*** Despre declaratiunea de faliment si despre efectele sale | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

*** Despre faliment -
TITLUL I
***
Despre declaratiunea de faliment si despre efectele sale

ARTICOLUL 695 *** Reviste (2)

Comerciantul care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale este in stare de faliment.

ARTICOLUL 696 *** Jurisprudență

Singurul refuz al unor plati, pe temeiu de exceptiuni pe care, in buna credinta, debitorul il socoteste intemeiat, nu constituie o proba de incetarea platilor.

ARTICOLUL 697 ***

Tribunalul si la tribunalele cu o sectiune speciala, tribunalul de comert, incunostiintat din partea unui sau mai multor creditori despre situatiunea dificila in care se afla un comerciant relativ la comertul sau, si care instraineaza in conditiuni desavantajoase avutul sau, va putea ordona prezentarea acestui in camera de consiliu si depunerea totdeodata a registrelor, a bilantului sau comercial si a unei liste nominative de toti creditorii sai si de sumele creantelor cu indicarea scadentelor respective.

Tribunalul va ordona, in acelasi timp ca creditorul sau creditorii care au facut denuntarea sa depuna o cautiune in bani sau efecte publice a carei cuantum sa fie fixat de tribunal.

Aceasta cautiune va ramine consemnata la Casa de Depuneri, consemnatiuni si economie pina la rezolvarea definitiva a procesului de calomnie intentat de comerciantul debitor.

Cautiunei se va restitui si in caz cind comerciantul debitor nu va fi intentat actiunea in calomnie in termen de 5 zile, din ziua respingerii cererei in mod definitiv.

In cazul cind aratarile creditorilor se gasesc intemeiate, sau cind comerciantul, fara un just motiv nu se infatiseaza, tribunalul va putea, daca crede de cuviinta, mai inainte de oricare dispozitiuni ar lua asupra punerei sale in stare de faliment, sa numeasca, dupa importanta comertului, pe unul sau mai multi dintre creditori care, in continuarea ulterioara a comertului, sa verifice registrele si sa supravegheze regularitatea operatiunilor comerciantului.

Chemarea se va face prin scrisoare inchisa din partea presedintelui tribunalului respectiv si cercetarea va avea loc in camera de consiliu.

Creditorul care, cu buna stiinta, va fi facut o denuntare neintemeiata, va putea fi supus pedepselor prevazute de codul penal pentru calomnie.

Incheierea tribunalului va trebui pronuntata cel putin in 5 zile libere de la cerere si dinsa nu va fi supusa opozitiunei.

Ea este susceptibila de apel, in termen de trei zile de la pronuntarea ei. Tribunalul va putea insa acorda executiunea provizorie.

Toata procedura privitoare la modul chemarii debitorului si la al judecarii apelului va fi aceeas ca la tribunal.

Deciziunea Curtii nu este supusa nici opozitiei, nici recursului.

ARTICOLUL 698 ***

Refuzul nejustificat din partea creditorului de a primi delegarea atrage condamnarea lui la amenda de la 100 pina la 500 lei.

ARTICOLUL 699 ***

Onorariul custodelui se fixeaza de tribunal si se achita de comerciant.

ARTICOLUL 700 ***

Aceste masuri preventive inceteaza:

a) Prin aratarea majoritatei creditorilor ca situatiunea afacerilor comerciantului nu le mai inspira temere si ca masura luata nu le mai este trebuincioasa;

b) Prin justificarea platii in mod regulat a datoriilor ajunse la scadenta;

c) Prin declararea in stare de faliment.

ARTICOLUL 701 ***

Falimentul se declara prin hotarire judecatoreasca, pronuntata dupa declaratiunea falitului, sau dupa cererea unui, ori mai multor creditori sau din oficiu.

ARTICOLUL 702 ***

Declaratiunea falimentului se pronunta de tribunalul de comert in jurisdictiunea caruia debitorul isi are principalul sau stabiliment comercial.

Tribunalul este investit cu intreaga procedura a falimentului si va judeca actiunea derivind dintr-insul daca prin natura lor nu vor fi de competinta jurisdictiunii civile.

Formele de procedura in aceasta materie se reglementeaza prin dispozitiunile speciale cuprinse in cartea IV si prin acele ale Codicelui de procedura civila.

ARTICOLUL 703 *** Reviste (1)

Falitul va fi dator ca in cele trei zile de la incetarea platilor, in care se cuprinde si ziua incetarei lor, sa faca declaratiunea tribunalului de comert, aratat in articolul precedent.

Declaratiunea trebuie sa fie insotita de depunerea bilantului, datat, semnat si certificat de falit ca este adevarat si de registrele sale de comert in starea in care se afla.

Bilantul trebuie sa cuprinda indicatiunea si estimatiunea aproximativa a tuturor bunurilor mobile si imobile ale falitului, starea datoriilor si a creantelor cu numele si prenumele si domiciliul fiecarui creditor si, pe cit se va putea cauza fiecarei datorii, tabloul profitelor si pierderilor precum si acel al cheltuielilor personale ale falitului si familiei sale, din tot timpul exercitiului comertului sau pe cit se va putea.

ARTICOLUL 704 ***

Orice creditor, a carui creanta are o cauza comerciala poate sa ceara tribunalului competinte declaratiunea in faliment a debitorului sau comerciant, probind incetarea platilor.

Nu sint admisi a cere declaratiunea in faliment descendentii, ascendentii si sotul debitorului.

ARTICOLUL 705 ***

Daca incetarea platilor unui comerciant este notorie sau daca ea rezulta din alte fapte neindoioase, tribunalul va declara falimentul din oficiu; insa va putea, de va crede necesar, sa asculte mai intii pe falit.

ARTICOLUL 706 ***

In cea dintii zi a fiecarei saptamini, portareii si judecatorii de pace vor transmite presedintelui tribunalului de comert, in jurisdictiunea carui se afla, sau al tribunalului civil care ii tine locul, un tablou de protestele facute in cursul saptaminii precedente.

Acest tablou trebuie sa arate data fiecarui protest, numele si domiciliul persoanelor carora s-a facut si care au cerut protestul, scadenta obligatiunei protestate, suma datorata si motivele refuzului de plata sau de acceptare.

Un duplicat dupa acest tablou se va trimite Camerei de comert respectiv pentru publicare.

Aceste tablouri se vor face pe formulare tiparite trimise de minister, si vor trebui sa fie cusute in fascicole lunare si pastrate la grefa, pentru ca oricine sa poata lua cunostinta de dinsele.

Portarelul sau judecatorul de pace, care nu indeplineste aceasta indoita obligatiune, va fi supus la o amenda de la 5 pina la 50 lei, pe care o va pronunta completul tribunalului in camera de consiliu si fara apel.

ARTICOLUL 707 ***

Comerciantul care s-a retras din comert va putea fi declarat in faliment insa numai in decursul a cinci ani de la acest eveniment si numai cind incetarea platilor a avut loc in timpul exercitiului comertului, sau chiar in anul urmator pentru datorii decurgind din acelasi exercitiu.

Se va putea inca declara falimentul dupa moartea comerciantului, insa numai in decursul anului de la acest eveniment.

ARTICOLUL 708 ***

Prin sentinta declarativa de faliment tribunalul trebuie:

1. Sa arate numele judecatorului-sindic chemat a administra falimentul;

2. Sa ordone punerea sigiliilor;

3. Sa stabileasca un termen, nu mai mare de 15 zile, in care creditorii trebuie sa prezinte la grefa sindicatului declaratiunea creantelor lor;

4. Sa determine ziua si ora in care se va procede, la resedinta Tribunalului, la verificarea creantelor. Acest termen nu poate fi mai departat decit cel mult cu 10 zile de la expirarea termenului prevazut in alineatul precedent.

Sentinta trebuie sa cuprinda inca ordinul catre falit de a infatisa pina in trei zile, bilantul in forma stabilita prin art. 703 si registrele sale de comert daca nu sunt deja depuse.

Aceasta sentinta, supusa opozitiunei si apelului, este executorie provizoriu.

ARTICOLUL 709 ***

Cind averea unui comerciant declarat in faliment se afla si in alte localitati, sindicul va interveni, printr-o comisiune rogatorie, catre autoritatea judecatoreasca locala pentru ruperea sigiliilor si incheierea actelor constatatoare acestei operatii.

ARTICOLUL 710 ***

Un extract al sentintei declarative de faliment se afige in termen de 24 ore, la usa tribunalului, independent de publicitatea ceruta de art. 943.

ARTICOLUL 711 ***

Falitul, judecat in lipsa si cel care a fost declarat din oficiu fara sa fi fost chemat sau, desi chemat dar judecat in lipsa, are dreptul sa faca opozitiune in contra sentintei declarative de faliment, pina in termen de 5 zile libere de la afisarea extractului prevazut de art. 710 sau deadreptul apel, pina in termen de 10 zile libere de la aceeasi data.

Acelasi drept il au si creditorii care au cerut declararea in faliment.

Orice alta persoana interesata are dreptul sa faca opozitie contra sentintei declarative de faliment, pina in zece zile de la implinirea aceleiasi formalitati.

Sentinta asupra opozitiunei se da contradictoriu cu judecatorul si este supusa apelului.

ARTICOLUL 712 ***

Indata dupa pronuntarea sentintei declarative de faliment procurorul tribunalului va trebui sa ia cunostinta in orice caz, de toate actele din dosar, spre a vedea daca este loc la o actiune penala.

In acest caz presedintele tribunalului trebuie, pina in 24 de ore, sa comunice procurorului copie de pe sentinta declarativa de faliment, cu toate celelalte acte si informatiuni aflate in tribunal.

ARTICOLUL 713 ***

Tribunalul de comert va ordona deodata cu pronuntarea sentintei declarative de faliment arestarea falitului in contra caruia se ivesc indicii suficiente de frauda, mai cu seama in cazuri de disparatiunea sau lipsa nejustificata a registrului de comert si nedepunerea bilantului; va putea de asemenea sa ordone si arestarea celorlalti complici ai fraudei.

Tribunalul de comert si mai in urma in orice stare a procedurii falimentului, va ordona arestarea falitului in contra caruia se ivesc indicii suficiente de frauda.

Ordonanta de arestare trebuie sa fie comunicata imediat procurorului, pentru executare; parchetul va fi obligat a deschide imediat actiune publica. In asemenea caz, liberarea provizorie, cu sau fara cautiune, nu poate fi acordata de judecatorul de instructiune insarcinat cu instruirea afacerei decit dupa ce va referi tribunalului care a ordonat arestarea.

Oricare ar fi avizul tribunalului, judecatorul de instructiune este in drept sa decida cum va crede de cuviinta, raminind ca ministerul public sa exercite dreptul sau de opozitiune la Camera de punere in acuzatiune, daca va crede aceasta necesar.

Judecatorul de instructie va putea insa procede la arestarea falitului, cind sunt grave indicii de frauda, chiar daca tribunalul nu va fi ordonat asemenea masura.

ARTICOLUL 714 *** Reviste (1)

Procedura falimentului inaintea jurisdictiunei comerciale si instructiunea sau procedura penala se vor urma independent una de alta.

Judecatorul de instructie poate culege de la tribunalul de comert, de la judecatorul sindic, orice informatiuni si orice stiinte de care ar avea trebuinta; poate asemenea verifica sau cere copii sau extracte de pe actele procedurii falimentului, precum si de pe registrele si hirtiile falitului, dar nu poate sa le ridice de la grefa tribunalului comercial.

Complectindu-se instructiunea, judele instructor trebuie in orice caz, sa se pronunte daca este sau nu caz de urmarire in contra inculpatilor.

Deciziunea definitiva a instantelor penale va trebui sa fie notata pe marginea sentintei declarative de faliment si se va publica ca si aceasta.

ARTICOLUL 710 ***

Numele si prenumele falitului se va inscrie intr-un tablou afisat in sala tribunalului care a declarat falimentul si in sala burselor de comert.

Acei al caror nume figureaza pe acest tablou nu pot intra in localurile burselor. Aceasta dispozitiune trebue sa fie inscrisa pe tablou.

ARTICOLUL 716 ***

Pina ce nu se termina procedura falimentului, falitul nu se poate departa de la domiciliul sau fara o permisiune a judecatorului sindic, si este dator sa se prezinte inaintea acelui judecator ori de cite ori va fi chemat. Insa daca judecatorul se va convinge ca falitul este impiedicat de a se infatisa in persoana din cauze binecuvintate, poate sa-l autorizeze a se infatisa prin mandatar.

ARTICOLUL 717 ***

Sentinta declarativa de faliment ridica de drept falitului, din ziua pronuntarii sale, administratiunea bunurilor sale chiar si a acelora pe care le-a dobindit in timpul falimentului.

Actiunile care apartin falitului nu vor putea fi exercitate decit de catre judecatorul sindic, afara de acel care privesc drepturile lui exclusiv personale, sau care sunt straine falimentului.

Din ziua declaratiunei falimentului, nici o actiune in contra falitului privitoare la bunurile sale mobile sau imobile si nici un act de executare asupra acelorasi bunuri nu va putea fi intentat sau indreptat decit in contra judecatorului sindic.

Actiunile si executarile deja incepute in persoana falitului se vor continua, insa, in persoana judelui sindic.

Tribunalul, daca gaseste cu cale, poate permite sau ordona ca falitul sa fie citat in cauza, mai cu seama atunci cind ar avea interese opuse cu judecatorul sindic.

Falitul are dreptul sa intervina in chestiunile din care poate sa decurga in sarcina sa o imputare de bancruta.

ARTICOLUL 718 ***

Sentinta declarativa de faliment suspenda numai fata de masa creditorilor, curgerea dobinzilor, a creantelor negarantate prin ipoteca, gaj sau alt privilegiu.

Dobinzile creantelor garantate nu pot fi cerute decit asupra sumelor provenind din vinzarea bunurilor supuse privilegiului sau ipotecei; cind insa din neajungerea acestor garantii, dreptul creditorilor se exercita asupra masei chirografare, restul creantei neacoperit se determina fara a se tine in seama dobinzile posterioare date sentintei declarative de faliment.

ARTICOLUL 719 ***

Datoriile cu scadenta obligatorie in sarcina falitului si acele a caror scadenta este subordonata vointei sale, sunt considerate ca ajunse la scadenta prin efectul declaratiunei falimentului.

Din momentul declararii in stare de faliment, creantele in contra falitului, in ceea ce priveste participarea lor la deliberarile falimentului, vor ramine fixate in miinile ultimului purtator, anterior declararii in stare de faliment; asemenea si cele care se vor fi aflind in circulatiune in strainatate, vor ramine fixate in miinile ultimului purtator din tara, anterior declararei in stare de faliment.

ARTICOLUL 720 *** Jurisprudență

Pentru chiriile datorite de falit, actele de executare asupra bunurilor mobile care servesc la comertul sau vor fi suspendate in timp de 30 de zile de faliment, afara de masurile conservatoare si de dreptul pe care proprietarul il dobindise mai dinainte pentru a reintra in posesiunea bunurilor inchiriate. Cind proprietarul a obtinut acest drept, suspendarea actelor de executiune mai sus aratate inceteaza de drept.

ARTICOLUL 721 *** Reviste (1)

Daca falitul este locatar de imobile pentru trebuintele comertului sau, si daca contractul trebuie sa dureze mai mult de un an de la data declararei falimentului, judecatorul sindic, cu autorizatiunea majoritatei in sume a creditorilor ale caror creante au fost verificate, poate cere desfiintarea acelui contract dind proprietarului o dreapta despagubire.

ARTICOLUL 722 ***

Prin sentinta declarativa de faliment sau printr-o alta posterioara, tribunalul, din oficiu sau dupa cererea oricarui in interesat, determina provizoriu ziua incetarii platilor. In lipsa de o determinare speciala, incetarea platilor se socoteste ca a avut loc in ziua pronuntarei sentintei care a declarat falimentul sau in ziua mortii falitului sau in aceea a retragerei sale din comert, daca falimentul a fost declarat in urma acestor evenimente.

In nici un caz incetarea platilor nu se va putea fixa la o epoca mai departata de trei ani de la datele sus mentionate.

ARTICOLUL 723 ***

In contra sentintei care determina provizoriu data incetarii platilor, se poate face contestatiunea inaintea tribunalului care a pronuntat-o sub conditiune numai ca aceasta contestatiune sa fie notificata cel mai mult pina in opt zile de la verificarea creantelor.

Toate contestatiunile in contra acestei sentinte se discuta contradictoriu cu judecatorul sindic si se rezolva prin una si aceeasi hotarire.

Dupa expirarea acestui termen, sau cind sentinta care s-a pronuntat asupra contestatiunei nu mai este supusa apelului, data incetarii platilor ramine irevocabil determinata in privinta tuturor creditorilor.

ARTICOLUL 724 ***

Toate actele si operatiunile falitului si toate platile facute de dinsul in urma sentintei declarative de faliment, sunt nule de drept.

Sunt asemenea nule, fata cu masa creditorilor:

1. Toate actele si instrainarile cu titlu gratuit facute cu sase luni inainte de data incetarei platilor;

2. Plata datoriilor neajunse la scadenta, facuta in urma datei incetarei platilor, fie in bani, fie prin cesiune, vinzare, compensatiune sau altfel;

3. Toate instrainarile, cu orice titlu, insa numai de bunuri miscatoare, facute de falit, in interval de sase luni inainte de epoca incetarei platilor, catre sotul sau sotia falitului, catre rudele sale in linie directa si catre rudele colaterale sau aliati pina in gradul al patrulea.

ARTICOLUL 725 ***

Toate actele, platile si instrainarile facute in frauda creditorilor, in orice timp ar fi fost facute, trebuiesc sa fie anulate, conform dispozitiunilor art. 975 din Codicele civil.

ARTICOLUL 726 ***

Se presuma facute in frauda creditorilor si, in lipsa de proba contrarie se anuleaza, fata cu masa creditorilor, urmatoarele acte, daca sunt survenite in urma datei incetarii platilor:

1. Toate actele, platile si instrainarile cu titlu oneros, cind cel de al treilea cunostea starea de incetare a platilor in care se gasea comerciantul cu toate ca inca nu era declarat falit;

2. Actele si contractele comutative, in care valorile date sau obligatiunile luate de falit intrec cu mult ceea ce i s-a fost dat sau promis;

3. Platile datoriilor ajunse la scadenta si exigibile, care nu au fost efectuate in bani sau cu efecte de comert;

4. Gajurile, anticrezele si ipotecile constituite asupra bunurilor debitorului.

Aceeasi prezumtiune va avea loc si pentru actele, platile si instrainarile, cu orice titlu, facute in cele zece zile anterioare declaratiunei de faliment, chiar in lipsa punctelor extreme, sus enuntate. Jurisprudență

ARTICOLUL 727 ***

Inscriptiunile ipotecare, luate in virtutea unui titlu recunoscut valabil nu sunt cuprinse in dispozitiunile articolului precedente, numai sa fie anterioare sentintei declarative in faliment.

ARTICOLUL 728 ***

Daca, dupa incetarea platilor si inainte de pronuntarea sentintei declarative in faliment, comerciantul a platit cambiile, actiunea pentru restituirea banilor se va putea indrepta cunostinta de incetarea platilor in momentul cind cambia a fost trasa sau girata.

ARTICOLUL 729 ***

Daca comerciantul a fost declarat falit dupa moartea sa, sau daca moare dupa declaratiunea in faliment, sotul, fiii si mostenitorii sai pot sa se prezinte in persoana sau prin mandatar, ca in locul defunctului, la formarea bilantului, la cercetarea registrelor si la procedura falimentului.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DESPRE GAJ
DESPRE VASE SI PROPRIETARII LOR
DESPRE CAPITAN
DESPRE INROLAREA SI SALARIILE PERSOANELOR ECHIPAJULUI
DESPRE CONTRACTUL DE INCHIRIERE
DESPRE IMPRUMUTUL MARITIM
DESPRE ASIGURAREA IN CONTRA RISCURILOR NAVIGATIUNEI
DESPRE AVARII SI DESPRE CONTRIBUTII
DESPRE PAGUBELE CAUZATE PRIN LOVIREA VASELOR (ABORDAJ)
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE
*** Despre declaratiunea de faliment si despre efectele sale
*** Despre administratiunea falimentului
*** Despre lichidatiunea pasivului
*** Despre lichidarea activului
*** Despre repartitiunea intre creditori si despre inchiderea falimentului
*** Despre incetarea si suspendarea falimentului
*** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
Despre infractiuni penale in materie de faliment
DESPRE EXERCITIUL ACTIUNILOR COMERCIALE
DESPRE PRESCRIPTIUNE
DISPOZITIUNI TRANZITORII
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Rolul jurisprudenței Curții Constituționale și a jurisprudenței instanțelor judecătorești în reglementarea insolvenței profesioniștilor
Infracțiunea de bancrută simplă după O.U.G. nr. 88/2018
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (III)
Acțiune în despăgubiri pentru rezilierea contractului. Clauza penală/Action for damages for the termination of the contract. Penalty clause
;
se încarcă...