*** Despre moratoriu | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

*** Despre faliment - *** Despre incetarea si suspendarea falimentului -
CAPITOLUL 2
***
Despre moratoriu

ARTICOLUL 834 *** Reviste (1)

Daca sentinta declarativa de faliment a fost pronuntata dupa cererea creditorilor sau din oficiu, falitul, justificind cu probe valabile ca incetarea platilor a fost consecinta unor evenimente extraordinare si neprevazute sau in alt mod scuzabile si stabilind cu documente sau cu dare de garantii indestulatoare ca activul patrimoniului sau covirseste pasivul, va putea sa ceara tribunalului, in cele trei zile ce urmeaza dupa publicarea acelei sentinte, ca sa se suspende executarea ei.

Cererea nu va putea fi primita, daca falitul nu a prezentat sau nu prezinta impreuna cu dinsa registrele sale de comert regulat tinute, bilantul sau comercial si o lista nominativa de toti creditorii sai, cu aratarea domiciliului si a sumelor creantelor lor.

ARTICOLUL 835 ***

Presedintele, verificind prezentarea registrelor, a bilantului si a listei creditorilor, va ordona convocarea acestora inaintea judecatorului sindic pentru a discuta cererea de moratoriu si va fixa, la trebuinta, o zi. care sa nu fie posterioara zilei primei adunari ordonate prin sentinta declarativa de faliment.

Aceasta ordonanta se va notifica judecatorului-sindic si tuturor creditorilor prin ingrijirea falitului.

Aceasta ordonanta nu va impiedica implinirea actelor decurgind din declaratiunea de faliment in privinta persoanei si bunurilor falitului.

ARTICOLUL 836 ***

Procesul-verbal al adunarii trebuie sa arate numele si prenumele creditorilor care au cumparat si declaratiunile fiecaruia dintr-insii si a judecatorului-sindic, in privinta veracitatii si fiintei fiecarei creante, a cererei de moratoriu si a duratei lui.

Va trebui asemenea sa arate propunerile masurilor conservatorii necesare, modurile de lichidatiune prin buna intelegere si persoanele carora se poate incredinta administratiunea sau supravegherea patrimoniului falitului in timpul moratorului.

ARTICOLUL 837 ***

La cea dintii audienta care va urma dupa ziua adunarii sus zise, tribunalul va statua contradictoriu cu falitul, cu judecatorul-sindic si cu creditorii intervenienti asupra cererii de suspensiune, tinind mai cu seama cont de dorinta exprimata de majoritatea creditorilor.

Daca tribunalul gaseste aceasta cerere admisibila, el ia urmatoarele masuri:

1. Fixeaza termenul moratoriului, fara ca acest termen sa poata trece peste 6 luni;

2. Ordona debitorului ca, inlauntrul aceluis termen sa produca dovada cum ca a platit toate datoriile sale ajunse la scadenta, sau ca a obtinut de la creditori aminarea platii;

3. Prescrie masurile conservatorii si precautiunile ce va crede necesare pentru a asigura integritatea patrimoniului debitorului;

4. Numeste o comisie de creditori insarcinati de a supraveghea administratiunea si lichidarea patrimoniului cazut in faliment.

Suspendarea procedurii comerciale a falimentului nu impiedica cursul urmaririi penale.

ARTICOLUL 838 ***

Debitorul care a obtinut moratoriul, are dreptul sa procedeze la lichidatiunea voluntara a activului falimentului sau, si la stingerea pasivului cu concursul comisiunei creditorilor sus numite si sub directiunea judecatorului-sindic.

Regulile speciale ale lichidatiunii si autorizatiunile de a vinde, de a constitui ipoteci sau gajuri, de a lua bani imprumut, de a transige, de a incasa bani sau de a face plati, sau de a face alte acte strict necesare in scopul lichidarii, trebuie sa fie prescrise de tribunal prin sentinat care acorda moratoriul sau prin alte sentinte ulterioare, ascultindu-se si comisiunea lichidatoare.

ARTICOLUL 839 *** Reviste (1)

In timpul moratoriului nici un act de urmarire nu se va putea intreprinde sau continua contra debitorului si nici o actiune nu se va putea intenta sau continua contra lui, daca nu rezulta din faptele posterioare acordarei moratoriului.

Moratoriul nu are efect in privinta creantelor Statului provenind din contributiuni, nici in privinta drepturilor creditorilor avind ipoteca, gaj sau alt privilegiu.

ARTICOLUL 840 *** Reviste (1)

Daca in timpul moratoriului intervine o intelegere de bunavoie cu toti creditorii, relatiunile ulterioare intre acestia si debitori se reguleaza conform acelei conventiuni.

Invoiala se poate de asemenea stipula in mod valabil numai cu majoritatea creditorilor care ar reprezenta cel putin trei patrimi din pasiv, cu conditiunile numai ca creditorii cari au consimtit sa ia asupra-le, impreuna cu debitorul consecintele oricarui litigiu cu creditorii dizidenti si, la trebuinta, obligatiunea platii integrale a creantelor.

In ambele aceste cazuri, daca declaratiunea de faliment intervenise deja, invoiala trebuie sa fie omologata de tribunal si produce efectele concordatului intrucit priveste inchiderea falimentului.

ARTICOLUL 841 ***

Daca cererea de moratoriu nu este admisa, tribunalul, daca este necesar, fixeaza, prin aceeasi sentinta, noul termene pentru verificarea creantelor.

Daca, dupa acordarea moratoriului, se descopar, in timpul duratei sale, datorii nedeclarate de falit, sau neexistenta unora din creantele declarate, sau daca acesta nu indeplineste obligatiunile care i-au fost impuse in privinta administratiunii si lichidarii patrimoniului sau, sau daca s-a facut culpabil de fapte de dol ori de rea credinta, sau daca activul sau nu mai ofera speranta platii integrale a datoriilor sale, tribunalul va putea revoca chiar din oficiu moratoriul si prescrie masurile necesare pentru continuarea procedurii falimentului.

ARTICOLUL 842 *** Reviste (1)

Chiar inaintea declaratiunii de faliment, comerciantul va putea cere un moratoriu, numai sa fie in stare a justifica concursul conditiunilor prescrise de art. 834, depunind la grefa tribunalului documentele acolo aratate si suma necesara pentru cheltuieli.

Daca justifacarile prezentate se gasesc suficiente, tribunalul, ascultind pe reclamant in camera de consiliu, va putea ordona convocarea creditorilor in cel mai scurt termen posibil, fara a trece peste 15 zile, si prescrie masurile provizorii ce le va crede necesare insarcinind pe un judecator cu directia executarii.

Sentinta va fi notificata procurorului tribunalului in scopul indicat la art. 712.

Acest moratoriu se reguleaza prin dispozitiunile acestui capitol care nu ar fi incompatibile cu dinsul.

Daca tribunalul gaseste ca cererea nu este justificata, sau daca se iveste unul din cazurile prevazute in articolul precedent, se paseste fara intirziere la declararea de faliment.

ARTICOLUL 843 *** Reviste (1)

Ori de cite ori s-a acordat un moratoriu, daca in cursul duratei lui se dovedeste a se fi platit creditorilor anteriori o parte considerabila din creantele lor, sau daca mijlocesc imprejurari speciale, tribunalul va putea, intervenind un vot favorabil al majoritatii creditorilor, care ar reprezenta cel putin jumatate din restul pasivului, sa ordone un al doilea moratoriu pentru un termen, care asemenea nu va trece peste 6 luni.

ARTICOLUL 844 *** Reviste (1)

Documentele si celelalte mijloace de probatiune avind de scop a lumina judecata tribunalului asupra cererii de moratoriu, pot sa fie prezentate fara a fi necesar a le investi cu formalitatile prescrise de legi pentru timbru si inregistrare.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE ASUPRA VASULUI
*** Despre persoanele insarcinate cu administrarea falimentului
*** Despre punerea sigiliilor si despre inventar
*** Despre functiunile relative la administratiunea falimentului
*** Despre verificarea creantelor
*** Despre diferite specii de creditari
*** Mijloacele pentru a lichida activul
*** Despre vinzarea mobilelor si imobilelor falitului
*** Despre revendicatiune
*** Despre neajungerea activului
*** Despre moratoriu
*** Despre concordat *)
*** Despre bancruta
*** Despre delictele altor persoane decit falitul, fara complicitate in bancruta
DISPOZITIUNI GENERALE
DESPRE SECHESTRAREA, URMARIREA SI VANZAREA SILITA A VASELOR
DISPOZITIUNI SPECIALE DE PROCEDURA IN MATERIE DE FALIMENT
Reviste:
O scurtă istorie a procedurilor de pre-insolvență în România (Partea I)
;
se încarcă...