Dispoziții finale | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Contabilitatea publică

Art. 74. -

(1) Contabilitatea publică va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

(2) Ministerul Finanțelor Publice stabilește prin norme metodologice procedurile contabile și sistemul de raportare privind informațiile furnizate de contabilitatea publică.

Sume cuvenite statului

Art. 75. - Referințe (1), Derogări (2), Jurisprudență

Orice sumă care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Regimul veniturilor

Art. 76. -

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale

Art. 77. -

(1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condițiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparțin instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz, și se varsă la acestea.

(2) Sumele obținute potrivit alin. (1) de către celelalte instituții publice se rețin de către acestea în vederea realizării de investiții.

Fondurile speciale

Art. 78. -

(1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie și se administrează în afara bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj. Aceste bugete se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat și, respectiv, la legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.

(3) Elaborarea, aprobarea și execuția acestor bugete se efectuează potrivit legilor de constituire a acestora și prevederilor prezentei legi.

Norme metodologice și instrucțiuni

Art. 79. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să emită norme metodologice și instrucțiuni.

Intrarea în vigoare

Art. 80. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Dispoziții generale
Principii, reguli și responsabilități
Procesul bugetar
Finanțele instituțiilor publice
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...