Calendarul bugetar | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar -
SECȚIUNEA a 2-a
Calendarul bugetar

Elaborarea indicatorilor macroeconomici Modificări (1)

Art. 31. - Modificări (1)

Indicatorii macroeconomici și sociali prevăzuți la art. 28 lit. a), pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum și pentru următorii 3 ani, vor fi elaborați de organele abilitate până la data de 31 martie a anului curent. Acești indicatori vor fi actualizați pe parcursul desfășurării procesului bugetar.

Limitele de cheltuieli Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale și bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și următorii 3 ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmând ca acesta să le aprobe până la data de 15 mai și să informeze comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicii sale macroeconomice și ale finanțelor publice.

Scrisoarea-cadru Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Ministrul finanțelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

(2) În cazul în care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli, acestea vor fi adaptate de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice. Până la data de 15 iunie Ministerul Finanțelor Publice comunică ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli, astfel redimensionate, în vederea definitivării proiectelor de buget.

Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația ca până la data de 15 iulie a fiecărui an să depună la Ministerul Finanțelor Publice propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, și estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoțite de documentații și fundamentări detaliate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Camera Deputaților și Senatul, cu consultarea Guvernului, își aprobă bugetele proprii și le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat. Jurisprudență

(3) Autoritățile administrației publice locale au aceeași obligație pentru propunerile de transferuri consolidate și de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) Ministerul Finanțelor Publice examinează proiectele de buget și poartă discuții cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. În caz de divergență hotărăște Guvernul. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Proiectele de buget și anexele la acesta, definitivate potrivit prevederilor alin. (4), se depun la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 1 august a fiecărui an. Modificări (1)

Transmiterea proiectului de buget la Guvern și Parlament/Raportul anual la buget

Art. 35. - Jurisprudență

(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Proiectul legii bugetului de stat este însoțit de un raport privind situația macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și proiecția acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum și strategia Guvernului în domeniul investițiilor publice.

(3) Raportul și proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum și alte informații relevante în domeniu.

(4) După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an. Modificări (1), Doctrină (1)

Aprobarea bugetului de către Parlament Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz, și pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum și creditele de angajament pentru acțiuni multianuale.

(2) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informații privind necesarul de finanțare pe termen mediu și nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de către Parlament

Art. 37. - Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. Jurisprudență

(2) Instituțiile publice și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Pentru ase asigura aplicarea efectivă, concretă și unitară aprevederilor actuale ale Constituției României, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice apreluat și dezvoltat dispoziția din art. 137 (devenit art. 138). Astfel, în art. 37 din Legea nr. 500/2002 se prevede: „Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele anuale de cheltuieli neputând depăși de regulă una din prevederile bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite principali, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent”. În același timp, se prevede că „Instituțiile publice și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie aanului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget”. [ Mai mult... ] 

.....
    O problemă specifică este legată de prezentarea proiectelor bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat la Parlament. În actualele reglementări legale se prevede ca aceste proiecte de lege să fie prezentate Parlamentului înainte de data de 10 octombrie afiecărui an [art. 35 alin. (1) și (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice]. Ministerul Finanțelor, pe baza proiectelor de buget și abugetului propriu, întocmește proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectele bugetelor fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie afiecărui an. Guvernul are, la rândul său, obligația de adepune la Parlament, cel mai târziu până la data de 15 octombrie, aceste proiecte. Până în prezent, acest termen afost rareori respectat, proiectele legilor bugetare fiind prezentate Parlamentului într-un termen care nu amai permis adoptarea acestora în cursul anului anterior exercițiului bugetar la care se referă. În astfel de situații, afost aplicat textul constituțional [art. 138 alin. (3)] care face posibil ca, în lipsa aprobării legii bugetare, să se aplice în continuare prevederile legii bugetului de stat și ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete, dacă ele nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar. [ Mai mult... ] 
.....
    O problemă specifică este legată de prezentarea proiectelor bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat la Parlament. În actualele reglementări legale se prevede ca aceste proiecte de lege să fie prezentate Parlamentului înainte de data de 10 octombrie afiecărui an [art. 35 alin. (1) și (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice]. Ministerul Finanțelor, pe baza proiectelor de buget și abugetului propriu, întocmește proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectele bugetelor fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie afiecărui an. Guvernul are, la rândul său, obligația de adepune la Parlament, cel mai târziu până la data de 15 octombrie, aceste proiecte. Până în prezent, acest termen afost rareori respectat, proiectele legilor bugetare fiind prezentate Parlamentului într-un termen care nu amai permis adoptarea acestora în cursul anului anterior exercițiului bugetar la care se referă. În astfel de situații, afost aplicat textul constituțional [art. 138 alin. (3)] care face posibil ca, în lipsa aprobării legii bugetare, să se aplice în continuare prevederile legii bugetului de stat și ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete, dacă ele nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Principii și reguli bugetare
Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Proceduri privind elaborarea bugetelor
Calendarul bugetar
Prevederi referitoare la investiții publice
Execuția bugetară
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...