DESPRE MANDATUL COMERCIAL SI DESPRE COMISION | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DESPRE COMERT IN GENERE -
TITLUL XI
DESPRE MANDATUL COMERCIAL SI DESPRE COMISION

CAPITOLUL 1 DESPRE MANDATUL COMERCIAL

SECTIUNEA I Despre mandatul comercial in general

ARTICOLUL 374 Jurisprudență, Reviste (4)

Mandatul comercial are de obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandatului.

Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit. Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 375

Desi conceput in termeni generali, mandatul comercial nu se intinde si la afacerile care nu sunt comerciale, afara numai daca aceasta se declara cu preciziune prin mandat.

Daca mandatarul nu are instructiuni decit asupra unor parti ale afacerii, mandatul se socoteste liber pentru celelalte. Jurisprudență

Mandatul pentru o anume afacere cuprinde imputernicire si pentru toate actele necesare executarii lui, chiar cind nu ar fi anume aratate. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 376

Comerciantul care nu vrea sa primeasca o insarcinare este dator, in cel mai scurt termen posibil, sa faca cunoscut mandantului neprimirea; in acest caz este inca dator a face sa se pastreze in loc sigur lucrurile ce i s-au expediat si sa ingrijeasca de dansele in socoteala mandantului, pina ce acesta va putea lua masurile necesare. Jurisprudență

In caz de intarziere, el va putea inca cere sechestru judiciar si chiar vinzarea lucrurilor, dupa formele prevazute de art. 71.

ARTICOLUL 377

Daca lucrurile primite in socoteala mandantului, prezinta semne de stricaciuni suferite in timpul transportului, mandatarul va trebui sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea drepturilor mandantului, fata cu cel ce a facut transportul; altfel este responsabil de lucrurile primite dupa descriptiunile cuprinse in scrisorile de carat sau in politele de incarcare. Daca stricaciunea reclama ingrijiri urgente, mandatarul poate cere vinzarea lucrurilor, dupa formele prevazute de art. 71.

ARTICOLUL 378 Jurisprudență

Mandatarul este indatorat a face cunoscut mandantului toate faptele ce ar putea sa-l hotarasca a revoca sau a modifica mandatul.

ARTICOLUL 379 Jurisprudență

Mandatarul este raspunzator de stricaciunile lucrurilor ce-i sunt incredintate spre pastrare, afara de cele provenite din caz fortuit, forta majora, din viciul sau chiar natura lor.

ARTICOLUL 380

Mandatarul e tinut a plati dobinda la sumele de bani cuvenite mandantului din ziua in care era dator a le trimite sau a le consemna.

ARTICOLUL 381 Jurisprudență, Reviste (1)

Mandatarul, care nu se conforma instructiunilor primite de la mandant, raspunde de daune interese.

ARTICOLUL 382 Jurisprudență

Mandatarul este dator a incunostiinta fara intarziere pe mandant despre executarea mandatului.

Daca in urma primirii acestei incunostiintari, mandantul intarzie raspunsul un timp mai lung decit cel cerut de natura afacerii, el este considerat ca a acceptat executarea mandatului, chiar daca mandatarul a trecut peste limitele mandatului.

ARTICOLUL 383 Reviste (1)

Mandatarul care schimba destinatiunea sumelor primite in socoteala mandantului, e dator dobinda la aceste sume din ziua in care le-a primit, deosebit de daune interese provenind din neindeplinirea mandatului si de orice alta actiune, chiar penala, in caz de dol sau frauda.

ARTICOLUL 384 Jurisprudență, Reviste (1)

Mandatarul este dator sa-si arate mandatul persoanelor cu care trateaza, cind i se cere.

El nu poate opune celor de al treilea instructiunile deosebite ce i s-ar fi dat de catre mandant, afara numai daca nu probeaza ca acestia aveau cunostinta de ele in momentul cind obligatiunea a fost contractata.

ARTICOLUL 385 Jurisprudență

Mandantul e tinut a procura mandatarului mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului, afara numai daca nu exista conventiune contrarie.

ARTICOLUL 386 Reviste (1)

Suma ce se datoreste mandatarului pentru executarea mandatului se determina, in lipsa de conventiune, de catre judecata, dupa imprejurari.

ARTICOLUL 387

Mandatarul, pentru tot ce i se datoreste din executarea mandatului sau si, chiar pentru retributiunea sa, are un privilegiu special. Acest privilegiu se exercita asupra lucrurilor mandantului pe care mandatarul le detine pentru executarea mandatului, sau care se gasesc la dispozitiunea sa, in magazinele sale, sau in depozite publice, sau pentru care el poate proba prin posesiunea legitima a politei de incarcare, sau a scrisorii de carat, ca i s-au expediat.

Creantele sus-zise au precadere asupra oricaror alte creante contra mandantului si chiar contra vinzatorului ce revendica, cu toate ca platile si cheltuielile vor fi fost facute inainte sau dupa ce lucrurile au intrat in posesiunea mandatarului.

In caz de faliment al mandantului, privilegiul mandatarului asupra lucrurilor cumparate in socoteala lui, se exercita conform dispozitiunilor de la cap. III, titlul IV, cartea III, din acest cod.

Daca lucrurile mandantului au fost vandute de catre mandatar, privilegiul subsista asupra pretului.

ARTICOLUL 388

Pentru a exercita dreptul aratat in articolul precedent, mandatarul trebuie sa notifice formal mandantului sumele ce-i sunt datorate, cu invitatia de a i se face plata in termen de cinci zile si cu prevestirea ca, la caz de neplata, se va procede la vinzarea lucrurilor supuse privilegiului.

Mandantul va putea face opozitie, citind pe mandatar inaintea judecatii. Opozitiunea va trebui sa fie notificata mandatarului in termen de trei zile de la primirea notificatiei de catre mandant.

Daca mandantul nu are resedinta sau domiciliul ales in locul de resedinta al mandatarului, termenul pentru opozitiune va fi de 10 zile, daca mandantul domiciliaza in circumscriptiunea unui tribunal limitrof; de 20 zile, daca domiciliaza in orice alta parte a tarii; de doua luni daca domiciliaza afara din Romania.

Daca termenul a trecut sau opozitiunea s-a respins, mandatarul poate, fara alta formalitate, sa faca a se vinde lucrurile sus zise, conform dispozitiunilor art. 68.

ARTICOLUL 389 Jurisprudență

Daca mai multi mandatari sunt numiti prin acelasi act, fara a se arata ca ei trebuie sa lucreze impreuna, fiecare din ei poate lucra in lipsa celuilalt.

Daca prin act se declara ca mandatarii trebuiesc sa lucreze impreuna si mandatul nu este primit de toti acei ce accepta se socotesc autorizati a-l indeplini, cind ar forma majoritatea celor numiti.

Comanditarii sunt responsabili solidar.

ARTICOLUL 390 Jurisprudență

Afara de cazurile prevazute de codul civil, mandatul inceteaza:

1. Prin casatoria femeii comercianta ce a dat sau a primit mandatul, daca nu este autorizata a continua comertul conform dispozitiunilor art. 15;

2. Prin revocarea autorizatiei de a exercita comertul, ce fusese acordata femeii maritate sau minorului care au dat sau primit mandatul.

ARTICOLUL 391 Jurisprudență, Reviste (1)

Mandantul sau mandatarul care, fara cauza justa, prin revocarea sau renuntarea sa, intrerupe executarea mandatului, raspunde de daune interese. Jurisprudență, Reviste (1)

Daca executarea mandatului este intrerupta prin moartea mandantului sau a mandatarului, retributiunea acestui din urma se va determina dupa ceea ce s-a executat, in proportiune cu ceea ce s-ar fi datorat pentru completa executare a mandatului.

SECTIUNEA II Despre prepusi si reprezentanti

ARTICOLUL 392 Jurisprudență

Prepus este acela care este insarcinat cu comertul patronului sau, fie in locul unde acesta il exercita, fie in alt loc.

ARTICOLUL 393

Patronul raspunde de faptele prepusului si de obligatiunile contractate de el, in limitele insarcinarii ce i-a dat. Jurisprudență

Daca sunt mai multi patroni, fiecare din ei este solidar responsabil.

Daca patronul este o societate comerciala, responsabilitatea societarilor se reguleaza dupa natura societatii.

ARTICOLUL 394

Mandatul dat prepusului poate fi expres sau tacit.

Mandatul expres trebuie sa fie depus la tribunalul a carui jurisdictiune prepusul are a indeplini insarcinarea, spre a fi transcris in registrul destinat pentru aceasta si afipt conform dispozitiunilor art. 10.

Un extract al mandatului va fi publicat, prin ingrijirea grefierului, in foaia anunturilor judiciare a localitatii. Pana la indeplinirea formalitatilor de mai sus, se aplica dispozitiunile articolului urmator.

ARTICOLUL 395 Jurisprudență, Reviste (1)

Fata cu cei de al treilea, mandatul tacit al prepusului se socoteste general, si cuprinde toate actele necesare exercitiului comertului pentru care este dat.

Patronul nu poate opune celor de al treilea vreo restrictiune a mandatului tacit, daca nu probeaza ca ei o cunosteau in momentul contractarii obligatiunii.

ARTICOLUL 396 Jurisprudență

Prepusul este totdeauna dator a trata in numele patronului si sa arate in subsemnatura sa, pe linga numele si prenumele sau propriu, numele si prenumele sau firma patronului, cu mentiunea "prin procura", sau alta asemenea.

In lipsa unei asemenea declaratiuni, prepusul se obliga personal; cei de al treilea insa pot exercita si contra patronului actiunile ce deriva din actele prepusului, privitoare la exercitiul comertului cu care acesta a fost insarcinat. Jurisprudență

ARTICOLUL 397 Jurisprudență

Prepusul nu poate, fara invoirea expresa a patronului, a face operatiuni, nici a lua parte, in socoteala sa proprie sau a altuia, la alte negoturi de natura aceluia cu care este insarcinat. Doctrină (1)

In caz contrariu, prepusul este responsabil de daune interese, si patronul are inca dreptul de a retine pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operatiuni.

ARTICOLUL 398

Prepusul e responsabil solidar cu patronul de observarea dispozitiunilor cuprinse in titlurile III si IV ale acestei carti, in ce priveste comertul cu care este insarcinat.

ARTICOLUL 399

Revocarea mandatului expres trebuie sa fie facuta in aceleasi forme cu care el a fost dat.

ARTICOLUL 400

Prepusul poate intenta orice actiune si a fi chemat in judecata in locul patronului pentru obligatiunile contractate de dinsul, in exercitiul comertului cu care a fost insarcinat.

ARTICOLUL 401

Dispozitiunile acestei sectiuni se aplica reprezentantilor caselor comerciale sau ai societatilor straine, care de obicei trateaza sau incheie in tara, in numele si pe socoteala acestora, afacerile comerciale cu care au fost insarcinati.

SECTIUNEA III Despre comisi calatori pentru comert Jurisprudență

ARTICOLUL 402

Oricine trimite in alta localitate o persoana din serviciul sau, autorizand-o cu scrisori, avizuri, circulari sau alte asemenea documente, ca sa trateze sau sa faca operatiuni de ale comertului sau, ramine obligat prin faptele contractate de aceasta persoana in marginile insarcinarii ce i-a dat.

ARTICOLUL 403

Dispozitiunile art. 396 se aplica comisilor calatori; acestia insa nu pot subscrie "prin procura", ci trebuie numai sa arate numele patronului lor.

SECTIUNEA IV Despre comisii pentru negot

ARTICOLUL 404 Jurisprudență

Comisii pentru negot sunt prepusi pentru vinzarea in detaliu a marfurilor; ei au dreptul ca, in locul unde exerciteaza comertul si in momentul predarei, sa ceara si sa incaseze pretul marfurilor vindute, putind da pentru aceasta, chitanta valabila in numele patronului lor.

Afara din magazin, ei nu pot cere plata creantelor patronului, fara autorizatie speciala.

CAPITOLUL 2 Despre comision

ARTICOLUL 405 Jurisprudență, Reviste (1)

Comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de catre comisionar in socoteala comitentului. Doctrină (1)

Intre comitent si comisionar exista aceleasi drepturi si obligatiuni ca intre mandant si mandatar, cu deosebirile stabilite prin articolele urmatoare.

ARTICOLUL 406 Jurisprudență

Comisionarul este direct obligat catre persoana cu care a contractat, ca si cum afacerea ar fi fost a sa proprie. Jurisprudență

Comitentul nu are actiune in contra persoanelor cu care a contractat comisionarul si nici acestea nu au vreo actiune in contra comitentului. Doctrină (1)

ARTICOLUL 407 Doctrină (1)

Comisionarul trebuie sa tina deosebite intre dansele si chiar de ale sale proprii, lucrarile diferitilor comitenti, si sa aiba in registrele sale partida deosebita pentru fiecare operatiune.

Daca comisionarul are in contra aceleiasi persoane creante provenind din diferite operatiuni facute in contul comitentilor sai, sau din o operatiune a sa proprie si a altuia, el este dator a cere de la acel debitor un inscris deosebit pentru fiecare afacere, si in caz de plata sa arate in registrele sale persoana pentru care plata s-a facut.

In lipsa de asemenea aratare, plata se va imparti proportional intre fiecare creanta.

ARTICOLUL 408 Jurisprudență

Operatiunile facute de comisionar cu violarea mandatului sau peste limitele sale raman in sarcina sa, si prin urmare:

1) Daca a vandut cu pret mai mic decit cel hotarat sau, in lipsa, mai mic decit cel curent, el este dator sa plateasca comitentului diferenta, afara numai daca nu ar proba ca vinzarea cu pretul hotarit nu se putea face si ca vinzind astfel comitentul a fost scutit de paguba;

2) Daca a cumparat cu un pret mai mare decit cel hotarit, comitentul poate refuza operatiunea si a o considera ca facuta in socoteala comisionarului, daca acesta nu ar oferi sa plateasca diferenta pretului;

3) Daca lucrul cumparat nu corespunde cu calitatea convenita, comitentul il poate refuza.

ARTICOLUL 409

Comisionarul care, fara autorizatiunea comitentului, face inaintari de bani, vinzari sau alte operatiuni pe credit, isi ia asupra-si orice raspundere si comitentul ii poate cere plata neintirziata a creditelor facute, cedandu-i interesele si foloasele ce ar rezulta din aceasta.

ARTICOLUL 410

Comisionarul care vinde pe datorie este dator sa arate comitentului in scrisoarea de aviz, persoana cumparatorului si termenul acordat; altminteri operatiunea se presupune ca s-a facut pe bani gata; proba contrarie nu este admisa.

ARTICOLUL 411

Cand comisionarul este insarcinat sa vinda sau sa cumpere cambii, obligatiuni sau efecte ale Statului ori alte titluri de credit, circuland in comert sau marfuri, avind pret la bursa ori in piata, daca comitentul nu a dispus intr-altfel, el insusi poate sa-i procure pe pretul cerut, ca vinzator, lucrurile ce trebuia sa cumpere sau sa retina pentru sine, dupa pretul curent, ca cumparator, lucrurile ce trebuia sa vanda in socoteala comitentului, deosebit de dreptul sau la proviziune.

Daca, in cazurile mai sus aratate, comisionarul, dupa indeplinirea insarcinarii sale, nu face cunoscut comitentului persoana cu care a contractat, comitentul are dreptul sa considere ca cumpararea sau vinzarea s-a facut pe contul sau si sa ceara de la comisionar executarea contractului.

ARTICOLUL 412 Jurisprudență, Reviste (1)

Comisionarul nu este raspunzator pentru indeplinirea obligatiunilor luate de catre persoanele cu care a contractat, afara de conventiune contrarie.

Cand comisionarul ia o asemenea raspundere, el este obligat personal, fata de comitentul, pentru indeplinirea obligatiunilor rezultand din contract.

In acest caz, el are dreptul la proviziunea speciala numita "pentru garantie", "pentru credit". Aceasta proviziune se stabileste de parti prin conventiunea lor, iar in lipsa este lasata la aprecierea judecatii.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În literatură și jurisprudență s-a decis că instituția comisionului este de natură comercială. Deși mecanismul operației de comision prezintă asemănări celui propriu mandatului civil, caracterizând, până la urmă, contractul de comision ca un mandat fără reprezentare, totuși anumite elemente particularizează comisionul și-l configurează ca oinstituție adreptului comercial. În primul rând, comisionarul se obligă să trateze afaceri comerciale pe seama comitentului, dar în nume propriu [art. 405 alin. (1) Codul comercial]. Dacă el își face din această îndeletnicire oprofesiune, el devine comerciant care, spre deosebire de simplul mandatar, are obligații pur comerciale, între care și ținerea de registre comerciale (art. 407 Codul comercial). În al doilea rând, operațiunile executate de comisionar, pot fi realizate individual sau sub forma unei întreprinderi, dar în toate cazurile ca oinstituție profesională2. 
    2 Pentru dezvoltări cu privire la contractul de comision, a se vedea: S. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2004, p. 473-481.
[ Mai mult... ]
 

.....
    În literatură și jurisprudență s-a decis că instituția comisionului este de natură comercială. Deși mecanismul operației de comision prezintă asemănări celui propriu mandatului civil, caracterizând, până la urmă, contractul de comision ca un mandat fără reprezentare, totuși anumite elemente particularizează comisionul și-l configurează ca oinstituție adreptului comercial. În primul rând, comisionarul se obligă să trateze afaceri comerciale pe seama comitentului, dar în nume propriu [art. 405 alin. (1) Codul comercial]. Dacă el își face din această îndeletnicire oprofesiune, el devine comerciant care, spre deosebire de simplul mandatar, are obligații pur comerciale, între care și ținerea de registre comerciale (art. 407 Codul comercial). În al doilea rând, operațiunile executate de comisionar, pot fi realizate individual sau sub forma unei întreprinderi, dar în toate cazurile ca oinstituție profesională2. 
    2 Pentru dezvoltări cu privire la contractul de comision, a se vedea: S. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2004, p. 473-481.
[ Mai mult... ]
 
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    148.Întrucât cărăușul are calitatea de terț față de convenția încheiată între clientul-comitent și comisionar, făcându-se aplicarea art. 406 alin. (2) Codul comercial, el nu va putea fi acționat în justiție de către comitent, ci doar de către comisionar1. Comitentul poate justifica legitimarea procesuală activă în litigiile cu transportatorul doar în măsura în care comisionarul aînțeles să-i cesioneze dreptul lui la acțiune împotriva cărăușului. 
    1 În sensul arătat, a se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 368/1995, în Dreptul nr. 3/1996, p. 93.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Având în vedere natura comercială amandatului, operează prezumția caracterului său oneros [art. 374 alin. (2) Codul comercial], iar răspunderea mandatarului se va aprecia după tipul abstract al omului prudent și diligent – bonus pater familias1, operând așadar prezumția de culpă izvorâtă din dispozițiile art. 1082 C. civ..2 
    1 Fr. Deak, op. cit., p. 323. 
    2 Mandatarul în cazul de față este debitor față de mandant în privința obligației de îndeplinire a mandatului.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Legea prevede osingură situație în care un salariat este „exclusiv”, în art. 397 alin. (1) Codul comercial, care arată că prepusul nu poate, fără învoirea expresă acomerciantului, să facă operațiuni în numele său propriu și nici nu poate să ia parte, pe seama sa ori aaltei persoane, la un comerț de felul aceluia cu care afost însărcinat. Asemenea operațiuni sunt interzise, fiind considerate fapte de concurență neloială. În cazul săvârșirii unor fapte de acest fel, prepusul datorează comerciantului despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Mai mult, potrivit legii, comerciantul are dreptul să rețină pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operațiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DISPOZITIUNI GENERALE
DESPRE FAPTELE DE COMERT
DESPRE COMERCIANTI
DESPRE REGISTRELE COMERCIANTILOR
DESPRE OBLIGATIUNILE COMERCIALE IN GENERAL
DESPRE VANZARE
DESPRE REPORT
DESPRE SOCIETATI SI DESPRE ASOCIATIUNI COMERCIALE
DESPRE CAMBIE SI DESPRE CEC
DESPRE CONTUL CURENT
DESPRE MANDATUL COMERCIAL SI DESPRE COMISION
DESPRE CONTRACTUL DE TRANSPORT
DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE
DESPRE GAJ
DESPRE VASE SI PROPRIETARII LOR
DESPRE CAPITAN
DESPRE INROLAREA SI SALARIILE PERSOANELOR ECHIPAJULUI
DESPRE CONTRACTUL DE INCHIRIERE
DESPRE IMPRUMUTUL MARITIM
DESPRE ASIGURAREA IN CONTRA RISCURILOR NAVIGATIUNEI
DESPRE AVARII SI DESPRE CONTRIBUTII
Reviste:
Agenturarea navelor. Examen comparat al dispozițiilor din O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare și a celor din art. 2072-2095 noul C. civ. român privind contractul de agenție
Reglementarea raporturilor dintre profesioniști în noul Cod civil
O nouă perspectivă asupra mandatului în reglementarea actualului Cod civil
Buna-credință în raporturile contractuale (I)
Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului.Obligațiile și răspunderea administratorilor
Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului.Obligațiile și răspunderea administratorilor
Societate cu răspundere limitată. Acțiune în anulare hotărâre AGA. Norme de trimitere de strictă interpretare. Admitere recurs
Unele probleme actuale referitoare la contractul de mandat. Revocarea de către mandant
Contract de prestări servicii. Termen suspensiv stabilit în favoarea debitorului. Momentul de la care curge termenul de prescripție a acțiunii în pretenții
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...