Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1603/2002 privind abilitarea unităților tipografice și distribuția formularelor cu regim special

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, coroborat cu art. 1 alin. (5) și art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora,

ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 402/2001,

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Formularele sau documentele cu regim special care se asigură direct de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. sau de către unități tipografice abilitate sub supravegherea acesteia sunt:

a) formularele cu regim special prevăzute în Catalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, privind activitatea financiară și contabilă, precum și formularele cuprinse în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora;

b) formularele comune și specifice cu regim special aprobate prin ordine ale ministrului finanțelor publice în baza art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997;

c) formularele și documentele speciale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, cu modificările și completările ulterioare;

d) documentele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare;

e) orice alte documente sau formulare cu regim special prevăzute în obiectul de activitate al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 402/2001.

Art. 2. -

(1) Se aprobă sistemul unitar de înseriere și numerotare a formularelor cu regim special, după cum urmează:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a) primele două căsuțe reprezintă codul rutier al județului utilizatorului;

b) următoarele trei căsuțe reprezintă codul (seria) de identificare a tranșei de formulare comandate;

c) următoarele șapte căsuțe reprezintă numărul formularului conform comenzii transmise;

d) ultimele două căsuțe reprezintă codul tipografiei care a realizat formularul, cod ce va fi stabilit de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) Ultimul set dintr-o serie va avea numărul formularului de 8 căsuțe.

(3) Seriile formularelor cu regim special vor fi asigurate și gestionate de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care le poate distribui spre utilizare tipografiilor abilitate, în vederea înserierii și tipăririi formularelor cu regim special. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin Consiliul de administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. va numi, prin decizie, o comisie de evaluare, abilitare și supraveghere a unităților tipografice. Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere va emite un regulament privind administrarea și gestionarea de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. și unitățile tipografice abilitate a sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor cu regim special.

Art. 3. -

(1) Formularele și documentele prevăzute în art. 1 se asigură de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care este împuternicită să tipărească formularele și documentele cu regim special și prin alte unități tipografice, sub supravegherea sa.

(2) Selectarea unităților tipografice se realizează pe baza următoarelor criterii:

a) dotarea tipografiei cu echipament de mare productivitate pentru activitatea de tipărire, înseriere și finisare, care să asigure o capacitate de producție considerabilă și costuri rezonabile;

b) deținerea de spații de producție și depozitare adecvate;

c) condiții de supraveghere și de pază care să prezinte un grad ridicat de securitate a materiilor prime și produselor finite;

d) dotarea cu mijloace de transport al materiilor prime și produselor finite;

e) experiență în tipărirea formularelor cu regim special sau a altor tipuri de formulare, de minimum 3 ani;

f) capacitate financiară pentru susținerea producției de formulare ce fac obiectul prezentului ordin, atestată prin situația patrimoniului și rezultatele financiare avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București;

g) lipsa datoriilor la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fondul de șomaj, fondul de sănătate, fondurile speciale; în acest sens se vor prezenta documente și certificate eliberate de organele fiscale din teritoriu;

h) asigurarea stocului de materii prime și produse finite contra incendiului, furtului, accidentelor, atât în depozite și spațiile de producție, cât și în mijloacele de transport.

(3) Se aprobă modelul chestionarului cu criteriile de selectare a tipografiilor care vor fi desemnate să tipărească formularele și documentele prevăzute la art. 1, care se va întocmi în forma prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Se aprobă sistemul de punctaj în baza căruia se va realiza evaluarea chestionarelor ce conțin criteriile de selectare a tipografiilor, potrivit anexei nr. 2.

(2) În vederea aprecierii punctajului obținut de fiecare tipografie care solicită tipărirea formularelor și documentelor cu regim special, comisia de evaluare, abilitare și supraveghere a unităților tipografice va avea următoarele atribuții:

a) transmiterea chestionarului către unitățile tipografice interesate, în luna octombrie a fiecărui an;

b) analizarea chestionarului primit de la unitățile tipografice în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia și stabilirea de către comisie a punctajului pentru fiecare tipografie, conform sistemului de punctaj aprobat prin prezentul ordin;

c) inspecția unităților tipografice pentru verificarea realității și conformității datelor din chestionar;

d) comunicarea rezultatelor către tipografii în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii inspecției;

e) eliberarea unei licențe de producție pentru formularele cu regim special unităților tipografice care au întocmit condițiile minimale.

(3) Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere va elabora o procedură de evaluare, care va fi aprobată prin decizie a Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. Această procedură va conține în mod obligatoriu o împărțire a tipografiilor pe 3 clase (A, B și C), în funcție de punctajul obținut, precum și o clasificare a formularelor și documentelor cu regim special în 3 categorii (I, II și III), urmând ca fiecărei clase de unități tipografice să îi revină anumite categorii de formulare și documente cu regim special.

(4) Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere se va întruni pentru analiza dosarelor depuse în vederea abilitării unităților tipografice, o singură dată pe an, în intervalul octombrie-noiembrie al fiecărui an.

(5) Eventualele contestații privind analiza chestionarului și stabilirea punctajului vor fi depuse la sediul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

(6) Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea contestațiilor, să le înainteze spre soluționare comisiei de arbitraj, numită prin decizie a Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației comisia de arbitraj o soluționează printr-o decizie care se comunică în maximum 3 zile lucrătoare contestatarului, precum și conducerii Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

Art. 5. -

(1) Activitatea unităților tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. este permanent analizată de către Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere.

(2) În acest scop Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere va întocmi o procedură de supraveghere, care va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

(3) În cazul în care Comisia de evaluare, abilitare și supraveghere constată că o unitate tipografică nu mai îndeplinește condițiile în baza cărora a fost abilitată, atunci îi va retrage această calitate. Abilitarea poate fi retrasă și în cazul în care se constată încălcarea unor prevederi legale privind: modul de executare a formularelor cu regim special, evidența financiar-contabilă, întârzieri repetate în livrarea comenzilor, calitatea slabă a produselor realizate, netransmiterea în termen a raportărilor către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., nerespectarea măsurilor de securitate privind lucrările în care se utilizează hârtie securizată.

(4) Decizia de retragere a calității de tipografie abilitată este supusă contestației în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării ei la comisia de arbitraj alcătuită conform ultimului alineat al art. 4. Decizia va fi luată de această comisie în termen de 5 zile de la primirea contestației. Decizia rămâne definitivă, urmând a fi comunicată în termen de 3 zile lucrătoare tipografiei care a contestat decizia Comisiei de evaluare, abilitare și supraveghere, precum și conducerii Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

(5) Lista unităților tipografice abilitate, precum și a celor care își pierd această calitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

(1) Distribuirea formularelor tipizate cu regim special nepersonalizate se face de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în conformitate cu art. 6 lit. A.f) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 402/2001.

(2) În cazul în care Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. nu poate asigura distribuirea formularelor tipizate cu regim special nepersonalizate, aceasta se face prin intermediul unor distribuitori agreați de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

(3) Se aprobă modelul contractului de distribuire a formularelor tipizate cu regim special nepersonalizate, elaborat în baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, potrivit anexei nr. 3.

(4) La prețul de livrare al formularelor tipizate cu regim special se aplică o cotă de adaos comercial de 25%.

Art. 7. -

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 90 din 19 ianuarie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 februarie 1998.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 noiembrie 2002.

Nr. 1.603.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Societatea comercială ............................

Adresa ...........................................

Nr. telefon ......................................

Nr. fax ..........................................

E-mail ...........................................

CHESTIONAR CU CRITERIILE DE SELECTARE A TIPOGRAFIILOR

- Model -

1. DOTAREA CU ECHIPAMENTE (total, din care cu echipament propriu)
Total Echip. Propriu
Mașini de tipărit offset în coală
Mașini de tipărit offset în rolă
Mașini de tipărit offset cu grup de înscriere în coală
Mașini de tipărit offset cu grup de înscriere în rolă
Mașini de numerotat adaptate în coală
Mașini de numerotat adaptate în rolă
Mașini de colatat în coală
Mașini de colatat cu numerator în coală
Mașini de colatat cu num. în rolă sau modul continuu
Mașini de cusut cu sârmă
Mașini de tăiat
2. TEHNOLOGIA DE TIPAR
Productivitate (format A4/h)
tipar offset în coli
tipar offset în rolă cu eliminare în modul continuu
tipar offset în rolă cu eliminare în coală
3. TEHNOLOGIE DE ÎNSERIERE
Productivitate (format A4/h) Nr. maxim de serii/format A4
tipar offset cu grup propriu de înseriere
colatoare cu num. pentru mod. continuu
mașină de numerat adaptate pentru coli
4. POSIBILITĂȚI DE PERFORARE
Productivitate (format A4/h)
perforare Caroll pe mașină de tipărit
pe mașini adaptate
perforare longitudinală pe mașină de tipărit
și pe mașini adaptate
perforare transversală pe mașină de tipărit
pe mașini adaptate
5. POSIBILITĂȚI DE LEGĂTORIE, FINISARE
Productivitate (format A4/h)
blocuri A4 (100 file) legate cu sârmă
blocuri A4 (100 file) capsate
blocuri A4 (100 file) broșate cu clei cald
blocuri A4 (100 file) broșate cu aracet
eliminare zig-zag (colatoare cu înseriere)
eliminare zig-zag (colatoare fără înseriere)
6. SPAȚII ALE TIPOGRAFIEI
Suprafața (mp)
de producție
de depozitare materie primă
de depozitare produse finite
7. EXISTENȚA UNUI SISTEM DE URMĂRIRE A CALITĂȚII PRODUSELOR (DA/NU)
existența unui sistem de urmărire a calității produselor
8. MĂSURI PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII SPAȚIILOR (DA/NU)
pază 24 de ore pe zi, măsuri P.S.I.
spații închise, punct de control la accesul în tipografie
registru de intrare-ieșire a persoanelor din tipografie
sistem de alarmă, conectat la poliție sau la o firmă de pază
cameră-tezaur pentru materia primă specială și produsele finite
sistem de supraveghere cu camere video
pază pentru transportul materiei prime și produselor finite
alte observații _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
9. MIJLOACE DE TRANSPORT MATERII PRIME ȘI PRODUSE FINITE
număr de autovehicule
capacitate totală de transport - tone
10. ASIGURAREA STOCULUI DE MATERII PRIME ȘI PRODUSE FINITE (DA/NU)
existența unui contract de asigurare
11. SITUAȚIA DATORIILOR LA BUGETUL STATULUI, ASIGURĂRILE SOCIALE, FONDUL DE ȘOMAJ, FONDUL DE SĂNĂTATE, FONDURILE SPECIALE (DA/NU)
existența datoriilor
12. MODUL DE VALORIFICARE A DEȘEURILOR (DA/NU)
existența unui contract de valorificare
NE ASUMĂM ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU EXACTITATEA DATELOR DIN PREZENTUL CHESTIONAR, CHESTIONARUL VA FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN CONTRACTUL CARE SE VA ÎNCHEIA ÎNTRE PĂRȚI.
Director General,
Data:
Notă: pentru a face dovada afirmațiilor, se atașează copii ale contractelor cu firmele de pază, firmele de colectare a deșeurilor, contractele de asigurare, certificate care să ateste inexistența datoriilor precizate la pct. 1

ANEXA Nr. 2*)

Adresa ......................................

Nr. telefon .................................

Nr. fax .....................................

E-mail ......................................

PUNCTAJ LA CHESTIONAR
1. Dotarea cu echipamente (nr. bucăți) - 31,5 de puncte, punctaj minim 8 puncte
Nr. utilaje 1 2 3 4 > 4
Mașini de tipărit offset în coală 1 1,2 1,4 1,6 2,5
Mașini de tipărit offset în rolă 1,2 1,4 1,6 1,8 3
Mașini de tipărit offset cu grup de înscriere în coală 1,5 1,75 2 2,25 3
Mașini de tipărit offset cu grup de înscriere în rolă 1,6 1,8 2,25 2,75 3
Mașini de numerotat adaptate în coală 1 1,2 1,3 1,4 3
Mașini de numerotat adaptate în rolă 1,2 1,3 1,4 1,5 3
Nr. utilaje 1 2 > 2
Mașini de colatat în coală 1 1,3 3
Mașini de colatat cu numerator în coală 1,2 1,4 3
Mașini de colatat cu num. în rolă sau modul cont. 1,3 1,5 3
Nr. utilaje 1 > 1
Mașini de cusut cu sârmă 1 2
Mașini de tăiat 1,2 3
2. Tehnologia de tipar (nr. formate A4/h) - 18 puncte, punctaj minim 5 puncte
Număr formate A4/oră 10.000-50.000 50.000-100.000 > 100.000
tipar offset în coli 2 3 5
tipar offset în rolă (modul continuu) 4 5 6
tipar offset în rolă cu eliminare în coală 4 5 7
3. Tehnologie de înseriere (nr. formate A4/h) - 9 puncte, punctaj minim 1,5
Număr formate A4/oră 10.000-25.000 50.000-100.000 > 100.000
tipar offset cu grup propriu de înseriere 0,5 0,75 3
colatoare cu num. pentru rolă sau mod. cont. 1 1,2 3
mașină de adunat pentru coli 1 1,2 3
4. Posibilități de perforare (nr. formate A4/h) - 6 puncte, punctaj minim 0,35
Număr formate A4/oră 25.000-50.000 50.000-150.000 150.000-200.000 > 100.000
perforare Caroll pe mașină de tipărit 0,25 0,30 0,40 1
pe mașini adaptate 0,25 0,30 0,40 1
perforare longitudinală pe mașină de tipărit 0,10 0,15 0,20 1
și pe mașini adaptate 0,10 0,15 0,20 1
perforare transversală pe mașină de tipărit 0,25 0,30 0,40 1
pe mașini adaptate 0,25 0,30 0,40 1
5. Posibilități de legătorie, finisare (nr. blocuri/h) - 11,5 puncte, punctaj minim 2,5
Număr blocuri A4/oră 500-1.000 1.000-1.500 > 1.500
blocuri A4 (100 file) legate cu sârmă 0,5 1 1,5
blocuri A4 (100 file) capsate 0,5 1,5 2
Număr blocuri A4/oră 2.000-3.000 3.000-4.000 > 4.000
blocuri A4 (100 file) broșate cu clei cald 1 1,5 2
blocuri A4 (100 file) broșate cu aracet 1 1,5 2
Număr seturi/oră 5.000-10.000 10.000-25.000 > 25.000
eliminare zig-zag (colatoare cu înseriere) 0,5 1,5 2
eliminare zig-zag (colatoare fără înseriere) 0,5 1,5 2
6. Spații ale tipografiei (metrii pătrați) - 2,5 puncte, punctaj minim 1
Metrii pătrați 200-500 mp 500-1.000 mp > 1.000 mp
spații de producție 0,5 0,75 1
spații de depozitare materie primă 0,25 0,5 0,75
spații de depozitare produse finite 0,25 0,5 0,75
7. Existența unui sistem de urmărire a calității produselor - DA (condiție obligatorie)
existența unui sistem de urmărire a calității produselor 2 puncte
8. Măsuri privind asigurarea securității spațiilor - DA (condiții obligatorii)
Realizare măsură de securitate a spațiilor DA
pază 24 de ore pe zi, măsuri P.S.I. 0,25
spații închise, punct de control la accesul în tipografie 0,25
registru de intrare-ieșire a persoanelor din tipografie 0,25
sistem de alarmă, conectat la poliție sau la o firmă de pază 1
cameră-tezaur pentru materia primă specială și produsele finite 0,25
sistem de supraveghere cu camere video 1
pază pentru transportul materiei prime și produselor finite 1
alte observații _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Mijloace de transport materii prime și produse finite - 2,5 puncte, punctaj minim 1,5
Realizare condiții de transport 2 autovehicule Mai mult de 2
număr de autovehicule 1 1,5
sub 5 t 5-10 t peste 10 t
capacitate totală de transport - tone 0,5 0,75 1
Notă: autovehiculele trebuie să fie proprietatea tipografiei sau să fie achiziționate în sistem de leasing:
10. Asigurarea stocului de materii prime și produse finite - DA (condiție obligatorie)
Existența unui contract de asigurare 2 puncte
11. Situația datoriilor la bugetul statului, asigurările sociale, fondul de șomaj, fondul de sănătate, fondurile speciale - DA (condiție obligatorie)
inexistența datoriilor 3 puncte
Notă: anual, până pe data de 15 a lunii ianuarie, unitățile tipografice vor remite C.N. "Imprimeria Națională" S.A. situațiile care să ateste inexistența datoriilor, vizate de autoritățile competente.
12. Modul de valorificare a deșeurilor - 2 puncte (condiție obligatorie)
existența unui contract de valorificare 2 puncte
13. Capacitatea financiară - 4 puncte, punctaj minim 3
Valoare 500 mil-1 mild 1-5 mild 5-7 mild > 7 mild
active circulante 0,15 0,45 0,75 1
Valoare > 2 mild 1-2 mild până la 1 mild nu are
obligații către terți 0,15 0,45 0,75 1
Valoare > 5 mild 3-5 mild 1-3 mild nu are
credite 0,15 0,45 0,75 1
Valoare până la 10 mil 100 mil-500 mil 500 mil-1 mild > 1 mild
profit 0,15 0,45 0,75 1
14. Experiență în tipărirea formularelor minimum 3 ani - 2 puncte (condiție obligatorie)
experiență în tipărirea formularelor 2 puncte
NE ASUMĂM ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU EXACTITATEA DATELOR DIN PREZENTUL CHESTIONAR, CHESTIONARUL VA FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN CONTRACTUL CARE SE VA ÎNCHEIA ÎNTRE PĂRȚI.
Director general,
Data:
Notă: pentru a face dovada afirmațiilor, se atașează copii ale contractelor cu firmele de pază, firmele de colectare a deșeurilor, contractele de asigurare, certificate care să ateste inexistența datoriilor precizate la pct. 1

ANEXA Nr. 3

CONTRACT DE DISTRIBUIRE
a formularelor tipizate cu regim special
nr. .......... din ............

1. Între:

Direcția generală a finanțelor publice ....................................., cu sediul în ........................., str. .................... nr. ........., reprezentată prin domnul/doamna ......................, în calitate de furnizor,

Societatea Comercială ................., cu sediul în ....................., str. ........... nr. .........., reprezentată prin domnul/doamna .............., în calitate de distribuitor,

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., cu sediul în ............., str. ............ nr. .........., reprezentată prin domnul/doamna ............., în calitate de producător,

a intervenit prezentul contract.

2. Direcția generală a finanțelor publice ...................., în calitate de furnizor al formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de înseriere și numerotare, privind activitatea financiară și contabilă, tipărite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, respectiv: facturi, chitanțe, avize de însoțire a mărfii, precum și a altor formulare tipizate cu regim special, specifice, a căror aprobare de utilizare este dată de Ministerul Finanțelor Publice, asigură livrarea angro a formularelor respective care vor fi valorificate de distribuitor.

3. Pentru activitatea prestată distribuitorul va beneficia de o cotă de 50% din totalul adaosului comercial aprobat prin ordinul ministrului finanțelor publice, urmând să vireze jumătate furnizorului.

4. Termenul de valabilitate a prezentului contract este de 1 an de la data semnării.

Obligația părților:

a) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. are obligația de a produce, atât prin capacitățile proprii, cât și prin intermediul tipografiilor abilitate, formularele cu regim special comandate de Direcția generală a finanțelor publice ....................... .

b) Direcția generală a finanțelor publice ........................ are obligația de a stabili un grafic de aprovizionare cu formularele care fac obiectul contractului, stabilit de comun acord cu producătorul, de a pune la dispoziția distribuitorului listele cu societățile comerciale și datele de identificare a acestora, existente pe raza județului (sectorului) .................., ce urmează să achiziționeze și să utilizeze aceste formulare, precum și de a exercita controlul referitor la modul de îndeplinire a condițiilor prevăzute în prezentul contract, având dreptul să-l rezilieze în caz de nerespectare a acestuia.

c) Distribuitorul răspunde de depozitarea și gestionarea în cele mai bune condiții a formularelor ce fac obiectul contractului, răspunde de întocmirea evidențelor, pe agenți economici, respectiv persoane autorizate să desfășoare activități independente și plaje de numerotare, a formularelor primite, vândute și a celor aflate în stoc, cantitativ și valoric; de asemenea, răspunde de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii formularelor cu regim special, după sesizarea organelor în drept. Lista acestor documente va fi transmisă în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare și Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.; distribuitorul trebuie să aibă în dotarea proprie tehnică de calcul, astfel încât să poată raporta electronic furnizorului și producătorului situațiile cerute.

5. Evidența se va ține pe fiecare agent economic, respectiv persoană autorizată să desfășoare activități independente, în parte și pe tipuri de formulare tipizate. Până la data de 5 a fiecărei luni distribuitorul va înainta Direcției generale a finanțelor publice .................. situația centralizatoare întocmită pe baza evidenței nominale, pe agenți economici și pe fiecare tip de formular tipizat cu regim special, pentru luna expirată. Până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna expirată, distribuitorul va remite producătorului, în scris și în format electronic, raportările cerute de acesta.

6. Distribuitorul este obligat să vireze lunar în contul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. ............................., deschis la Banca .............................., contravaloarea formularelor tipizate vândute în luna trecută, mai puțin adaosul comercial practicat, pe baza facturii emise lunar de producător, în termenul de plată indicat de acesta.

Pentru neplata la termenele stabilite a contravalorii formularelor tipizate vândute se aplică penalizări de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, care pot fi actualizate în funcție de inflație. În cazul în care distribuitorul nu plătește sumele datorate în termen de 30 de zile sau nu remite la termen raportările cerute, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. poate rezilia unilateral și definitiv prezentul contract, respectivul distribuitor pierzându-și dreptul de a mai desface formulare cu regim special.

7. Părțile pot conveni și asupra altor clauze contractuale, pe baza unui act adițional la prezentul contract.

8. Prezentul contract s-a încheiat astăzi .......... în trei exemplare, fiecărei părți revenindu-i câte un exemplar.

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Direcția generală a finanțelor publice Societatea comercială
....................
Director general, Director general, Director,
...................... ...................... ......................
L.S. L.S. L.S.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...