursărilor de credite externe, a plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" și, respectiv, "Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora".

Art. 44. -

(1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale societăților comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă și bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 45. -

Veniturile încasate de Ministerul Finanțelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, și Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, se folosesc și pentru finanțarea următoarelor cheltuieli:

a) prestări de servicii privind distribuirea și primirea corespondenței cu contribuabilii persoane fizice și juridice;

b) prestări de servicii aferente restituirii prin mandat poștal a diferențelor de impozit pe venit, precum și finanțarea altor activități privind administrarea acestui impozit;

c) achiziționarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestora;

d) achiziționarea de echipamente, tehnică de calcul și de software specializat aferent, de birotică și consumabile necesare pentru evidența formularelor tipizate și acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum și pentru administrarea impozitului pe venit;

e) construirea, amenajarea, închirierea și/sau cumpărarea de spații pentru depozitarea formularelor tipizate, precum și alte cheltuieli asimilate investițiilor la spațiile ocupate cu această activitate în sediile unităților teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.

Art. 46. - Jurisprudență

(1) În anul 2004 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă emise de către unitățile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru un număr maxim de 1.626.000 salariați în semestrul I și 1.676.000 salariați în semestrul II, acordate de către angajatori salariaților, în limita valorii nominale prevăzută de lege.

(2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariaților proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitățile emitente, autorizate potrivit legii, pot emite tichete de masă pentru un număr de salariați mai mare decât cel prevăzut în autorizație numai în cazul în care aceștia aparțin unor categorii de angajatori care realizează exclusiv activități fără scop lucrativ.

(4) În bugetele instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv ale activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă unele instituții publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinație. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 47. - Jurisprudență

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2004. Modificări (1)

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării:

a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;

b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

c) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, și fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesităților de finanțare se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.

Art. 48. -

(1) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, de tratament și alte asemenea unități vor asigura finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nici o activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 49. -

La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2004, din eventualele surse suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finanțarea acțiunii de învățământ.

Art. 50. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 20 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 noiembrie 2003.

Nr. 507.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

BUGETUL DE STAT
pe anul 2004- SINTEZĂ -
Referințe (1)

- mii lei -
Capi- tol Subca- pitol Titlu/ Articol Ali- neat Denumire indicator Program 2004
0001 VENITURI - TOTAL 288.279.813.000
0002 I. VENITURI CURENTE 287.856.813.000
0003 A. VENITURI FISCALE 269.306.813.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 58.416.966.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 49.210.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 200.000.000
01 Impozitul pe salarii - total - 200.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 64.721.000.000
01 Impozit pe venituri din activități independente 1.300.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 59.176.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 650.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 2.400.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 200.000.000
06 Impozit pe alte venituri 110.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 270.000.000
08 Impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 160.000.000
09 Impozitul pe veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și vânzarea părților sociale 150.000.000
10 Regularizări -400.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală 150.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente 450.000.000
13 Impozit pe veniturile din activități agricole 10.000.000
14 Impozitul pe veniturile obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 75.000.000
15 Impozitul pe veniturile încasate din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 10.000.000
16 Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenții/contracte civile de prestări servicii, încheiate în condițiile codului civil 10.000.000
0701 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -62.424.034.000
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -40.774.000.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -21.650.034.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 5.810.000.000
01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 3.800.000.000
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 17.000.000
03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 1.980.000.000
09 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România al societăților comerciale și organizațiilor economice străine 9.000.000
30 Alte încasări din impozite directe 4.000.000
0901 CONTRIBUȚII 900.000.000
04 Contribuția individuală de asigurări sociale 600.000.000
09 Contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap 300.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 210.889.847.000
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 110.150.847.000
01 TVA încasată 156.189.000.000
04 Sume defalcate din TVA pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, creșele, centrele județene și locale de consultanță agricolă (se scad) -38.391.034.000
05 Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrate populației (se scad) -7.647.119.000
1401 ACCIZE 68.915.000.000
1601 TAXE VAMALE 13.824.000.000
01 Taxe vamale de la persoane juridice 13.764.000.000
02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 60.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 18.000.000.000
01 Taxe pentru jocurile de noroc 420.000.000
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 350.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 1.000.000.000
07 Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați 500.000.000
11 Venituri din timbrul judiciar 35.000.000
15 Amenzi judiciare 30.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 45.000.000
18 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 295.000.000
19 Venituri cu destinație specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice 6.347.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 300.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 15.000.000
24 Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 3.840.000.000
25 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 225.000.000
26 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 850.000.000
27 Venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile 400.000.000
28 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 3.333.000.000
30 Alte încasări din impozite indirecte 15.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 18.550.000.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2.650.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 4.282.000.000
01 Taxe de metrologie 500.000
02 Venituri din taxe pentru prestații vamale 450.000.000
03 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 37.000.000
04 Taxe consulare 1.300.000.000
05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 27.000.000
10 Taxe și alte venituri din protecția mediului 60.000.000
17 Taxe pentru învățământ 23.000.000
18 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 20.000.000
19 Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale 200.000.000
20 Venituri din prestări de servicii 1.500.000.000
21 Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal 5.000.000
22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 9.500.000
30 Alte venituri de la instituțiile publice 650.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 11.618.000.000
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 40.000.000
03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale 1.900.000.000
04 Încasări din cota reținută, conform Codului Penal 1.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 1.100.000.000
06 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar 7.000.000
07 Venituri din concesiuni și închirieri 6.441.000.000
08 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 100.000.000
09 Venituri din dobânzi 27.000.000
11 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 900.000.000
12 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit Legii 250.000.000
19 Venituri din dividende 450.000.000
20 Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii și asigurări sociale militare 1.000.000
21 Venituri din despăgubiri 1.000.000
30 Încasări din alte surse 400.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 350.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 350.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 276.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare 14.000.000
08 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 60.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR
ACORDATE 73.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 73.000.000
09 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 60.000.000
10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 10.000.000
15 Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 1.000.000
17 Încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 1.000.000
18 Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili 1.000.000
5001 BUGET DE STAT 351.291.802.032
01 CHELTUIELI CURENTE 284.128.222.058
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 54.204.608.599
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 40.484.216.046
34 SUBVENȚII 24.680.846.861
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 9.085.807.873
35 02 Subvenții pe produse și activități 4.440.696.108
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.622.942.880
35 04 Subvenții pentru transportul feroviar public de călători 7.237.700.000
35 05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 1.293.700.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 121.732.623.553
39 Transferuri consolidabile 25.724.230.137
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 235.519.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.495.031.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.800.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.960.963.987
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap 5.778.100.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 257.148.400
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 243.595.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcții de locuințe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizări planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 38.850.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 30.822.750
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 96.008.393.416
40 01 Locuințe 398.796.000
40 02 Burse 1.348.128.900
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.781.721.520
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 369.189.613
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.029.141.626
40 15 Plăți compensatorii 372.830.150
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 17 Alocația familială complementară 4.285.160.000
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 966.394.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 100.000.000
40 20 Cofinanțarea contribuției financiare a Comunității Europene 4.868.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 898.903.809
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de includere a minelor 875.975.070
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 668.200.000
40 25 Alocația de susținere pentru familia monoparentală 612.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 5.955.229.726
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 95.053.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 23.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1.673.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 23.100.000
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 165.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 5.000.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 15.000.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 31.654.000
40 41 Asociații și fundații 62.350.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 75.815.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.076.214.752
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 229.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 48 Meteorologie și hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 16.350.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 59.950.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 55.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 4.903.269.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.082.000.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 205.770.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 1.545.690.304
40 61 Susținerea cultelor 141.808.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 69.969.000
40 64 Fondul la dispoziția primului ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 988.333.605
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 53.700.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 151.870.000
40 71 Indemnizația de merit 151.200.000
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 34.028.000
40 80 Alte transferuri 957.687.998
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 229.566.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 116.111.500
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 7.345.520
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.997.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 47.960.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 500.000.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 5.000.000
40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinței 3.350.000.000
40 91 Renta viageră 44.400.000
40 93 Programe comunitare 770.589.351
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 1.665.713.316
40 96 Programe SAPARD 4.812.000
40 98 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 85.524.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
50 02 Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe 9.066.700.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 10.159.800.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.234.300.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 500.000.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.235.245.974
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 177.670.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existentă 1.497.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 28.503.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 37.720.664.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 37.400.186.300
85 01 Rambursări de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 11.307.568.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 218.818.700
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 23.400.217.987
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 23.400.217.987
01 CHELTUIELI CURENTE 21.007.737.621
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.260.015.493
10 Cheltuieli cu salariile 10.901.980.875
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.341.237.965
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 314.081.971
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 738.541.157
14 Deplasări, detașări, transferări 964.026.337
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 652.694.557
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 311.331.780
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 147.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.702.794.671
21 Drepturi cu caracter social 36.340.000
22 Hrană 13.664.000
23 Medicamente și materiale sanitare 12.210.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.399.294.279
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 722.003.481
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 178.509.537
27 Reparații curente 236.964.318
28 Reparații capitale 410.338.390
29 Cărți și publicații 83.106.076
30 Alte cheltuieli 596.264.590
32 Fondul Președintelui 7.100.000
33 Fondul Primului Ministru 7.000.000
34 SUBVENȚII 47.112.736
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 47.112.736
38 TRANSFERURI 997.814.721
40 Transferuri neconsolidabile 997.814.721
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 601.751.108
40 41 Asociații și fundații 2.350.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 182.749.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 5.000.000
40 80 Alte transferuri 1.400.000
40 93 Programe comunitare 8.340.800
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 191.411.813
40 96 Programe SAPARD 4.812.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.592.398.366
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.360.398.366
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 232.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 800.082.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 800.082.000
85 01 Rambursări de credite externe 582.430.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 217.652.000
01 Administrația Prezidențială 141.568.200
02 Autorități Legislative 2.126.025.667
03 Autorități Judecătorești 7.895.230.804
04 Alte organe ale autorităților publice 1.050.371.591
05 Autorități executive 12.187.021.725
5400 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 75.848.476.074
01 CHELTUIELI CURENTE 58.223.862.497
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 30.920.486.331
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 21.919.361.699
34 SUBVENȚII 3.480.275.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 1.903.739.467
39 Transferuri consolidabile 496.198.340
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 252.603.340
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 243.595.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.407.541.127
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.725.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 251.954.729
40 15 Plăți compensatorii 372.830.150
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 1.100.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 615.000.311
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 158.930.937
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.372.684.577
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 9.251.929.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 9.196.829.000
85 01 Rambursări de credite externe 7.807.592.700
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.389.236.300
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 55.100.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 55.100.000
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 36.996.116.823
01 CHELTUIELI CURENTE 25.737.866.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.965.715.264
10 Cheltuieli cu salariile 8.615.612.038
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 761.919.417
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 121.214.453
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 596.036.847
14 Deplasări, detașări, transferări 2.853.616.159
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 280.450.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.573.166.159
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 17.316.350
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 11.731.892.513
21 Drepturi cu caracter social 455.706.829
22 Hrană 3.742.731.217
23 Medicamente și materiale sanitare 87.836.404
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.073.175.497
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.350.071.649
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.272.656.314
27 Reparații curente 321.087.033
28 Reparații capitale 102.825.950
29 Cărți și publicații 11.503.219
30 Alte cheltuieli 314.298.401
38 TRANSFERURI 1.040.258.265
39 Transferuri consolidabile 124.584.096
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 124.584.096
40 Transferuri neconsolidabile 915.674.169
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 243.844.019
40 15 Plăți compensatorii 372.830.150
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 299.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.914.363.781
72 Investiții ale instituțiilor publice 5.914.363.781
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.343.887.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 5.343.887.000
85 01 Rambursări de credite externe 4.732.501.700
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 611.385.300
01 Administrație centrală 363.682.746
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 25.857.744.686
03 Acțiuni de integrare euro-atlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 10.207.157.787
04 Parteneriat pentru pace 194.701.454
05 Plăți compensatorii 372.830.150
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 38.852.359.251
01 CHELTUIELI CURENTE 32.485.996.455
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.954.771.067
10 Cheltuieli cu salariile 13.413.545.479
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 591.567.540
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 81.663.990
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 896.636.660
14 Deplasări, detașări, transferări 469.176.055
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 181.224.070
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 287.951.985
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 728.240
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 10.187.469.186
21 Drepturi cu caracter social 242.906.654
22 Hrană 4.772.461.716
23 Medicamente și materiale sanitare 17.817.981
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.397.139.690
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 483.747.152
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 814.883.204
27 Reparații curente 68.295.281
28 Reparații capitale 80.799.363
29 Cărți și publicații 7.349.914
30 Alte cheltuieli 487.196.560
34 SUBVENȚII 3.480.275.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 863.481.202
39 Transferuri consolidabile 371.614.244
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 128.019.244
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 243.595.000
40 Transferuri neconsolidabile 491.866.958
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.725.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.110.710
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 1.100.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 316.000.311
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 158.930.937
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.458.320.796
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.972.320.796
77 Rate aferente achizițiilor în leasing financiar 485.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.908.042.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.852.942.000
85 01 Rambursări de credite externe 3.075.091.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 777.851.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 55.100.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 55.100.000
01 Administrație centrală 2.756.794.602
02 Poliție 11.111.991.553
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.768.883.250
04 Pază și supravegherea frontierei 3.371.130.140
05 Jandarmerie 4.506.930.400
06 Siguranță națională 8.646.315.528
07 Penitenciare 3.700.275.000
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 2.990.038.778
5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 83.295.981.757
01 CHELTUIELI CURENTE 73.519.828.465
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.428.554.490
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 7.611.457.182
34 SUBVENȚII 3.800.071.483
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 3.800.071.483
38 TRANSFERURI 57.679.745.310
39 Transferuri consolidabile 5.880.327.680
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 100.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap 5.778.100.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.227.680
40 Transferuri neconsolidabile 51.799.417.630
40 02 Burse 1.312.678.900
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.781.721.520
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 366.464.613
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 40.634.095
40 17 Alocația familială complementară 4.285.160.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 100.000.000
40 20 Cofinanțarea contribuției financiare a Comunității Europene 4.868.000
40 25 Alocația de susținere pentru familia monoparentală 612.000.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 165.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 5.000.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 15.000.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 31.654.000
40 41 Asociații și fundații 40.000.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 75.815.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.076.214.752
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 229.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 4.588.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 925.689.993
40 61 Susținerea cultelor 141.808.000
40 64 Fondul la dispoziția primului ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 988.333.605
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 151.870.000
40 71 Indemnizația de merit 110.880.000
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 34.028.000
40 80 Alte transferuri 76.405.201
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 7.345.520
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.997.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 500.000.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinței 3.350.000.000
40 91 Renta viageră 44.400.000
40 93 Programe comunitare 381.330.790
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 187.745.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.011.071.292
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.765.082.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.616.777.300
85 01 Rambursări de credite externe 5.362.529.600
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.254.247.700
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 148.304.700
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 148.304.700
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 17.465.516.260
01 CHELTUIELI CURENTE 15.074.126.555
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.545.380.963
10 Cheltuieli cu salariile 1.925.927.233
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 335.761.636
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 46.180.100
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 131.784.475
14 Deplasări, detașări, transferări 70.528.755
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 56.339.755
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 14.189.000
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 1.126.747
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.407.194.288
21 Drepturi cu caracter social 480.240.305
22 Hrană 360.031.708
23 Medicamente și materiale sanitare 7.131.502
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 453.000.147
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 117.140.717
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 208.583.223
27 Reparații curente 59.789.066
28 Reparații capitale 152.546.742
29 Cărți și publicații 33.626.419
30 Alte cheltuieli 96.489.509
31 Manuale 403.824.713
34 SUBVENȚII 1.099.949.798
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.099.949.798
38 TRANSFERURI 9.021.601.506
39 Transferuri consolidabile 1.987.440
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.987.440
40 Transferuri neconsolidabile 9.019.614.066
40 02 Burse 1.312.678.900
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.194.980
40 20 Cofinanțarea contribuției financiare a Comunității Europene 4.868.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 4.588.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 13.333.605
40 71 Indemnizația de merit 30.240.000
40 80 Alte transferuri 7.960.201
40 93 Programe comunitare 293.852.800
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 17.563.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.551.290.005
72 Investiții ale instituțiilor publice 685.790.105
77 Rate aferente achizițiilor în leasing financiar 865.499.900
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 840.099.700
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 691.795.000
85 01 Rambursări de credite externe 300.940.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 390.855.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 148.304.700
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 148.304.700
01 Administrație centrală 138.600.000
02 Învățământ preșcolar 21.948.013
03 Învățământ primar și gimnazial 193.177.160
04 Învățământ liceal 395.123.087
09 Învățământ superior 9.930.513.540
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 172.975.500
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 727.800.000
20 Centre de calificare și recalificare 13.880.483
25 Servicii publice descentralizate 1.007.783.300
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 4.863.715.177
5801 SĂNĂTATE 12.417.319.189
01 CHELTUIELI CURENTE 5.317.579.903
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.292.499.012
10 Cheltuieli cu salariile 966.112.636
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 216.465.483
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 28.960.122
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 67.627.700
14 Deplasări, detașări, transferări 13.248.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 11.248.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.000.000
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 85.071
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.835.804.701
22 Hrană 371.214.500
23 Medicamente și materiale sanitare 661.603.506
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 246.161.191
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 384.091.360
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 26.091.901
27 Reparații curente 76.234.010
28 Reparații capitale 6.793.455
29 Cărți și publicații 4.842.930
30 Alte cheltuieli 58.771.848
34 SUBVENȚII 142.611.200
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 142.611.200
38 TRANSFERURI 2.046.664.990
39 Transferuri consolidabile 240.240
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 240.240
40 Transferuri neconsolidabile 2.046.424.750
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 17.520.005
40 44 Programe pentru sănătate 1.076.214.752
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 925.689.993
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 27.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.264.303.986
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.264.303.986
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.835.435.300
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 5.835.435.300
85 01 Rambursări de credite externe 5.032.600.600
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 802.834.700
01 Administrație centrală 651.090.000
03 Spitale 1.469.181.305
05 Creșe 4.519.608
07 Centre de transfuzii sanguine 661.603.000
09 Centre de sănătate 19.030.085
25 Servicii publice descentralizate 3.248.326.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 6.363.569.191
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 7.284.763.632
01 CHELTUIELI CURENTE 7.146.248.632
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 243.979.564
10 Cheltuieli cu salariile 159.896.831
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 34.953.832
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 4.721.665
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 10.515.541
14 Deplasări, detașări, transferări 33.891.695
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 10.186.400
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 23.705.295
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.656.607.175
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 58.054.039
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.328.527.175
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.318.419
27 Reparații curente 2.238.569
28 Reparații capitale 1.304.000
29 Cărți și publicații 9.839.689
30 Alte cheltuieli 253.325.284
34 SUBVENȚII 2.543.285.003
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 2.543.285.003
38 TRANSFERURI 2.702.376.890
40 Transferuri neconsolidabile 2.702.376.890
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 16.899.900
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 165.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 5.000.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 15.000.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 31.654.000
40 41 Asociații și fundații 20.000.000
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 229.000.000
40 61 Susținerea cultelor 141.808.000
40 64 Fondul la dispoziția primului ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 975.000.000
40 71 Indemnizația de merit 80.640.000
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 34.028.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.997.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 500.000.000
40 93 Programe comunitare 77.051.990
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 64.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 119.065.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 119.065.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 19.450.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 19.450.000
85 01 Rambursări de credite externe 8.070.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 11.380.000
01 Administrație centrală 230.921.900
02 Biblioteci publice naționale 47.000.000
04 Muzee 605.304.251
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 595.860.000
13 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 360.000.000
14 Centre culturale 62.000.000
15 20 Culte religioase Activitatea sportivă 1.150.836.000 1.689.411.284
21 Activitatea de tineret 104.217.950
25 Servicii publice descentralizate 166.051.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 2.273.161.247
6001 ASISTENȚA SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 46.128.382.676
01 CHELTUIELI CURENTE 45.981.873.375
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.694.951
10 Cheltuieli cu salariile 253.593.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 57.103.330
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 7.608.000
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17.752.000
14 Deplasări, detașări, transferări 10.638.621
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.039.154
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 6.599.467
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.711.851.018
21 Drepturi cu caracter social 1.184.187.438
23 Medicamente și materiale sanitare 350.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 71.282.526
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.790.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 8.530.550
27 Reparații curente 8.440.000
28 Reparații capitale 10.500.000
29 Cărți și publicații 2.976.920
30 Alte cheltuieli 404.793.584
34 SUBVENȚII 14.225.482
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 14.225.482
38 TRANSFERURI 43.909.101.924
39 Transferuri consolidabile 5.878.100.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat 100.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap 5.778.100.000
40 Transferuri neconsolidabile 38.031.001.924
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.781.721.520
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 366.464.613
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.019.210
40 17 Alocația familială complementară 4.285.160.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 100.000.000
40 25 Alocația de susținere pentru familia monoparentală 612.000.000
40 41 Asociații și fundații 40.000.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 75.815.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 151.870.000
40 80 Alte transferuri 68.445.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 7.345.520
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinței 3.350.000.000
40 91 Renta viageră 44.400.000
40 93 Programe comunitare 10.426.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 79.181.666
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 76.412.301
72 Investiții ale instituțiilor publice 76.412.301
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 70.097.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 70.097.000
85 01 Rambursări de credite externe 20.919.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 49.178.000
01 Administrație centrală 210.237.687
09 Ajutor social 3.398.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 379.521.885
15 Alocația de stat pentru copii 12.138.290.420
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 6.923.200
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 13.795.000
19 Alocația pentru familiile cu copii 5.064.621.660
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 9.480.077.999
21 Pensii militari 9.417.036.686
25 Servicii publice descentralizate 479.709.280
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 2.880.000
37 Ajutoare speciale 2.733.713.500
38 Indemnizații nevăzători salariați 2.675.600
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 151.870.000
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 2.614.632.659
53 Servicii sociale 4.147.100
6300 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 10.385.097.226
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.188.260
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 132.191.200
34 SUBVENȚII 9.438.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.412.323.060
39 Transferuri consolidabile 863.100.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcții de locuințe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizări planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 38.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.549.223.060
40 01 Locuințe 398.796.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 28.757.790
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 875.295.000
40 93 Programe comunitare 4.390.950
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 159.957.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.822.093.966
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.795.815.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.795.815.000
85 01 Rambursări de credite externe 2.278.336.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.517.479.000
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 7.895.886.946
01 CHELTUIELI CURENTE 2.229.572.320
34 SUBVENȚII 9.438.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.220.134.320
39 Transferuri consolidabile 863.100.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcții de locuințe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizări planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 38.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.357.034.320
40 01 Locuințe 398.796.000
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 875.295.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 917.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.288.512.626
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.078.936.126
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.209.576.500
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.377.802.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.377.802.000
85 01 Rambursări de credite externe 2.142.546.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.235.256.000
08 Locuințe 3.604.413.626
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 4.291.473.320
6401 MEDIU ȘI APE 2.489.210.280
01 CHELTUIELI CURENTE 537.615.940
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
10 Cheltuieli cu salariile 156.405.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 35.191.000
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 4.692.000
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 10.948.000
14 Deplasări, detașări, transferări 6.000.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.200.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 1.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 132.191.200
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 48.331.212
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 68.559.050
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.486.300
27 Reparații curente 2.723.200
29 Cărți și publicații 1.692.250
30 Alte cheltuieli 9.399.188
38 TRANSFERURI 192.188.740
40 Transferuri neconsolidabile 192.188.740
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 28.757.790
40 93 Programe comunitare 4.390.950
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 159.040.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.533.581.340
72 Investiții ale instituțiilor publice 58.505.511
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.475.075.829
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 418.013.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 418.013.000
85 01 Rambursări de credite externe 135.790.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 282.223.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.878.088.829
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 608.121.451
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 3.000.000
6600 Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE 92.483.941.224
01 CHELTUIELI CURENTE 63.766.263.107
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.880.079.880
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.251.915.478
34 SUBVENȚII 17.149.781.006
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.729.806.567
35 02 Subvenții pe produse și activități 4.265.631.559
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.622.942.880
35 04 Subvenții pentru transportul feroviar public de călători 7.237.700.000
35 05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 1.293.700.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 37.724.486.743
39 Transferuri consolidabile 2.821.322.750
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 235.519.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.495.031.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 30.822.750
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 34.903.163.993
40 02 Burse 30.600.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 53.984.941
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 966.394.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 898.903.809
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 875.975.070
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 668.200.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 5.955.229.726
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 16.350.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 59.950.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 55.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.840.637.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.082.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 69.969.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 53.700.000
40 80 Alte transferuri 3.980.121
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 229.566.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 116.111.500
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 47.960.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 5.000.000
40 93 Programe comunitare 29.381.111
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 951.625.000
40 98 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.806.632.117
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 16.911.046.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 16.793.973.000
85 01 Rambursări de credite externe 10.024.660.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 6.769.313.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 15.414.000
6601 INDUSTRIE 17.537.909.983
01 CHELTUIELI CURENTE 7.997.806.709
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337.906.683
10 Cheltuieli cu salariile 242.466.368
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 32.739.455
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 4.179.505
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 9.752.178
14 Deplasări, detașări, transferări 48.769.177
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 3.000.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 45.769.177
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 328.806.875
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 56.476.604
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 14.784.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.664.000
27 Reparații curente 3.136.000
29 Cărți și publicații 960.000
30 Alte cheltuieli 251.786.271
34 SUBVENȚII 4.253.200.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 30.545.561
35 02 Subvenții pe produse și activități 4.221.311.559
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.342.880
38 39 TRANSFERURI Transferuri consolidabile 3.077.893.151 235.519.000
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 235.519.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.842.374.151
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.088.641
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 966.394.000
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 875.975.070
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 668.200.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 59.950.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 141.300.000
40 80 Alte transferuri 3.980.121
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 116.111.500
40 93 Programe comunitare 2.374.819
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.984.243.274
72 Investiții ale instituțiilor publice 160.000.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 5.824.243.274
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.555.860.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.555.860.000
85 01 Rambursări de credite externe 2.390.270.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.165.590.000
01 Administrație centrală 717.722.579
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 2.243.496.928
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.958.499.253
07 Industrie prelucrătoare 983.365.750
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanțată din venituri cu destinație specială 6.347.000.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 3.137.825.473
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 24.017.249.000
01 CHELTUIELI CURENTE 22.830.255.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.076.759.000
10 Cheltuieli cu salariile 801.328.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 180.298.000
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 24.040.000
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 56.093.000
14 Deplasări, detașări, transferări 15.000.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 9.000.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 6.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.335.000.000
22 Hrană 1.600.000
23 Medicamente și materiale sanitare 90.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 147.466.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 999.434.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 15.000.000
27 Reparații curente 12.000.000
28 Reparații capitale 60.000.000
29 Cărți și publicații 3.500.000
30 Alte cheltuieli 6.000.000
34 SUBVENȚII 4.028.000.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.406.400.000
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.621.600.000
36 PRIME 1.760.000.000
37 Prime acordate producătorilor agricoli 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 14.630.496.000
40 Transferuri neconsolidabile 14.630.496.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 25.000.000
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 55.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 46.242.000
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 69.969.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 53.700.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 5.000.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 19.984.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 291.000.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 609.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 286.994.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 286.994.000
85 01 Rambursări de credite externe 120.743.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 166.251.000
01 Administrație centrală 225.236.361
02 Amendare soluri acide și alcaline 60.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 921.600.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 294.950.251
05 Reproducție și selecție animale 124.049.749
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 77.070.000
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 100.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 16.065.601.000
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 2.033.265.000
15 Silvicultură 371.383.000
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 620.000.000
18 Despăgubiri în caz de calamități naturale 123.669.000
25 Servicii publice descentralizate 2.653.422.639
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 347.002.000
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 36.568.688.754
01 CHELTUIELI CURENTE 20.096.641.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 282.200.800
10 Cheltuieli cu salariile 195.100.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 44.993.580
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 5.852.880
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 13.656.720
14 Deplasări, detașări, transferări 22.597.620
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 10.218.198
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 12.379.422
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.050.142.345
21 Drepturi cu caracter social 1.111.000
22 Hrană 1.187.300
23 Medicamente și materiale sanitare 31.600
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 88.380.600
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50.010.500
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 10.057.700
27 Reparații curente 2.046.128.645
28 Reparații capitale 818.812.600
29 Cărți și publicații 4.423.800
30 Alte cheltuieli 29.998.600
34 SUBVENȚII 8.575.720.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 44.320.000
35 04 Subvenții pentru transportul feroviar public de călători 7.237.700.000
35 05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 1.293.700.000
38 TRANSFERURI 8.188.578.042
39 Transferuri consolidabile 2.525.853.750
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.495.031.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 30.822.750
40 Transferuri neconsolidabile 5.662.724.292
40 02 Burse 30.600.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 20.820.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.585.167.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.082.000.000
40 93 Programe comunitare 12.496.292
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 931.641.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.027.021.567
72 Investiții ale instituțiilor publice 86.990.567
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 3.862.296.000
77 Rate aferente achizițiilor în leasing financiar 77.735.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 12.445.026.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 12.327.953.000
85 01 Rambursări de credite externe 7.032.143.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.295.810.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 15.414.000
01 Administrație centrală 1.205.035.854
02 Aviație civilă 3.681.745.540
03 Navigație civilă 819.129.565
05 Drumuri și poduri 14.256.655.045
06 Transport feroviar 12.496.180.000
07 Transport în comun 3.951.862.000
08 Aeroporturi de interes local 30.822.750
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinați specială 127.258.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 14.360.093.487
01 CHELTUIELI CURENTE 12.841.560.211
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 183.213.397
10 Cheltuieli cu salariile 131.230.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 29.840.397
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 4.033.000
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 9.210.000
14 Deplasări, detașări, transferări 8.900.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.653.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 4.247.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 537.966.258
22 Hrană 136.800
23 Medicamente și materiale sanitare 23.500
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 193.851.306
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 67.194.415
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.748.000
27 Reparații curente 23.200.000
28 Reparații capitale 49.500.000
29 Cărți și publicații 1.075.000
30 Alte cheltuieli 199.237.237
34 SUBVENȚII 292.861.006
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 292.861.006
38 TRANSFERURI 11.827.519.550
39 Transferuri consolidabile 59.950.000
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 11.767.569.550
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 76.300
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 898.903.809
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 5.955.229.726
40 48 Meteorologie și hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 16.350.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 67.928.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 229.566.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 47.960.000
40 93 Programe comunitare 14.510.000
40 98 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 895.367.276
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 834.936.193
72 Investiții ale instituțiilor publice 60.314.216
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 116.867
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 623.166.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 623.166.000
85 01 Rambursări de credite externe 481.504.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 141.662.000
01 Administrație centrală 390.880.717
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.331.818.860
03 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 17.556.082
04 Meteorologie și hidrologie 971.193.715
05 Stimulare producție de export și a exportului 3.900.000.000
07 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 315.090.000
10 Sistemul Național Antigrindină 47.960.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 197.205.572
18 Fondul Național de Preaderare 5.955.229.726
19 Susținerea programelor de dezvoltare regională 836.803.809
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 396.355.006
7100 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 8.743.526.778
01 CHELTUIELI CURENTE 7.916.451.122
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.502.236.405
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 866.495.816
34 SUBVENȚII 194.168.636
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 19.104.087
35 02 Subvenții pe produse și activități 175.064.549
38 TRANSFERURI 5.353.550.265
39 Transferuri consolidabile 2.317.380
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.317.380
40 Transferuri neconsolidabile 5.351.232.885
40 02 Burse 4.850.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 52.058.963
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 95.053.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 23.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1.668.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 22.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 205.770.000
40 71 Indemnizația de merit 40.320.000
40 80 Alte transferuri 875.902.676
40 93 Programe comunitare 347.145.700
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 16.042.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 630.365.656
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursări de credite externe 37.070.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 159.640.000
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 4.610.097.466
01 CHELTUIELI CURENTE 4.393.623.871
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 722.788.517
10 Cheltuieli cu salariile 555.798.311
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 110.094.409
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 15.011.149
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 38.893.296
14 Deplasări, detașări, transferări 2.705.035
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.730.035
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 975.000
16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 286.317
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 348.058.980
21 Drepturi cu caracter social 2.654.601
22 Hrană 7.517.611
23 Medicamente și materiale sanitare 151.790
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 42.718.745
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 39.100.156
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 5.335.682
27 Reparații curente 5.122.000
28 Reparații capitale 7.326.000
29 Cărți și publicații 2.311.173
30 Alte cheltuieli 235.821.222
34 SUBVENȚII 19.104.087
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 19.104.087
38 TRANSFERURI 3.303.672.287
39 Transferuri consolidabile 43.680
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 43.680
40 Transferuri neconsolidabile 3.303.628.607
40 02 Burse 4.850.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.337.163
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 205.770.000
40 71 Indemnizația de merit 40.320.000
40 80 Alte transferuri 709.057.398
40 93 Programe comunitare 345.461.500
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 16.042.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.473.595
72 Investiții ale instituțiilor publice 216.473.595
01 Administrație centrală 270.987.342
02 Cercetare fundamentală 512.001.079
03 Cercetare aplicativă și experimentală 3.363.108.586
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 464.000.459
7201 ALTE ACȚIUNI 4.133.429.312
01 CHELTUIELI CURENTE 3.522.827.251
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 779.447.888
10 Cheltuieli cu salariile 581.092.810
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 115.194.858
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 14.972.624
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 44.687.596
14 Deplasări, detașări, transferări 23.500.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 7.900.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 518.436.836
21 Drepturi cu caracter social 3.200.000
22 Hrană 41.244.463
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 217.057.234
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 33.147.206
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 64.700.000
27 Reparații curente 9.500.000
28 Reparații capitale 60.000
29 Cărți și publicații 2.235.000
30 Alte cheltuieli 147.292.933
34 SUBVENȚII 175.064.549
35 02 Subvenții pe produse și activități 175.064.549
38 TRANSFERURI 2.049.877.978
39 Transferuri consolidabile 2.273.700
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.273.700
40 Transferuri neconsolidabile 2.047.604.278
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 721.800
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 95.053.000
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 23.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1.668.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 22.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 80 Alte transferuri 166.845.278
40 93 Programe comunitare 1.684.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.892.061
72 Investiții ale instituțiilor publice 413.892.061
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursări de credite externe 37.070.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 159.640.000
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 949.919.700
05 Sistemul național de decorații 49.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 3.000.000
07 Protecție civilă 245.135.438
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 23.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozițiilor legale 1.668.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 22.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 418.651.500
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 160.000.000
14 Proiect privind infrastructura urbană 70.450.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 3.743.400
19 Zboruri speciale 175.064.549
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 151.943.000
22 Proiecte de finanțare rurală 23.860.000
50 Alte cheltuieli 169.661.725
8400 Partea a XI-a TRANSFERURI 15.660.963.987
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 15.660.963.987
01 CHELTUIELI CURENTE 15.660.963.987
38 TRANSFERURI 15.660.963.987
39 Transferuri consolidabile 15.660.963.987
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.800.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat 13.860.963.987
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.800.000.000
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.860.963.987
8600 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
8601 ÎMPRUMUTURI 207.670.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 177.670.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.497.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 28.503.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 177.670.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.497.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 28.503.000
8800 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 40.814.800.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 40.814.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 40.814.800.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
50 02 Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe 9.066.700.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 10.159.800.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.234.300.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 500.000.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
02 Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe 9.066.700.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 10.159.800.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.234.300.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 500.000.000
9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ 451.126.999
9501 FONDURI DE REZERVĂ 451.126.999
60 REZERVE 451.126.999
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 351.126.999
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 100.000.000
9901 DEFICIT -63.011.989.032
Referințe (235)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Referințe (1)

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe anul 2004

- mii lei -
Capi- tol Subca- pitol Titlu/ Articol Ali- neat Denumire indicator Program 2004
5000 TOTAL GENERAL 438.538.884.492
01 CHELTUIELI CURENTE 344.480.696.319
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 57.924.528.464
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 50.982.120.251
34 SUBVENȚII 25.124.344.861
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 167.423.775.744
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.034.215.673
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 271.895.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 37.752.077.500
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 37.431.599.800
85 01 Rambursări de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 11.338.981.500
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 218.818.700
5001 BUGET DE STAT 351.291.802.032
01 CHELTUIELI CURENTE 284.128.222.058
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 54.204.608.599
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 40.484.216.046
34 SUBVENȚII 24.680.846.861
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 121.732.623.553
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.235.245.974
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 37.720.664.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 37.400.186.300
85 01 Rambursări de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 11.307.568.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 218.818.700
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 23.400.217.987
01 CHELTUIELI CURENTE 21.007.737.621
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.260.015.493
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.702.794.671
34 SUBVENȚII 47.112.736
38 TRANSFERURI 997.814.721
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.592.398.366
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 800.082.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 800.082.000
85 01 Rambursări de credite externe 582.430.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 217.652.000
01 Administrația Prezidențială 141.568.200
02 Autorități Legislative 2.126.025.667
03 Autorități Judecătorești 7.895.230.804
04 Alte organe ale autorităților publice 1.050.371.591
05 Autorități executive 12.187.021.725
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 36.996.116.823
01 CHELTUIELI CURENTE 25.737.866.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.965.715.264
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 11.731.892.513
38 TRANSFERURI 1.040.258.265
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.914.363.781
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.343.887.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 5.343.887.000
85 01 Rambursări de credite externe 4.732.501.700
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 611.385.300
01 Administrație centrală 363.682.746
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 25.857.744.686
03 Acțiuni de integrare euro-atlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 10.207.157.787
04 Parteneriat pentru pace 194.701.454
05 Plăți compensatorii 372.830.150
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 38.852.359.251
01 CHELTUIELI CURENTE 32.485.996.455
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.954.771.067
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 10.187.469.186
34 SUBVENȚII 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 863.481.202
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.458.320.796
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.908.042.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.852.942.000
85 01 Rambursări de credite externe 3.075.091.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 777.851.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 55.100.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 55.100.000
01 Administrație centrală 2.756.794.602
02 Poliție 11.111.991.553
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.768.883.250
04 Pază și supravegherea frontierei 3.371.130.140
05 Jandarmerie 4.506.930.400
06 Siguranță națională 8.646.315.528
07 Penitenciare 3.700.275.000
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 2.990.038.778
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 17.465.516.260
01 CHELTUIELI CURENTE 15.074.126.555
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.545.380.963
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.407.194.288
34 SUBVENȚII 1.099.949.798
38 TRANSFERURI 9.021.601.506
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.551.290.005
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 840.099.700
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 691.795.000
85 01 Rambursări de credite externe 300.940.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 390.855.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 148.304.700
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 148.304.700
01 Administrație centrală 138.600.000
02 Învățământ preșcolar 21.948.013
03 Învățământ primar și gimnazial 193.177.160
04 Învățământ liceal 395.123.087
09 Învățământ superior 9.930.513.540
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 172.975.500
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 727.800.000
20 Centre de calificare și recalificare 13.880.483
25 Servicii publice descentralizate 1.007.783.300
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 4.863.715.177
5801 SĂNĂTATE 12.417.319.189
01 CHELTUIELI CURENTE 5.317.579.903
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.292.499.012
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.835.804.701
34 SUBVENȚII 142.611.200
38 TRANSFERURI 2.046.664.990
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.264.303.986
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.835.435.300
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 5.835.435.300
85 01 Rambursări de credite externe 5.032.600.600
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 802.834.700
01 Administrație centrală 651.090.000
03 Spitale 1.469.181.305
05 Creșe 4.519.608
07 Centre de transfuzii sanguine 661.603.000
09 Centre de sănătate 19.030.085
25 Servicii publice descentralizate 3.248.326.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 6.363.569.191
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 7.284.763.632
01 CHELTUIELI CURENTE 7.146.248.632
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 243.979.564
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.656.607.175
34 SUBVENȚII 2.543.285.003
38 TRANSFERURI 2.702.376.890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 119.065.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 19.450.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 19.450.000
85 01 Rambursări de credite externe 8.070.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 11.380.000
01 Administrație centrală 230.921.900
02 Biblioteci publice naționale 47.000.000
04 Muzee 605.304.251
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 595.860.000
13 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 360.000.000
14 Centre culturale 62.000.000
15 Culte religioase 1.150.836.000
20 Activitatea sportivă 1.689.411.284
21 Activitatea de tineret 104.217.950
25 Servicii publice descentralizate 166.051.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 2.273.161.247
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 46.128.382.676
01 CHELTUIELI CURENTE 45.981.873.375
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.694.951
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.711.851.018
34 SUBVENȚII 14.225.482
38 TRANSFERURI 43.909.101.924
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 76.412.301
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 70.097.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 70.097.000
85 01 Rambursări de credite externe 20.919.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 49.178.000
01 Administrație centrală 210.237.687
09 Ajutor social 3.398.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 379.521.885
15 Alocația de stat pentru copii 12.138.290.420
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 6.923.200
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 13.795.000
19 Alocația pentru familiile cu copii 5.064.621.660
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 9.480.077.999
21 Pensii militari 9.417.036.686
25 Servicii publice descentralizate 479.709.280
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 2.880.000
37 Ajutoare speciale 2.733.713.500
38 Indemnizații nevăzători salariați 2.675.600
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 151.870.000
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acțiuni privind asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 2.614.632.659
53 Servicii sociale 4.147.100
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 7.895.886.946
01 CHELTUIELI CURENTE 2.229.572.320
34 SUBVENȚII 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.220.134.320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.288.512.626
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.377.802.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.377.802.000
85 01 Rambursări de credite externe 2.142.546.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.235.256.000
08 Locuințe 3.604.413.626
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 4.291.473.320
6401 MEDIU ȘI APE 2.489.210.280
01 CHELTUIELI CURENTE 537.615.940
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 132.191.200
38 TRANSFERURI 192.188.740
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.533.581.340
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 418.013.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 418.013.000
85 01 Rambursări de credite externe 135.790.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 282.223.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.878.088.829
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 608.121.451
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 3.000.000
6601 INDUSTRIE 17.537.909.983
01 CHELTUIELI CURENTE 7.997.806.709
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337.906.683
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 328.806.875
34 SUBVENȚII 4.253.200.000
38 TRANSFERURI 3.077.893.151
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.984.243.274
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.555.860.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.555.860.000
85 01 Rambursări de credite externe 2.390.270.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.165.590.000
01 Administrație centrală 717.722.579
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 2.243.496.928
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.958.499.253
07 Industrie prelucrătoare 983.365.750
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanțată din venituri cu destinație specială 6.347.000.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 3.137.825.473
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 24.017.249.000
01 CHELTUIELI CURENTE 22.830.255.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.076.759.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.335.000.000
34 SUBVENȚII 4.028.000.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 14.630.496.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 286.994.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 286.994.000
85 01 Rambursări de credite externe 120.743.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 166.251.000
01 Administrație centrală 225.236.361
02 Amendare soluri acide și alcaline 60.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 921.600.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 294.950.251
05 Reproducție și selecție animale 124.049.749
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 77.070.000
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 100.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 16.065.601.000
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 2.033.265.000
15 Silvicultură 371.383.000
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 620.000.000
18 Despăgubiri în caz de calamități naturale 123.669.000
25 Servicii publice descentralizate 2.653.422.639
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 347.002.000
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 36.568.688.754
01 CHELTUIELI CURENTE 20.096.641.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 282.200.800
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.050.142.345
34 SUBVENȚII 8.575.720.000
38 TRANSFERURI 8.188.578.042
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.027.021.567
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 12.445.026.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 12.327.953.000
85 01 Rambursări de credite externe 7.032.143.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.295.810.000
88 Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 15.414.000
01 Administrație centrală 1.205.035.854
02 Aviație civilă 3.681.745.540
03 Navigație civilă 819.129.565
05 Drumuri și poduri 14.256.655.045
06 Transport feroviar 12.496.180.000
07 Transport în comun 3.951.862.000
08 Aeroporturi de interes local 30.822.750
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinație specială 127.258.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 14.360.093.487
01 CHELTUIELI CURENTE 12.841.560.211
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 183.213.397
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 537.966.258
34 SUBVENȚII 292.861.006
38 TRANSFERURI 11.827.519.550
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 895.367.276
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 623.166.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 623.166.000
85 01 Rambursări de credite externe 481.504.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 141.662.000
01 Administrație centrală 390.880.717
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.331.818.860
03 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 17.556.082
04 Meteorologie și hidrologie 971.193.715
05 Stimulare producție de export și a exportului 3.900.000.000
07 Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 315.090.000
10 Sistemul Național Antigrindină 47.960.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 197.205.572
18 Fondul Național de Preaderare 5.955.229.726
19 Susținerea programelor de dezvoltare regională 836.803.809
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 396.355.006
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 4.610.097.466
01 CHELTUIELI CURENTE 4.393.623.871
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 722.788.517
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 348.058.980
34 SUBVENȚII 19.104.087
38 TRANSFERURI 3.303.672.287
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.473.595
01 Administrație centrală 270.987.342
02 Cercetare fundamentală 512.001.079
03 Cercetare aplicativă și experimentală 3.363.108.586
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 464.000.459
7201 ALTE ACȚIUNI 4.133.429.312
01 CHELTUIELI CURENTE 3.522.827.251
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 779.447.888
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 518.436.836
34 SUBVENȚII 175.064.549
38 TRANSFERURI 2.049.877.978
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.892.061
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursări de credite externe 37.070.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 159.640.000
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 949.919.700
05 Sistemul național de decorații 49.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 3.000.000
07 Protecție civilă 245.135.438
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 23.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozițiilor legale 1.668.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 22.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 418.651.500
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 160.000.000
14 Proiect privind infrastructura urbană 70.450.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 3.743.400
19 Zboruri speciale 175.064.549
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 151.943.000
22 Proiecte de finanțare rurală 23.860.000
50 Alte cheltuieli 169.661.725
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 15.660.963.987
01 CHELTUIELI CURENTE 15.660.963.987
38 TRANSFERURI 15.660.963.987
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.800.000.000
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.860.963.987
8601 ÎMPRUMUTURI 207.670.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 177.670.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.497.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 28.503.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 40.814.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 40.814.800.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
02 Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe 9.066.700.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 10.159.800.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.234.300.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 500.000.000
9501 FONDURI DE REZERVĂ 451.126.999
60 REZERVE 451.126.999
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 351.126.999
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 100.000.000
5014 CREDITE EXTERNE 37.034.878.300
01 CHELTUIELI CURENTE 15.504.606.591
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.695.740
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 715.537.001
34 SUBVENȚII 401.498.000
38 TRANSFERURI 14.359.875.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.466.046.709
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
5114 AUTORITĂȚI PUBLICE 1.593.484.000
01 CHELTUIELI CURENTE 973.775.821
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 660.600
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 419.080.071
38 TRANSFERURI 554.035.150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 619.708.179
03 Autorități Judecătorești 183.500.000
05 Autorități executive 1.409.984.000
5414 APĂRARE NAȚIONALĂ 3.347.737.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.347.737.300
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 3.347.737.300
5514 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 3.522.797.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.522.797.000
01 Administrație centrală 110.100.000
02 Poliție 655.334.117
04 Pază și supravegherea frontierei 362.743.840
06 Siguranță națională 1.618.110.000
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranță națională 776.509.043
5714 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.142.838.000
01 CHELTUIELI CURENTE 177.301.370
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.626.920
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 149.911.950
38 TRANSFERURI 13.762.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.536.630
03 Învățământ primar și gimnazial 799.980.000
04 Învățământ liceal 342.858.000
5814 SĂNĂTATE 3.128.220.000
01 CHELTUIELI CURENTE 44.748.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 40.948.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.083.472.000
03 Spitale 2.712.852.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 415.368.000
5914 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 51.380.000
01 CHELTUIELI CURENTE 48.044.200
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.002.220
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 45.041.980
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.335.800
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 51.380.000
6014 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 291.031.000
01 CHELTUIELI CURENTE 155.241.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.872.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 28.259.000
38 TRANSFERURI 121.110.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 135.790.000
25 Servicii publice descentralizate 169.921.000
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 84.410.000
53 Servicii sociale 36.700.000
6314 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 7.322.751.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.333.608.200
38 TRANSFERURI 2.333.608.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.989.142.800
08 Locuințe 4.989.142.800
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.333.608.200
6414 MEDIU ȘI APE 556.372.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 556.372.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 556.372.000
6614 INDUSTRIE 1.171.095.000
01 CHELTUIELI CURENTE 427.185.000
38 TRANSFERURI 427.185.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 743.910.000
01 Administrație centrală 427.185.000
05 Electricitate și alte forme de energie 743.910.000
6714 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 487.743.000
01 CHELTUIELI CURENTE 139.093.000
38 TRANSFERURI 139.093.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 348.650.000
15 Silvicultură 348.650.000
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 139.093.000
6814 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 13.346.322.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.297.652.000
38 TRANSFERURI 10.297.652.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.048.670.000
01 Administrație centrală 2.572.669.000
02 Aviație civilă 379.480.000
03 Navigație civilă 328.830.000
05 Drumuri și poduri 5.912.003.000
06 Transport feroviar 2.301.090.000
07 Transport în comun 1.852.250.000
6914 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 621.698.000
01 CHELTUIELI CURENTE 621.698.000
34 SUBVENȚII 401.498.000
38 TRANSFERURI 220.200.000
01 Administrație centrală 401.498.000
04 Meteorologie și hidrologie 220.200.000
7214 ALTE ACȚIUNI 387.185.000
01 CHELTUIELI CURENTE 286.260.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 734.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 32.296.000
38 TRANSFERURI 253.230.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.925.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 102.760.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 31.195.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 253.230.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 64.225.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 13.213.570.572
01 CHELTUIELI CURENTE 10.046.070.921
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.548.815.892
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 6.295.498.529
38 TRANSFERURI 201.756.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.136.086.151
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 31.413.500
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 31.413.500
5103 AUTORITĂȚI PUBLICE 977.127.101
01 CHELTUIELI CURENTE 715.470.815
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 459.233.509
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 256.237.306
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 261.656.286
02 Autorități Legislative 50.000.000
05 Autorități executive 927.127.101
5403 APĂRARE NAȚIONALă 457.799.728
01 CHELTUIELI CURENTE 440.571.392
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 105.769.782
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 334.801.610
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.228.336
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 457.799.728
5503 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 1.272.484.691
01 CHELTUIELI CURENTE 865.784.491
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 324.342.801
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 540.441.690
38 TRANSFERURI 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 375.286.700
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 31.413.500
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 31.413.500
04 Paza și supravegherea frontierei 3.200.000
05 Jandarmerie 377.814.195
06 Siguranța națională 4.000.000
08 Sistemul național unic de apeluri de urgență 596.688.000
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 290.782.496
5703 ÎNVĂȚĂMÂNT 8.686.782.357
01 CHELTUIELI CURENTE 6.878.319.401
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.600.316.922
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.252.245.979
38 TRANSFERURI 25.756.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.808.462.956
04 Învățământ liceal 1.500.000
09 Învățământ superior 6.702.959.358
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 804.836.725
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 1.177.486.274
5803 SĂNĂTATE 396.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 377.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 377.300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.700.000
07 Centre de transfuzii sanguine 18.000.000
25 Servicii publice descentralizate 333.000.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 45.000.000
5903 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 229.967.400
01 CHELTUIELI CURENTE 152.408.900
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.451.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 81.957.000
38 TRANSFERURI 65.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 77.558.500
07 Case de cultură 7.117.000
20 Activitatea sportivă 200.000.000
25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 2.850.400
6303 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 495.288.426
01 CHELTUIELI CURENTE 378.565.798
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.166.027
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 258.399.771
38 TRANSFERURI 110.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.722.628
08 Locuințe 5.000.000
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 490.288.426
6703 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 413.240.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.240.745
15 Silvicultură 207.511.745
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 205.729.000
6903 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 213.938.576
01 CHELTUIELI CURENTE 179.618.576
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 24.429.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 155.189.576
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.320.000
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 130.000.000
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 83.938.576
7103 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 70.941.548
01 CHELTUIELI CURENTE 58.031.548
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.105.951
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 38.925.597
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.910.000
01 Administrație centrală 388.786
02 Cercetare fundamentală 51.346.125
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 19.206.637
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 36.998.633.588
01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.796.749
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 143.408.233
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.486.868.675
34 SUBVENȚII 42.000.000
38 TRANSFERURI 31.129.519.841
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.196.836.839
5130 AUTORITĂȚI PUBLICE 1.666.660.324
01 CHELTUIELI CURENTE 1.396.895.878
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 118.714.233
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.078.760.900
38 TRANSFERURI 199.420.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 269.764.446
01 Administrația Prezidențială 2.989.215
03 Autorități Judecătorești 44.611.250
04 Alte organe ale autorităților publice 108.286.040
05 Autorități executive 1.510.773.819
5530 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 851.820.000
01 CHELTUIELI CURENTE 245.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 245.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 606.820.000
04 Paza și supravegherea frontierei 100.000.000
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 751.820.000
5730 ÎNVĂȚĂMÂNT 411.185.400
01 CHELTUIELI CURENTE 367.075.400
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.010.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 72.180.000
38 TRANSFERURI 290.885.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.110.000
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 411.185.400
5830 SĂNĂTATE 1.389.552.680
01 CHELTUIELI CURENTE 913.113.800
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.684.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 369.128.800
38 TRANSFERURI 523.301.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 476.438.880
25 Servicii publice descentralizate 1.389.552.680
5930 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 307.889.404
01 CHELTUIELI CURENTE 307.889.404
38 TRANSFERURI 307.889.404
21 Activitatea de tineret 54.556.050
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 253.333.354
6030 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 1.057.872.125
01 CHELTUIELI CURENTE 947.396.625
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 445.351.925
38 TRANSFERURI 502.044.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.475.500
01 Administrație centrală 416.673.125
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 641.199.000
6330 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 2.008.775
01 CHELTUIELI CURENTE 2.008.775
38 TRANSFERURI 2.008.775
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.008.775
6430 MEDIU ȘI APE 580.181.600
01 CHELTUIELI CURENTE 580.181.600
38 TRANSFERURI 580.181.600
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 580.181.600
6730 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 16.712.828.467
01 CHELTUIELI CURENTE 16.712.828.467
38 TRANSFERURI 16.712.828.467
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 16.712.828.467
6830 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 7.181.471.910
01 CHELTUIELI CURENTE 6.539.561.897
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 372.900
38 TRANSFERURI 6.539.188.997
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641.910.013
01 Administrație centrală 176.358.342
03 Navigație civilă 18.446.000
05 Drumuri și poduri 4.507.215.155
06 Transport feroviar 2.479.452.413
6930 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 6.253.014.253
01 CHELTUIELI CURENTE 6.253.014.253
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.094.730.000
34 SUBVENȚII 42.000.000
38 TRANSFERURI 5.116.284.253
01 Administrație centrală 42.000.000
19 Susținerea programelor de dezvoltare regională 6.211.014.253
7130 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 355.486.500
01 CHELTUIELI CURENTE 355.486.500
38 TRANSFERURI 355.486.500
03 Cercetare aplicativă și experimentală 355.486.500
7230 ALTE ACȚIUNI 228.662.150
01 CHELTUIELI CURENTE 181.344.150
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 181.344.150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 47.318.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 228.662.150

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total din care pentru:
Protecția socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinței și Susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap susținerea sistemului de protecție a copilului Cultură și culte din care: Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare
Contribuții pentru personalul neclerical Instituții de cultură preluate de autoritățile locale
TOTAL 21.650.034.000 8.526.000.000 3.226.360.000 921.074.000 789.477.000 131.597.000 8.976.600.000
1 ALBA 470.884.000 189.385.000 65.915.000 37.433.000 32.521.000 4.912.000 178.151.000
2 ARAD 464.809.600 167.913.000 89.037.000 17.312.600 17.312.600 0 190.547.000
3 ARGEȘ 582.830.000 263.774.000 79.675.000 25.176.000 24.133.000 1.043.000 214.205.000
4 BACĂU 652.669.000 288.668.000 93.325.000 19.692.000 19.692.000 0 250.984.000
5 BIHOR 593.688.720 232.411.000 98.753.000 37.854.720 37.854.720 0 224.670.000
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 386.781.000 126.069.000 66.295.000 11.932.000 11.932.000 0 182.485.000
7 BOTOȘANI 676.841.000 245.699.000 72.866.000 25.815.000 11.349.000 14.466.000 332.461.000
8 BRAȘOV 464.586.000 204.841.000 83.991.000 19.198.000 19.198.000 0 156.556.000
9 BRĂILA 428.993.000 170.243.000 79.101.000 8.298.000 8.298.000 0 171.351.000
10 BUZĂU 575.551.000 206.593.000 100.080.000 11.079.000 11.079.000 0 257.799.000
11 CARAȘ-SEVERIN 463.874.000 160.129.000 47.708.000 23.280.000 23.280.000 0 232.757.000
12 CĂLĂRAȘI 439.431.000 150.175.000 49.041.000 4.979.000 4.979.000 0 235.236.000
13 CLUJ 516.321.200 196.908.000 91.545.000 34.580.200 34.580.200 0 193.288.000
14 CONSTANȚA 542.334.000 270.479.000 84.930.000 11.663.000 11.663.000 0 175.262.000
15 COVASNA 246.966.640 91.292.000 40.117.000 5.200.640 5.200.640 0 110.357.000
16 DÂMBOVIȚA 546.420.000 232.109.000*) 68.172.000 21.707.000 17.045.000 4.662.000 224.432.000
17 DOLJ 683.065.000 274.986.000 91.235.000 32.720.000 17.673.000 15.047.000 284.124.000
18 GALAȚI 481.770.000 185.526.000 94.850.000 20.320.000 20.320.000 0 181.074.000
19 GIURGIU 358.025.000 133.961.000 28.389.000 4.082.000 4.082.000 0 191.593.000
20 GORJ 349.686.000 150.443.000 47.856.000 13.547.000 13.547.000 0 137.840.000
21 HARGHITA 346.926.200 105.953.000 50.000.000 11.076.200 11.076.200 0 179.897.000
22 HUNEDOARA 483.479.000 208.577.000 77.946.000 13.457.000 13.457.000 0 183.499.000
23 IALOMIȚA 352.702.000 116.841.000 46.729.000 6.639.000 6.639.000 0 182.493.000
24 IAȘI 868.933.000 318.129.000 197.833.000 30.233.000 30.233.000 0 322.738.000
25 ILFOV 217.521.000 116.809.000 43.750.000 8.926.000 8.926.000 0 48.036.000
26 MARAMUREȘ 600.673.200 236.495.000 72.916.000 31.261.200 31.261.200 0 260.001.000
27 MEHEDINȚI 338.487.000 102.826.000 49.957.000 11.483.000 11.483.000 0 174.221.000
28 MUREȘ 580.570.200 223.916.000 82.513.000 59.602.200 30.499.200 29.103.000 214.539.000
29 NEAMȚ 697.434.000 279.310.000 80.757.000 40.729.000 40.729.000 0 296.638.000
30 OLT 490.897.000 190.807.000 72.116.000 14.264.000 14.264.000 0 213.710.000
31 PRAHOVA 608.230.000 272.636.000 100.790.000 10.407.000 10.407.000 0 224.397.000
32 SATU MARE 410.833.680 149.653.000 70.659.000 18.298.680 18.298.680 0 172.223.000
33 SĂLAJ 294.926.200 99.693.000 37.253.000 21.482.200 21.482.200 0 136.498.000
34 SIBIU 428.804.000 187.789.000 53.081.000 39.468.000 23.325.000 16.143.000 148.466.000
35 SUCEAVA 888.056.000 308.263.000 101.692.000 52.461.000 26.779.000 25.682.000 425.640.000
36 TELEORMAN 496.337.000 164.676.000 67.340.000 13.591.000 13.591.000 0 250.730.000
37 TIMIȘ 558.220.160 203.607.000 113.193.000 30.140.160 30.140.160 0 211.280.000
38 TULCEA 333.106.000 107.648.000 43.591.000 11.259.000 11.259.000 0 170.608.000
39 VASLUI 668.237.000 242.198.000 80.854.000 13.771.000 13.771.000 0 331.414.000
40 VÂLCEA 491.483.000 176.012.000 95.320.000 22.249.000 22.249.000 0 197.902.000
41 VRANCEA 466.778.000 164.117.000 68.305.000 10.496.000 10.496.000 0 223.860.000
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 819.236.200 608.441.000 146.884.000 63.911.200 43.372.200 20.539.000***) 0
Sume ce se repartizează în baza unor acte normative**) 282.638.000 282.638.000
*) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 și a Legii nr. 298/2003, se alocă Consiliului local al comunei Gura Ocniței suma de 2.145.000 mii lei
**) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 253/2000, aprobată prin Legea nr. 163/2001 se alocă Consiliului județean Iași suma de 59.523.000 mii lei, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003 se alocă Consiliului Local al Municipiului Pașcani suma de 69.571.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 4 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 se alocă Consiliului local al municipiului Iași suma de 76.568.000 mii lei și Consiliului local al municipiului Suceava suma de 76.976.000 mii lei.
***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în continuare și dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70

ANEXA Nr. 5

LISTA
instituțiilor de cultură care se finanțează din
bugetele locale pe anul 2004

Nr. crt. Județul Denumirea instituțiilor de cultură
1. ALBA - Muzeul Național al Unirii Alba
2. ARGEȘ - Centrul de Cultură "Brătianu" Ștefănești - Argeș
3. BOTOȘANI - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotești
4. DÂMBOVIȚA - Complexul Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște
5. DOLJ - Teatrul Național Craiova
6. MUREȘ - Teatrul Național Târgu Mureș
7. SIBIU - Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu
8. SUCEAVA - Muzeul Etnografic al Bucovinei
- Muzeul Național al Bucovinei
9. MUNICIPIUL BUCUREȘTI - Centrul de Cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia"
- Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
- Muzeul Literaturii Române
- Muzeul "George Enescu"
Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea
energiei termice livrată populației pe anul 2004

- mii lei -
Nr. crt. Județul Suma
TOTAL 7.647.119.000
1. ALBA 15.268.000
2. ARAD 180.711.000
3. ARGEȘ 353.397.000
4. BACĂU 350.530.000
5. BIHOR 442.860.000
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 36.431.000
7. BOTOȘANI 311.846.000
8. BRAȘOV 223.047.000
9. BRĂILA 90.777.000
10. BUZĂU 194.608.000
11. CARAȘ-SEVERIN 61.552.000
12. CĂLĂRAȘI 48.719.000
13. CLUJ 118.591.000
14. CONSTANȚA 450.979.000
15. COVASNA 18.545.000
16. DÂMBOVIȚA 77.474.000
17. DOLJ 231.188.000
18. GALAȚI 181.656.000
19. GIURGIU 70.812.000
20. GORJ 47.343.000
21. HARGHITA 98.006.000
22. HUNEDOARA 120.470.000
23. IALOMIȚA 30.107.000
24. IAȘI 136.704.000
25. ILFOV 3.598.000
26. MARAMUREȘ 4.759.000
27. MEHEDINȚI 150.605.000
28. MUREȘ 33.120.000
29. NEAMȚ 57.872.000
30. OLT 55.788.000
31. PRAHOVA 236.589.000
32. SATU MARE 0
33. SĂLAJ 101.590.000
34. SIBIU 39.983.000
35. SUCEAVA 406.105.000
36. TELEORMAN 111.038.000
37. TIMIȘ 489.913.000
38. TULCEA 123.447.000
39. VASLUI 83.273.000
40. VÂLCEA 102.846.000
41. VRANCEA 122.990.000
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1.631.982.000

ANEXA Nr. 7

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, a creșelor și a
centrelor județene și locale de consultanță agricolă, pe anul 2004

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Învățământ preuniversitar de stat Creșe Centre județene și locale de consultanță agricolă
TOTAL 38.391.034.000 37.974.274.000 234.560.000 182.200.000
1 ALBA 767.264.000 760.956.000 1.198.000 5.110.000
2 ARAD 759.448.000 752.792.000 2.046.000 4.610.000
3 ARGEȘ 1.231.688.000 1.217.652.000 7.440.000 6.596.000
4 BACĂU 1.316.860.000 1.303.968.000 8.286.000 4.606.000
5 BIHOR 1.193.733.000 1.182.170.000 6.372.000 5.191.000
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 683.176.000 673.161.000 5.712.000 4.303.000
7 BOTOȘANI 833.910.000 828.117.000 1.627.000 4.166.000
8 BRAȘOV 1.025.211.000 1.018.916.000 3.318.000 2.977.000
9 BRĂILA 634.144.000 626.874.000 4.040.000 3.230.000
10 BUZĂU 881.773.000 873.812.000 3.170.000 4.791.000
11 CARAȘ-SEVERIN 607.889.000 600.540.000 2.470.000 4.879.000
12 CĂLĂRAȘI 483.676.000 477.317.000 1.800.000 4.559.000
13 CLUJ 1.277.742.000 1.261.898.000 11.335.000 4.509.000
14 CONSTANȚA 1.153.722.000 1.138.135.000 10.376.000 5.211.000
15 COVASNA 463.263.000 458.799.000 1.443.000 3.021.000
16 DÂMBOVIȚA 923.600.000 914.733.000 3.195.000 5.672.000
17 DOLJ 1.261.206.000 1.249.093.000 6.829.000 5.284.000
18 GALAȚI 988.197.000 980.021.000 4.488.000 3.688.000
19 GIURGIU 368.702.000 363.997.000 885.000 3.820.000
20 GORJ 737.733.000 730.014.000 4.294.000 3.425.000
21 HARGHITA 719.111.000 713.899.000 2.221.000 2.991.000
22 HUNEDOARA 865.144.000 857.544.000 4.711.000 2.889.000
23 IALOMIȚA 459.210.000 454.407.000 1.356.000 3.447.000
24 IAȘI 1.511.241.000 1.491.504.000 13.771.000 5.966.000
25 ILFOV 357.939.000 353.492.000 249.000 4.198.000
26 MARAMUREȘ 1.050.602.000 1.035.208.000 11.324.000 4.070.000
27 MEHEDINȚI 573.962.000 568.331.000 1.704.000 3.927.000
28 MUREȘ 1.106.489.000 1.097.995.000 3.390.000 5.104.000
29 NEAMȚ 1.048.887.000 1.034.915.000 8.977.000 4.995.000
30 OLT 864.518.000 855.182.000 3.754.000 5.582.000
31 PRAHOVA 1.269.496.000 1.259.075.000 5.687.000 4.734.000
32 SATU MARE 759.510.000 751.955.000 3.075.000 4.480.000
33 SĂLAJ 548.267.000 542.815.000 1.240.000 4.212.000
34 SIBIU 822.295.000 812.360.000 5.951.000 3.984.000
35 SUCEAVA 1.305.877.000 1.296.419.000 4.305.000 5.153.000
36 TELEORMAN 703.168.000 695.508.000 2.655.000 5.005.000
37 TIMIȘ 1.179.586.000 1.168.118.000 6.941.000 4.527.000
38 TULCEA 462.036.000 455.937.000 2.908.000 3.191.000
39 VASLUI 861.621.000 855.694.000 1.884.000 4.043.000
40 VÂLCEA 806.061.000 794.136.000 8.227.000 3.698.000
41 VRANCEA 667.509.000 659.796.000 3.269.000 4.444.000
42 MUN. BUCUREȘTI 2.855.568.000 2.807.019.000 46.637.000 1.912.000
Referințe (1)

ANEXA Nr. 7.a

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2004
Referințe (1)

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Bugetul propriu al județului din care, pentru: Bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor
Învățământ special Produse lactate și de panificație
TOTAL 37.974.274.000 1.607.527.000 2.025.271.000 34.341.476.000
1 ALBA 760.956.000 24.425.000 38.431.000 698.100.000
2 ARAD 752.792.000 47.014.000 42.337.000 663.441.000
3 ARGEȘ 1.217.652.000 23.021.000 65.272.000 1.129.359.000
4 BACĂU 1.303.968.000 25.613.000 77.280.000 1.201.075.000
5 BIHOR 1.182.170.000 83.655.000 54.980.000 1.043.535.000
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 673.161.000 52.488.000 34.338.000 586.335.000
7 BOTOȘANI 828.117.000 28.143.000 51.948.000 748.026.000
8 BRAȘOV 1.018.916.000 50.366.000 46.975.000 921.575.000
9 BRĂILA 626.874.000 24.624.000 33.390.000 568.860.000
10 BUZĂU 873.812.000 39.652.000 46.271.000 787.889.000
11 CARAȘ-SEVERIN 600.540.000 44.788.000 32.529.000 523.223.000
12 CĂLĂRAȘI 477.317.000 1.022.000 35.248.000 441.047.000
13 CLUJ 1.261.898.000 94.417.000 54.558.000 1.112.923.000
14 CONSTANȚA 1.138.135.000 28.361.000 61.754.000 1.048.020.000
15 COVASNA 458.799.000 12.052.000 22.408.000 424.339.000
16 DÂMBOVIȚA 914.733.000 16.337.000 52.633.000 845.763.000
17 DOLJ 1.249.093.000 53.756.000 68.715.000 1.126.622.000
18 GALAȚI 980.021.000 41.216.000 59.586.000 879.219.000
19 GIURGIU 363.997.000 2.441.000 28.240.000 333.316.000
20 GORJ 730.014.000 14.269.000 45.550.000 670.195.000
21 HARGHITA 713.899.000 12.564.000 33.089.000 668.246.000
22 HUNEDOARA 857.544.000 28.149.000 42.060.000 787.335.000
23 IALOMIȚA 454.407.000 11.434.000 28.511.000 414.462.000
24 IAȘI 1.491.504.000 74.288.000 87.575.000 1.329.641.000
25 ILFOV 353.492.000 17.260.000 23.418.000 312.814.000
26 MARAMUREȘ 1.035.208.000 43.096.000 55.624.000 936.488.000
27 MEHEDINȚI 568.331.000 10.655.000 32.852.000 524.824.000
28 MUREȘ 1.097.995.000 29.206.000 56.492.000 1.012.297.000
29 NEAMȚ 1.034.915.000 51.397.000 55.641.000 927.877.000
30 OLT 855.182.000 19.171.000 50.794.000 785.217.000
31 PRAHOVA 1.259.075.000 31.055.000 69.177.000 1.158.843.000
32 SATU MARE 751.955.000 28.558.000 39.604.000 683.793.000
33 SĂLAJ 542.815.000 15.893.000 25.738.000 501.184.000
34 SIBIU 812.360.000 45.583.000 43.430.000 723.347.000
35 SUCEAVA 1.296.419.000 83.294.000 86.155.000 1.126.970.000
36 TELEORMAN 695.508.000 8.158.000 39.965.000 647.385.000
37 TIMIȘ 1.168.118.000 96.418.000 56.557.000 1.015.143.000
38 TULCEA 455.937.000 9.829.000 24.413.000 421.695.000
39 VASLUI 855.694.000 32.027.000 53.794.000 769.873.000
40 VÂLCEA 794.136.000 15.609.000 42.561.000 735.966.000
41 VRANCEA 659.796.000 18.772.000 38.178.000 602.846.000
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.807.019.000 217.451.000 87.200.000 2.502.368.000

ANEXA Nr. 7.b Referințe (1)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din bugetele
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe anul 2004

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Finanțarea cheltuielilor de personal Burse pentru elevi și obiecte de inventar
TOTAL 34.341.476.000 34.060.666.000 280.810.000
1 ALBA 698.100.000 693.148.000 4.952.000
2 ARAD 663.441.000 657.860.000 5.581.000
3 ARGEȘ 1.129.359.000 1.120.841.000 8.518.000
4 BACĂU 1.201.075.000 1.190.846.000 10.229.000
5 BIHOR 1.043.535.000 1.035.320.000 8.215.000
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 586.335.000 581.840.000 4.495.000
7 BOTOȘANI 748.026.000 741.770.000 6.256.000
8 BRAȘOV 921.575.000 913.771.000 7.804.000
9 BRĂILA 568.860.000 564.270.000 4.590.000
10 BUZĂU 787.889.000 781.686.000 6.203.000
11 CARAȘ-SEVERIN 523.223.000 518.934.000 4.289.000
12 CĂLĂRAȘI 441.047.000 436.936.000 4.111.000
13 CLUJ 1.112.923.000 1.104.592.000 8.331.000
14 CONSTANȚA 1.048.020.000 1.038.422.000 9.598.000
15 COVASNA 424.339.000 421.396.000 2.943.000
16 DÂMBOVIȚA 845.763.000 838.673.000 7.090.000
17 DOLJ 1.126.622.000 1.117.482.000 9.140.000
18 GALAȚI 879.219.000 870.855.000 8.364.000
19 GIURGIU 333.316.000 330.156.000 3.160.000
20 GORJ 670.195.000 664.635.000 5.560.000
21 HARGHITA 668.246.000 664.006.000 4.240.000
22 HUNEDOARA 787.335.000 780.597.000 6.738.000
23 IALOMIȚA 414.462.000 410.667.000 3.795.000
24 IAȘI 1.329.641.000 1.318.339.000 11.302.000
25 ILFOV 312.814.000 309.821.000 2.993.000
26 MARAMUREȘ 936.488.000 928.934.000 7.554.000
27 MEHEDINȚI 524.824.000 520.583.000 4.241.000
28 MUREȘ 1.012.297.000 1.005.075.000 7.222.000
29 NEAMȚ 927.877.000 920.232.000 7.645.000
30 OLT 785.217.000 778.921.000 6.296.000
31 PRAHOVA 1.158.843.000 1.148.967.000 9.876.000
32 SATU MARE 683.793.000 678.690.000 5.103.000
33 SĂLAJ 501.184.000 497.748.000 3.436.000
34 SIBIU 723.347.000 717.629.000 5.718.000
35 SUCEAVA 1.126.970.000 1.117.379.000 9.591.000
36 TELEORMAN 647.385.000 642.422.000 4.963.000
37 TIMIȘ 1.015.143.000 1.006.677.000 8.466.000
38 TULCEA 421.695.000 418.423.000 3.272.000
39 VASLUI 769.873.000 764.419.000 5.454.000
40 VÂLCEA 735.966.000 729.427.000 6.539.000
41 VRANCEA 602.846.000 597.966.000 4.880.000
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.502.368.000 2.480.311.000 22.057.000

ANEXA Nr. 8

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și personalul
neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2004

Nr. crt. Județul Total număr de posturi din Învățământul preuniversitar din care, pentru: Total număr de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult
Învățământul special finanțat din bugetul propriu al consiliului județean învățământul preuniversitar finanțat din bugetele consiliilor locale
TOTAL 343.688 13.852 329.836 17.601
1 ALBA 6.597 200 6.397 725
2 ARAD 7.012 409 6.603 386
3 ARGEȘ 10.871 204 10.667 538
4 BACĂU 11.328 237 11.091 439
5 BIHOR 10.716 715 10.001 844
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.792 472 5.320 266
7 BOTOȘANI 7.596 281 7.315 253
8 BRAȘOV 9.608 444 9.164 428
9 BRĂILA 5.645 211 5.434 185
10 BUZĂU 7.672 322 7.350 247
11 CARAȘ-SEVERIN 5.535 396 5.139 519
12 CĂLĂRAȘI 4.459 12 4.447 111
13 CLUJ 11.818 827 10.991 771
14 CONSTANȚA 10.412 244 10.168 260
15 COVASNA 4.587 105 4.482 116
16 DÂMBOVIȚA 7.926 133 7.793 380
17 DOLJ 10.856 435 10.421 394
18 GALAȚI 9.071 337 8.734 453
19 GIURGIU 3.264 23 3.241 91
20 GORJ 6.345 113 6.232 302
21 HARGHITA 6.790 115 6.675 247
22 HUNEDOARA 7.603 250 7.353 300
23 IALOMIȚA 3.961 96 3.865 148
24 IAȘI 13.672 625 13.047 674
25 ILFOV 3.332 159 3.173 199
26 MARAMUREȘ 8.965 361 8.604 697
27 MEHEDINȚI 4.954 89 4.865 256
28 MUREȘ 10.427 225 10.202 680
29 NEAMȚ 8.740 465 8.275 908
30 OLT 7.493 156 7.337 318
31 PRAHOVA 11.017 270 10.747 232
32 SATU MARE 7.014 233 6.781 408
33 SĂLAJ 4.928 131 4.797 479
34 SIBIU 7.659 389 7.270 520
35 SUCEAVA 11.921 725 11.196 597
36 TELEORMAN 5.766 83 5.683 303
37 TIMIȘ 11.230 861 10.369 672
38 TULCEA 4.379 100 4.279 251
39 VASLUI 7.643 275 7.368 307
40 VÂLCEA 6.597 135 6.462 496
41 VRANCEA 5.856 156 5.700 234
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 26.631 1.833 24.798 967

ANEXA Nr. 9

CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
care se prevăd în bugetele locale pe anul 2004

Nr. crt. Denumirea veniturilor și cheltuielilor
CAPITOLUL I
Veniturile și cheltuielile care se prevăd în
bugetele proprii ale județelor
A. Venituri
(impozite, taxe și alte venituri)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor județene
2. Impozite și taxe de la populație:
a) Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice
3. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice
b) Alte încasări din impozite directe
4. Alte impozite indirecte:
a) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene
6. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor
b) Alte venituri de la instituțiile publice
7. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri
b) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni și închirieri
f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
g) Venituri din dividende
h) Încasări din alte surse
8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
9. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
c) Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale
10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, creșe, centre județene și locale de consultanță agricolă
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
11. Subvenții primite din bugetul de stat:
a) Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare
b) Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe
c) Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
d) Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane
e) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
f) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
g) Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
h) Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție
i) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
j) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință
k) Subvenții primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar
12. Subvenții primite de la alte bugete:
a) Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă
b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
13. Donații și sponsorizări
B. Cheltuieli
1. Autorități executive
2. Învățământ:
a) Învățământ preșcolar*)
b) Învățământ primar și gimnazial*)
c) Învățământ special
3. Sănătate:
a) Spitale
b) Alte instituții și acțiuni sanitare
4. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret:
a) Biblioteci publice județene
b) Muzee
c) Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte
d) Școli populare de artă și meserii
e) Centre pentru conservare și promovare a culturii tradiționale
f) Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
g) Centre culturale
h) Culte religioase
i) Activitatea sportivă
j) Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret
5. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații:
a) Asistență socială în caz de invalidități
b) Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
c) Unități de asistență medico-sociale
d) Servicii publice de asistență socială
e) Servicii publice specializate pentru protecția copilului
f) Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav
g) Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații
6. Servicii și dezvoltare publică și locuințe:
a) Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare, stații de pompare
b) Rețele, centrale și puncte termice
c) Canalizare
d) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
e) Alte acțiuni privind servicii, dezvoltare publică și locuințe
7. Agricultură și silvicultură:
a) Combaterea dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor
b) Centre județene și locale de consultanță agricolă
8. Transporturi și comunicații:
a) Aviație civilă
b) Drumuri, poduri și străzi
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor
9. Alte acțiuni economice:
a) Prevenire și combatere inundații și ghețuri
b) Susținerea programelor de dezvoltare regională
10. Alte acțiuni:
a) Centre militare
b) Protecție civilă
c) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de stat
12. Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli:
a) Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de valoare și riscul garanțiilor acordate de autoritățile locale, în condițiile legii
d) Diferențe de curs aferente datoriei publice locale externe
e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
13. Rambursări împrumuturi acordate:
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții
14. Fondul de rezervă bugetară:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor județene
CAPITOLUL II
Veniturile și cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București și al Municipiului București
A. Venituri
(impozite, taxe și alte venituri)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale
2. Impozite și taxe de la populație:
a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
b) Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
d) Alte impozite și taxe de la populație
3. Taxa pe teren
4. Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane juridice:
a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
5. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice
b) Alte încasări din impozite directe
6. Impozitul pe spectacole
7. Alte impozite indirecte:
a) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
b) c) d) e) Taxe judiciare de timbru Taxe de timbru pentru activitatea notarială Taxe extrajudiciare de timbru Alte încasări din impozite indirecte
8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
9. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) Alte venituri privind circulația pe drumurile publice
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor
c) Veniturile punctelor de însămânțări artificiale
d) Veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare
e) Contribuția lunară a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe
f) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate
g) Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social
h) Taxe din activități cadastrale și agricultură
i) Alte venituri de la instituțiile publice
10. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri
b) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni și închirieri
f) Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe
g) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de producție
i) Venituri din dividende
j) Încasări din alte surse
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
12. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
c) Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale
13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, creșe, centre județene și locale de consultanță agricolă
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
14. Subvenții primite din bugetul de stat:
a) Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare
b) Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe
c) Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
d) Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane
e) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
f) Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție
g) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
h) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință
i) Subvenții primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar
15. Subvenții primite de la alte bugete:
a) Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă
b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului***)
16. Donații și sponsorizări
B. Cheltuieli
1. Autorități executive
2. Învățământ:
a) Învățământ preșcolar
b) Învățământ primar și gimnazial
c) Învățământ liceal
d) Învățământ profesional
e) Învățământ postliceal
f) Învățământ special***)
g) Internate, cămine și cantine pentru elevi (alocații de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii)
3. Sănătate:
a) Spitale
b) Creșe
c) Alte instituții și acțiuni sanitare
4. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret:
a) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
b) Muzee
c) Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte
d) Școli populare de artă și meserii**)
e) Case de cultură
f) Cămine culturale
g) Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
h) Centre culturale
i) Culte religioase
j) Activitatea sportivă
k) Activitatea de tineret
l) Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret
5. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații:
a) Centre de îngrijire și asistență
b) Centre-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap
c) Centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap
d) Centre de integrare prin terapie ocupațională
e) Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
f) Cantine de ajutor social
g) Ajutor social
h) Asistență socială în caz de invalidități
i) Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
j) Unități de asistență medico-sociale
k) Servicii publice de asistență socială
l) Servicii publice specializate pentru protecția copilului***)
m) Cămine pentru persoane vârstnice
n) Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav
o) Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații
6. Servicii și dezvoltare publică și locuințe:
a) Iluminat
b) Salubritate
c) Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
d) Locuințe
e) Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare, stații de pompare
f) Rețele, centrale și puncte termice
g) Canalizare
h) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
i) Introducere de gaze naturale în localități
j) Electrificări rurale
k) Alte acțiuni privind servicii, dezvoltare publică și locuințe
7. Agricultură și silvicultură:
a) Combaterea dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor**)
b) Puncte de însămânțări artificiale
c) Circumscripții sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
d) Centre județene și locale de consultanță agricolă
8. Transporturi și comunicații:
a) Drumuri, poduri și străzi
b) Transportul în comun
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor
9. Alte acțiuni economice:
a) Prevenire și combatere inundații și ghețuri
b) Susținerea programelor de dezvoltare regională
c) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice
10. Alte acțiuni:
a) Centre militare
b) Protecție civilă
c) Fondul Român de Dezvoltare Socială
d) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de stat
12. Transferuri către alte bugete:
a) Transferuri din bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului
13. Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli:
a) Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi comisioane și alte costuri aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de valoare și riscul garanțiilor acordate de autoritățile locale, în condițiile legii
d) Diferențe de curs aferente datoriei publice locale externe
e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
14. Rambursări împrumuturi acordate:
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții
15. Fondul de rezervă bugetară:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale

*) Pentru învățământul preșcolar și primar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2003.

**) Pentru bugetul Municipiului București.

***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului București.

ANEXA Nr. 10 Modificări (1)

ANEXA Nr. 10/01 Modificări (1)

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

- mii lei -
Capi- tol Subca- pitol Titlu/ Articol Ali- neat Denumire indicator Program 2004
0001 16 VENITURI - TOTAL 64.771.317.000
0002 I. VENITURI CURENTE 63.996.307.600
0003 A. VENITURI FISCALE 62.376.803.280
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 62.376.803.280
1216 CONTRIBUȚII LA FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 62.376.803.280
01 Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat 31.520.790.000
02 Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat 30.329.884.446
03 Contribuția datorată de alte persoane asigurate 49.896.000
04 Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în șomaj 476.232.834
1900 16 B. VENITURI NEFISCALE 1.619.504.320
2216 DIVERSE VENITURI 1.619.504.320
30 Încasări din alte surse 1.619.504.320
3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 775.009.400
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 500.743.400
01 Persoane care satisfac serviciul militar în termen 257.148.400
02 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 243.595.000
3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 274.266.000
01 Persoane care se află în concediu medical, concediu medical pentru sarcină și lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 274.266.000
5016 CHELTUIELI - TOTAL 64.151.717.000
01 CHELTUIELI CURENTE 63.951.717.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 63.288.828.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.038.828.000
6216 SERVICII MEDICALE ȘI MEDICAMENTE 63.038.828.000
01 CHELTUIELI CURENTE 63.038.828.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 63.038.828.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 63.038.828.000
6216 01 Asistență medicală primară 3.620.000.000
02 Asistență medicală ambulatorie (de specialitate) pentru specialități clinice 2.020.000.000
03 Asistență medicală ambulatorie stomatologică 600.000.000
04 Asistență medicală ambulatorie pentru specialități paraclinice 1.570.000.000
05 Medicamente și materiale specifice utilizate în spital și ambulatoriu pentru unele boli cronice și specialități clinice, pe bază de programe 7.070.000.000
06 Dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice 280.000.000
07 Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu 8.100.000.000
08 Servicii medicale spitalicești 31.470.000.000
09 Servicii de urgență prespitalicești și alte tipuri de transport medical 1.750.000.000
10 Servicii de recuperare-reabilitare a sănătății 720.000.000
11 Medicamente utilizate în tratamentul în spital 5.800.000.000
12 Servicii și îngrijiri medicale la domiciliu 38.828.000
7100 16 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.112.889.000
01 CHELTUIELI CURENTE 912.889.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 250.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.112.889.000
01 CHELTUIELI CURENTE 912.889.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
10 Cheltuieli cu salariile 481.974.700
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 108.444.300
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 14.459.240
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 33.738.230
14 Deplasări, detașări, transferări 24.272.530
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 20.362.530
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.910.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 250.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 132.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 22.000.000
27 Reparații curente 23.000.000
28 Reparații capitale 17.000.000
29 Cărți și publicații 5.200.000
30 Alte cheltuieli 800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 200.000.000
7316 01 Administrație centrală 222.577.800
25 Servicii publice descentralizate 890.311.200
9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ 619.600.000
9516 FONDURI DE REZERVĂ 619.600.000
60 REZERVE 619.600.000
9516 06 Fondul de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 619.600.000
Referințe (1)

ANEXA Nr. 10/02

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(sumele alocate din bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate)

- mii lei -
Denumire indicator Cod Program 2004
CHELTUIELI - TOTAL 5016
Fond aferent salariilor de bază 08001 292.616.652
Salarii de merit 08002 10.497.719
Indemnizație de conducere 08003 18.552.564
Spor de vechime 08004 55.534.702
Alte sporuri 08006 5.962.767
Ore suplimentare 08007 4.000.000
Fond de premii 08008 50.000.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 9.100.000
Alte drepturi salariale 08014 35.710.296
Cheltuieli cu salariile 08020 481.974.700
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7316
Fond aferent salariilor de bază 08001 292.616.652
Salarii de merit 08002 10.497.719
Indemnizație de conducere 08003 18.552.564
Spor de vechime 08004 55.534.702
Alte sporuri 08006 5.962.767
Ore suplimentare 08007 4.000.000
Fond de premii 08008 50.000.000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 9.100.000
Alte drepturi salariale 08014 35.710.296
Cheltuieli cu salariile 08020 481.974.700

ANEXA Nr. 10/03

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2003 - 2004
(SUMELE ALOCATE DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

- mii lei -
Număr maxim de posturi în anul 2003 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2003 Modificarea numărului de posturi în anul 2004 (+/-) față de anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2004 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2004
0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12 luni
TOTAL: 4.223 -195 4.028 292.616.652
din care:
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.223 -195 4.028 292.616.652
din care:
I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 391.560
Secretar de stat 32.630 1 1 391.560
V. A. Funcții publice generale 3.566 -193 3.373 253.006.836
2. Funcții publice de conducere 374 -4 370 36.537.168
Director general adjunct 4 8.403 4 403.344
Director 14 8.733 14 1.467.144
Director adjunct 5 8.470 5 508.200
Șef serviciu 168 8.220 -3 165 16.275.600
Șef birou 91 8.176 -1 90 8.830.080
Director executiv 92 8.200 92 9.052.800
3. Funcții publice de execuție 3.192 -189 3.003 216.469.668
a. Clasa I - studii superioare 1.952 -146 1.806 157.128.948
Expert superior 1 8.200 1 98.400
Expert principal 24 6.294 -3 21 1.586.088
Expert asistent 31 5.653 -2 29 1.967.244
Expert debutant 3 3.000 3 108.000
Consilier superior 585 8.064 -34 551 53.319.168
Consilier principal 514 7.472 -64 450 40.348.800
Consilier asistent 148 6.288 -14 134 10.111.104
Consilier debutant 6 3.000 6 216.000
Consilier juridic superior 56 7.456 56 5.010.432
Consilier juridic principal 62 6.456 -4 58 4.493.376
Consilier juridic asistent 41 5.487 -1 40 2.633.760
Consilier juridic debutant 6 3.150 1 7 264.600
Auditor superior 98 8.270 98 9.725.520
Auditor principal 122 7.815 1 123 11.534.940
Auditor asistent 31 6.964 31 2.590.608
Inspector superior 5 6.504 -1 4 312.192
Inspector principal 88 5.825 -6 82 5.731.800
Inspector asistent 124 5.408 -19 105 6.814.080
Inspector debutant 7 3.129 7 262.836
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 30 -1 29 2.054.928
Referent de specialitate superior 6 6.439 6 463.608
Referent de specialitate principal 16 6.142 -1 15 1.105.560
Referent de specialitate asistent 8 5.060 8 485.760
c. Clasa III - studii medii 1.210 -42 1.168 57.285.792
Referent superior 437 4.430 -16 421 22.380.360
Referent principal 523 4.054 -18 505 24.567.240
Referent asistent