Dispoziții generale | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Obiectul legii

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) bugetului de stat; Referințe (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) bugetului asigurărilor sociale de stat; Referințe (2), Jurisprudență

c) bugetelor fondurilor speciale; Referințe (2)

d) bugetului trezoreriei statului; Referințe (2)

e) bugetelor instituțiilor publice autonome; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență

f) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz; Referințe (2), Jurisprudență

g) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile. Jurisprudență, Doctrină (1)

Definiții

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: Jurisprudență

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie; Jurisprudență

2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

3. angajament legal - fază în procesul execuției bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificației cheltuielilor bugetare, determinată în funcție de caracterul economic al operațiunilor în care acestea se concretizează și care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acțiunea la care se referă;

5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja și/sau de a efectua plăți, într-o perioadă dată, în limita creditelor bugetare aprobate; Modificări (1)

6. buget - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice;

7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg; Jurisprudență, Reviste (1)

8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetele respective; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

9. clasificație bugetară - gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după criterii unitare;

10. clasificație economică - gruparea cheltuielilor după natura și efectul lor economic;

11. clasificație funcțională - gruparea cheltuielilor după destinația lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice;

12. contabil - denumire generică pentru persoana și/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative și întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

13. compartimentul financiar-contabil - structură organizatorică din cadrul instituției publice, în care este organizată execuția bugetară (serviciu, birou, compartiment); Modificări (1)

14. credite destinate unor acțiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau loc la credite de angajament și credite bugetare;

15. credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate; Modificări (1), Jurisprudență

16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni; Modificări (1), Jurisprudență

17. cofinanțare - finanțarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv și altele asemenea, parțial prin credite bugetare, parțial prin finanțarea provenită din surse externe;

18. consolidare - operațiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidențieri a acestora;

19. contribuție - prelevare obligatorie a unei părți din veniturile persoanelor fizice și juridice, cu sau fără posibilitatea obținerii unei contraprestații;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depășește veniturile bugetare într-un an bugetar;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanțelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare și plăți; Jurisprudență

22. donație - fonduri bănești sau bunuri materiale primite de o instituție publică de la o persoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil și fără contraprestație; Doctrină (1)

23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depășește cheltuielile bugetare într-un an bugetar;

24. execuție bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget; Jurisprudență

25. execuția de casă a bugetului - complex de operațiuni care se referă la încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetare;

26. exercițiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează bugetul;

27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc și destinațiile acestora; Reviste (1)

29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabilă, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general; Reviste (1)

30. instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora; Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

31. lege bugetară anuală - lege care prevede și autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar;

32. lege de rectificare - lege care modifică în cursul exercițiului bugetar legea bugetară anuală; Jurisprudență

33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se verifică existența angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condițiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operațiunile respective; Modificări (1), Reviste (1)

34. ordonanțarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri și de servicii au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și că plata poate fi realizată; Modificări (1), Reviste (1)

35. plata cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terți; Reviste (1)

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia;

37. program - o acțiune sau un ansamblu coerent de acțiuni ce se referă la același ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite și pentru care sunt stabiliți indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obținute, în limitele de finanțare aprobate; Reviste (1)

38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și bugetele locale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

39. șeful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil și care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor și de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplinește aceste atribuții în cadrul unei instituții publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplinește aceste atribuții pe bază de contract, în condițiile legii; Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituție publică sau un serviciu public; Jurisprudență

41. vărsământ - modalitate de stingere a obligației legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o instituție publică ori financiară;

42. venituri bugetare - resursele bănești care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

43. virare de credite bugetare - operațiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare care prezintă disponibilități și se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective. Modificări (1)

Veniturile și cheltuielile bugetare

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Veniturile și cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel național, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenția dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea funcțiilor administrației publice, programelor, acțiunilor, obiectivelor și sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare. Jurisprudență

Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar. Jurisprudență

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Jurisprudență

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Angajarea și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovați, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament și creditele bugetare. Jurisprudență

(6) În vederea realizării acțiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. Derogări (1), Jurisprudență

Legile bugetare anuale

Art. 5. - Jurisprudență

În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele:

a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;

b) legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Legile de rectificare

Art. 6. - Derogări (1), Jurisprudență

Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleași proceduri ca și legilor bugetare anuale inițiale, cu excepția termenelor din calendarul bugetar. Derogări (1), Reviste (1)

Legile privind contul general anual de execuție

Art. 7. -

Rezultatele fiecărui exercițiu bugetar se aprobă prin:

a) legea privind contul general anual de execuție a bugetului de stat;

b) legea privind contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Caracterul legal al veniturilor bugetare este consacrat și în legile ordinare. Astfel, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice prevede că veniturile bugetare sunt formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte și constituie resurse bănești care se cuvin categoriilor de bugete publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege (art. 2 din Legea nr. 500/2002). De asemenea, acest act normativ dispune că legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile bugetare și reglementările specifice exercițiului bugetar (art. 4 din lege). Aceste prevederi consacră caracterul legal al veniturilor bugetare, urmărind ase înlătura abuzurile ce s-ar putea produce de organele administrative. În consecință, impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații fiscale similare nu pot fi stabilite decât de către autoritatea legiuitoare ațării, Parlamentul. Astfel, este interzisă perceperea, sub orice titlu și cu orice denumire, de contribuții directe și indirecte, în afara celor stabilite prin lege (I. Condor, Dreptul finanțelor publice, p. 136). [ Mai mult... ] 

.....
    Caracterul legal al veniturilor bugetare este consacrat și în legile ordinare. Astfel, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice prevede că veniturile bugetare sunt formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte și constituie resurse bănești care se cuvin categoriilor de bugete publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege (art. 2 din Legea nr. 500/2002). De asemenea, acest act normativ dispune că legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile bugetare și reglementările specifice exercițiului bugetar (art. 4 din lege). Aceste prevederi consacră caracterul legal al veniturilor bugetare, urmărind ase înlătura abuzurile ce s-ar putea produce de organele administrative. În consecință, impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații fiscale similare nu pot fi stabilite decât de către autoritatea legiuitoare ațării, Parlamentul. Astfel, este interzisă perceperea, sub orice titlu și cu orice denumire, de contribuții directe și indirecte, în afara celor stabilite prin lege (I. Condor, Dreptul finanțelor publice, p. 136). [ Mai mult... ] 
.....
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 
.....
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 
.....
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Dispoziții generale
Principii, reguli și responsabilități
Procesul bugetar
Finanțele instituțiilor publice
Sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (II)
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Biroului de Executor Judecătoresc*/Les registres des activités de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le Bureau de L'huissier de Justice/The record of personal data processing activities carried aut within the Bailiffs' Office
Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Pe contractul individual de muncă se pune viza de control financiar preventiv?
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
12. Imposibilitatea acoperirii debitului executat silit din alt cont bugetar. Lipsa relei-credințe a debitorului
Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat
Evaziunea fiscală
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...