Parlamentul României

Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Administrația Națională «Apele Române» își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea."

3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:

"

k) avizarea, autorizarea și controlul lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, controlul folosințelor de apă, indiferent de deținător, în condițiile legii;"

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafață și subterană și serviciile specifice de gospodărire a apelor."

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Atribuțiile și competențele consiliului de administrație sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la art. 1 alin. (3)."

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Personalul Administrației Naționale «Apele Române» și cel aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor de la Compania Națională «Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor» - S.A. se preiau de la Compania Națională «Apele Române» - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă."

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Metodologia cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."

8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"

(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafață subterană și serviciile specifice de gospodărire a apelor."

9. Anexa nr. 1 se abrogă.

10. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 4

SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELOR

A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SURSE ȘI UTILIZATORI

1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI:
1.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţii
1.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil
1.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
1.4. Irigaţii, piscicultură.
2. DUNĂRE:
2.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, şi alţii
2.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis
2.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
2.4. Irigaţii, piscicultură.
3. SUBTERAN:
3.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil
3.2. Agenţi economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil
3.3. Irigaţii, piscicultură
3.4. Agenţi economici agrozootehnici.
4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:
4.1. Agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), instituţii publice, unităţi de cult
4.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil
4.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare
4.4. Irigaţii, piscicultură.
5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA ''APELOR ROMÂNE'':
5.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW
5.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MW
5.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.
6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ1):
a) la materii în suspensie;
b) la substanţe în soluţie;
c) la germeni patogeni;
d) la poluarea termică;
e) la substanţe consumatoare de oxigen.
NOTĂ:
1) Indicatorii folosiţi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice menţionate sunt:
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
- Materii totale în suspensie (MTS)
- Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-)
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)
- Azotaţi (NO3-)
- Amoniu (NH4+), azot [N(total)], azotiţi (NO2-)
- Consum biochimic de oxigen (CBO5)
- Consum chimic de oxigen (CCOMn)
- Consum chimic de oxigen (CCOCr)
- Fosfaţi (PO43-)
- Fosfor (P)
- Mangan (Mn2+)
- Aluminiu (Al2+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili
- Reziduu filtrabil uscat la 105°C;
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
- Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
- Amoniac (NH3)
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI
- Arsen (As)
- Cianuri (Cn2-)
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
- Plumb (Pb2+), argint (Ag2+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);
d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
- Bacterii coliforme totale
- Bacterii coliforme fecale
- Streptococi fecali
e. INDICATORI FIZICI
- Temperatura.
6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL ŞI PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR SUBTERANE:
a) la materii în suspensie;
b) la substanţe în soluţie;
c) la germeni patogeni;
d) la substanţe consumatoare de oxigen.
6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE FOARTE MARE ADÂNCIME:
a) la materii în suspensie;
b) la substanţe în soluţie;
c) la germeni patogeni.
7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:
7.1. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate
7.2. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albia minoră a fluviului Dunărea

B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SCOPUL
PRELUCRĂRII ȘI UTILIZĂRII ACESTORA

Denumirea serviciului:
1. Captarea, tratarea şi pomparea apei
2. Distribuţia apei prin reţeaua publică
3. Distribuţia apei pe platforme industriale
4. Distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii
5. Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi
6. Transportul apei prin conducte şi canale
7. Asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale
8. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale
9. Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor
10. Suplimentarea debitelor
11. Pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte îndiguite
12. Activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patrimoniului
13. Alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei.''

11. La anexa nr. 5, alineatele (4) și (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor și standardelor în vigoare.

(5) Divergențele apărute la încheierea contractelor între direcțiile bazinale sau unitățile subordonate Administrației Naționale "Apele Române" și agenții economici, în calitate de beneficiar, se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale "Apele Române", în prezența autorității competente, după caz."

12. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 6

TARIFELE
pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor

Denumirea serviciului U.M. Tarif*) (lei/U.M.)
SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORII DE SURSE ȘI UTILIZATORI
1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ȘI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENȚI ECONOMICI:
1.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnici de tip industrial și alții mc 238,00
1.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil mc 238,00
1.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mc 1,00
1.4. Irigații, piscicultură. mc 18,00
2. DUNĂRE:
2.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnici de tip industrial și alții mc 28,00
2.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale și producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis mc 1,00
2.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mc 1,00
2.4. Irigații, piscicultură. mc 18,00
3. SUBTERAN:
3.1. Agenți economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil mc 264,00
3.2. Agenți economici de gospodărie comunală pentru populație, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil mc 123,00
3.3. Irigații, piscicultură mc 18,00
3.4. Agenți economici agrozootehnici. mc 156,00
4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:
4.1. Agenți economici industriali, de construcții-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populație, industrie etc.), instituții publice, unități de cult mc 240,00
4.2. Agenți economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil mc 240,00
4.3. Agenți economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim de uzinare mc 1,00
4.4. Irigații, piscicultură mc 18,00
5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA ''APELOR ROMÂNE'':
5.1. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW mcad/lună 1.300.055,00
5.2. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4MW și 8MW mcad/lună 1.747.510,00
5.3. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8MW mcad/lună 2.154.114,00
6.1. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAȚĂ ȘI DE PROTECȚIE A CALITĂȚII RESURSELOR DE APĂ**):
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI:
- Materii totale în suspensie (MTS) kg 53,00
- Cloruri (CI-), sulfați (SO42-) kg 217,00
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+) kg 217,00
- Azotați (NO3-) kg 217,00
- Amoniu (NH4+), azot [N(total)], azotiți (NO2-) kg 870,00
- Consum biochimic de oxigen (CBO5) kg 217,00
- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) kg 217,00
- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) kg 217,00
- Fosfați (PO43-) kg 43,00
- Fosfor (P) kg 870,00
- Mangan (Mn2+) kg 2.175,00
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+) kg 2.610,00
- Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere kg 1.631,00
- Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili kg 870,00
- Reziduu filtrabil uscat la 105°C; kg 217,00
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:
- Sulfiți (SO32-) fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H(s)OH) kg 870,00
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+) kg 54.389,00
- Amoniac (NH3) kg 54.389,00
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+) kg 2.610,00
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S); kg 2.719,00
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ȘI FOARTE TOXICI:
- Arsen (As) kg 169.167,00
- Cianuri (Cn-) kg 169.167,00
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+) kg 217.556,00
- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+); kg 54.389,00
d. INDICATORI BACTERIOLOGICI:
- Bacterii coliforme totale 106 bacterii/100cm3 18,00
- Bacterii coliforme fecale 104 bacterii/100cm3 315,00
- Streptococi fecali; 5x103 bacterii/100cm3 810,00
e. INDICATORI FIZICI
- Temperatura. m3x°C 2,00
7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ȘI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:
7.1. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ȘI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE mc 25.000,00
7.2. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI DUNĂREA. mc 14.000,00

*) Tarifele nu conțin T.V.A.

**) Diferența dintre evacuare și prelevare."

13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea următorul cuprins:

"

*) Diferența dintre evacuare și 35°C."

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 octombrie 2003.

Nr. 404.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...