Parlamentul României

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Modificări (11), Respingeri de neconstituționalitate (54), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (2), Reviste (2), Doctrine (6), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 1995
Formă aplicabilă de la 06 martie 2001 până la 06 februarie 2011, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Profesia de avocat se exercită numai de membrii barourilor. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului și regulilor eticii profesionale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Avocatul promovează și apără drepturile și libertățile omului.

(3) Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața tuturor instanțelor, autorităților și instituțiilor, precum și a altor persoane, care au obligația să permită și să asigure desfășurarea nestingherită a activității avocatului, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul. Jurisprudență

(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiție și pentru un proces echitabil.

Art. 3. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Activitatea avocatului se realizează prin: Jurisprudență

a) consultații și cereri cu caracter juridic, asistență și reprezentare juridică în fața organelor de jurisdicție, de urmărire penală și în fața notarilor publici; Jurisprudență

b) apărarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile și cu orice persoană română sau străină; Jurisprudență, Reviste (1)

c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor; Jurisprudență

d) orice alte mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta avocatul este protejat de lege.

Art. 5. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Profesia de avocat se exercită, la alegere, în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăți civile profesionale. Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cabinetul individual își exercită profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alți avocați colaboratori. Jurisprudență

(3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei, drepturile avocaților titulari ai unor cabinete asociate păstrându-și caracterul personal și neputând fi cedate.

(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-și crea facilități economice comune, păstrându-și individualitatea în relațiile cu clienții.

(5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulți avocați definitivi. În societatea civilă profesională își pot exercita profesia și avocați colaboratori sau avocați salarizați. Societatea civilă profesională și avocații care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistență juridică persoanelor cu interese contrare.

(6) Condițiile asocierii și colaborării sunt convenite între părți, potrivit legii civile. Raportul civil se naște între client și societatea civilă profesională, indiferent care dintre membrii acesteia îndeplinește serviciul profesional. Modificări (3)

(7) Cabinetele grupate, cabinetele asociate și societățile civile profesionale pot avea și patrimoniu comun.

(8) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea baroului din care face parte.

Art. 6. - Modificări (1)

Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenții de colaborare cu experți sau cu alți specialiști, în condițiile legii. Societățile civile profesionale de avocați pot încheia astfel de convenții numai cu acordul unanim al asociaților. Modificări (3), Doctrină (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;

c) în cazul societăților civile profesionale - numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmat de una dintre următoarele sintagme și asociații - societate civilă de avocați sau societate civilă de avocați; Modificări (3)

d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocați grupate.

(2) Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. (1), poate fi păstrată și după decesul sau plecarea unuia dintre asociați, cu acordul celui plecat sau, după caz, al tuturor moștenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor și ale societăților în condițiile stabilite de statut. Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Convențiile de grupare și de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăților civile profesionale, precum și convențiile prevăzute la art. 6 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condițiilor de fond prevăzute de lege și de statutul profesiei. Modificări (3)

(2) Consiliul baroului sesizat verifică îndeplinirea condițiilor legale și, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenției și a contractelor societăților civile profesionale în termen de o lună de la înregistrarea cererii.

(3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană interesată poate formula plângere la organele de jurisdicție profesională, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei.

(4) Barourile țin evidența separată a avocaților pentru fiecare formă de exercitare a profesiei.

Art. 9. - Modificări (1)

Barourile și Uniunea Avocaților din România asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competența și disciplina profesională, protecția demnității și onoarei membrilor săi. Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 10. -

Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

CAPITOLUL II Dobândirea calității de avocat

SECȚIUNEA 1 Condițiile de înscriere în avocatură

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Poate fi membru al barourilor din România cel care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român, domiciliat în România, are exercițiul drepturilor civile și politice și nu exercită o profesie autorizată sau salarizată într-o altă țară; Modificări (4)

b) este licențiat al unei facultăți de drept sau doctor în drept; Modificări (3)

c) nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Membrul unui barou din altă țară poate exercita profesia de avocat în România dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, mai puțin cele cu privire la cetățenia română. Modificări (3)

(2) Membrul unui barou din altă țară nu poate acorda asistență juridică privind dreptul românesc. Modificări (1)

(3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România numai în cadrul unor societăți civile profesionale, în asociere cu avocați români, în condițiile art. 5, 6, 7 și 8 din prezenta lege. Numărul avocaților români asociați trebuie să fie cel puțin egal cu numărul avocaților străini asociați. Modificări (1)

(4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte organe jurisdicționale și judiciare, cu excepția celor de arbitraj internațional.

(5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra și se vor plăti integral în România.

(6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie într-un tablou special ținut de fiecare barou și va fi supus prevederilor prezentei legi și ale statutului profesiei.

Art. 13. - Jurisprudență

Este nedemn de a fi avocat:

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; Jurisprudență

b) cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească; Modificări (3), Jurisprudență

c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.

Art. 14. - Jurisprudență

Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: Jurisprudență

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat; Jurisprudență

b) ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei de avocat sau bunele moravuri; Jurisprudență

c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț.

Art. 15. - Jurisprudență

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene; Jurisprudență

b) activitatea didactică universitară și de cercetare de specialitate juridică; Modificări (1)

c) activitatea literară și publicistică;

d) funcția de arbitru, mediator sau conciliator, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Dreptul de primire în profesie se obține pe baza unui examen, organizat conform prevederilor prezentei legi și statutului profesiei. Modificări (2), Jurisprudență

(2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: Jurisprudență

a) titularul diplomei de doctor în drept; Jurisprudență

b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit funcția de judecător, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puțin 10 ani. Jurisprudență

Art. 17. - Jurisprudență

(1) La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Jurisprudență

(2) Condițiile efectuării stagiului, drepturile și obligațiile avocatului stagiar, precum și ale baroului față de acesta sunt reglementate prin statut. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socotește pentru îndeplinirea stagiului. Modificări (3)

(4) După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susține examenul de definitivare. Jurisprudență

(5) Avocatul stagiar respins de două ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

Pot îndruma activitatea unui avocat stagiar numai avocații definitivi care au dreptul să pună concluzii la Curtea Supremă de Justiție.

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Dobândește calitatea de avocat definitiv, în condițiile art. 16, cel care înainte de primirea în profesie a îndeplinit funcții juridice timp de cel puțin 5 ani. Jurisprudență

(2) Foștii magistrați nu pot pune concluzii la instanțele unde au funcționat, iar foștii procurori și cadre de poliție nu pot acorda asistență juridică la organele de urmărire penală din localitate timp de 2 ani de la încetarea funcției respective. Jurisprudență

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanța de judecată sau la parchetul unde soțul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de magistrat. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și avocatului al cărui soț, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător la Curtea Constituțională ori funcția de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanțele Curții de Conturi. Jurisprudență

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

La înscrierea în barou avocatul depune în fața consiliului baroului, într-un cadru solemn, următorul jurământ: Jurisprudență

"

Jur să respect și să apăr Constituția și celelalte legi ale țării, drepturile și libertățile omului, să exercit profesia de avocat în mod demn, independent și cu probitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorii. Jurisprudență

(2) Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instanțele, cu excepția Curții Supreme de Justiție, Curții de Conturi și Curții Constituționale, unde va putea pune concluzii după 6 ani de la promovarea examenului de definitivat. Jurisprudență

Art. 23. - Jurisprudență

(1) Baroul are obligația să întocmească anual tabloul avocaților definitivi și stagiari în ordine alfabetică, cu menționarea numelui, prenumelui, titlului științific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei și a instanțelor la care au dreptul să pună concluzii. Jurisprudență

(2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate și societățile civile profesionale, cu indicarea sediului și a avocaților componenți. Modificări (4)

(3) Prin grija baroului tabloul anual al avocaților și modificările intervenite sunt comunicate instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului sau municipiului București, precum și Uniunii Avocaților din România. Modificări (1)

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaților incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate. Jurisprudență

(2) Decizia de primire în profesie va fi anulată de consiliul baroului, dacă cel primit nu renunță în termen de două luni la situația care constituie caz de incompatibilitate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 25. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Exercitarea oricărei activități de asistență juridică specifică profesiei de avocat, de către persoana care nu este înscrisă în tabloul avocaților, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale. Jurisprudență, Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 2-a Încetarea și suspendarea calității de avocat

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunțare scrisă la exercițiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancțiune disciplinară;

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. Jurisprudență

Art. 27. - Modificări (1), Jurisprudență

Calitatea de avocat este suspendată:

a) în caz de incompatibilitate; Jurisprudență

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

c) în caz de neplată a taxelor și a contribuțiilor profesionale timp de 6 luni de la scadența acestora până la lichidarea lor integrală; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

d) la cerere. Modificări (2)

CAPITOLUL III Drepturile și îndatoririle avocatului Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Drepturile avocaților

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste și să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândește dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidență. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(2) Atât avocatul, cât și clientul au dreptul să renunțe la contractul de asistență juridică, în condițiile prevăzute în statut. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Art. 29. - Jurisprudență

Avocatul are dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condițiile prevăzute în prezenta lege și în statut.

Art. 30. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. Jurisprudență

(2) În acest scop avocatul poate să își deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor și unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli în interesul său va fi stabilit prin convenția dintre avocat și client, potrivit statutului.

Art. 31. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Contestațiile și reclamațiile privind onorariile se soluționează de consiliul baroului. Deciziile consiliului baroului pot fi atacate cu plângere la Comisia permanentă, a cărei soluție este definitivă.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Avocații au propriul sistem de asigurări sociale. Jurisprudență

(2) Sistemul de asigurări sociale al avocaților este reglementat prin lege și se bazează pe contribuția acestora, precum și pe alte surse prevăzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurări a Avocaților. Jurisprudență

(3) Timpul servit în avocatură este considerat vechime în muncă.

Art. 33. -

(1) În scopul asigurării secretului profesional actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul acestuia sunt inviolabile. Percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său nu poate fi făcută decât de procuror în temeiul unui mandat emis anticipat în acest scop, confirmat de primprocurorul Parchetului de pe lângă tribunalul județean. Modificări (1)

(2) Nu vor putea fi ascultate și înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului și nici nu va putea fi interceptată și înregistrată corespondența sa cu caracter profesional, decât în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Art. 34. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Contactul dintre avocat și clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului. Jurisprudență

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență

Avocatul care profesează individual, cabinetul asociat și societatea civilă profesională au dreptul la sediu profesional în circumscripția baroului în care sunt înscriși și la sedii secundare în alt barou din țară sau din străinătate unde sunt luați în evidență. Modificări (3)

Art. 36. - Modificări (1)

Ministerul Justiției asigură spațiile necesare în vederea desfășurării activității avocaților în sediul instanțelor judecătorești.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) În exercitarea profesiei avocații sunt ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarului public sau altui salariat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșite împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei și în legătură cu aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Lovirea sau alte acte de violență săvârșite împotriva avocatului în condițiile alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (3), și din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

(5) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședințelor de judecată și să nu folosească expresii jignitoare față de completul de judecată, față de ceilalți avocați sau față de părțile din proces. Modificări (1)

(6) Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute, oral sau în scris, în fața instanței de judecată sau a altor organe, dacă aceste susțineri sunt în legătură cu apărarea și necesare cauzei ce i-a fost încredințată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Îndatoririle avocaților

Art. 38. - Modificări (1), Jurisprudență

Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredințate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, conform mandatului încredințat, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecători și de părțile din proces, să depună concluzii scrise sau note de ședință ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta sau instanța de judecată dispune în acest sens. Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență

Avocatul este obligat să acorde asistență juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.

Art. 40. - Jurisprudență

Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea profesională, în condițiile stabilite prin statutul profesiei. Jurisprudență

Art. 41. -

Avocatul este obligat să participe la toate ședințele convocate de consiliul baroului, la activitățile profesionale și la ședințele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetată și în mod nejustificat constituie abatere disciplinară.

Art. 42. - Modificări (1), Jurisprudență

Avocatul este obligat să țină evidențele cerute de lege și de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat și să achite cu regularitate taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului baroului, bugetului Uniunii Avocaților din România și bugetului Casei de Asigurări a Avocaților. Jurisprudență

Art. 43. -

Avocatul este obligat să restituie actele ce i s-au încredințat persoanei de la care le-a primit.

Art. 44. -

(1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta părți cu interese contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe și nu poate pleda împotriva părții care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. Jurisprudență

(2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor și nu poate furniza relații nici unei autorități sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredințată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă și scrisă din partea tuturor clienților săi interesați în cauză.

(3) Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de avocat cu privire la faptele și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părți în cauză. Jurisprudență

(4) Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfășura nici o activitate profesională în acea cauză.

(5) Avocatul nu poate îndeplini funcția de expert sau de traducător în cauza în care este angajat apărător.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) După 6 luni de la adoptarea statutului avocatul este obligat să poarte robă în fața instanțelor judecătorești, cu excepția judecătoriilor.

(2) Caracteristicile robei vor fi stabilite prin statut.

(3) Purtarea robei în afara incintei instanței judecătorești este interzisă, cu excepția cazurilor în care avocatul este delegat de organele baroului sau ale Uniunii Avocaților din România să reprezinte profesia într-o ocazie care impune această ținută.

Art. 46. -

(1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, să folosească procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei. Jurisprudență

(2) De asemenea, este interzis avocatului să folosească mijloace de reclamă sau de publicitate în același scop. Statutul stabilește cazurile și măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Organizarea profesiei de avocat

SECȚIUNEA 1 Baroul

Art. 47. -

(1) Profesia de avocat este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în limitele competențelor prevăzute în prezenta lege.

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

(3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările și votul constituie secret profesional.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Baroul este constituit din toți avocații dintr-un județ sau din municipiul București. Sediul baroului este în orașul de reședință al județului, respectiv în municipiul București. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Contribuția avocaților la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului.

(4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activități producătoare de venituri, în condițiile legii.

Art. 49. -

Organele de conducere ale baroului sunt: Jurisprudență

a) adunarea generală;

b) consiliul;

c) decanul.

Art. 50. -

(1) Adunarea generală este formată din toți avocații înscriși în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.

(2) Adunarea generală are următoarele competențe:

a) stabilește măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii și ale statutului;

b) alege și revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani și poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocații cu o vechime de minimum 8 ani în profesie; Modificări (3)

c) alege delegații baroului la Congresul avocaților;

d) aprobă proiectul de buget al baroului și dă descărcare consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa.

Art. 51. -

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

(2) Convocarea se face prin afișare la sediul baroului și al tuturor instanțelor judecătorești din raza acestuia, precum și prin publicare într-un ziar local, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. Modificări (1)

(3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului.

(4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat să convoace adunarea generală extraordinară în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. În acest caz procedura convocării va fi efectuată cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită.

(5) Ședința adunării generale este condusă de decan împreună cu 5 membri aleși prin vot deschis de cei prezenți, dintre care unul va fi desemnat secretar. În caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre aceștia nu va face parte din prezidiu, iar ședința va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent.

Art. 52. -

(1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorității membrilor săi.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul adunării generale, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are obligația să îndeplinească procedura convocării cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată. Modificări (3)

(3) Adunarea generală convocată în aceste condiții este legal constituită cu participarea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor săi. Modificări (3)

(4) În toate cazurile hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Modificări (1)

Art. 53. -

(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr. Modificări (1)

(2) Consiliul baroului are următoarele competențe: Modificări (1), Jurisprudență

a) adoptă măsuri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei legi și ale statutului de către toți membrii baroului;

b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților din România și ale adunării generale a baroului;

c) întocmește, modifică și dă publicității tabloul anual al avocaților, comunicându-l celor în drept împreună cu modificările intervenite în cursul anului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) organizează controlul deontologic profesional;

e) verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de înscriere în profesie; Jurisprudență

f) avizează cererile de primire în profesie cu scutire de examen; Jurisprudență

g) decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;

h) ia act de cererea de transfer;

i) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta lege și în statut cu privire la formele de exercitare a profesiei, organizează și ține evidența acestora;

j) ia act de convențiile de grupare sau de asociere a cabinetelor și de contractele de constituire a societăților civile profesionale;

k) organizează cercurile de studii și editează publicațiile baroului;

l) organizează activitatea de asistență juridică în cazurile prevăzute de lege și de statut;

m) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor avocaților; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

n) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, pe avocatul care nu plătește taxele și contribuțiile prevăzute de lege și de statut timp de 6 luni de la scadența acestora, dacă i s-a dat avertisment pentru neplata acestora și nu s-a conformat;

o) soluționează contestațiile și reclamațiile privind onorariile;

p) supune aprobării adunării generale cota de contribuție a avocaților la bugetul baroului;

r) acceptă donațiile și legatele făcute baroului;

s) aprobă statul de funcții și angajează personalul baroului;

t) întocmește proiectul de buget și administrează patrimoniul baroului;

u) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul său de activitate și de gestiune;

v) alege prodecanul baroului.

Art. 54. -

Consiliul baroului lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 55. -

(1) Decanul baroului are următoarele competențe:

a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) convoacă și prezidează ședințele consiliului baroului;

c) aprobă cererile de asistență juridică gratuită; Jurisprudență

d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

e) ordonanțează cheltuielile baroului;

f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului.

(2) Prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului. Modificări (1)

(3) Dacă decanul și prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, parțial sau în totalitate, atribuțiile decanului. Modificări (1)

Art. 56. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Avocatul nemulțumit de deciziile decanului le poate ataca la consiliul baroului, iar pe cele date de consiliu, la Consiliul Uniunii Avocaților din România, potrivit legii și statutului.

SECȚIUNEA a 2-a Uniunea Avocaților din România Modificări (1)

Art. 57. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Uniunea Avocaților din România este formată din toți avocații înscriși în barouri și are sediul în municipiul București. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(2) Uniunea are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu. Bugetul uniunii se formează din contribuția barourilor în cote stabilite de consiliul uniunii. Patrimoniul uniunii poate fi folosit în activități producătoare de venituri, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Nici un barou nu poate funcționa în afara uniunii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 58. - Modificări (1)

Organele de conducere ale Uniunii Avocaților din România sunt: Jurisprudență

a) Congresul avocaților;

b) consiliul;

c) comisia permanentă;

d) președintele.

Art. 59. - Modificări (1)

(1) Congresul avocaților este constituit din delegați ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor și ceilalți membri ai Consiliului Uniunii Avocaților din România.

(2) Congresul ordinar se întrunește anual, la convocarea consiliului uniunii.

(3) La cererea majorității barourilor consiliul uniunii este obligat să convoace congresul în ședință extraordinară.

Art. 60. -

(1) Convocarea congresului se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, prin înștiințarea în scris a barourilor și prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate să afișeze data convocării și ordinea de zi la sediul baroului și la instanțele judecătorești din raza acestora.

(2) Barourile sunt obligate să își aleagă delegații cu cel puțin 10 zile înainte de congres.

(3) Congresul este legal constituit în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 61. -

(1) Congresul avocaților are următoarele competențe: Modificări (1)

a) analizează și aprobă raportul anual al consiliului uniunii;

b) alege Comisia de cenzori și Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților;

c) face propuneri autorităților cu drept de inițiativă legislativă cu privire la profesia de avocat;

d) stabilește liniile directoare privind elaborarea sau modificarea statutului profesiei; Jurisprudență

e) adoptă hotărâri privitoare la relațiile dintre barouri, perfecționarea pregătirii profesionale, respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

f) alege și revocă membrii consiliului uniunii care nu au funcția de decan;

g) alege și revocă membrii Comisiei Superioare de Disciplină, fiecare barou având dreptul la câte un reprezentant. Competența și procedura de judecată se stabilesc prin statut;

h) aprobă bugetul uniunii și al Casei de Asigurări a Avocaților și stabilește cotele de contribuții ale barourilor.

(2) Hotărârile congresului sunt definitive și obligatorii pentru toate organele profesiei. Jurisprudență

Art. 62. -

(1) Consiliul uniunii este format din decanii barourilor și câte un membru la 100 de avocați de la fiecare barou care depășește acest număr. Modificări (2)

(2) Membrii consiliului uniunii sunt aleși pe timp de 4 ani. Modificări (1)

(3) În caz de schimbare a decanului unui barou noul decan îl înlocuiește de drept pe predecesorul său. Celelalte vacanțe sunt completate la proximul congres al avocaților.

Art. 63. - Modificări (1), Jurisprudență

Consiliul uniunii se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie. El are următoarele atribuții:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaților;

b) dezbate, adoptă și modifică statutul profesiei; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) adoptă regulamentele privind organizarea examenelor de admitere în profesie și definitivare; Jurisprudență

d) alege și revocă președintele uniunii, vicepreședinții și membrii comisiei permanente. Președintele și vicepreședinții sunt aleși pentru un mandat de 4 ani dintre avocații cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie;

e) stabilește tarifele minime de onorarii unice pe țară;

f) întocmește proiectul de buget al uniunii și al Casei de Asigurări a Avocaților și le supune spre aprobare congresului;

g) aprobă primirea în profesia de avocat în toate cazurile prevăzute de lege; Jurisprudență

h) soluționează contestațiile împotriva deciziilor comisiei permanente privind scutirea de examen; Modificări (3), Jurisprudență

i) anulează hotărârile barourilor pentru nelegalitate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

j) înființează și coordonează Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A., constituit ca persoană juridică de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare.

Art. 64. - Modificări (1)

Consiliul uniunii lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 65. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Comisia permanentă se compune din 15 membri, dintre care 5 din Baroul municipiului București și 10 din celelalte barouri din țară. Președintele și vicepreședinții se includ în acest număr.

(2) Comisia permanentă are următoarele competențe:

a) asigură activitatea permanentă a uniunii;

b) elaborează proiectele statutului și ale regulamentelor examenelor de primire în profesie și de definitivare;

c) organizează examenele de intrare în profesie și de definitivare;

d) acordă scutire de examen juriștilor care îndeplinesc condițiile cerute de prezenta lege, cu avizul consultativ al consiliului baroului respectiv;

e) organizează serviciul statistic general al avocaților;

f) organizează, la cererea barourilor, cercuri de studii facultative și editează publicațiile uniunii;

g) înființează Casa Centrală de Credit și Ajutor a Avocaților și îi coordonează activitatea;

h) acceptă donațiile și legatele făcute uniunii;

i) angajează personalul și asigură executarea bugetului uniunii;

j) întocmește raportul anual de activitate și gestiune, pe care îl supune spre aprobare consiliului uniunii.

Art. 66. - Modificări (1), Jurisprudență

Comisia permanentă lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 67. - Modificări (1)

(1) Președintele uniunii are următoarele atribuții:

a) reprezintă uniunea în relațiile cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) încheie convenții și contracte în numele uniunii, cu autorizarea comisiei permanente;

c) convoacă și conduce ședințele consiliului uniunii și ale comisiei permanente;

d) ordonanțează cheltuielile bugetare ale uniunii.

(2) Vicepreședinții uniunii sunt înlocuitori de drept ai președintelui, în ordinea stabilită de consiliul uniunii.

CAPITOLUL V Asistența judiciară Modificări (2)

Art. 68. -

(1) Baroul asigură asistența judiciară în toate cazurile în care apărarea este obligatorie potrivit legii, precum și la cererea instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a organelor administrației publice locale în cazurile în care acestea apreciază că persoanele se găsesc în imposibilitate vădită de a plăti onorariul. Respingeri de neconstituționalitate (4)

(2) În cazuri de excepție, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistență gratuită.

(3) Baroul organizează servicii de asistență judiciară la sediile tuturor instanțelor de judecată din județ, care asigură asistența juridică, și la organele de urmărire penală locale, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, și coordonate de un membru al consiliului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 69. - Jurisprudență

(1) În cauzele în care asistența judiciară este acordată din oficiu la cererea instanțelor de judecată sau a organelor de urmărire penală, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justiției. Jurisprudență

(2) În cauzele în care asistența judiciară este acordată din oficiu la cererea organelor administrației publice locale, plata onorariilor se face din fondurile acestor organe.

CAPITOLUL VI Răspunderea disciplinară

Art. 70. - Jurisprudență

(1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale instituției.

(2) Avocatul care conduce asistența judiciară de pe lângă fiecare instanță este obligat să sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în condițiile prevederilor alin. (1). Jurisprudență

(3) Instanțele judecătorești și parchetele Ministerului Public sunt obligate să înainteze consiliului baroului orice plângere făcută împotriva unui avocat și să îl înștiințeze despre orice acțiune de urmărire penală sau de judecată pornită împotriva unui avocat. Jurisprudență

Art. 71. -

(1) Anchetarea abaterii și exercitarea acțiunii disciplinare sunt de competența consiliului baroului.

(2) Anchetarea abaterii și exercitarea acțiunii disciplinare privind pe membrii organelor de conducere ale uniunii și pe decanii barourilor sunt de competența comisiei permanente a uniunii. Modificări (1)

(3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetați nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a acțiunii disciplinare.

(4) În toate cazurile acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. Jurisprudență

Art. 72. -

În cadrul fiecărui barou se organizează și funcționează o comisie de disciplină care judecă, în primă instanță și în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârșite de avocații din acel barou.

(2) În cadrul Uniunii Avocaților din România funcționează Comisia Superioară de Disciplină, independentă de conducerea uniunii, care judecă: Modificări (1)

a) ca instanță de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor organelor de conducere ale uniunii și ale decanilor barourilor;

b) ca instanță de recurs, în complet de 5 membri.

(3) Recursul declarat împotriva deciziei Comisiei Superioare de Disciplină, ca instanță de fond, este judecat de consiliul uniunii, constituit ca instanță disciplinară în plenul său, mai puțin cel în cauză. Modificări (1)

(4) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în statut și se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. Modificări (1)

Art. 73. - Jurisprudență

(1) Sancțiunile disciplinare sunt:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea sumei; Modificări (1)

d) interdicția de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an;

e) excluderea din profesie.

(2) În perioada interdicției avocatul nu poate presta sub nici o formă asistență juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat și nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

(3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului și președintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 74. -

(1) În caz de abatere evidentă și gravă, instanța disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exercițiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.

(2) Împotriva încheierii prin care s-a luat această măsură se poate declara recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

(3) Recursul este suspensiv de executare și va fi soluționat de urgență.

CAPITOLUL VII Casa de Asigurări a Avocaților

Art. 75. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cadrul Uniunii Avocaților din România este organizată și funcționează Casa de Asigurări a Avocaților, în scopul stabilirii și acordării pensiilor și ajutoarelor sociale cuvenite avocaților și urmașilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condițiile prevăzute de legea specială.

(2) Organizarea și funcționarea Casei de Asigurări a Avocaților se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocaților din România prin statut. Jurisprudență

Art. 76. - Jurisprudență

(1) Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaților toți avocații în activitate, avocații pensionari și urmașii acestora cu drepturi proprii la pensie și la ajutoare sociale.

(2) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercițiu al profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaților. Contribuția nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul Uniunii Avocaților din România, astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaților. Avocații pot face parte și din alte forme de asigurări sociale. Modificări (1)

Art. 77. - Jurisprudență

(1) Perioada în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură. Indemnizația de parlamentar și celelalte drepturi bănești încasate se consideră venituri din profesie și se iau în calcul la stabilirea pensiei de către Casa de Asigurări a Avocaților.

(2) Raporturile bănești între Casa de Asigurări a Avocaților și asigurările sociale de stat se reglementează potrivit legii.

Art. 78. - Jurisprudență

(1) Casa de Asigurări a Avocaților are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu. Sediul său este în municipiul București. Patrimoniul său poate fi folosit în activități economice producătoare de venituri, în condițiile legii, cu autorizarea consiliului uniunii.

(2) Casa de Asigurări a Avocaților poate înființa sucursale sau filiale, în condițiile și cu procedura prevăzute în statutul de organizare și funcționare a acesteia.

Art. 79. - Jurisprudență

(1) Casa de Asigurări a Avocaților este condusă și administrată de un consiliu format din 5 membri, dintre care 3 avocați în activitate și 2 avocați pensionari, aleși de congres pe o perioadă de 4 ani.

(2) Consiliul alege din rândurile sale un președinte și un vicepreședinte. Modificări (1)

Art. 80. -

(1) Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaților se exercită de către comisia de cenzori, compusă din 3 membri, dintre care 2 avocați în activitate și un avocat pensionar.

(2) Barourile și avocații sunt obligați să pună la dispoziție comisiei de cenzori și inspectorilor financiari ai Casei de Asigurări a Avocaților toate datele privind veniturile asupra cărora se reține contribuția pentru fondul de pensii și ajutoare sociale.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 81. - Modificări (1)

(1) Prezenta lege va fi pusă în aplicare astfel:

a) până la alegerea noilor organe conducerea și celelalte activități privind exercitarea profesiei de avocat vor fi îndeplinite de organele existente;

b) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi membrii barourilor vor prezenta decanatelor datele și documentele necesare în vederea înscrierii în baroul avocaților și opțiunea pentru forma de exercitare a profesiei;

c) în același termen barourile vor organiza adunări generale pentru alegerea organelor de conducere, a comisiilor de cenzori, a comisiilor de disciplină și a delegaților la Congresul avocaților;

d) consiliul uniunii va convoca Congresul avocaților în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

e) consiliul uniunii nou-ales va adopta statutul profesiei în cel mult 90 de zile de la alegerea sa.

(2) De la data adoptării statutului avocații vor exercita profesia în una dintre formele pentru care au optat, potrivit prezentei legi.

(3) Actualele birouri de avocați, prevăzute de Decretul-lege nr. 90/1990 privind unele măsuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, își pot continua activitatea, în aceleași condiții, pe o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 82. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor legi să acorde consultanță juridică își încetează această activitate. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență

Art. 83. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 281/1954 privind organizarea și exercitarea avocaturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 34 din 21 iulie 1954, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 11 din 6 martie 1958, cu modificările ulterioare, și Decretul nr. 191/1977 (Legea nr. 27) privind reglementarea plății onorariilor pentru asistența juridică acordată persoanelor având domiciliul sau sediul în străinătate, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 29 iunie 1977, precum și Decretul-lege nr. 90 din 28 februarie 1990 privind unele măsuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 1 martie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

*
* *

NOTĂ:

Potrivit art. II și III din Legea nr. 231/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat:

Art. II. - Avocații străini care exercită profesia în România în diverse forme, neprevăzute de lege, sunt obligați să se constituie în societăți civile profesionale, potrivit art. 12, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou și înregistrarea societății civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocaților din România.

După expirarea termenului de 6 luni organele de urmărire penală, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocaților din România ori a baroului, se vor sesiza pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 25 din prezenta lege.

Art. III. - Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, de către Consiliul Uniunii Avocaților din România.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Privire istorică asupra deciziei de încetare a contractului de muncă
Avocat. Acordarea pensiei pentru retragere definitivă din profesie. Plata asigurărilor sociale pe toată perioada suspendării din activitate. Aplicarea principiului contributivității
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...