Parlamentul României

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2002 până la 06 decembrie 2003, fiind înlocuit prin Lege 519/2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor și destinațiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2003, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție a acestor bugete.

Art. 2. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 și anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. I.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 se stabilește la venituri în sumă de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezervă de 642,4 miliarde lei și un excedent în sumă de 1.675,0 miliarde lei, aferent încasărilor din contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale și care este destinat exclusiv finanțării activității Fondului Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și constituirii fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare cu această destinație. Modificări (1)

(3) În sumele prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse și veniturile privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 și anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 se stabilește la venituri în sumă de 18.702,2 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 16.516,2 miliarde lei, cu un excedent de 2.186,0 miliarde lei.

CAPITOLUL II Regimul veniturilor

Art. 4. -

(1) Constituirea veniturilor bugetelor asigurărilor sociale de stat și asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2003 se realizează pe baza contribuțiilor și a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice și fizice.

(2) Contribuțiile și celelalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, de orice natură și proveniență, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. -

Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operațiunilor supuse controlului.

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor

Art. 6. -

(1) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse și sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor, prevăzute a se realiza în anul 2003, în condițiile art. 168 alin. (4) și (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se finanțează integral și cheltuielile de organizare și funcționare ale Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, unitate din subordinea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 7. -

(1) Ordonatorul principal de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi și în structura acestora, prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prin stabilirea și comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceștia, ordonatorilor terțiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în condițiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a creșterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4)

(4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile de pe lângă unele instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004.

(5) Din bugetele pe anul 2003 ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2002.

Art. 8. -

(1) Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003, nu pot fi majorate, în condițiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație.

Art. 9. -

În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligații:

a) va prezenta Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora, până la sfârșitul anului;

b) va asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) va raporta lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 10. -

Taxele poștale percepute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2003 sunt stabilite în sumă de 1.549,1 miliarde lei și nu pot fi majorate prin virări de credite de la alte categorii de cheltuieli. Modificări (1)

Art. 11. -

În anul 2003 în bugetul asigurărilor sociale de stat este prevăzut un fond de rezervă în sumă de 642,4 miliarde lei, ce se constituie în funcție de încasarea veniturilor, în condițiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) În anul 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferența dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă și contribuția beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear și 65.000 de locuri la odihnă.

(2) În anul 2003 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariaților care lucrează în locuri de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și categoriilor de asigurați prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăși tarifele din unitățile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(4) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiași beneficiar. Practică judiciară (1)

(5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraților sistemului public de pensii și pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(6) Biletele de odihnă finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaților din instituțiile publice, asigurați în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de la capitolul "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Transferuri", reîntregindu-se creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat. Modificări (1)

(7) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(8) Criteriile, modul de distribuire și contribuția individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(9) Biletele de odihnă și tratament balnear, acordate în condițiile prezentului articol, pot fi atribuite și membrilor de familie, soț sau soție, după caz, și copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoțesc titularii de drept.

(10) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuția plătită de aceștia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferența fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.

Art. 13. -

Cuantumul fix al indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în anul 2003 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Art. 14. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 6.962.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.481.000 lei.

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 și 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 5.809.490 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2003.

(2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2002.

(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează în condițiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de posibilitățile financiare, în cursul execuției bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.

Art. 16. -

Pentru centrele de pregătire și perfecționare profesională din cadrul fundațiilor româno-germane din Arad, Sibiu și Timișoara, stabilite prin Protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cheltuieli este cuprinsă și suma de 8,2 miliarde lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea activităților fundațiilor respective, potrivit Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".

Art. 17. -

(1) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, este de 1.100,0 miliarde lei. Modificări (1)

(2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2003 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (1), este de 25,0 miliarde lei.

CAPITOLUL IV Datoria publică și împrumutul guvernamental

Art. 18. -

În bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor și comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite s-a prevăzut suma de 73,4 miliarde lei, iar pentru plata dobânzii datorate trezoreriei statului s-a prevăzut suma de 2.500,0 miliarde lei. Modificări (1)

Art. 19. -

În bugetul asigurărilor pentru șomaj s-au prevăzut 154,7 miliarde lei pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor și comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite.

CAPITOLUL V Responsabilități în aplicarea legii

Art. 20. -

În funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele la aceste bugete.

Art. 21. -

(1) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, a plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 22. - Practică judiciară (1)

În bugetele instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv ale activităților de pe lângă unele instituții publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

În anul 2003 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru condiții normale de muncă - 34%;

b) pentru condiții deosebite de muncă - 39%;

c) pentru condiții speciale de muncă - 44%.

Art. 24. -

În anul 2003 cotele de contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt cele prevăzute în legislația în vigoare.

Art. 25. -

Anexele nr. I și II și anexele subsidiare la acestea fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 632.

ANEXA Nr. I Modificări (1)

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

1. Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 - Sinteza 1/04
2. Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2003 2/04
3. Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli pe anul 2003 3/04/20/01
4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003 (Sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat) 3/04/20/02
5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003 (Sumele alocate din credite externe) 3/04/20/04
6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2003 (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat) 3/04/20/07
7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2003 (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat) 3/04/20/08
8. Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza pe anii 2002-2003 (Sumele alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat) 3/04/20/09
9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2003 (Sumele alocate din credite externe) 3/04/20/16
10. Lista sinteza a cheltuielilor de investiții 3/04/20/29
11. Fișele obiectivelor de investiții 3/04/20/30

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2003- SINTEZA -

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
0001 04 VENITURI - TOTAL 135.822.876.827
0002 I. VENITURI CURENTE 135.822.876.827
0003 A. VENITURI FISCALE 126.114.487.888
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 126.114.487.888
0904 CONTRIBUȚII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 126.114.487.888
02 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori
03 Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de salariați și alte persoane asimilate 34.484.854.759
07 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate 2.764.759.843
08 Contribuții pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în șomaj 2.523.156.444
1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 9.708.388.939
2204 DIVERSE VENITURI 9.708.388.939
13 Contribuții pentru bilete de tratament și odihnă 606.429.545
30 Încasări din alte surse 9.101.959.394
5004 CHELTUIELI-TOTAL 133.505.500.098
01 CHELTUIELI CURENTE 132.745.021.628
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.689.176.603
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.800.640.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plați de dobânzi și comisioane 44.352.490
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127.674.840.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.674.840.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.960.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 127.511.140.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.511.140.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.796.640.050
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
05 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.915.136.647
80 Alte transferuri 130.448.500
6004 22 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.415.873.800
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.169.780.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 240.854.133
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.600.000.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 5.488.628.714
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 130.448.500
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 163.700.000
01 CHELTUIELI CURENTE 163.700.000
38 TRANSFERURI 163.700.000
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuțiile persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani 163.700.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani 163.700.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 3.330.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.570.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7204 ALTE ACȚIUNI 4.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.000.000
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
28 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7204 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 3.326.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.566.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
10 Cheltuieli cu salariile 429.147.583
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 107.286.896
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 15.020.165
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 30.040.331
14 Deplasări, detașări, transferări 10.010.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 7.010.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
21 Drepturi cu caracter social 460.000
22 Hrană 460.000
23 Medicamente și materiale sanitare 2.530.000
01 Medicamente 1.530.000
02 Materiale sanitare 1.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 73.625.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 45.575.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.700.000
27 Reparații curente 66.000.000
28 Reparații capitale 13.200.000
29 Cărți și publicații 1.490.000
30 Alte cheltuieli 1.768.636.603
01 Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților 110.000
02 Protocol 100.000
03 Protecția muncii 100.000
04 Transmiterea drepturilor 1.549.139.241
07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 219.187.362
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
72 Investiții ale instituțiilor publice 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.549.139.241
50 Alte cheltuieli 1.777.520.807
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 2.500.000.000
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.500.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000.000
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
51 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
9504 FONDURI DE REZERVĂ 642.429.447
60 REZERVE 642.429.447
9504 09 Fond de rezervă al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 642.429.447
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.674.947.282

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
pe anul 2003

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5000 TOTAL GENERAL 134.055.284.619
01 CHELTUIELI CURENTE 132.915.350.098
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 608.276.925
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.842.733.123
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.066.510.651
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
5004 CHELTUIELI-TOTAL 133.505.500.098
01 CHELTUIELI CURENTE 132.745.021.628
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.689.176.603
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 127.511.140.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.511.140.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.796.640.050
6004 22 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.415.873.800
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.169.780.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 240.854.133
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.600.000.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 5.488.628.714
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 130.448.500
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 163.700.000
01 CHELTUIELI CURENTE 163.700.000
38 TRANSFERURI 163.700.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 163.700.000
7204 ALTE ACȚIUNI 4.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.000.000
38 TRANSFERURI 4.000.000
7204 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 3.326.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.566.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii la credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.549.139.241
50 Alte cheltuieli 1.777.520.807
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.500.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000.000
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
9504 FONDURI DE REZERVĂ 642.429.447
60 REZERVE 642.429.447
9504 09 Fond de rezervă al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 642.429.447
5014 CREDITE EXTERNE 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
7314 70 CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 379.456.051 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051
7314 50 Alte cheltuieli 549.784.521

ANEXA Nr. 3/04/20/01

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli
pe anul 2003

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5000 TOTAL GENERAL 134.055.284.619
01 CHELTUIELI CURENTE 132.915.350.098
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 608.276.925
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.842.733.123
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.066.510.651
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plați de dobânzi și comisioane 44.352.490
5004 CHELTUIELI-TOTAL 133.505.500.098
01 CHELTUIELI CURENTE 132.745.021.628
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.689.176.603
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
5014 CREDITE EXTERNE 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051

ANEXA Nr. 3/04/20/02

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5004 CHELTUIELI-TOTAL 133.505.500.098
01 CHELTUIELI CURENTE 132.745.021.628
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.689.176.603
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.800.640.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127.674.840.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.674.840.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.960.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 127.511.140.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.511.140.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.796.640.050
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
6004 22 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.415.873.800
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.169.780.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 240.854.133
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.600.000.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 5.488.628.714
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 130.448.500
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 163.700.000
01 CHELTUIELI CURENTE 163.700.000
38 TRANSFERURI 163.700.000
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 163.700.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 3.330.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.570.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7204 ALTE ACȚIUNI 4.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.000.000
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
7204 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 3.326.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.566.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.549.139.241
50 Alte cheltuieli 1.777.520.807
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 2.500.000.000
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.500.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000.000
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
9504 FONDURI DE REZERVĂ 642.429.447
60 REZERVE 642.429.447
9504 09 Fond de rezervă al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 642.429.447

ANEXA Nr. 3/04/20/04

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole
pe anul 2003
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5014 CREDITE EXTERNE 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051
7314 50 Alte cheltuieli 549.784.521

ANEXA Nr. 3/04/20/07

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5004 CHELTUIELI-TOTAL 133.505.500.098
01 CHELTUIELI CURENTE 132.745.021.628
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.689.176.603
38 TRANSFERURI 124.964.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.800.640.050
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127.674.840.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.674.840.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.960.340.050
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
6004 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 127.511.140.050
01 CHELTUIELI CURENTE 127.511.140.050
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.714.500.000
21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
38 TRANSFERURI 124.796.640.050
40 Transferuri neconsolidabile 124.796.640.050
05 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 9.915.136.647
80 Alte transferuri 130.448.500
6004 22 Pensii de asigurări sociale 114.751.054.903
23 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 1.415.873.800
24 Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 1.169.780.000
26 Ajutoare acordate asiguraților pentru decese și proteze 240.854.133
27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese și proteze 1.600.000.000
28 Tratament balnear și odihnă 2.714.500.000
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 5.488.628.714
31 Compensații pentru pensiile refugiaților greci repatriați 130.448.500
6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 163.700.000
01 CHELTUIELI CURENTE 163.700.000
38 TRANSFERURI 163.700.000
39 Transferuri consolidabile 163.700.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuțiile persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 163.700.000
6104 10 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 163.700.000
7100 04 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 3.330.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.570.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7204 ALTE ACȚIUNI 4.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.000.000
38 TRANSFERURI 4.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.000.000
28 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7204 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.000.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 3.326.660.048
01 CHELTUIELI CURENTE 2.566.181.578
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 591.504.975
10 Cheltuieli cu salariile 429.147.583
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 107.286.896
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 15.020.165
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 30.040.331
14 Deplasări, detașări, transferări 10.010.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 7.010.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.974.676.603
21 Drepturi cu caracter social 460.000
22 Hrană 460.000
23 Medicamente și materiale sanitare 2.530.000
01 Medicamente 1.530.000
02 Materiale sanitare 1.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 73.625.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 45.575.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.700.000
27 Reparații curente 66.000.000
28 Reparații capitale 13.200.000
29 Cărți și publicații 1.490.000
30 Alte cheltuieli 1.768.636.603
01 Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților 110.000
02 Protocol 100.000
03 Protecția muncii 100.000
04 Transmiterea drepturilor 1.549.139.241
07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 219.187.362
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 687.054.600
72 Investiții ale instituțiilor publice 687.054.600
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 73.423.870
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 73.423.870
01 Rambursări de credite externe 29.071.380
02 Plăți de dobânzi și comisioane 44.352.490
7304 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.549.139.241
50 Alte cheltuieli 1.777.520.807
8800 04 Partea a XIII-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI
ALTE CHELTUIELI 2.500.000.000
8904 PLĂȚI DE DOBÂNZI 2.500.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000.000
49 DOBÂNZI 2.500.000.000
51 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
8904 02 Dobânda datorată trezoreriei statului 2.500.000.000
9504 FONDURI DE REZERVĂ 642.429.447
60 REZERVE 642.429.447
9504 09 Fond de rezervă al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 642.429.447

ANEXA Nr. 3/04/20/08

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Denumire indicator Cod Program 2003
CHELTUIELI-TOTAL 5004
Fond aferent salariilor de bază 08001 266.693.448
Salarii de merit 08002 8.000.000
Indemnizație de conducere 08003 22.108.780
Spor de vechime 08004 55.441.361
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 2.038.000
Alte sporuri 08006 9.228.144
Ore suplimentare 08007 15.500.000
Fond de premii 08008 18.573.850
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 1.000.000
Alte drepturi salariale 08014 30.564.000
Cheltuieli cu salariile 08015 429.147.583
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 7304
Fond aferent salariilor de bază 08001 266.693.448
Salarii de merit 08002 8.000.000
Indemnizație de conducere 08003 22.108.780
Spor de vechime 08004 55.441.361
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 2.038.000
Alte sporuri 08006 9.228.144
Ore suplimentare 08007 15.500.000
Fond de premii 08008 18.573.850
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 1.000.000
Alte drepturi salariale 08014 30.564.000
Cheltuieli cu salariile 08015 429.147.583

ANEXA Nr. 3/04/20/09

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de
bază pe anii 2002-2003
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

- mii lei -
Numărul maxim de posturi în anul 2002 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2002 Reducerea numărului de posturi în anul 2003 Creșterea numărului de posturi în anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2003 Diferențe 2003 față de 2002 Fond aferent salariilor de bază pe 2003
1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3*6*12 luni
TOTAL: 4.600 771 1.085 4.914 314 266.693.448
din care:
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 4.600 771 1.085 4.914 314 266.693.448
din care:
4. Funcționari publici 3.898 674 587 3.811 -87 212.044.464
Consilier A/I/1 879 7.242 231 648 -231 56.313.792
Consilier A/I/2 194 6.435 9 185 -9 14.285.700
Consilier A/I/3 168 5.837 20 148 -20 10.366.512
Expert A/II/1 29 5.143 8 37 8 2.283.492
Expert A/II/2 12 4.622 4 16 4 887.424
Expert A/II/3 5 4.622 5 277.320
Expert A/III/1 3 4.622 5 8 5 443.712
Expert A/III/2 2 4.622 1 3 1 166.392
Expert A/III/3 4 4.622 8 12 8 665.568
Inspector de specialitate A/II/1 128 5.143 17 145 17 8.948.820
Inspector de specialitate A/II/2 123 4.622 18 141 18 7.820.424
Inspector de specialitate A/II/3 5 4.622 18 23 18 1.275.672
Inspector de specialitate A/III/1 11 4.622 18 29 18 1.608.456
Inspector de specialitate A/III/2 12 4.622 22 34 22 1.885.776
Inspector de specialitate A/III/3 31 4.622 209 240 209 13.311.360
Inspector de specialitate A/-/Debutant 23 2.057 10 13 -10 320.892
Consilier juridic A/I/1 53 7.242 24 29 -24 2.520.216
Consilier juridic A/I/2 8 6.335 1 9 1 684.180
Consilier juridic A/I/3 18 5.737 2 16 -2 1.101.504
Consilier juridic A/II/1 20 5.143 7 27 7 1.666.332
Consilier juridic A/II/2 17 4.622 2 19 2 1.053.816
Consilier juridic A/II/3 3 4.622 1 2 -1 110.928
Consilier juridic A/III/1 2 4.622 3 5 3 277.320
Consilier juridic A/III/3 9 4.622 89 98 89 5.435.472
Consilier juridic A/-/Debutant 14 2.128 12 2 -12 51.072
Auditor A/I/1 25 7.242 3 22 -3 1.911.888
Auditor A/I/2 5 6.335 5 380.100
Auditor A/I/3 6 5.737 6 12 6 826.128
Auditor A/II/1 5 5.143 1 6 1 370.296
Auditor A/III/1 4.622 1 1 1 55.464
Auditor A/III/2 4.622 1 1 1 55.464
Auditor A/III/3 4.622 2 2 2 110.928
Referent de specialitate B/I/1 11 6.335 6 17 6 1.292.340
Referent de specialitate B/I/2 15 5.143 2 17 2 1.049.172
Referent de specialitate B/I/3 14 4.622 1 15 1 831.960
Referent de specialitate B/II/1 5 4.174 6 11 6 550.968
Referent de specialitate B/II/2 5 4.174 1 6 1 300.528
Referent de specialitate B/II/3 1 4.174 1 2 1 100.176
Referent de specialitate B/III/1 1 3.152 1 -1
Referent de specialitate B/111/3 3 4.174 3 6 3 300.528
Referent de specialitate B/-/Debutant 2.057 1 1 1 24.684
Inspector C/I/1 12 3.688 14 26 14 1.150.656
Inspector C/I/2 1 3.208 2 3 2 115.488
Inspector C/III/3 2.386 1 1 1 28.632
Referent C/I/1 730 3.730 31 761 31 34.062.360
Referent C/I/2 508 3.235 182 326 -182 12.655.320
Referent C/I/3 481 2.982 179 302 -179 10.806.768
Referent C/II/I 171 2.611 8 179 8 5.608.428
Referent C/II/2 70 2.386 4 74 4 2.118.768
Referent C/II/3 11 2.386 1 12 1 343.584
Referent C/III/1 7 2.386 2 9 2 257.688
Referent C/III/2 2.386 4 4 4 114.528
Referent C/III/3 24 2.386 58 82 58 2.347.824
Referent C/-/Debutant 13 2.057 13 320.892
Secretar general 1 15.896 1 190.752
5. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 464 80 436 820 356 46.030.368
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 7.242 2 2 2 173.808
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 5.737 1 1 1 68.844
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 1 5.143 1 61.716
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 4.622 4 4 4 221.856
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 1 2.057 1 24.684
Consilier juridic gradul IV 4.622 1 1 1 55.464
Referent I A 26 3.688 1 27 1 1.194.912
Referent I 32 3.208 11 43 11 1.655.328
Referent II 29 2.982 7 36 7 1.288.224
Referent III 14 2.611 11 25 11 783.300
Referent IV 2.386 10 10 10 286.320
Referent debutant 1 2.057 1 -1
Auditor-expert 6.996 1 1 1 83.952
Auditor-asistent 4.452 1 1 1 53.424
Medic primar 132 7.300 16 148 16 12.964.800
Medic specialist 64 5.200 7 71 7 4.430.400
Secretar de redacție, tehnoredactor I 3.812 1 1 1 45.744
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 4.182 1 1 1 50.184
Asistent medical principal 57 4.040 43 100 43 4.848.000
Asistent medical 18 3.516 44 62 44 2.615.904
Soră medicală principală 36 4.084 35 4 5 -31 245.040
Soră medicală 39 3.101 36 9 12 -27 446.544
Biolog, biochimist, chimist, fizician 3.676 2 2 2 88.224
Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal 3.864 3 3 3 139.104
Profesor C.F.M., biolog, chimist; 3.834 1 1 1 46.008
Infirmieră, agent D.D.D. 2.346 17 17 17 478.584
Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
îngrijitoare 2.092 32 32 32 803.328
Șofer autosanitară II 2.788 1 1 1 33.456
Șofer autosanitară III 2.478 1 1 1 29.736
Medic primar 8.255 36 36 36 3.566.160
Medic specialist 6.676 16 16 16 1.281.792
Medic rezident anul I 13 3.136 8 5 -8 188.160
Farmacist specialist 5.721 1 1 1 68.652
Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical 4.800 1 1 1 57.600
Asistent medical principal 4.384 51 51 51 2.683.008
Asistent medical 3.516 25 25 25 1.054.800
Medic rezident anul IV-V 4.816 1 1 1 57.792
Medic rezident anul III 1 4.256 18 19 18 970.368
Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal 7.130 1 1 1 85.560
Profesor C.K.M.; principal 5.037 1 1 1 60.444
Cercetător științific principal gradul II 6.443 7 7 7 541.212
Cercetător științific principal gradul III 5.044 7 7 7 423.696
Cercetător științific 4.946 6 6 6 356.112
Asistent de cercetare științifică 4.059 8 8 8 389.664
Asistent I 3.666 1 1 1 43.992
Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; gradul I 4.416 1 1 1 52.992
Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I; inginer, economist; specialist IA 5.304 1 1 1 63.648
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist, referent, inginer; gradul II 3.946 2 2 2 94.704
Consilier juridic gradul IA 5.304 1 1 1 63.648
Consilier juridic gradul III 3.648 1 1 1 43.776
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 3.282 5 5 5 196.920
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 3.050 7 7 7 256.200
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 2.522 3 3 3 90.792
Informatician, conductor tehnic; I 3.383 1 1 1 40.596
Analist (programator) ajutor I 3.383 1 1 1 40.596
Operator, controlor date; I 3.383 1 1 1 40.596
5. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 238 17 62 283 45 8.618.616
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 3.004 1 36.048
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 26 2.646 7 19 -7 603.288
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 8 2.415 5 13 5 376.740
Secretar, secretar-dactilograf; I 2.546 3 3 3 91.656
Secretar, secretar-dactilograf; II 2.320 3 3 3 83.520
Administrator I 3 2.800 3 -3
Casier magaziner; I 17 2.839 7 24 7 817.632
Casier magaziner; II 9 2.546 1 10 1 305.520
Funcționar arhivar; I 23 2.776 9 32 9 1.065.984
Funcționar arhivar; II 5 2.546 1 4 -1 122.208
Funcționar arhivar; III 4 2.320 2 6 2 167.040
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 63 2.187 6 69 6 1.810.836
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 6 2.025 5 11 5 267.300
Șofer IA 2 3.656 2 87.744
Șofer II 2 3.068 1 1 -1 36.816
Muncitor calificat I 8 3.068 5 3 -5 110.448
Muncitor calificat II 5 2.908 2 7 2 244.272
Muncitor calificat III 53 2.710 11 64 11 2.081.280
Muncitor calificat IV 2 2.546 2 4 2 122.208
Muncitor calificat V 2.351 1 1 1 28.212
Muncitor calificat VI 2.187 1 1 1 26.244
Muncitor necalificat 1 2.227 4 5 4 133.620

ANEXA Nr. 3/04/20/16

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anul 2003
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5014 CREDITE EXTERNE 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 549.784.521
01 CHELTUIELI CURENTE 170.328.470
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.771.950
14 Deplasări, detașări, transferări 16.771.950
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 5.590.650
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 11.181.300
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 153.556.520
30 Alte cheltuieli 153.556.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.456.051
72 Investiții ale instituțiilor publice 379.456.051
7314 50 Alte cheltuieli 549.784.521

ANEXA Nr. 3/04/20/29

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

LISTA - SINTEZĂ*)
a cheltuielilor de investiții

- mii lei -
TOTAL din care: Surse proprii Credite interne Credite externe Fond special Buget de stat Alte surse
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL 4.800.978.694 42.240.249 594.785.031 31.577.658 30.475.068 4.101.900.688
- chelt. până la 31/12/2001 550.017.287 1.060.049 63.583.500 1.013.199 484.360.539
- chelt. în 2002 (program) 589.076.917 10.744.408 59.868.040 8.187.400 510.277.069
- program 2003 1.107.470.437 15.692.586 379.456.051 15.798.586 9.468.614 687.054.600
- estimări 2004 905.261.833 14.743.206 61.950.400 15.779.072 11.805.855 800.983.300
- estimări 2005 806.957.152 17.313.240 789.643.912
- estimări 2006 842.195.068 12.613.800 829.581.268
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE - Total 363.867.735 42.240.249 31.577.658 30.475.068 259.574.760
- chelt. până la 31/12/2001 44.718.050 1.060.049 1.013.199 42.644.802
- chelt. în 2002 (program) 60.735.889 10.744.408 8.187.400 41.804.081
- program 2003 191.616.333 15.692.586 15.798.586 9.468.614 150.656.547
- estimări 2004 66.797.463 14.743.206 15.779.072 11.805.855 24.469.330
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - Total 4.437.110.959 594.785.031 3.842.325.928
- chelt. până la 31/12/2001 505.299.237 63.583.500 441.715.737
- chelt. în 2002 (program) 528.341.028 59.868.040 468.472.988
- program 2003 915.854.104 379.456.051 536.398.053
- estimări 2004 838.464.370 61.950.400 776.513.970
- estimări 2005 806.957.152 17.313.240 789.643.912
- estimări 2006 842.195.068 12.613.800 829.581.268
CAP. 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total 4.800.978.694 42.240.249 594.785.031 31.577.658 30.475.068 4.101.900.688
- chelt. până la 31/12/2001 550.017.287 1.060.049 63.583.500 1.013.199 484.360.539
- chelt. în 2002 (program) 589.076.917 10.744.408 59.868.040 8.187.400 510.277.069
- program 2003 1.107.470.437 15.692.586 379.456.051 15.798.586 9.468.614 687.054.600
- estimări 2004 905.261.833 14.743.206 61.950.400 15.779.072 11.805.855 800.983.300
- estimări 2005 806.957.152 17.313.240 789.643.912
- estimări 2006 842.195.068 12.613.800 829.581.268
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE - Total 363.867.735 42.240.249 31.577.658 30.475.068 259.574.760
- chelt. până la 31/12/2001 44.718.050 1.060.049 1.013.199 42.644.802
- chelt. în 2002 (program) 60.735.889 10.744.408 8.187.400 41.804.081
- program 2003 191.616.333 15.692.586 15.798.586 9.468.614 150.656.547
- estimări 2004 66.797.463 14.743.206 15.779.072 11.805.855 24.469.330
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - Total 4.437.110.959 594.785.031 3.842.325.928
- chelt. până la 31/12/2001 505.299.237 63.583.500 441.715.737
- chelt. în 2002 (program) 528.341.028 59.868.040 468.472.988
- program 2003 915.854.104 379.456.051 536.398.053
- estimări 2004 838.464.370 61.950.400 776.513.970
- estimări 2005 806.957.152 17.313.240 789.643.912
- estimări 2006 842.195.068 12.613.800 829.581.268

*) obținută din centralizarea a 9 fișa(e) ale obiectivelor de investiții

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0013
FIȘA
Obiectivului de investiții: SEDIUL O.M.S.S. BACĂU
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector BACĂU
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BACĂU
1.3. Amplasament STR. IONIȚĂ SANDU STURZA NR. 63 A
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP 2076/14.10.1996
2.2. Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate ORDIN MINISTRU NR. 463/1997
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 4/1996) 4.156.300
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5200 MP 175 SALARIAȚI 1800 PERS./ZI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 12/2000) 75.772.553
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 12/2001
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 12/2004
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 23.309.775
din care:
3.1. executată până la data de 31.12.2001 1.934.975
3.2. prevăzută în programul pe anul 2002 21.374.000
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0013)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 61.381.174
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 31.962.798
4.2. ESTIMARE 2004 29.418.376
4.3. ESTIMARE 2005
4.4. ESTIMARE 2006
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 84.690.949 1.934.975 21.374.800 31.962.798 29.418.376
din care:
1.1 Surse proprii 17.873.051 550.077 4.187.400 6.840.042 6.295.532
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 16.388.770 8.534.064 7.854.706
1.5 Buget de stat 13.895.957 440.000 4.187.400 4.826.382 4.442.175
1.6 Alte surse 36.533.171 944.898 13.000.000 11.762.310 10.825.963
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0018
FIȘA
Obiectivului de investiții: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector TELEORMAN
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP 1996/18.11.1997
2.2. Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate ORDIN MINISTRU 115/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 6/1997) 15.816.000
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5085 MP 209 SALARIAȚI 1.750 PERS./ZI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 12/2000) 90.731.084
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 10/2001
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 9/2004
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 29.495.595
din care:
3.1 . executată până la data de 31.12.2001 2.103.075
3.2 . prevăzută în programul pe anul 2002 27.392.520
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0018)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 72.436.912
eșalonată astfel:
4.1 . PROGRAM 2003 35.057.825
4.2 . ESTIMARE 2004 37.379.087
4.3 . ESTIMARE 2005
4.4 . ESTIMARE 2006
4.5 . ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 (C3. 1) CHELTUIELI (preliminat) 2002
(C3. 2)
PROGRAM 2003
(C4. 1)
ESTIMARE 2004
(C4. 2)
ESTIMARE 2005
(C4. 3)
ESTIMARE 2006
(C4. 4)
ESTIMARE anii ulteriori (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 101.932.507 2.103.075 27.392.520 35.057.825 37.379.087
din care:
1.1 Surse proprii 24.367.198 509.972 6.557.008 8.852.544 8.447.674
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 15.188.888 7.264.522 7.924.366
1.5 Buget de stat 16.579.111 573.199 4.000.000 4.642.232 7.363.680
1.6 Alte surse 45.797.310 1.019.904 16.835.512 14.298.527 13.643.367
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0027
FIȘA
Obiectivului de investiții: AMENAJARE HALĂ CU P+1 CA SEDIU PENTRU CASA NAȚIONALĂ DE PENSII
ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURARE SOCIALĂ
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2. Municipiu/Oraș/Comună
1.3. Amplasament B-DUL LACUL TEI 17, SECT. 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate O.M. 560/2001, HOT.ACHIZ. 1196/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 6/2001) 121.606.979
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 4640,91 MP 983,21 MP CURTE
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 9/2002) 151.000.000
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 12/2002
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 12/2003
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 42.180.000
din care:
3. 1. executată până la data de 31.12.2001 40.680.000
3. 2. prevăzută în programul pe anul 2002 1.500.000
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 90.095.710
eșalonată astfel:
4. 1. PROGRAM 2003 90.095.710
4. 2. ESTIMARE 2004
4. 3. ESTIMARE 2005
4. 4. ESTIMARE 2006
4. 5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 132.275.710 40.680.000 1.500.000 90.095.710
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 132.275.710 40.680.000 1.500.000 90.095.710
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0028
FIȘA
Obiectivului de investiții: AMENAJARE SEDIU CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BIHOR Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector BIHOR
1.2. Municipiu/Oraș/Comună ORADEA
1.3. Amplasament STR. DUNĂRII NR. 6
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate HG 548/2002
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 6/2002) 39.968.569
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 2370 MP 126 SALARIAȚI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 6/2002) 39.968.569
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 12/2002
2. Data programată a terminării PIF (luna/an) 12/2003
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 10.468.569
din care:
3.1. executată până la data de 31.12.2001
3.2. prevăzută în programul pe anul 2002 10.468.569
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0028)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 34.500.000
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 34.500.000
4.2. ESTIMARE 2004
4.3. ESTIMARE 2005
4.4. ESTIMARE 2006
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 44.968.569 10.468.569 34.500.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 44.968.569 10.468.569 34.500.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0026.a
FIȘA
Obiectivului de investiții: ACHIZIȚII DE IMOBILE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2. Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3. Amplasament STR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an)
2. Data programată a terminării PIF (lună/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 681.314.065
din care:
3.1. executată până la data de 31.12.2001 348.562.237
3.2. prevăzută în programul pe anul 2002 332.751.828
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.a)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 2.047.306.030
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 254.444.919
4.2. ESTIMARE 2004 566.787.362
4.3. ESTIMARE 2005 594.898.207
4.4. ESTIMARE 2006 631.175.542
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 2.728.620.095 348.562.237 332.751.828 254.444.919 566.787.362 594.898.207 631.175.542
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 2.728.620.095 348.562.237 332.751.828 254.444.919 566.787.362 594.898.207 631.175.542
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0026.b
FIȘĂ
Obiectivului de investiții: DOTĂRI INDEPENDENTE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri, luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (luna/an)
2. Data programată a terminării PIF (luna/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 170.307.319
din care:
3.1 executată până la data de 31.12.2001 75.570.000
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002 94.737.319
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.b)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 228.000.000
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 50.000.000
4.2. ESTIMARE 2004 54.000.000
4.3. ESTIMARE 2005 59.000.000
4.4. ESTIMARE 2006 65.000.000
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5)
1. Total surse de finanțare a investiției 398.307.319 75.070.000 94.737.319 50.000.000 54.000.000 59.000.000 65.000.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 398.307.319 75.570.000 94.737.319 50.000.000 54.000.000 59.000.000 65.000.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0026.c
FIȘĂ
Obiectivului de investiții: CHELTUIELI DE PROIECTARE PT. ELABORARE S.P.F. ȘI S.F.
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector SECTOR 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri, luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (luna/an)
2. Data programată a terminării PIF (luna/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 2.000.001
din care:
3.1 executată până la data de 31.12.2001
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002 2.000.001
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.c)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 37.500.000
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 9.500.000
4.2. ESTIMARE 2004 9.000.000
4.3. ESTIMARE 2005 9.000.000
4.4. ESTIMARE 2006 10.000.000
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5)
1. Total surse de finanțare a investiției 39.500.001 2.000.001 9.500.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 39.500.001 2.000.001 9.500.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0026.d
FIȘĂ
Obiectivului de investiții: CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDĂRILE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector SECTOR 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri, luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (luna/an)
2. Data programată a terminării PIF (luna/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)
din care:
3.1 executată până la data de 31.12.2001
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.d)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 450.000.000
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 120.000.000
4.2. ESTIMARE 2004 130.000.000
4.3. ESTIMARE 2005 80.000.000
4.4. ESTIMARE 2006 120.000.000
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5)
1. Total surse de finanțare a investiției 450.000.000 120.000.000 130.000.000 80.000.000 120.000.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 450.000.000 120.000.000 130.000.000 80.000.000 120.000.000
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/04/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0026.e
FIȘĂ
Obiectivului de investiții: ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector SECTOR 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri, luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (luna/an)
2. Data programată a terminării PIF (luna/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) din care: 180.018.880
3.1 executată până la data de 31.12.2001 81.167.000
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002 98.851.880
Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.e)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 eșalonată astfel: 640.664.664
4.1. PROGRAM 2003 481.909.185
4.2. ESTIMARE 2004 78.677.008
4.3. ESTIMARE 2005 64.058.945
4.4. ESTIMARE 2006 16.019.526
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5)
1. Total surse de finanțare a investiției 820.683.544 81.167.000 98.851.880 481.909.185 78.677.008 64.058.945 16.019.526
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext. 594.785.031 63.583.500 59.868.040 379.456.051 61.950.400 17.313.240 12.613.800
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse 225.889.513 17.583.500 38.983.840 102.453.134 16.726.608 46.745.705 3.405.726
2. Proiecția cost. de funcționare și de întreț. după PIF (preliminări)

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. II Modificări (1)

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

1. Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 - sinteza - 1/06
2. Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 2003 2/06
3. Sinteza fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli pe anul 2003 3/06/20/01
4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj) 3/06/20/02
5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din credite externe) 3/06/20/04
6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2003 (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj) 3/06/20/07
7. Cheltuieli cu salariile pe anii 2002 - 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) 3/06/20/08
8. Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza pe anii 2002 - 2003 (sumele alocate prin bugetul asigurărilor pentru șomaj 3/06/20/09
9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2003 (sumele alocate din credite externe) 3/06/20/16
10. Lista - sinteză a cheltuielilor de investiții 3/06/20/29
11. Fișele obiectivelor de investiții 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2003- SINTEZA -

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
0001 06 VENITURI - TOTAL 18.702.183.126
0002 I. VENITURI CURENTE 17.946.902.051
0003 A. VENITURI FISCALE 15.517.831.559
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 15.517.831.559
1006 CONTRIBUȚII LA BUGETUL
ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 15.517.831.559
01 Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 12.550.259.577
02 Contribuții individuale 2.907.834.482
03 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 59.737.500
1900 06 B. VENITURI NEFISCALE 2.429.070.492
2206 DIVERSE VENITURI 2.429.070.492
30 Încasări din alte surse 2.429.070.492
4000 06 VII. DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 405.281.075
4006 DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 405.281.075
01 Donații 405.281.075
4200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 350.000.000
4206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 350.000.000
06 Încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 350.000.000
4700 X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE 926.189.370
4806 RESURSE PENTRU FINANȚAREA PLĂȚILOR COMPENSATORII ȘI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ 926.189.370
01 Cota din contribuții de la agenții economici 520.908.295
02 Alte surse financiare 405.281.075
5006 CHELTUIELI-TOTAL 16.516.222.738
01 CHELTUIELI CURENTE 15.122.682.021
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 348.224.084
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 584.909.991
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
39 Transferuri consolidabile 3.617.451.550
40 Transferuri neconsolidabile 10.572.096.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 134.393.547
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 13.651.820.731
01 CHELTUIELI CURENTE 13.621.820.731
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
38 TRANSFERURI 13.462.436.543
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
40 Transferuri neconsolidabile 10.470.044.843
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 197.645.429
01 CHELTUIELI CURENTE 167.645.429
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
10 Cheltuieli cu salariile 13.494.763
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.530.752
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 209.040
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 944.633
14 Deplasări, detașări, transferări 300.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
21 Drepturi cu caracter social 12.100.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.100.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 100.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.630.000
27 Reparații curente 2.420.000
28 Reparații capitale 11.000.000
29 Cărți și publicații 605.000
30 Alte cheltuieli 1.050.000
38 TRANSFERURI 8.261.241
40 Transferuri neconsolidabile 8.261.241
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 8.261.241
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 56.570.000
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 141.075.429
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 10.461.783.602
01 CHELTUIELI CURENTE 10.461.783.602
38 TRANSFERURI 10.461.783.602
40 Transferuri neconsolidabile 10.461.783.602
07 Indemnizația de șomaj 6.341.983.421
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 3.202.014.261
15 Plăți compensatorii 917.785.920
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 112.500.000
33 Indemnizații de șomaj 6.341.983.421
34 Alocații de sprijin 186.735.794
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 514.900.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 495.000.000
40 Plăți compensatorii 917.785.920
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 1.521.628.467
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 371.250.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.992.391.700
01 CHELTUIELI CURENTE 2.992.391.700
38 TRANSFERURI 2.992.391.700
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.523.156.444
26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de sănătate 469.235.256
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.523.156.444
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 469.235.256
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.759.929.487
01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.861.290
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 442.004.991
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7206 ALTE ACȚIUNI 819.666.773
01 CHELTUIELI CURENTE 819.666.773
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.555.370
30 Alte cheltuieli 92.555.370
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 6.600.000
28 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
65 Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 91.051.553
7206 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 91.051.553
21 Servicii de preconcediere colectivă 8.403.450
50 Alte cheltuieli 90.751.920
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 940.262.714
01 CHELTUIELI CURENTE 681.194.517
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
10 Cheltuieli cu salariile 243.938.860
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 56.353.988
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 7.876.328
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17.075.720
14 Deplasări, detașări, transferări 6.500.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 6.000.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 349.449.621
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 97.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 24.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.840.000
27 Reparații curente 10.000.000
28 Reparații capitale 10.000.000
29 Cărți și publicații 1.100.000
30 Alte cheltuieli 202.509.621
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
72 Investiții ale instituțiilor publice 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzii și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 158.481.432
50 Alte cheltuieli 781.781.282
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
8606 ÎMPRUMUTURI 1.104.472.520
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.104.472.520
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.100.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 4.472. 520
9906 EXCEDENT/DEFICIT 2.185.960.388

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
pe anul 2003

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
TOTAL GENERAL 17.244.870.788
5000 01 CHELTUIELI CURENTE 15.482.347.171
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 357.541.834
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 935.257.391
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 317.021.447
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.290.827.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5006 CHELTUIELI-TOTAL 16.516.222.738
01 CHELTUIELI CURENTE 15.122.682.021
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 348.224.084
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 584.909.991
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 134.393.547
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 197.645.429
01 CHELTUIELI CURENTE 167.645.429
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
38 TRANSFERURI 8.261.241
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 56.570.000
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 141.075.429
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 10.461.783.602
01 CHELTUIELI CURENTE 10.461.783.602
38 TRANSFERURI 10.461.783.602
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de munca 112.500.000
33 Indemnizații de șomaj 6.341.983.421
34 Alocații de sprijin 186.735.794
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 514.900.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 495.000.000
40 Plăți compensatorii 917.785.920
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 1.521.628.467
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 371.250.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.992.391.700
01 CHELTUIELI CURENTE 2.992.391.700
38 TRANSFERURI 2.992.391.700
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.523.156.444
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 469.235.256
7206 ALTE ACȚIUNI 819.666.773
01 CHELTUIELI CURENTE 819.666.773
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.555.370
38 TRANSFERURI 727.111.403
7206 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 91.051.553
21 Servicii de preconcediere colectivă 8.403.450
50 Alte cheltuieli 90.751.920
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 940.262.714
01 CHELTUIELI CURENTE 681.194.517
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 349.449.621
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 158.481.432
50 Alte cheltuieli 781.781.282
8606 ÎMPRUMUTURI 1.104.472.520
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.100.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 4.472.520
5014 CREDITE EXTERNE 728.648.050
01 CHELTUIELI CURENTE 359.665.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 350.347.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
7214 ALTE ACȚIUNI 186.355.000
01 CHELTUIELI CURENTE 186.355.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 186.355.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 186.355.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 355.938.050
01 CHELTUIELI CURENTE 173.310.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 163.992.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
7314 50 Alte cheltuieli 355.938.050
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
8614 13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 186.355.000

ANEXA Nr. 3/06/20/01

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli pe anul 2003

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5000 TOTAL GENERAL 17.244.870.788
01 CHELTUIELI CURENTE 15.482.347.171
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 357.541.834
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 935.257.391
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 317.021.447
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.290.827.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.500
5006 CHELTUIELI - TOTAL 16.516.222.738
01 CHELTUIELI CURENTE 15.122.682.021
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 348.224.084
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 584.909.991
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 134.393.547
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5014 CREDITE EXTERNE 728.648.050
01 CHELTUIELI CURENTE 359.665.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 350.347.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000

ANEXA Nr. 3/06/20/02

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003
(sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5006 CHELTUIELI-TOTAL 16.516.222.738
01 CHELTUIELI CURENTE 15.122.682.021
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 348.224.084
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 584.909.991
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
39 Transferuri consolidabile 3.617.451.550
40 Transferuri neconsolidabile 10.572.096.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 134.393.547
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.52
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 13.651.820.731
01 CHELTUIELI CURENTE 13.621.820.731
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
38 TRANSFERURI 13.462.436.543
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
40 Transferuri neconsolidabile 10.470.044.843
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 197.645.429
01 CHELTUIELI CURENTE 167.645.429
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
38 TRANSFERURI 8.261.241
40 Transferuri neconsolidabile 8.261.241
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 56.570.000
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 141.075.429
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 10.461.783.602
01 CHELTUIELI CURENTE 10.461.783.602
38 TRANSFERURI 10.461.783.602
40 Transferuri neconsolidabile 10.461.783.602
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 112.500.000
33 Indemnizații de șomaj 6.341.983.421
34 Alocații de sprijin 186.735.794
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 514.900.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 495.000.000
40 Plăți compensatorii 917.785.920
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 1.521.628.467
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează, înainte de expirarea perioadei de șomaj 371.250.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.992.391.700
01 CHELTUIELI CURENTE 2.992.391.700
38 TRANSFERURI 2.992.391.700
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.523.156.444
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 469.235.256
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.759.929.487
01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.861.290
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 442.004.991
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7206 ALTE ACȚIUNI 819.666.773
01 CHELTUIELI CURENTE 819.666.773
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.555.370
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
7206 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 91.051.553
21 Servicii de preconcediere colectivă 8.403.450
50 Alte cheltuieli 90.751.920
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 940.262.714
01 CHELTUIELI CURENTE 681.194.517
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 349.449.621
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 158.481.432
50 Alte cheltuieli 781.781.282
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
8606 ÎMPRUMUTURI 1.104.472.520
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
8606 04 Împrumuturi acordate pentru
înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.100.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 4.472. 520

ANEXA Nr. 3/06/20/04

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli și subcapitole pe anul 2003
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5014 CREDITE EXTERNE 728.648.050
01 CHELTUIELI CURENTE 359.665.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 350.347.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
7214 ALTE ACȚIUNI 186.355.000
01 CHELTUIELI CURENTE 186.355.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 186.355.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 186.355.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 355.938.050
01 CHELTUIELI CURENTE 173.310.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 163.992.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
7314 50 Alte cheltuieli 355.938.050
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
8614 13 împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 186.355.000

ANEXA Nr. 3/06/20/07

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5006 CHELTUIELI - TOTAL 16.516.222.738
01 CHELTUIELI CURENTE 15.122.682.021
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 348.224.084
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 584.909.991
38 TRANSFERURI 14.189.547.946
39 Transferuri consolidabile 3.617.451.550
40 Transferuri neconsolidabile 10.572.096.396
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 134.393.547
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 13.651.820.731
01 CHELTUIELI CURENTE 13.621.820.731
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
38 TRANSFERURI 13.462.436.543
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
40 Transferuri neconsolidabile 10.470.044.843
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT 197.645.429
01 CHELTUIELI CURENTE 167.645.429
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.479.188
10 Cheltuieli cu salariile 13.494.763
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.530.752
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 209.040
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 944.633
14 Deplasări, detașări, transferări 300.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 142.905.000
21 Drepturi cu caracter social 12.100.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.100.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 100.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.630.000
27 Reparații curente 2.420.000
28 Reparații capitale 11.000.000
29 Cărți și publicații 605.000
30 Alte cheltuieli 1.050.000
38 TRANSFERURI 8.261.241
40 Transferuri neconsolidabile 8.261.241
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 8.261.241
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 30.000.000
5706 20 Centre de calificare și recalificare 56.570.000
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 141.075.429
6006 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 10.461.783.602
01 CHELTUIELI CURENTE 10.461.783.602
38 TRANSFERURI 10.461.783.602
40 Transferuri neconsolidabile 10.461.783.602
07 Indemnizația de șomaj 6.341.983.421
09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 3.202.014.261
15 Plăți compensatorii 917.785.920
6006 32 Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 112.500.000
33 Indemnizații de șomaj 6.341.983.421
34 Alocații de sprijin 186.735.794
35 Indemnizații de șomaj pentru absolvenți 514.900.000
39 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenți 495.000.000
40 Plăți compensatorii 917.785.920
46 Plăți pentru stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate 1.521.628.467
49 Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de șomaj 371.250.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.992.391.700
01 CHELTUIELI CURENTE 2.992.391.700
38 TRANSFERURI 2.992.391.700
39 Transferuri consolidabile 2.992.391.700
22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.523.156.444
26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de sănătate 469.235.256
6106 11 Contribuția pentru asigurări sociale de stat pentru șomeri 2.523.156.444
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate pentru șomeri 469.235.256
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACȚIUNI 1.759.929.487
01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.861.290
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 442.004.991
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7206 ALTE ACȚIUNI 819.666.773
01 CHELTUIELI CURENTE 819.666.773
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 92.555.370
30 Alte cheltuieli 92.555.370
38 TRANSFERURI 727.111.403
39 Transferuri consolidabile 625.059.850
27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
40 Transferuri neconsolidabile 102.051.553
11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 6.600.000
28 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
65 Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 91.051.553
7206 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 4.400.000
09 Programe pentru ocuparea temporară a forței de muncă 625.059.850
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 61.051.553
21 Servicii de preconcediere colectivă 8.403.450
50 Alte cheltuieli 90.751.920
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 940.262.714
01 CHELTUIELI CURENTE 681.194.517
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 331.744.896
10 Cheltuieli cu salariile 243.938.860
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 56.353.988
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 7.876.328
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17.075.720
14 Deplasări, detașări, transferări 6.500.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 6.000.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 349.449.621
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 97.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 24.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.840.000
27 Reparații curente 10.000.000
28 Reparații capitale 10.000.000
29 Cărți și publicații 1.100.000
30 Alte cheltuieli 202.509.621
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.393.547
72 Investiții ale instituțiilor publice 104.393.547
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 154.674.650
85 Rambursări de credite externe și plați de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 154.674.650
01 Rambursări de credite externe 55.161.080
02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.513.570
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 158.481.432
50 Alte cheltuieli 781.781.282
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
8606 ÎMPRUMUTURI 1.104.472.520
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.104.472.520
80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.104.472.520
8606 04 Împrumuturi acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 1.100.000.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 4.472.520

ANEXA Nr. 3/06/20/08

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anii 2002 - 2003
(sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Denumire indicator Cod 2002 Program 2003 Propuneri % 2003/2002
A B 1 2 3 = 2/1
CHELTUIELI-TOTAL 5006
Fond aferent salariilor de bază 08001 149.026.186 159.076.872 106,74
Salarii de merit 08002 4.300.000 4.855.000 112,91
Indemnizație de conducere 08003 5.800.000 13.879.716 239,31
Spor de vechime 08004 14.850.034 31.152.513 209,78
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 61.500
Alte sporuri 08006 61.500 85.000 138,21
Ore suplimentare 08007 130.000 700.000 538,46
Fond de premii 08008 12.127.890 14.877.322 122,67
Fond pentru convenții civile 08012 6.900.000 8.122.200 117,71
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 600.000 5.200.000 866,67
Alte drepturi salariale 08014 19.000.000 19.485.000 102,55
Cheltuieli cu salariile 08015 212.857.110 257.433.623 120,94
ÎNVĂȚĂMÂNT 5706
Fond aferent salariilor de bază 08001 4.500.000
Salarii de merit 08002 125.000
Indemnizație de conducere 08003 200.246
Spor de vechime 08004 461.000
Fond de premii 08008 201.317
Fond pentru convenții civile 08012 6.300.000 7.522.200 119,40
Alte drepturi salariale 08014 485.000
Cheltuieli cu salariile 08015 6.300.000 13.494.763 214,20
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 7306
Fond aferent salariilor de bază 08001 149.026.186 154.576.872 103,72
Salarii de merit 08002 4.300.000 4.730.000 110,00
Indemnizație de conducere 08003 5.800.000 13.679.470 235,85
Spor de vechime 08004 14.850.034 30.691.513 206,68
Sporuri pentru condiții de muncă 08005 61.500
Alte sporuri 08006 61.500 85.000 138,21
Ore suplimentare 08007 130.000 700.000 538,46
Fond de premii 08008 12.127.890 14.676.005 121,01
Fond pentru convenții civile 08012 600.000 600.000 100,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 600.000 5.200.000 866,67
Alte drepturi salariale 08014 19.000.000 19.000.000 100,00
Cheltuieli cu salariile 08015 206.557.110 243.938.860 118,10

ANEXA Nr. 3/09/20/09

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2002-2003
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ)

- mii lei -
Număr maxim de posturi în anul 2002 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2002 Reducerea numărului de posturi în anul 2003 Creșterea numărului de posturi în anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2003 Diferențe 2003 față de 2002 Fond aferent salariilor de bază pe 2003
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL: 3.695 1.027 1.077 3.745 50 159.076.872
din care:
5706 ÎNVĂȚĂMÂNT - FONDUL PENTRU
PLATA DE ȘOMAJ 100 100 100 4.500.000
din care:
4. Funcționari publici 90 90 90 4.206.000
Consilier A/I/1 4.300 45 45 45 2.322.000
Consilier A/I/2 3.650 30 30 30 1.314.000
Expert A/II/1 3.000 10 10 10 360.000
Referent de specialitate B/I/1 3.500 5 5 5 210.000
5. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 10 10 10 294.000
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.150 5 5 5 129.000
Șofer II (Parchetul Național Anticorupție) 2.750 5 5 5 165.000
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
A FONDULUI DE ȘOMAJ 3.695 1.027 977 3.645 -50 154.576.872
din care:
1. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 285.936
Subsecretar de stat 1 23.828 1 285.936
4. Funcționari publici 3.429 894 871 3.406 -23 147.446.496
Consilier A/I/1 622 4.700 40 277 859 237 48.447.600
Consilier A/I/2 415 4.200 75 340 -75 17.136.000
Consilier A/I/3 395 3.900 132 263 -132 12.308.400
Expert A/II/1 150 3.700 52 98 -52 4.351.200
Expert A/II/2 100 3.500 100 -100
Expert A/II/3 3.100 7 7 7 260.400
Expert A/III/1 3.050 6 6 6 219.600
Expert A/III/2 2.800 58 58 58 1.948.800
Expert A/III/3 2.600 57 57 57 1.778.400
Consilier juridic A/I/1 34 4.600 3 37 3 2.042.400
Consilier juridic A/I/2 14 4.200 6 20 6 1.008.000
Consilier juridic A/I/3 7 3.900 5 12 5 561.600
Consilier juridic A/II/1 12 3.700 26 38 26 1.687.200
Consilier juridic A/II/2 6 3.500 9 15 9 630.000
Consilier juridic A/II/3 3.000 25 25 25 900.000
Consilier juridic A/-/Debutant 5 2.128 5 10 5 255.360
Auditor A/I/2 50 4.815 27 23 -27 1.328.940
Auditor A/I/3 4.200 16 16 16 806.400
Referent de specialitate B/I/1 40 4.200 3 43 3 2.167.200
Referent de specialitate B/I/2 40 3.900 30 70 30 3.276.000
Referent de specialitate B/I/3 21 3.700 19 40 19 1.776.000
Referent de specialitate B/II/1 6 3.200 11 17 11 652.800
Referent de specialitate B/-/
Debutant 15 2.057 10 5 -10 123.420
Referent C/I/1 570 2.800 168 738 168 24.796.800
Referent C/I/2 265 2.600 79 344 79 10.732.800
Referent C/I/3 300 2.448 222 78 -222 2.291.328
Referent C/II/1 140 2.300 99 41 -99 1.131.600
Referent C/II/2 62 2.250 47 15 -47 405.000
Referent C/III/1 2.209 1 1 1 26.508
Referent C/III/2 2.150 18 18 18 464.400
Referent C/III/3 2.100 17 17 17 428.400
Referent C/-/Debutant 2.057 15 15 15 370.260
Inspector de specialitate A/II/1 100 3.700 50 50 -50 2.220.000
Inspector de specialitate A/II/2 50 3.500 40 10 -40 420.000
Inspector de specialitate A/-/
Debutant 10 2.057 10 20 10 493.680
5. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 8 36 44 36 1.168.800
Referent IA 5 2.300 20 25 20 690.000
Referent II 3 2.100 16 19 16 478.800
5. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 257 133 70 194 -63 5.675.640
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 25 2.721 8 17 -8 555.084
Administrator I 2.800 7 7 7 235.200
Administrator III 7 2.800 7 -7
Casier magaziner; I 25 2.400 11 14 -11 403.200
Casier magaziner; II 18 2.100 8 10 -8 252.000
Funcționar arhivar; I 15 2.584 2 13 -2 403.104
Funcționar arhivar; II 15 2.300 13 2 -13 55.200
Funcționar arhivar; III 10 2.229 6 4 -6 106.992
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 97 2.150 35 62 -35 1.599.600
Muncitor calificat I 2.601 11 11 11 343.332
Muncitor calificat II 2.500 7 7 7 210.000
Muncitor calificat III 2.300 16 16 16 441.600
Muncitor necalificat 2.034 4 4 4 97.632
Șofer IA (Parchetul Național Anticorupție) 45 3.029 43 2 -43 72.696
Șofer II (Parchetul Național Anticorupție) 3.000 25 25 25 900.000

ANEXA Nr. 3/06/20/16

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
pe anul 2003
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
Capitol Sub-
capitol
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2003
5014 CREDITE EXTERNE 728.648.050
01 CHELTUIELI CURENTE 359.665.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 350.347.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
7214 ALTE ACȚIUNI 186.355.000
01 CHELTUIELI CURENTE 186.355.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 186.355.000
30 Alte cheltuieli 186.355.000
7214 18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 186.355.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 355.938.050
01 CHELTUIELI CURENTE 173.310.150
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.317.750
14 Deplasări, detașări, transferări 9.317.750
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 2.795.325
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 6.522.425
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 163.992.400
30 Alte cheltuieli 163.992.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 182.627.900
72 Investiții ale instituțiilor publice 182.627.900
7314 50 Alte cheltuieli 355.938.050
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 186.355.000
80 12 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 186.355.000
8614 13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 186.355.000

ANEXA Nr. 3/06/20/29

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

LISTA - SINTEZĂ*)
a cheltuielilor de investiții

- mii lei -
TOTAL din care: Surse proprii Credite interne Credite externe Fond special Buget de stat Alte surse
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL 1.221.344.419 42.240.249 408.821.787 660.476.834 30.475.068 82.330.481
- chelt. până la 31/12/2001 177.860.420 1.060.049 86.965.887 86.856.483 1.013.199 1.964.802
- chelt. în 2002 (program) 307.326.710 10.744.408 139.228.000 119.331.390 8.187.400 29.835.512
- program 2003 368.243.484 15.692.586 182.627.900 134.393.547 9.468.614 26.060.837
- estimări 2004 150.550.256 14.743.206 99.531.865 11.805.855 24.469.330
- estimări 2005 107.494.414 107.494.414
- estimări 2006 112.869.135 112.869.135
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE - Total 218.355.672 42.240.249 63.309.874 30.475.068 82.330.481
- chelt. până la 31/12/2001 4.038.050 1.060.049 1.013.199 1.964.802
- chelt. în 2002 (program) 50.499.536 10.744.408 1.732.216 8.187.400 29.835.512
- program 2003 97.020.623 15.692.586 45.798.586 9.468.614 26.060.837
- estimări 2004 66.797.463 14.743.206 15.779.072 11.805.855 24.469.330
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - Total 1.005.988.747 408.821.787 597.166.960
- chelt. până la 31/12/2001 173.822.370 86.965.887 86.856.483
- chelt. în 2002 (program) 256.827.174 139.228.000 117.599.174
- program 2003 271.222.861 182.627.900 88.594.961
- estimări 2004 83.752.793 83.752.793
_ estimări 2005 107.494.414 107.494.414
- estimări 2006 112.869.135 112.869.135
CAP. 57.06 ÎNVĂȚĂMÂNT - Total 141.650.183 141.650.183
- chelt. până la 31/12/2001 933.483 933.483
- chelt. în 2002 (program) 3.690.500 3.690.500
_ program 2003 30.000.000 30.000.000
_ estimări 2004 33.300.000 33.300.000
_ estimări 2005 35.964.000 35.964.000
- estimări 2006 37.762.200 37.762.200
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE - Total 31.732.216 31.732.216
- chelt. în 2002 (program) 1.732.216 1.732.216
- program 2003 30.000.000 30.000.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - Total 109.917.967 109.917.967
- chelt. până la 31/12/2001 933.483 933.483
- chelt. în 2002 (program) 1.958.284 1.958.284
- estimări 2004 33.300.000 33.300.000
- estimări 2005 35.964.000 35.964.000
- estimări 2006 37.762.200 37.762.200
CAP. 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total 1.082.694.236 42.240.249 408.821.787 518.826.651 30.475.068 82.330.481
- chelt. până la 31/12/2001 176.926.937 1.060.049 86.965.887 85.923.000 1.013.199 1.964.802
- chelt. în 2002 (program) 303.636.210 10.744.408 139.228.000 115.640.890 8.187.400 29.835.512
- program 2003 338.243.484 15.692.586 182.627.900 104.393.547 9.468.614 26.060.837
- estimări 2004 117.250.256 14.743.206 66.231.865 11.805.855 24.469.330
- estimări 2005 71.530.414 71.530.414
- estimări 2006 75.106.935 75.106.935
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE - Total 186.623.456 42.240.249 31.577.658 30.475.068 82.330.481
- chelt. până la 31/12/2001 4.038.050 1.060.049 1.013.199 1.964.802
- chelt. în 2002 (program) 48.767.320 10.744.408 8.187.400 29.835.512
- program 2003 67.020.623 15.692.586 15.798.586 9.468.614 26.060.837
- estimări 2004 66.797.463 14.743.206 15.779.072 11.805.855 24.469.330
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - Total 896.070.780 408.821.787 487.248.993
- chelt. până la 31/12/2001 172.888.887 86.965.887 85.923.000
- chelt. în 2002 (program) 254.868.890 139.228.000 115.640.890
- program 2003 271.222.861 182.627.900 88.594.961
- estimări 2004 50.452.793 50.452.793
- estimări 2005 71.530.414 71.530.414
- estimări 2006 75.106.935 75.106.935

*) obținută din centralizarea a 7 fișa(e) ale obiectivelor de investiții

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 57.06 ÎNVĂȚĂMÂNT
Cod 20.57.06.0003
FIȘA
Obiectivului de investiții: SEDIU CRFPA CĂLĂRAȘI
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector CĂLĂRAȘI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună CĂLĂRAȘI
1.3 Amplasament STR. SLOBOZIEI NR. 4 BIS
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate HOT. C.A. ANOFM NR. 17/2002
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 11/2002) 31.732.216
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 3414,72 MP
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 11/2002) 31.732.216
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 1/2003
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 12/2003
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 1.732.216
din care:
3. 1. executată până la data de 31.12.2001
3. 2. prevăzută în programul pe anul 2002 1.732.216
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.57.06.0003)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 30.000.000
eșalonată astfel:
4. 1. PROGRAM 2003 30.000.000
4. 2. ESTIMARE 2004
4. 3. ESTIMARE 2005
4. 4. ESTIMARE 2006
4. 5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 31.732.216 1.732.216 30.000.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 31.732.216 1.732.216 30.000.000
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 57.06 ÎNVĂȚĂMÂNT
Cod 20.57.06.70.0002.b
FIȘA
Obiectivului de investiții: DOTĂRI INDEPENDENTE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an)
2. Data programată a terminării PIF (lună/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 2.891.767
din care:
3. 1 executată până la data de 31.12.2001 933.483
3. 2 prevăzută în programul pe anul 2002 1.958.284
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.57.06.70.0002.b)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 107.026.200
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003
4.2. ESTIMARE 2004 33.300.000
4.3. ESTIMARE 2005 35.964.000
4.4. ESTIMARE 2006 37.762.200
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 109.917.967 933.483 1.958.284 33.300.000 35.964.000 37.762.200
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 109.917.967 933.483 1.958.284 33.300.000 35.964.000 37.762.200
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.06.0013
FIȘA
Obiectivului de investiții: SEDIUL D.M.S.S. BACĂU
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BACĂU
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BACĂU
1.3 Amplasament STR. IONIȚĂ SANDU STURZA NR. 63 A
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 2076/14.10.1996
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate ORDIN MINISTRU NR. 463/1997
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 4/1996) 4.156.300
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5200 MP 175 SALARIAȚI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 1800 PERS./ZI 24
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 12/2000) 75.772.553
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 12/2001
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 12/2004
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 23.309.775
din care:
3. 1 executată până la data de 31.12.2001 1.934.975
3. 2 prevăzută în programul pe anul 2002 21.374.800
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.73.06.0013)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 61.381.174
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 31.962.798
4.2. ESTIMARE 2004 29.418.376
4.3. ESTIMARE 2005
4.4. ESTIMARE 2006
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1.Total surse de finanțare a investiției 84.690.949 1.931.975 21.374.800 31.962.798 29.418.376
din care:
1.1 Surse proprii 17.873.051 550.077 4.187.400 6.840.042 6.295.532
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 16.388.770 8.534.064 7.854.706
1.5 Buget de stat 13.895.957 440.000 4.187.400 4.826.382 4.442.175
1.6 Alte surse 36.533.171 944.898 13.000.000 11.762.310 10.825.963

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.06.0018
FIȘA
Obiectivului de investiții: SEDIUL D.M.S.S.TELEORMAN
Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector TELEORMAN
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP 1996/18.11.1997
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate ORDIN MINISTRU 115/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul 6/1997) 15.816.000
2. Capacități aprobate (în unități fizice) 5085 MP 209 SALARIAȚI 1.750 PERS./ZI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul 12/2000) 90.731.084
5. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an) 10/2001
2. Data programată a terminării PIF (lună/an) 9/2004
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 29.495.595
din care:
3. 1 executată până la data de 31.12.2001 2.103.075
3. 2 prevăzută în programul pe anul 2002 27.392.520
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.73.06.0018)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 72.436.912
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 35.057.825
4.2. ESTIMARE 2004 37.379.087
4.3. ESTIMARE 2005
4.4. ESTIMARE 2006
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 101.932.507 2.103.075 27.392.520 35.057.825 37.379.087
din care:
1.1 Surse proprii 24.367.198 509.972 6.557.008 8.852.544 8.447.674
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 15.188.888 7.264.522 7.924.366
1.5 Buget de stat 16.579.111 573.199 4.000.000 4.642.232 7.363.680
1.6 Alte surse 45.797.310 1.019.904 16.835.512 14.298.527 13.643.367

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.06.70.001.3
FIȘA
Obiectivului de investiții: ACHIZIȚII DE IMOBILE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI ȘI
DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an)
2. Data programată a terminării PIF (lună/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 129.200.890
din care:
3. 1 executată până la data de 31.12.2001 61.600.000
3. 2 prevăzută în programul pe anul 2002 67.600.890
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.73.06.70.001.a)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 220.000.000
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003 40.000.000
4.2. ESTIMARE 2004 40.000.000
4.3. ESTIMARE 2005 70.000.000
4.4. ESTIMARE 2006 70.000.000
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 349.200.890 61.600.000 67.600.890 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 349.200.890 61.600.000 67.600.890 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.06.70.001.b
FIȘA
Obiectivului de investiții: DOTĂRI INDEPENDENTE
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI ȘI
DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an)
2. Data programată a terminării PIF (lună/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) 22.802.000
din care:
3.1 executată până la data de 31.12.2001 10.402.000
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002 12.400.000
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.73.06.70.001.b)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 eșalonată astfel: 20.959.603
4.1. PROGRAM 2003 3.869.461
4.2. ESTIMARE 2004 10.452.793
4.3. ESTIMARE 2005 1.530.414
4.4. ESTIMARE 2006 5.106.935
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1.Total surse de finanțare a investiției 43.761.603 10.402.000 12.400.000 3.869.461 10.452.793 1.530.414 5.106.935
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special 43.761.603 10.402.000 12.400.000 3.869.461 10.452.793 1.530.414 5.106.935
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

ANEXA Nr. 3/06/20/30

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.06.70.001.e
FIȘA
Obiectivului de investiții: ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR
Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector BUCUREȘTI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
ȘI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANȚĂRII
1. Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în prețuri luna/anul)
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
4. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna/anul)
5. Durata de realizare contractată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Data începerii investiției (lună/an)
2. Data programată a terminării PIF (lună/an)
3. Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) din care: 275.754.887
3.1 executată până la data de 31.12.2001 100.886.887
3.2 prevăzută în programul pe anul 2002 174.868.000
Anexa nr. 3/06/20/30 (Cod 20.73.06.70.001.e)
4. Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 227.353.400
eșalonată astfel:
4.1. PROGRAM 2003
4.2. ESTIMARE 2004
4.3. ESTIMARE 2005
4.4. ESTIMARE 2006 227.353.400
4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI ȘI COSTURILE
DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare TOTAL din care:
CHELTUIELI până la 31.12.2001 CHELTUIELI (preliminat) 2002 PROGRAM 2003 ESTIMARE 2004 ESTIMARE 2005 ESTIMARE 2006 ESTIMARE anii ulteriori
(C3. 1) (C3. 2) (C4. 1) (C4. 2) (C4. 3) (C4. 4) (C4. 5)
1. Total surse de finanțare a investiției 503.108.287 100.886.887 174.868.000 227.353.400
din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext. 408.821.787 86.965.887 139.228.000 182.627.900
1.4 Fond special 94.286.500 13.921.000 35.640.000 44.725.500
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse

Alte surse = cofinanțare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Surse proprii = cofinanțare din venituri proprii ale Inspecției Muncii

Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...