Art 2 Dispoziții generale | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: Jurisprudență

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie; Jurisprudență

2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

3. angajament legal - fază în procesul execuției bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificației cheltuielilor bugetare, determinată în funcție de caracterul economic al operațiunilor în care acestea se concretizează și care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acțiunea la care se referă;

5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja și/sau de a efectua plăți, într-o perioadă dată, în limita creditelor bugetare aprobate; Modificări (1)

6. buget - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice;

7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg; Jurisprudență, Reviste (1)

8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetele respective; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

9. clasificație bugetară - gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după criterii unitare;

10. clasificație economică - gruparea cheltuielilor după natura și efectul lor economic;

11. clasificație funcțională - gruparea cheltuielilor după destinația lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice;

12. contabil - denumire generică pentru persoana și/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative și întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

13. compartimentul financiar-contabil - structură organizatorică din cadrul instituției publice, în care este organizată execuția bugetară (serviciu, birou, compartiment); Modificări (1)

14. credite destinate unor acțiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau loc la credite de angajament și credite bugetare;

15. credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate; Modificări (1), Jurisprudență

16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni; Modificări (1), Jurisprudență

17. cofinanțare - finanțarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv și altele asemenea, parțial prin credite bugetare, parțial prin finanțarea provenită din surse externe;

18. consolidare - operațiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidențieri a acestora;

19. contribuție - prelevare obligatorie a unei părți din veniturile persoanelor fizice și juridice, cu sau fără posibilitatea obținerii unei contraprestații;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depășește veniturile bugetare într-un an bugetar;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanțelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare și plăți; Jurisprudență

22. donație - fonduri bănești sau bunuri materiale primite de o instituție publică de la o persoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil și fără contraprestație; Doctrină (1)

23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depășește cheltuielile bugetare într-un an bugetar;

24. execuție bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget; Jurisprudență

25. execuția de casă a bugetului - complex de operațiuni care se referă la încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetare;

26. exercițiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează bugetul;

27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc și destinațiile acestora; Reviste (1)

29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabilă, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general; Reviste (1)

30. instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora; Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (5), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

31. lege bugetară anuală - lege care prevede și autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar;

32. lege de rectificare - lege care modifică în cursul exercițiului bugetar legea bugetară anuală; Jurisprudență

33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se verifică existența angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condițiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operațiunile respective; Modificări (1), Reviste (1)

34. ordonanțarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri și de servicii au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și că plata poate fi realizată; Modificări (1), Reviste (1)

35. plata cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terți; Reviste (1)

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia;

37. program - o acțiune sau un ansamblu coerent de acțiuni ce se referă la același ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite și pentru care sunt stabiliți indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obținute, în limitele de finanțare aprobate; Reviste (1)

38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și bugetele locale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

39. șeful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil și care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor și de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplinește aceste atribuții în cadrul unei instituții publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplinește aceste atribuții pe bază de contract, în condițiile legii; Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituție publică sau un serviciu public; Jurisprudență

41. vărsământ - modalitate de stingere a obligației legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o instituție publică ori financiară;

42. venituri bugetare - resursele bănești care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

43. virare de credite bugetare - operațiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare care prezintă disponibilități și se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Caracterul legal al veniturilor bugetare este consacrat și în legile ordinare. Astfel, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice prevede că veniturile bugetare sunt formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte și constituie resurse bănești care se cuvin categoriilor de bugete publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege (art. 2 din Legea nr. 500/2002). De asemenea, acest act normativ dispune că legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile bugetare și reglementările specifice exercițiului bugetar (art. 4 din lege). Aceste prevederi consacră caracterul legal al veniturilor bugetare, urmărind ase înlătura abuzurile ce s-ar putea produce de organele administrative. În consecință, impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații fiscale similare nu pot fi stabilite decât de către autoritatea legiuitoare ațării, Parlamentul. Astfel, este interzisă perceperea, sub orice titlu și cu orice denumire, de contribuții directe și indirecte, în afara celor stabilite prin lege (I. Condor, Dreptul finanțelor publice, p. 136). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Art. 2 pct. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. 597 din 13 august 2002) stipulează că, donația constă în „fondurile bănești sau bunurile materiale primite de oinstituție publică de la opersoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil și fără contraprestație”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Principii și reguli bugetare
Art 9 Principii și reguli bugetare
Art 10 Principii și reguli bugetare
Art 11 Principii și reguli bugetare
Art 12 Principii și reguli bugetare
Reviste:
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (II)
Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Pe contractul individual de muncă se pune viza de control financiar preventiv?
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanțare din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial din venituri de la bugetul de stat
Evaziunea fiscală
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către autorități și organisme publice potrivit articolului 6 din Regulamentul general privind protecția datelor
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Referințe în cărți:
Drept financiar
;
se încarcă...