Guvernul României

Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Modificări (19), Referințe (2), Derogări (4), Reviste (14), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenții, acorduri și alte asemenea înțelegeri; Reviste (1)

b) participări la târguri și expoziții; prospectarea pieței; acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică; contractări și alte acțiuni care decurg din executarea contractelor de comerț exterior;

c) documentare, schimb de experiență;

d) cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare, inclusiv participarea elevilor, studenților și cadrelor didactice însoțitoare la olimpiade și concursuri în domeniul învățământului;

e) participări la congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unității, precum și la manifestări științifice, culturale, artistice, sportive și altele asemenea;

f) primiri de titluri, grade profesionale, distincții sau premii conferite pentru realizări științifice, culturale, artistice sau sportive;

g) desfășurarea unei activități științifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calității de salariat a partenerului extern, precum și pentru ținerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;

h) control și îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare și alte asemenea reprezentanțe în străinătate;

i) executări de lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum și ducerea și aducerea pe roți a mijloacelor auto aparținând acestor reprezentanțe;

j) asigurarea protecției demnitarilor români pe timpul cât aceștia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecție și Pază. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și alte instituții publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane și a duratei de deplasare în raport strict cu necesitățile concrete de realizare a misiunii;

b) selecționarea și pregătirea personalului ținând seama de specificul activității pentru care are loc deplasarea, precum și organizarea temeinică a acesteia;

c) analiza concluziilor și a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unității trimițătoare și valorificarea optimă a acestora.

Art. 3. -

(1) Deplasarea unor delegați în străinătate, pe bază de invitație primită din partea unor organizații sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parțială de către aceștia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unității trimițătoare.

(2) Dacă invitația nu se referă la o anumită persoană și există mai mulți candidați care îndeplinesc condițiile necesare, selecția și trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unității a unor salariați care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.

Art. 4. - Modificări (1)

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și alte instituții publice pot să trimită în străinătate, în cadrul delegațiilor proprii, și salariați ai altor instituții publice, cu aprobarea conducerii unităților de la care provin, precum și alți specialiști, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimițătoare.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Personalului trimis în străinătate în condițiile prezentei hotărâri i se acordă: Jurisprudență, Reviste (5)

A. În străinătate: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) o indemnizație zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară activitatea; Jurisprudență, Reviste (3)

b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-și acopere cheltuielile de cazare. Jurisprudență

B. În țară:

a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, își menține calitatea de salariat;

b) o indemnizație lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază și sporul de vechime, corespunzător funcției și gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unității trimițătoare, pentru a participa la cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare, cu suportarea parțială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizații sau alți parteneri externi, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice și căruia, pe timpul absenței din țară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:

- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea locuinței;

- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreținere, potrivit legii, în țară, precum și pentru soțul/soția care nu realizează venituri.

Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depășească 100% din salariul de bază și sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiția semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adițional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în țară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unității trimițătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate. Jurisprudență

(3) Actul adițional la contractul de muncă menționat la alin. (2) se încheie și în cazul personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare și schimb de experiență.

În cazul nerespectării acestei obligații, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimițătoare.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ministerele și celelalte unități trimițătoare mai suportă în valută și în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), și următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țara în care personalul își desfășoară activitatea, precum și pe distanța dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare; Reviste (2)

b) costul transportului documentațiilor, mostrelor și al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități cu climă greu de suportat, pentru spitalizare și intervenții chirurgicale în cazuri de urgență, stabilite de către Ministerul Sănătății; Modificări (2)

d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate și transportul în țară al celor decedați;

e) comisioanele și taxele bancare, cheltuielile pentru obținerea vizelor de intrare în țările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel și altele asemenea.

(2) În situația în care partenerii externi rambursează delegaților, parțial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceștia au obligația ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităților trimițătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unități.

CAPITOLUL II Indemnizații în valută Modificări (1)

Secțiunea I Diurna Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Diurna în valută se diferențiază pe două categorii și se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcție de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, și momentul aterizării avionului, la sosirea în țară, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară.

(3) Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

(4) Conducerea ministerelor și a celorlalte unități trimițătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

(5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurnă și cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru țara de destinație, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

Art. 8. -

(1) Personalul trimis în străinătate, în condițiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător și:

a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile și în condițiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;

b) membrilor colectivelor sportive, artistice, științifice și altele asemenea, în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceștia.

Secțiunea a II-a Cazarea Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internațional sau la alte acțiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanțelor României din țările respective.

(3) În situația în care cazarea nu poate fi asigurată la unități hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze și locuințe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(4) Eventualele plăți pentru cazare, care depășesc plafoanele stabilite în condițiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităților trimițătoare, pe baza documentelor de plată.

(5) Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

CAPITOLUL III Transportul

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Personalul trimis în străinătate în condițiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

De asemenea, personalul poate să călătorească și cu mijloace auto în situația în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere și celelalte unități trimițătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

(2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel: Derogări (2)

a) la business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă, cu excepția membrilor Guvernului și a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească și cu clasa I; Modificări (1)

b) la clasa economică, restul personalului.

(3) Transportul delegațiilor conduse de către primul-ministru se poate face și cu avioane care efectuează curse speciale. Modificări (1)

De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului ministru se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale și delegațiile conduse de către miniștrii de stat și de secretarul general al Guvernului.

(4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul și la business class.

(5) Cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurnă poate să călătorească și la business class, în situația în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegație nu poate fi amânată. Modificări (1)

(6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:

- miniștrii și personalul încadrat în funcții similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cușetă single;

- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;

- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cușetă de 2-4 locuri.

(7) Transportul dus-întors, pe distanța dintre aeroport sau gară și locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul. Derogări (2)

CAPITOLUL IV Alte cheltuieli

Art. 11. -

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum și cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb și altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei și plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Modificări (2)

(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniștrii de stat, secretarul general al Guvernului, precum și miniștrii conducători de delegații oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 1.000 $ S.U.A. Modificări (2), Derogări (1)

(3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unitățile trimițătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanților și a lubrifianților, ținând seama de consumul specific al acestora, precum și pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unitățile trimițătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condițiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanțe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinațiile menționate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcție de țara în care se efectuează cheltuielile respective.

CAPITOLUL V Modul de acordare și de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepția celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente și se aprobă de către conducătorii unităților trimițătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar și avizul policlinicii de specialitate. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În situația în care în unele țări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reținute de către autorități, sumele cheltuite se justifică pe bază de declarație dată pe propria răspundere. Modificări (1)

În țările în care România are reprezentanțe, declarația se confirmă de către aceste reprezentanțe, dacă pentru obținerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

Art. 13. -

(1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condițiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de la cei vinovați.

(2) Eventualele penalități de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

Art. 14. -

Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite și nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităților de întârziere, se face pe bază de dispoziție emisă de către conducătorul unității trimițătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unității care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 15. -

(1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază și personalul care participă la unele acțiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înțelegerile încheiate, rezultă că partenerii în cauză nu suportă integral cheltuielile de deplasare.

(2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unități trimițătoare, personalul menționat la alin. (1) poate să beneficieze și de:

a) diurnă și cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinație, respectiv până la data preluării personalului de către organizațiile sau partenerii externi, precum și pe timpul revenirii în țară, în funcție de orarele mijloacelor de transport; Modificări (1)

b) diferența de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizațiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și personalului din regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acțiunilor menționate la art. 1. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate de către Președinție, organele autorității legislative, judecătorești și de alte organe ale autorității publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Se recomandă agenților economici, alții decât cei prevăzuți la art. 16 alin. (1), precum și fundațiilor, asociațiilor și altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În situația în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu această destinație, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăși pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele și în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 18. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Jurisprudență

În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidența și controlul sumelor puse la dispoziția personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

Art. 20. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum și orice alte dispoziții contrare.

p. PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale

Contrasemnează:
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleșcanu
p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Adrian Neacșu,
secretar de stat

București, 10 iulie 1995.

Nr. 518.

ANEXĂ Modificări (3)

A. NIVELUL DIURNELOR ȘI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

Nr. crt. Țara Valuta Categorii Plafoane de de diurne cazare
I II A B
0 1 2 3 4 5 6
1. Afganistan USD 29 46 40 80
2. Africa de Sud (Republica) $ 31 50 50 100
3. Albania $ 27 43 60 120
4. Algeria $ 27 43 50 100
5. Anglia £ 22 35 50 100
6. Angola $ 27 43 50 100
7. Antigua $ 25 40 50 100
8. Antile $ 25 40 50 100
9. Arabia Saudită $ 31 50 40 80
10. Argentina $ 34 54 60 120
11. Armenia $ 22 35 50 100
12. Australia dolar australian 47 75 70 140
13. Austria Sch.A 412 660 500 1.000
14. Azerbaidjan $ 22 35 50 100
15. Bahamas $ 25 40 50 100
16. Bahrain $ 26 42 50 100
17. Bangladesh $ 26 42 50 100
18. Belarus $ 22 35 50 100
19. Belgia franc belgian 1.250 2.000 2.500 5.000
20. Benin $ 20 32 40 80
21. Birmania $ 27 43 40 80
22. Bolivia $ 26 42 30 60
23. Botswana $ 20 32 40 80
24. Brazilia $ 34 54 50 100
25. Bulgaria $ 27 43 50 100
26. Burkina Faso $ 25 40 40 80
27. Burundi $ 27 43 40 80
28. Cambodgia $ 27 43 40 80
29. Camerun $ 27 43 50 100
30. Canada dolar canadian 50 80 80 160
31. Capul Verde $ 25 40 40 80
32. Cehia $ 27 43 60 120
33. Centrafricană (Republica) $ 29 46 50 100
34. Chile $ 26 42 40 80
35. Chineză (Republica Populară) $ 27 43 60 120
36. Ciad $ 24 38 40 80
37. Cipru $ 27 43 40 80
38. Coasta de Fildeș $ 29 46 40 80
39. Columbia $ 26 42 50 100
40. Congo $ 29 46 50 100
41. Coreea (Republica) $ 37 59 70 140
42. Coreeană (R.P.D.) $ 27 43 50 100
43. Costa Rica $ 27 43 40 80
44. Croația $ 31 50 60 120
45. Cuba $ 27 43 50 100
46. Danemarca coroană daneză 200 320 600 1.200
47. Djibouti $ 27 43 60 120
48. Dominicană (Republica) $ 27 43 50 100
49. Ecuador $ 27 43 30 60
50. Egipt $ 31 50 45 90
51. Elveția franc elvețian 62 100 90 180
52. Emiratele Arabe Unite $ 29 46 55 110
53. Estonia $ 22 35 50 100
54. Etiopia $ 27 43 35 70
55. Fiji $ 25 40 40 80
56. Filipine $ 27 43 60 120
57. Finlanda marcă finlandeză 157 250 400 800
58. Franța franc francez 206 330 350 700
59. Gabon $ 27 43 60 120
60. Gambia $ 25 40 40 80
61. Georgia $ 22 35 50 100
62. Germania marcă germană 62 100 90 180
63. Ghana $ 24 38 50 100
64. Grecia $ 27 43 50 100
65. Guatemala $ 26 42 40 80
66. Guineea $ 27 43 40 80
67. Guineea-Bissau $ 25 40 40 80
68. Guineea Ecuatorială $ 25 40 40 80
69. Guyana $ 25 40 40 80
70. Haiti $ 25 40 40 80
71. Honduras $ 26 42 40 80
72. Hong Kong $ 27 43 50 100
73. India $ 27 43 50 100
74. Indonezia $ 27 43 50 100
75. Iordania $ 27 43 40 80
76. Irak $ 31 50 40 80
77. Iran $ 31 50 50 100
78. Irlanda £ 22 35 50 100
79. Islanda $ 31 50 35 70
80. Israel $ 30 48 60 120
81. Italia liră italiană 65.000 104.000 100.000 200.000
82. Iugoslavia (R.F.) $ 31 50 60 120
83. Jamaica $ 25 40 40 80
84. Japonia yen 7.500 12.000 10.000 20.000
85. Kazahstan $ 22 35 60 120
86. Kenya $ 26 42 40 80
87. Kîrgîzstan $ 22 35 50 100
88. Kuwait $ 30 48 60 120
89. Laos $ 25 40 40 80
90. Letonia $ 22 35 50 100
91. Liban $ 27 43 40 80
92. Liberia $ 27 43 40 80
93. Libia $ 31 50 40 80
94. Lituania $ 22 35 50 100
95. Lesotho $ 25 40 50 100
96. Luxemburg franc luxemburghez 1.250 2.000 2.500 5.000
97. Macedonia $ 34 54 60 120
98. Madagascar $ 24 38 40 80
99. Malaysia $ 27 43 60 120
100. Mali $ 24 38 40 80
101. Malta $ 32 51 40 80
102. Maroc $ 27 43 40 80
103. Mauritius $ 25 40 40 80
104. Mauritania $ 27 43 40 80
105. Mexic $ 27 43 40 80
106. Moldova (Republica) $ 22 35 20 40
107. Mongolia $ 27 43 50 100
108. Mozambic $ 27 43 50 100
109. Nepal $ 25 40 40 80
110. Nicaragua $ 26 42 40 80
111. Niger $ 27 43 40 80
112. Nigeria $ 30 48 80 160
113. Namibia $ 31 50 40 80
114. Norvegia coroană norvegiană 250 400 450 900
115. Noua Zeelandă $ 34 54 40 80
116. Olanda HFI 62 100 100 200
117. Oman $ 29 46 50 100
118. Pakistan $ 25 40 50 100
119. Panama $ 25 40 40 80
120. Papua-Noua Guinee $ 25 40 40 80
121. Paraguay $ 27 43 40 80
122. Peru $ 31 50 40 80
123. Polonia $ 27 43 50 100
124. Portugalia escudo 4.800 7.700 7.400 14.800
125. Quatar $ 29 46 50 100
126. Rwanda $ 25 40 40 80
127. Rusă (Federația) $ 34 54 70 140
128. Salvador $ 25 40 40 80
129. Sao Tome și Principe $ 25 40 40 80
130. Senegal $ 27 43 40 80
131. Sierra Leone $ 25 40 40 80
132. Singapore $ 27 43 70 140
133. Slovacia $ 27 43 60 120
134. Slovenia $ 31 50 50 100
135. Siria $ 31 50 40 80
136. Somalia $ 27 43 40 80
137. Spania peseta 4.300 6.900 7.500 15.000
138. Sri Lanka $ 25 40 40 80
139. S.U.A. $ 41 66 70 140
140. Sudan $ 31 50 40 80
141. Suedia coroană suedeză 250 400 600 1.200
142. Surinam $ 25 40 40 80
143. Tadjikistan $ 22 35 50 100
144. Taiwan $ 27 43 40 80
145. Tanzania $ 27 43 40 80
146. Thailanda $ 27 43 40 80
147. Togo $ 27 43 40 80
148. Tunisia $ 27 43 30 60
149. Turcia $ 27 43 40 80
150. Turkmenistan $ 22 35 60 120
151. Ucraina $ 22 35 70 140
152. Uganda $ 25 40 40 80
153. Ungaria $ 32 51 60 120
154. Uruguay $ 29 46 40 80
155. Uzbekistan $ 22 35 50 100
156. Venezuela $ 31 50 50 100
157. Vietnam (Republica Socialistă) $ 27 43 50 100
158. Yemen $ 27 43 50 100
159. Zair $ 27 43 50 100
160. Zambia $ 27 43 50 100
161. Zimbabwe $ 27 43 50 100
Modificări (8)

B. ÎNCADRAREA PERSONALULUI
ÎN CATEGORII DE DIURNĂ ȘI PLAFOANE DE CAZARE

I. Categorii de diurnă

La categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniștrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcții similare, precum și ambasadorii, academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române. Modificări (3)

Pentru personalul încadrat în funcții superioare, diurna se majorează astfel:

- cu 20% pentru miniștrii de stat;

- cu 50% pentru primul-ministru.

La categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.

II. Plafoane de cazare

Plafonul A (coeficient 1,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.

Plafonul B (coeficient 2,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.

NOTĂ:

a) Primul-ministru, miniștrii de stat, precum și ceilalți membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condițiile în care are loc deplasarea.

b) Personalul care asigură protecția nemijlocită a demnitarilor, în funcție de importanța misiunii și de situația concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de același plafon de cazare ca și persoana căreia îi asigură protecția.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Diurnă - transport internațional. Lipsa unei clauze contractuale. Domeniu de aplicare H.G. nr. 518/1995
Dreptul angajatului la spor de vechime și la diurnă. Cuantificarea acestora. Clauzelor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Interdicția reținerilor din salariu în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil. Diurnă. Includerea în venituri nete. Pensie de întreținere
Intră diurna părintelui în calculul veniturilor față de care se stabilește pensia de întreținere datorată copilului?
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (II)
Plata salariului în străinătate. Drepturi bănești. Diurnă. Funcționar public
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 51/2018
;
se încarcă...