Ministerul Finanțelor

Norma metodologică privind continutul-cadru al proiectelor -pe faze de proiectare-, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice- CUPRINS - din 20.06.1994

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 septembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  
CAPITOLUL I. - PREVEDERI GENERALE
CAPITOLUL II. - CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTELOR, PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTITIILOR PUBLICE
1. - CONTINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
2. - CONTINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
3. - CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC
CAPITOLUL III. - CONTINUTUL-CADRU SI PREZENTAREA UNITARA A DOCUMENTELOR DE LICITATIE
CAPITOLUL IV. - CONTINUTUL-CADRU SI PREZENTAREA UNITARA A OFERTELOR
CAPITOLUL V. - PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE LICITATIE
CAPITOLUL VI. - CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU ACHIZITIA DINTR-O SINGURA SURSA (incredintarea directa a executiei)
CAPITOLUL VII. - CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU ACHIZITIA PRIN CEREREA DE OFERTE DE PRET
CAPITOLUL VIII. - CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU CONTRACTAREA LUCRARILOR PRIVIND EXECUTIA INVESTITIILOR PUBLICE
ANEXE
A - CONDITIILE DE CALIFICARE (ELIGIBILITATE) ALE CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)
B - CRITERIILE DE SELECTIE SI PUNCTAJELE AFERENTE
Partea I - Criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si sistemul de apreciere prin punctaj
Partea a II-a - Criteriile de selectie a ofertelor si sistemul de apreciere prin punctaj
C - CONDITIILE DE CONTRACTARE A LUCRARILOR PRIVIND EXECUTIA INVESTITIILOR PUBLICE
Partea I - Conditiile generale de contractare
Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare (exemplificari)
MODELE ANEXE Nr. 1-39
BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Prezentele norme sunt elaborate in baza art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice si au in vedere prezentarea continutului-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor, al contractelor pentru executia investitiilor publice, al documentelor pentru achizitia dintr-o singura sursa (incredintarea directa a executiei) si, dupa caz, pentru achizitia prin cererea de oferte de pret precum si procedura de lucru a comisiei de licitatiei.

Scopul acestor norme este de a asigura indrumarea metodologica unitara pentru aplicarea principiilor si regulilor care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice, precum si a adjudecarii executiei investitiilor publice si contractarii lucrarilor.

Normele metodologice se adreseaza, in egala masura, entitatilor achizitoare (investitori), proiectantilor si potentialilor contractanti (ofertanti). Ele reprezinta, de asemenea, un ghid pentru activitatea specialistilor numiti ca membri in comisiile de licitatie.

Prin aplicarea acestor norme, in mod unitar, de catre toti factorii care concura si participa la achizitiile de investitii publice se asigura conditiile pentru respectarea principiului concurentei loiale. De asemenea, acestea contribuie la descurajarea tendintelor si manifestarilor care pot afecta loialitatea concurentei, la eliminarea unor suspiciuni de favoritism sau coruptie, in paralel cu asigurarea transparentei necesare, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului contractantilor (ofertantilor) de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

In continuare se prezinta precizarile cu caracter general de aplicare si care, impreuna cu precizarile din anexe, vor fi cuprinse, dupa caz, in documentele de licitatie si de contractare a lucrarilor in vederea executiei investitiilor publice.

1. Pentru prezentarea in mod unitar a listelor cu cantitatile de lucrari si eliminarea situatiilor echivoce in definirea de catre proiectanti si interpretarea de catre contractanti (ofertanti) a continutului acestor liste, precum si pentru asigurarea transparentei necesare privind modul de formare a preturilor in concordanta cu resursele necesare, se impune stabilirea unui reper unitar de referinta.

Acest reper il constituie "Normele orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz" elaborate de INCERC Bucuresti si aprobate prin Ordinul MLP nr. 1/N/aprilie 1992.

Pentru executia investitiilor publice finantate, integral sau partial, din sursele precizate in art. 2 din H.G. nr. 592/1993, normele de consum susmentionate sunt considerate maximale in constructii, contractantii (ofertantii) avand deplina libertate pentru a utiliza, la intocmirea ofertelor, propuneri de consumuri de resurse mai mici, cu conditia respectarii prevederilor din proiectul tehnic, caietele de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare, inclusiv in ceea ce priveste calitatea lucrarilor.

2. Pentru reducerea volumului de documentatie la intocmirea de catre proiectant a listelor cu cantitatile de lucrari se introduce comasarea articolelor de deviz pe capitole de lucrari (corespunzator structurii normelor de consum orientative pe articole de deviz).

Modul de comasare aferent fiecarei liste cu cantitati de lucrari se va descrie de catre proiectant in anexa, acesta fiind specific fiecarei lucrari in parte.

Listele cu cantitati de lucrari se vor elabora corespunzator categoriilor de lucrari care, de regula, corespund normelor de consum orientative.

Prin aplicarea preturilor unitare, proprii fiecarui contractant (ofertant), listele cu cantitatile de lucrari devin devize-oferta pe categorii de lucrari.

Aceste preturi vor respecta prevederile din documentele licitatiei. Prin centralizarea acestor devize-oferta rezulta devizele-oferta pe obiecte si respectiv valoarea ofertei.

Structura pe obiecte corespunde structurii devizului general pe capitole de cheltuieli al studiului de fezabilitate aprobat in conditiile dispozitiilor legale.

3. Devizul-oferta pe categorii de lucrari este structurat pe cheltuieli directe defalcate pe materiale, manopera, utilaje de constructii si transporturi si respectiv cheltuieli generale si profit.

Aceasta defalcare are in vedere satisfacerea urmatoarelor cerinte:

- asigurarea transparentei necesare in modul de formare a preturilor de catre contractanti (ofertanti);

- corelarea acestor preturi cu consumurile de resurse si preturile unitare ale acestora declarate de contractanti (ofertanti) in listele cu consumurile de resurse necesare si care au stat la baza intocmirii ofertei;

- identificarea eventualelor erori si omisiuni ce conduc la subevaluari sau supraevaluari ale ofertelor si care pot constitui motive intemeiate de respingere a ofertelor ca necorespunzatoare;

- posibilitatea determinarii coeficientilor de pondere ce intervin in aplicarea formulei polinomiale de actualizare a situatiilor de plata aferente activitatii de C+M, pe durata de executie a lucrarilor contractate, in cazul in care contractarea acestora se face la preturi unitare modificabile (ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor si a tarifelor resurselor consumate);

- mentinerea la nivel fix, pe parcursul executiei lucrarilor, a ponderii privind cheltuielile generale si profitul inscrise in devizele-oferta pe categorii de lucrari.

4. Listele cu cantitatile de resurse, precum si preturile si tarifele aferente, care au stat la baza elaborarii ofertei, fac parte integranta din oferta si reprezinta reperul de referinta fata de care se poate calcula variabilitatea preturilor pe parcursul executiei lucrarilor (indiferent de procedura de actualizare a situatiilor de plata pentru lucrarile contractate, procedura care se prezinta in "conditiile speciale de contractare a lucrarilor").

5. Calitatea de antreprenor general sau de lider al asociatiei se atesta numai in cazul in care acesta preia in executie, cu forte proprii, majoritatea lucrarilor, respectiv ponderea cea mai mare din valoarea lucrarilor supuse licitatiei publice, aceasta constituind o conditie pentru siguranta desfasurarii operatiunilor proprii.

Subantreprenorul poate fi de aceeasi specialitate cu antreprenorul general; subantreprenorul de specialitate are alta specialitate decat antreprenorul general.

6. Contractantii (ofertantii) pot participa la licitatia publica in calitate de antreprenor general (cu sau fara subantreprenor sau subantreprenor de specialitate) sau ca asociati.

In cazul in care participa ca antreprenor general:

- la stabilirea calificarii (Anexa A) se vor lua in considerare documentele nominalizate si prezentate distinct pentru antreprenorul general si respectiv pentru subantreprenorii si/sau subantreprenorii de specialitate care au acceptat in scris participarea la licitatie;

- la aprecierea prin punctaj a capabilitatii pe baza criteriilor de selectie prezentate in ANEXA B - Partea I se vor avea in vedere numai documentele prezentate de antreprenorul general;

- pe durata contractarii si a derularii contractului de executie a lucrarilor, schimbarea subantreprenorilor si/sau a subantreprenorilor de specialitate se poate face, in mod exceptional, daca exista motive obiective si cu avizul prealabil al entitatii achizitoare (investitor); in acest caz entitatea achizitoare (investitor) va proceda la stabilirea calificarii subantreprenorului propus, pe baza acelorasi conditii de calificare care au fost avute in vedere initial.

In cazul in care participa ca asociati pe baza de contract (conventie) de asociere conform prevederilor art. 33-34 din Legea ~nr. 15/1990~:

- la stabilirea calificarii se vor lua in considerare documentele nominalizate in capitolul IV - partea I din "Normele metodologice" si prezentate distinct de catre fiecare asociat;

- la aprecierea prin punctaj a capabilitatii pe baza criteriilor de selectie prezentate in ANEXA "B" - Partea a II-a, se vor avea in vedere documentele prezentate de fiecare asociat, facandu-se media ponderata (aritmetica, pentru procedura de preselectie) a punctajelor totale obtinute de fiecare asociat (pondere care tine cont de participarea fiecarui asociat la realizarea valorii ofertei);

- pe durata contractarii si a derularii contractului de executie a lucrarilor, nu este permisa schimbarea asociatilor; in cazul denuntarii unilaterale de catre un asociat a contractului de asociere, fara posibilitatea continuarii de catre ceilalti asociati a lucrarilor, aceasta poate constitui un motiv pentru entitatea achizitoare (investitor) de a rezilia contractul de executie, cu solicitarea de penalizari si daune-interese, dupa caz, si organizarea unei noi proceduri de achizitie, in conformitate cu prevederile legale, pentru restul lucrarilor de executat.

7. Punctajele aferente criteriilor de selectie a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si cele aferente criteriilor de selectie a ofertelor vor fi stabilite in prealabil de catre entitatea achizitoare (investitor) impreuna cu reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, delegati in comisiile de licitatie, prin adaptarea, dupa caz, a punctajelor prezentate in ANEXA "B" - Partea I si Partea a II-a la prezentele "Norme metodologice", functie de specificul, natura si complexitatea executiei lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice; acestea vor fi inscrise in instructiunile pentru contractanti (ofertanti) in conformitate cu prevederile art. 11.2 din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.

8. Valoarea totala prevazuta in devizul general al investitiei publice, valabila la data emiterii acordului Ministerului Finantelor conform prevederilor Legii privind finantele publice ~nr. 10/1991~, este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

Actualizarea valorii totale a investitiei publice, inclusiv a valorilor esalonate pe ani, potrivit duratei de realizare aprobate, se face pe raspunderea entitatii achizitoare (investitoare) in preturi valabile la data:

- supunerii la aprobare a studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea privind finantele publice nr. 10/1991, dupa ce, in prealabil, valoarea totala actualizata a fost insusita de ordonatorul principal de credite;

- intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor legale a listei cheltuielilor de capital (dupa caz a cheltuielilor materiale), anexa la bugetul de stat sau bugetul local, pentru obiectivele de investitii noi (de reparatii). In cazul obiectivelor de investitii (de reparatii) in continuare, actualizarea valorii totale se determina ca suma intre valoarea lucrarilor ramase de executat pana la punerea in functiune a obiectivului de investitii (de reparatii), avand la baza preturile valabile la data actualizarii si valoarea cheltuielilor realizate pana la data actualizarii, potrivit datelor din evidenta contabila a entitatii achizitoare (investitorului);

- organizarii licitatiei publice sau contractarii directe, dupa caz, a executiei lucrarilor, potrivit prevederilor legale privind investitiile publice.

Se interzice entitatii achizitoare (investitoare) sa aprobe majorarea valorii totale a devizului general al investitiei publice, determinata de nerespectarea solutiilor tehnice si constructive sau de inlocuirea unor obiecte ce intra in componenta obiectivului de investitii al carui studiu de fezabilitate a fost aprobat potrivit competentelor valorice stabilite de Legea privind finantele publice nr. 10/1991.

9. Entitatea achizitoare (investitor), prin instructiunile pentru contractanti (ofertanti) si prin conditiile speciale de contractare, va preciza daca preturile din oferta sunt fixe (nemodificabile) pe parcursul executiei sau modificabile (conform prevederilor art. 9.23 din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993).

In general, pentru lucrari cu durate scurte de executie, de pana la 3 luni, se recomanda contractarea lucrarilor la preturi fixe (nemodificabile), antreprenorul general luand pe propriul sau risc suportarea unor eventuale cresteri de preturi pe perioada executiei. De asemenea, executia anumitor parti din lucrare (organizarea de santier, terasamente, fundatii, lucrari de devieri de retele, etc.) poate fi contractata la preturi fixe (nemodificabile).

Materialele, furniturile si echipamentele puse la dispozitie de entitatea achizitoare (investitor), precum si cele puse la dispozitie de contractant (ofertant) la preturi mai mici decat cele practicate pe piata (si inscrise ca atare in lista cu facilitatile oferite si acceptate) se contracteaza pentru executia lucrarilor la preturile fixe declarate (nemodificabile).

10. In cazul in care entitatea achizitoare (investitor) accepta modificarea preturilor din oferta ca urmare a evolutiei ulterioare a acestora, aceasta va fi precizata in conditiile speciale de contractare, cu respectarea prevederilor de mai jos.

Actualizarea situatiilor de plata aferente lucrarilor executate din devizele oferta contractate, pe parcursul duratei de executie contractate, se face pe raspunderea entitatii achizitoare (investitor) prin calcularea influentelor ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor si tarifelor resurselor consumate, pe baza de documente legale si prin aplicarea procedurii de actualizare (formula de calcul polinomiala, de exemplu) care, in prealabil, a fost insusita de conducerea entitatii achizitoare (investitor). Procedura de actualizare se aplica dupa expirarea termenului de valabilitate a ofertei.

Preturile actualizate vor fi acceptate pe raspunderea entitatii achizitoare (investitor) cu cel putin 28 de zile inainte de data intocmirii situatiilor de plata, pe baza unor documente legale emise de aceiasi furnizori sau prestatori de servicii care au fost nominalizati in listele de resurse din oferta declarata cistigatoare (acceptata).

In cazul depasirii duratei de executie contractate, din vina exclusiva a contractantului (ofertantului), entitatea achizitoare (investitor) poate sa refuze situatiile de plata actualizate ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor pentru lucrarile ramase de executat, in conformitate cu cele inscrise in conditiile speciale de contractare.

In general, producatorii de resurse si respectiv prestatorii de servicii declarati de contractanti (ofertanti) in MODELELE ANEXE NR. 27-31 nu vor putea fi schimbati pe parcursul executiei lucrarilor. In cazuri exceptionale, acestia pot fi schimbati cu acceptul entitatii achizitoare (investitoare), din ratiuni economice si cu respectarea tuturor conditiilor de calitate prevazute in proiectul tehnic si caietele de sarcini.

In cazul in care producatorii si prestatorii de servicii nominalizati sunt in imposibilitatea de a mai livra sau asigura, in mod justificat, resursele contractate, entitatea achizitoare (investitorul) poate accepta cea mai mica oferta de pret de la cel putin 3 producatori sau prestatori de servicii, dupa caz, pe care antreprenorul general trebuie sa-i prezinte, cu aplicarea procedurii similare celei descrise la art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si cu indeplinirea conditiilor de calitate inscrise in caietele de sarcini si specificatiile tehnice (dupa caz).

11. Preturile cu care vor fi intocmite devizele-oferta sunt, de regula, cele practicate de producatorii de resurse si respectiv prestatorii de servicii la data de "a 28-a zi calendaristica anterioara termenului limita de depunere a ofertelor comunicat in scris prin documentele licitatiei". In cazul modificarii continutului documentelor licitatiei, dupa revizuirea lor, cu respectarea conditiilor precizate in art. 6.5, 6.6. si 6.7. din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993 entitatea achizitoare (investitor) va analiza oportunitatea mentinerii datei comunicate si luate ca reper pentru preturi sau schimbarea acesteia, in concordanta cu modificarile intervenite.

Toti contractantii (ofertantii) au obligatia de a intocmi devizele-oferta cu preturi corespunzatoare perioadei precizate.

Materialele existente in stoc la contractant (ofertant), disponibile si pe care doreste sa le foloseasca la executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice (si care au preturi mai mici), constituie o facilitate si se vor evidentia pe o lista anexa la facilitatile oferite, indicandu-se specificatia tehnica, unitatea de masura, calitatea, cantitatea, pretul unitar (exclusiv TVA) si valoarea acestora. Aceste preturi aferente cantitatilor declarate (ofertate) raman fixe (nemodificabile) pe intreaga durata de executie a lucrarilor contractate.

Diferenta valorica dintre valoarea acestor materiale ofertate si valoarea corespunzatoare cu preturile calculate in devizele oferta (conform celor precizate in primul alineat de la punctul 11) se va prezenta ca o facilitate oferita de contractant (ofertant) fiind punctata corespunzator punctajului si sistemului de apreciere aferent criteriului "facilitati financiare oferite".

12. Cheltuielile privind elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, inclusiv cele privind licitarea proiectarii investitiilor publice (publicitatea, instructiunile pentru contractanti (ofertanti), onorariile si cheltuielile privind plata indemnizatiilor de deplasare, transportul si cazarea delegatilor numiti in comisiile de licitatie pentru adjudecarea proiectarii investitiilor publice si care nu sunt angajati permanenti ai entitatii achizitoare), precum si cheltuielile pentru obtinerea avizelor legale necesare la primele doua faze de proiectare, reprezinta cheltuieli ce nu intra in valoarea totala a devizului general al investitiei publice, acestea finantandu-se pe seama cheltuielilor de la capitolul "Achizitiile de bunuri si alte cheltuieli de investitii" din lista cheltuielilor de capital, anexa la bugetul ordonatorului principal de credite, aprobata potrivit legii.

Cheltuielile privind elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie, inclusiv cele privind licitarea executiei investitiilor publice (publicitatea, instructiunile pentru contractanti (ofertanti), onorariile si cheltuielile privind plata indemnizatiilor de deplasare, transportul si cazarea delegatilor numiti in comisiile de licitatie pentru adjudecarea executiei investitiilor publice si care nu sunt angajati permanenti ai entitatii achizitoare) sunt cheltuieli ce se cuprind in devizul general si care se finanteaza din valorile prevazute in devizul general, dupa aprobarea potrivit legii a studiilor de fezabilitate si cuprinderea acestora la capitolul "Obiective de investitii noi" din lista de cheltuieli de capital anexa la bugetul ordonatorului principal de credite, aprobata potrivit legii.

13. Pentru achizitiile de investitii publice, se aplica prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, iar pentru achizitiile de bunuri definite conform art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 se aplica prevederile regulamentului aprobat prin H.G. ~nr. 63/1994~.

De regula, utilajele si echipamentele tehnologice (cu montaj si independente), precum si dotarile incluse in devizul general din studiul de fezabilitate aprobat potrivit legii, se achizitioneaza o data cu executia lucrarilor de constructii-montaj, prin "contract la cheie" aplicandu-se prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993, precum si ale prezentelor norme metodologice.

In cazurile in care conditiile tehnice si organizatorice nu permit aplicarea prevederilor din alineatul de mai sus, in vederea prevenirii imobilizarii fondurilor bugetare, entitatea achizitoare (investitoare) poate proceda la organizarea achizitiei in ordinea stabilita de aceasta, corelat cu graficul de realizare a investitiei publice, cu conditia incadrarii in valorile prevazute pe capitole de cheltuieli din devizul general aprobat, respectiv reactualizat, precum si cu respectarea duratei de executie aprobate. In astfel de cazuri se va proceda astfel:

- pentru contractarea lucrarilor de constructii-montaj (inclusiv utilajele tehnologice cu montaj) se va aplica regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, adoptandu-se forma de "contract global";

- pentru achizitionarea utilajelor independente si a dotarilor; din categoria bunurilor si pentru care exista o piata stabilita (conform cataloagelor de produse existente ale firmelor producatoare), se va utiliza metodologia cu anexele aferente elaborate pe baza regulamentului aprobat prin H.G. nr. 63/1994, adoptandu-se forma de "contracte separate".

14. Contractantii (ofertantii) pot participa la orice forma de licitatie, inclusiv la achizitiile dintr-o singura sursa (incredintare directa), numai daca indeplinesc toate conditiile din ANEXA A la prezentele norme metodologice.

Pentru licitatiile publice deschise fara preselectie si licitatiile publice restranse (cu invitatii de participare) se utilizeaza criteriile de selectie a contractantilor (ofertantilor) si a ofertelor, prevazute in ANEXA B - Partea I si Partea a II-a, la prezentele norme metodologice.

Pentru licitatiile publice deschise cu preselectie etapa I, se utilizeaza criteriile de selectie din ANEXA B - Partea I; la etapa a II-a (pentru cei selectionati) se vor utiliza criteriile de selectie din ANEXA B - Partea a II-a.

15. In cazul in care, in perioada de elaborare a ofertelor, se solicita unele clarificari asupra unor parti din documentele de licitatie, acestea vor fi analizate de entitatea achizitoare (investitor) impreuna cu proiectantul si vor fi comunicate in scris tuturor contractantilor (ofertantilor) care au cumparat documentele de licitatie, dupa care, daca este necesar, se va comunica si prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor si respectiv a datei de deschidere a licitatiei, respectandu-se prevederile art. 6.5., 6.6. si 6.7. din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~.

16. Avandu-se in vedere art. 9.13 si art. 9.14 din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993, durata de valabilitate a ofertelor si a garantiei de participare la licitatie va fi de minimum 45 de zile calendaristice (de la termenul limita de depunere a ofertelor comunicat in scris prin documentele licitatiei).

17. In cazul licitatiilor publice deschise cu preselectie, perioada maxima de valabilitate a etapei I (preselectia) va fi de 90 de zile calendaristice (de la termenul limita de depunere a documentelor de preselectie), comisia de licitatie avand dreptul de a cere reconfirmarea conditiilor de calificare, in concordanta cu aceleasi conditii care au stat la baza calificarii si selectiei.

18. In anuntul publicitar sau in invitatia de participare se va mentiona si data la care se pun in vinzare documentele de licitatie, data care se ia in considerare pentru acordarea celor 30 de zile calendaristice minimum necesare elaborarii ofertelor (si respectiv pentru stabilirea termenului limita de depunere a ofertelor).

19. Pe baza experientei acumulate, se recomanda entitatilor achizitoare (investitori), pe cat este posibil, utilizarea formei de licitatie publica deschisa cu preselectie care creeaza premisele selectarii celor mai capabili contractanti (ofertanti), in paralel cu faza de definitivare si aprobare a proiectului tehnic, reducerea volumului de documentatie multiplicata, precum si obtinerea unor oferte competitive. La aceasta contribuie, in mod esential, actiunea de publicitate organizata in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993.

20. Entitatea achizitoare (investitoare) are obligatia ca, inainte de definitivarea documentelor de licitatie prevazute la art. 6.3. din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993 si a lansarii anuntului publicitar sau a invitatiilor de participare la licitatie, sa prezinte in timp util proiectul tehnic, caietele de sarcini si instructiunile pentru contractanti (ofertanti) la Ministerul Finantelor - Directia generala de expertizare a investitiilor finantate de la bugetul de stat si la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia generala de licitatii - pentru a fi studiate sub aspectul respectarii prevederilor din acordul Ministerului Finantelor si, dupa caz, din avizul Consiliului Interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale, emise cu ocazia promovarii la aprobare a studiului de fezabilitate, conform competentelor valorice stabilite prin Legea privind finantele publice ~nr. 10/1991~ si H.G. ~nr. 112/1993~, precum si a celorlalte prevederi legale privind realizarea investitiilor publice.

Nerespectarea acestei prevederi atrage neparticiparea la licitatie a reprezentantilor Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, raspunderea pentru aminarea sau anularea licitatiei revenind entitatii achizitoare (investitoare), in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului ~nr. 12/1993~.

21. In cazul rezilierii contractului privind executia lucrarilor ce fac obiectul licitatiei publice cu respectarea prevederilor din conditiile de contractare si a legislatiei in vigoare, entitatea achizitoare va supune licitatiei publice restul cantitatilor de executat, conform prevederilor legale.

22. Ofertele necistigatoare se restituie ofertantilor la cererea si pe cheltuiala acestora dupa solutionarea eventualelor contestatii si o data cu restituirea garantiei de participare la licitatie.

23. Reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in comisiile de licitatii sunt desemnati de Directia generala de expertizare a investitiilor finantate de la bugetul de stat si, respectiv, de Directia generala de licitatii.

Pentru obiectivele de investitii finantate de la bugetul local sau din sursele proprii ale regiilor de sub autoritatea administratiei publice locale (exclusiv cele finantate, integral sau in completarea surselor proprii, din transferuri din bugetul de stat), directiile nominalizate la alineatul de mai sus pot desemna ca reprezentanti in comisiile de licitatie specialisti din cadrul directiilor generale de ramura ale Ministerului Finantelor sau ale directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, din inspectiile in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

24. Reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului numiti in comisiile de licitatie vor analiza si aviza decizia conducerii entitatii achizitoare (investitor) privind solutionarea contestatiilor referitoare la incalcarea unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 12/1993.

25. Entitatea achizitoare (investitoare) poate proceda la aplicarea regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993 si a prezentelor Norme metodologice numai daca, in prealabil, a asigurat fondurile necesare realizarii investitiei publice, prin listele de investitii aprobate potrivit legii, precum si avizele si autorizatiile legale.

Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza potrivit art. 18 lit. c) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si poate conduce la anularea procedurii respective de achizitie.

26. In scopul simplificarii metodologiei si reducerii timpului necesar pentru adjudecarea executiei investitiilor publice, in conformitate cu regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~, se recomanda:

a) preselectia ofertantilor, pe baza documentelor de capabilitate tehnica, manageriala si financiara, efectuata in paralel cu elaborarea proiectului tehnic si a documentelor pentru ofertare; in aceasta situatie durata de examinare a devizelor-oferta, de evaluare a acestora si de adjudecare poate fi de maximum 2 saptamani de la deschiderea licitatiei;

b) pentru investitii publice de medie complexitate, la care se organizeaza de regula licitatie publica fara preselectie, durata maxima de analiza a capabilitatii ofertantilor, de examinare a devizelor-oferta si de evaluare a ofertelor poate fi de 2 pana la maximum 3 saptamani.

CAPITOLUL II CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTELOR,
PE FAZE DE PROIECTARE A INVESTITIILOR PUBLICE

II.1. CONTINUTUL-CADRU

AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

A. - PARTILE SCRISE -

1. -DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii.

1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate (Proiectantul, dupa caz, entitatea achizitoare).

1.3. Ordonatorul principal de credite.

1.4. Entitatea achizitoare (investitor).

1.5. Amplasamentul (judet, localitate, strada, nr.).

1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

2. -EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE

2.1. Valoarea totala estimativa a obiectivului de investitii.

2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.

2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.

2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.

2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

3. -DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitii.

3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).

3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.

3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri.

3.3.2. Pentru retele: lungimi si diametre.

3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).

3.5. Utilitati (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere).

4. -FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totala estimativa a investitiei, ............. % din surse proprii, ............. % din credite bancare, ............. % din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ............. % din fondurile special constituite prin lege, in afara acestor bugete, .......... % din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

B. - PARTILE DESENATE -

1. -Plan de amplasare in zona (1: 25.000 - 1: 5000)

2. -Plan general (1: 5000 - 1: 1000)

II.2. CONTINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

A. - PARTILE SCRISE -

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii.

1.2. Elaborator (proiectantul, dupa caz, entitatea achizitoare).

1.3. Ordonatorul principal de credite.

1.4. Entitatea achizitoare (investitor).

1.5. Amplasamentul (judet, localitate, strada, nr.).

1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.

1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati.

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1. Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitii (definitiv si/sau temporar).

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice).

2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor.

2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numar de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit.

2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

2.4. Structura constructiva.

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect in parte.

2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).

2.6. Instalatii aferente constructiilor.

Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

2.7. Utilitati.

Se va descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

3. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA INVESTITIEI

3.1. Total personal, din care:

- personal de executie

3.2. Locuri de munca nou create.

4. DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu detalierea pe structura devizului general; conform prevederilor legale.

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala a investitiei

din care:

- constructii-montaj

5.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M).

- Anul I.

- Anul II.

- ............

5.3. Durata de realizare a investitiei (luni).

5.4. Capacitati (in unitati fizice).

Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:

- conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului, perioada de scutire de impozit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);

- masini si utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente si dotari cu indicarea capacitatii tehnice a acestora si furnizorii potentiali);

- productia si desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretica anuala pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vinzare a produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);

- materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs in parte si preturile de procurare ale acestora;

- manopera (cu detalierea pe structura de personal);

- cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).

6. FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totala a investitiei:

......... mii lei din surse proprii, ......... mii lei din credite bancare, .......... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......... mii lei din fondurile special constituite prin lege, in afara acestor bugete, ......... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

7. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului;

- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);

- avizele pentru consumul de combustibil;

- avizele pentru protectia mediului si a apelor;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

B. - PARTILE DESENATE -

1. Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5000).

2. Plan general (1:5000 - 1:500).

3. Planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii.

NOTA:

La faza studiu de fezabilitate este interzisa angajarea de cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea executiei investitiei publice (proiect tehnic, caiete de sarcini, instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii etc.).

Aceste cheltuieli se pot efectua numai dupa aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea privind finantele publice ~nr. 10/1991~ si dupa asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de executie stabilite prin Acordul Ministerului Finantelor prin listele de investitii, anexa la bugetul de stat sau local, dupa caz, aprobate potrivit legii.

II.3. -CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

A. - PARTI SCRISE -

1. -DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1.1. -Elemente generale

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata, care face parte din documentele licitatiei, pe baza careia se intocmeste oferta si este document anexat contractului si pe baza careia se executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar si sa asigure informatii complete, astfel incat:

* Entitatea achizitoare (investitorul) sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice;

* Contractantul (ofertantul), dupa studierea proiectului tehnic, sa poata elabora oferta, sa analizeze datele tehnice si tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei, precum si informatii complete privind executia lucrarilor;

* De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel ca sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesar sa se suplimenteze cantitatile de lucrari respective si fara sa se depaseasca costul lucrarii stabilit in faza de oferta.

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza Studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii si au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile executiei lucrarii, in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic se verifica de specialisti atestati de MLPAT conform prevederilor regulamentului aprobat prin H.G. ~nr. 731/1991~, se avizeaza si se aproba de entitatea achizitoare potrivit reglementarilor emise de Ministerul Finantelor.

1.2. -Descrierea lucrarilor

In cadrul "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

* Amplasamentul;

* Topografia;

* Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

* Geologia, seismicitatea;

* Prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;

* Organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.;

* Caile de acces provizorii;

* Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc. pentru organizarea de santier si definitive;

* Caile de acces, caile de comunicatii etc.;

* Programul de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programul de receptie;

* Trasarea lucrarilor;

* Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

* Masurarea lucrarilor;

* Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;

* Curatenia in santier;

* Serviciile sanitare;

* Relatiile intre contractant (ofertant), consultant si entitatea achizitoare (investitor);

* Memoriile tehnice pe specialitati.

2. CAIETELE DE SARCINI

Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.

Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de proiectant pe baza planselor deja terminate si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte pe specialitati.

2.1. -Rolul si scopul caietelor de sarcini

Fac parte integranta din proiectul tehnic si din documentele licitatiei.
Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor care fac obiectul licitatiei; plansele fac prezentarea lor grafica, iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituente.
Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizind in special explicitarea desenelor.
Contin nivelul de performanta a lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.
Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si montaj si aspectul final.
Impreuna cu plansele, ele trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina: cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.
Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor, de catre ingineri specialisti pentru fiecare categorie de lucrare.
Forma de prezentare trebuie sa fie: ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normative si prescriptii.
Sa stabileasca responsabilitatile pentru calitatile materialelor si lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe.
Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa-si gaseasca precizari in caietele de sarcini.
Nu trebuie sa fie restrictive.
Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata, si exprimarea se va face in minimum de cuvinte.
Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei.

2.2. -Tipuri si forme de caiete de sarcini

In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor.
Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.
Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
In functie de domeniul la care se refera, caietele de sarcini pot fi:
Caiete de sarcini generale - se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe capitole si subcapitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor.
Caiete de sarcini speciale - care se refera la lucrari specifice si se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

2.3. -Continutul caietelor de sarcini

Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un caracter de specificitate, caietele de sarcini se elaboreaza pentru fiecare lucrare in parte folosind, daca este posibil, parti, sectiuni, capitole, etc. elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:

Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si instalatii;
Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrarii;
Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
Conditiile de receptie, aspect, culori, tolerante etc.

3. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare pentru cuantificarea valorica si a duratei de executie a investitiei, si anume:

Centralizatorul obiectelor pe obiectiv;
Centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
Listele cu cantitatile de lucrari pe capitole;
Structura articolelor comasate pe capitole de lucrari;
Listele cu consumurile de resurse materiale, de forta de munca, de ore functionare utilaje de constructii si cele privind transporturile;
Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice;
Fisele tehnice (si, dupa caz, specificatiile tehnice);
Graficul general de realizare a investitiei publice.

B. - PARTILE DESENATE -

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului, care trebuie sa raspunda cerintelor precizate la cap. I si care, de regula, se compun din:

1. -Planurile generale

Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
Planurile topografice principale;
Planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice inclusiv cu inscrierea pe acestea a conditiilor si recomandarile privind lucrarile de pamint si de fundare.
Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +(-) 0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;

Planurile principale privind sistematizarea verticala a terenului, inclusiv inscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamint, volumul pamintului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
Planurile principale privind constructiile subterane - amplasarea lor, sectiuni, profile longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si calitatea sectiunilor din otel, calitatea betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.
Planurile de amplasare a reperilor ficsi si mobili de trasare.

2. -Plansele principale ale obiectelor

Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent fiecarui obiect.

In cazul in care proiectul este voluminos, plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate distincta.

3. -Arhitectura

Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care mentionam:

planul individual de amplasare.
planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materiale, confectii etc.
sectiuni, fatade, detalii importante etc.
tablouri de prefabricate, confectii.
tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.

Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.

4. -Structura

Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta pentru fiecare obiect, si anume:

planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice;
planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice;
descrierea solutiilor constructive recomandate, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale;

5. -Instalatiile

Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:

Planurile principale de amplasare a utilajelor;
Scheme principale ale instalatiilor;
Sectiuni, vederi, detalii principale; plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor;

6. -Dotari si instalatii tehnologice

Vor cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., si anume:

Desenele de ansamblu;
Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor tehnologice.
Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini, etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj.
Diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
Listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performante si caracteristici.

7. -Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.

Planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.

Listele cu dotari, inclusiv parametri, performante si caracteristici.

NOTA:

Se recomanda ca la elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice, echipamentele etc. sa fie definite prin parametri, performante si caracteristici.

CAPITOLUL III CONTINUTUL-CADRU SI PREZENTAREA UNITARA A DOCUMENTELOR
DE LICITATIE

VOLUMUL I. - Documentele pentru calificarea (eligibilitatea) si selectia capabilitatii contractantilor (ofertantilor)/

Documentele de preselectie

1. Publicitatea:

1.1. Preavizul de licitatie publica ................ MODEL ANEXA NR. 1

1.2. Anuntul publicitar (pentru forma de licitatie publica deschisa cu/fara preselectie) ......... MODEL ANEXA NR. 2

1.3. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica restransa) .................. MODEL ANEXA NR. 3

2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - partea I:

2.1. Lista (borderoul) documentelor

2.2. Informatiile generale (privind obiectul contractului, scopul investitiei, precum si informatii importante privind lucrarile si elementele particulare ale amplasamentului, conform celor precizate in art. 7.3 din regulamentul anexa la H.G. ~nr. 592/1993~)

2.3. Descrierea investitiei (se va face o descriere sintetica generala a lucrarilor care privesc obiectul contractului, informatiile trebuind sa corespunda cu plansele si partile scrise ale proiectului tehnic)

2.4. Informatiile financiare (care vor cuprinde sursele de finantare si, dupa caz, montajul financiar conform celor precizate in art. 7.3 din regulament)

2.5. Cerintele impuse de entitatea achizitoare (investitor), cu privire la:

2.5.1. Participarea contractantilor (ofertantilor) la procedura de licitatie publica, functie de cuantumul stabilit si actualizat prin hotarare a Guvernului (conform dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~, coroborate cu art. 4 din H.G. nr. 592/1993)

2.5.2. Forma de contract si formele de organizare ale contractantilor (ofertantilor) participanti la licitatia publica si la executia lucrarilor

2.5.3. Alte cerinte impuse de entitatea achizitoare (inclusiv cele reiesite din autorizatia de construire, dupa caz)

2.6. Precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, taxe, asigurari etc.

2.7. Informatiile privind calificarea contractantilor (ofertantilor) si, respectiv, cu privire la examinarea, selectarea, tehnica de calcul si punctajul, ce vor fi folosite la evaluarea, compararea si selectia capabilitatii contractantilor (ofertantilor)

2.7.1. Conditiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanti (ofertanti) ................................ ANEXA "A"

2.7.2. Criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si sistemul de apreciere prin punctaj ............................ ANEXA "B" - Partea I

2.8. Precizarile privind formele de comunicare (conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993) si limba folosita in corespondenta si relatiile dintre parti (in cazul licitatiei cu participare internationala, atunci cand unele din documentele licitatiei sunt redactate in mai multe limbi, se va preciza in mod explicit ca limba romana va avea prioritate)

2.9. Data si ora limita, precum si adresa de depunere a documentelor pentru calificarea si selectia capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si modul de inregistrare a depunerii (respectiv a documentelor de preselectie, pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa I: procedura de preselectie)

2.10. Semnaturile si parafele necesare pe documentele pentru calificarea si selectia capabilitatii contractantilor (ofertantilor)

2.11. Alte informatii si precizari pe care entitatea achizitoare (investitor) si/sau organizatorul licitatiei le considera necesare.

VOLUMUL II - Documentele pentru ofertare

1. Invitatia de participare (pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa a II-a) ............... MODEL ANEXA NR. 17

2. Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) - partea a II-a:

2.1 Instructiunile privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) si a garantiei de buna executie, precum si valorile si durata de valabilitate a acestora

2.1.1. Scrisoarea de garantie bancara pentru participarea la licitatia publica .................MODEL ANEXA NR. 19

2.1.2. Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie a lucrarilor ........................................ MODEL ANEXA NR. 33

2.2. Precizarile privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole si categorii de lucrari (specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice si de transmitere si depunere a acestora)

2.3. Precizarile referitoare la valabilitatea preturilor si tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse in listele cu cantitatile de lucrari si, respectiv, de procurare a utilajelor si echipamentelor tehnologice

2.4. Precizarile referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei

2.5. Precizarile referitoare la perioada de valabilitate a ofertelor

2.6. Termene pentru receptii partiale, pe faze si perioade

2.7. Precizarile privind modul de completare si de semnare a contractului si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale

2.7.1. Conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare a executiei lucrarilor

2.7.2. Conditiile generale si speciale de asigurare pentru evenimentele luate in considerare de entitatea achizitoare (investitor) si care pot afecta constructiile si instalatiile aferente, utilajele si echipamentele tehnologice, dotarile si personalul, dupa caz, (functie de forma de contract de executie si cerintele impuse de entitatea achizitoare)

2.7.3. Conditiile de acordare a avansului si de constituire a garantiei pentru rambursarea acestuia (in conformitate cu prevederile legale)

2.7.4. Procedura de actualizare a valorii adjudecate si contractate, pe parcursul executiei lucrarilor, in cazul acceptarii de catre entitatea achizitoare (investitor), prin documentele licitatiei, a preturilor unitare si totale pe articole si capitole de lucrari modificabile (ca urmare a evolutiei preturilor si tarifelor).

2.8. Informatiile privind examinarea, selectarea, evaluarea, compararea, tehnica de calcul si adjudecarea ofertelor

2.8.1. Criteriile de selectie a ofertelor si sistemul de apreciere prin punctaj ............... ANEXA "B" - Partea a II-a.

2.9. Mentionarea dreptului organizatorului licitatiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele si situatiile in care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de contractanti (ofertanti) sunt inacceptabile pentru entitatea achizitoare (investitor)

2.10. Mentionarea dreptului entitatii achizitoare (investitor) de a modifica unele termene, livrari sau lucrari si in ce conditii

2.11. Data si ora limita, precum si adresa de depunere a ofertelor (conform documentelor de licitatie)

2.12. Conditiile privind retragerea ofertei, despagubiri (daune-interese)

2.13. Semnaturile si parafele necesare pe documentele ofertei

2.14. Precizarile privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si conditiile de reprezentare

2.15. Precizarea modului de notificare a organizatorului licitatiei catre contractanti (ofertanti) privind adjudecarea executiei investitiei publice

2.15.1. Scrisoarea de acceptare (comunicare) a adjudecarii executiei investitiei publice ..............MODEL ANEXA NR. 34

2.16. Alte informatii si precizari (pe care entitatea achizitoare si/sau organizatorul licitatiei publice le considera necesare)

3. Proiectul tehnic

A. - PARTILE SCRISE -

3.1. Descrierea generala a lucrarilor (inclusiv memoriile tehnice pe specialitati) .......... (conf. cap. II.3-A.1 din Normele metodologice)

3.2. Caietele de sarcini .... (conf. cap. II.3-A.2 din Normele metodologice)

3.3. Centralizatorul obiectelor/Devizul oferta (centralizator) al obiectivului ..... MODEL ANEXA NR. 23

3.3.1. Centralizatoarele categoriilor de lucrari/Devizele oferta (centralizatoare) ale obiectelor ........................... MODEL ANEXA NR. 24

3.3.1.1. Listele cu cantitatile de lucrari/Devizele oferta pe categorii de lucrari ............................ MODEL ANEXA NR. 25

3.3.1.2. Structura articolelor comasate pe capitole de lucrari ............................ MODEL ANEXA NR. 26

Listele cu consumurile de resurse materiale .......................... MODEL ANEXA NR. 27
Listele cu consumurile de forta de munca .............................. MODEL ANEXA NR. 28
Listele cu consumurile de ore functionare utilaje de constructii ..................... MODEL ANEXA NR. 29

Listele cu consumurile privind transporturile ..................... MODEL ANEXA NR. 30

3.3.2. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile (dupa caz)/Devizele oferta pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz) grupate pe obiecte ..................................... MODEL ANEXA NR. 31

3.3.2.1. Fisele tehnice (specificatiile tehnice) ...........................MODEL ANEXA NR. 32

3.4. Graficul general de realizare a obiectivului de investitie supus licitatiei publice pentru adjudecarea executiei (cu esalonarea in timp si in cadrul duratei de realizare din studiul de fezabilitate aprobat, a efectuarii investitiilor pentru: constructii-montaj, utilaje tehnologice si functionale cu montaj, dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu.

B. - PARTILE DESENATE -

3.5. Proiectul tehnic (planse) ............... conf. cap. II.3-B din "Normele metodologice"

4. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiei publice

4.1. Partea I - Conditii generale de contractare a lucrarilor.

4.2. Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare a lucrarilor privind executia investitiilor publice.

CAPITOLUL IV CONTINUTUL-CADRU SI PREZENTAREA UNITARA A OFERTELOR

1. Scrisoarea de transmitere a ofertei ................. MODEL ANEXA NR. 18

2. Scrisoarea de transmitere a documentelor de preselectie a contractantilor

(pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie - etapa I -)

........................................MODEL ANEXA NR. 4

Partea I - Documentele de calificare (eligibilitate) si selectie a
capabilitatii contractantilor (ofertantilor)/
Documentele de preselectie

Nr. crt. Denumirea documentului Antreprenorul general sau asociatii Subantreprenorii si/sau subantreprenorii de specialitate Mod de prezentare conform:
0 1 2 3 4
1. Informatii generale privind contractantul (ofertantul) x x MODEL ANEXA NR. 5
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului comertului si informatii privind bonitatea agentului economic x - MODEL ANEXA NR. 6
3. Certificatele de cazier judiciar x - Document IGP
4. Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale x - Document DGFP si, respectiv, Document DGMPS
5. Informatii privind experienta x x MODEL ANEXA NR. 9
6. Informatii privind planul de asigurare a calitatii x - MODEL ANEXA NR. 11
7. Informatii privind asigurarea cu personal x x MODEL ANEXA NR. 12
8. Informatii privind asigurarea tehnica x x MODEL ANEXA NR. 14
9. Informatii privind situatia financiara x x MODEL ANEXA NR. 15
10. Lista subantreprenorilor (a subantreprenorilor de specialitate) care au acceptat in scris participarea la licitatia publica sau conventia de asociere (dupa caz) x - MODEL ANEXA NR. 8 sau MODEL ANEXA NR. 7
11. Atestarea informatiilor x - MODEL ANEXA NR. 16

Partea a II-a - Documentele ofertei

Nr. crt. Denumirea documentului Mod de prezentare, conform:
0 1 2
1. Garantia de participare la licitatie Document de plata acceptat de entitatea achizitoare (investitor) sau scrisoare de garantie bancara MODEL ANEXA NR. 19
2. Formularul de oferta MODEL ANEXA NR. 20
3. Anexa la formularul de oferta MODEL ANEXA NR. 21
4. Facilitatile oferite MODEL ANEXA NR. 22
5. Graficul de executie detaliat al obiectivului (elaborat in concordanta cu precizarile din caietele de sarcini si cu respectarea cerintelor impuse de entitatea achizitoare, inclusiv prin graficul general de realizare a investitiei publice).
6. Planul organizarii de santier si schemele de relatii (inclusiv descrierea sistemului informational)
7. Planul de asigurare a calitatii pentru executia obiectivului de investitie.
8. Lista subantreprenorilor (a subantreprenorilor de specialitate) care au participat la elaborarea ofertei in vederea executiei obiectivului de investitie sau contractul de asociere, (dupa caz) MODEL ANEXA NR. 8 sau MODEL ANEXA NR. 7
9. Centralizatorul obiectelor/ Devizul oferta (centralizator) al obiectivului MODEL ANEXA NR. 23
9.1. Centralizatoarele categoriilor de lucrari/ Devizele oferta (centralizatoare) ale obiectelor MODEL ANEXA NR. 24
9.2. Listele cu cantitatile de lucrari/ Devizele oferta pe categorii de lucrari MODEL ANEXA NR. 25
9.3. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile (dupa caz)/ Devizele oferta pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz) grupate pe obiecte MODEL ANEXA NR. 31
9.3.1. Fisele tehnice MODEL ANEXA NR. 32
9.4. Listele cu principalele resurse ale ofertei:
9.4.1. Listele cu consumurile de materiale MODEL ANEXA NR. 27
9.4.2. Listele cu consumurile de forta de munca MODEL ANEXA NR. 28
9.4.3. Listele cu consumurile de ore functionare utilaje de constructii MODEL ANEXA NR. 29
9.4.4. Listele cu consumurile privind transporturile MODEL ANEXA NR. 30
10. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiei publice insusita de contractant (ofertant) ANEXA "C"
10.1. Partea I - Conditiile generale de contractare ANEXA "C"- Partea I
10.2. Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare ANEXA "C" - Partea a II-a

CAPITOLUL V PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE LICITATIE

1. Procedura de licitatie publica deschisa cu preselectie

- etapa I - preselectia

In aceasta etapa, comisia de licitatie analizeaza documentele de preselectie depuse de contractanti (ofertanti) conform cerintelor investitorului.

Aprecierea capabilitatii contractantilor (ofertantilor) se face pe baza elementelor prezentate in ANEXA "A" si ANEXA "B", Partea I declarandu-se selectionati contractantii (ofertantii) care au fost declarati calificati conform ANEXEI "A" si care conform ANEXEI "B" Partea I au obtinut cel putin jumatate din punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie si cumulat minim 70% din punctajul maxim al tuturor criteriilor de selectie a capabilitatii.

- etapa a II-a - analiza ofertelor

In aceasta etapa se analizeaza ofertele depuse de ofertantii selectionati in etapa I.

Aprecierea asupra ofertelor se face conform criteriilor de selectie a ofertelor si sistemului de punctaj din ANEXA "B", Partea a II-a.

Cronologia actiunii se desfasoara astfel:

La o data stabilita de catre entitatea achizitoare se face deschiderea publica a licitatiei (cu respectarea termenului minim de 30 de zile intre transmiterea invitatiei si deschiderea licitatiei).

In cadrul deschiderii licitatiei se vor respecta urmatoarele:

De regula, vor participa toti membrii comisiei si toti ofertantii sau reprezentantii imputerniciti ai acestora.

In cazul de neparticipare a unor membri ai comisiei, din cauze obiective, numarul minim trebuie sa fie 2/3 din numarul membrilor comisiei, in care sa fie inclusi reprezentantii Ministerului Finantelor, ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si ai entitatii achizitoare.

La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va face o serie de precizari, intreband firmele ofertante:

- daca au depus garantia de participare si cu ce acte;

- daca preturile utilizate sunt cele de la data solicitata de entitatea achizitoare prin instructiunile pentru ofertanti (ziua, luna, anul);

- daca documentele de licitatii au fost clare, complete si daca contractantii (ofertantii) au sau nu obiectii privind documentele de licitatie;

- daca toti contractantii (ofertantii) au luat cunostinta despre criteriile de selectie a ofertantilor care vor sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus licitatiei, precum si de punctajele maxime pentru fiecare criteriu in parte;

- daca s-au respectat instructiunile entitatii achizitoare privind modul de introducere a TVA in oferta, inclusiv celelalte taxe si impozite legale.

Pentru toate aceste precizari se va lua acceptul tuturor contractantilor (ofertantilor). In caz ca sunt obiectii sau probleme ce trebuie clarificate, acestea se vor rezolva pe loc, in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~.

Functie de modul de rezolvare a acestor obiectii se va trece (sau nu) la deschiderea licitatiei.

In cazul in care un contractant (ofertant) nu s-a prezentat la deschiderea licitatiei, membrii comisiei de licitatie, cu acceptul celorlalti contractanti (ofertanti) ca martori, pot proceda la deschiderea ofertei respective, cu precizarea in procesul-verbal ca acest contractant (ofertant) nu mai poate face contestatie privind modul de desfasurare a licitatiei.

Se trece apoi la prezentarea principalelor date din oferte. Principalele date (valoarea ofertei, durata de executie, perioada de valabilitate a ofertei) se prezinta la un loc vizibil pentru toti participantii.

Pentru datele lipsa din oferte se va stabili un termen (data, loc de depunere) pana la care ofertantii respectivi vor face completarile necesare, in caz contrar ofertele respective fiind respinse.

Toate aceste date se vor trece in procesul-verbal de deschidere a licitatiei, pe care il vor semna membrii comisiei de licitatie si toti ofertantii, carora li se va inmana cate un exemplar din procesul-verbal.

Datele dezvaluite din continutul ofertelor in timpul deschiderii licitatiei raman confidentiale in cadrul grupului participant (comisie si ofertanti).

Dupa deschiderea licitatiei toti membrii comisiei de licitatii vor proceda la analiza ofertelor depuse privind: examinarea, evaluarea, compararea si adjudecarea acestora.

In cadrul examinarii, evaluarii si compararii ofertelor prezentate, comisia va analiza urmatoarele:

1. Valoarea devizelor oferta, duratele de executie, graficul de executie etc.

Se vor cere (daca este cazul) clarificari la oferte. Acestea se vor solicita in scris de catre comisia de licitatie (atat solicitarea cat si raspunsul ofertantilor).

Pe baza examinarii ofertelor prezentate, comisia de licitatie va proceda la respingerea (daca este cazul) ofertelor necorespunzatoare cu respectarea prevederilor art. 10.9 si art. 10.10 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~.

2. Analiza listelor privind resursele materiale, de manopera, de utilaje de constructii si cea privind, transporturile, introduse in oferta (furnizori, preturi unitare, tarife etc.).

3. Asigurarea tehnica

4. Asigurarea cu personal

5. Situatia financiara

6. Bonitatea ofertantilor

7. Informatiile privind experienta

8. Garantia privind calitatea lucrarilor

9. Facilitatile oferite de contractanti (ofertanti)

10. Modul de organizare a santierului

11. Analiza subantreprenorilor si/sau a subantreprenorilor de specialitate.

Pentru ofertele ramase in competitie, se trece la evaluarea acestora pe baza criteriilor de selectie inscrise in documentele de licitatie.

Punctajele acordate se dau independent de catre fiecare membru al comisiei de licitatie.

La acordarea punctajului se va avea in vedere ca in cazul licitatiei deschise cu preselectie, pentru contractantii (ofertantii) selectionati pentru etapa a II-a, punctajul obtinut la etapa I (de preselectie) se va cumula cu punctajul obtinut in etapa a II-a.

Presedintele comisiei de licitatie are obligatia de a solicita membrilor comisiei reanalizarea ofertelor si a punctajului acordat, atunci cand se constata ca, in fisele individuale de punctaj ale membrilor comisiei de licitatii, pentru acelasi criteriu, pentru care nu s-a stabilit un mod de calcul aritmetic, exista diferente de punctaj mai mari de +(-) 10% fata de punctajul mediu calculat pentru respectivul criteriu.

Oferta care a obtinut maximum de punctaj se supune votului membrilor comisiei de licitatie in conformitate cu art. 12.3 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~. Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt de acord cu hotararea de adjudecare a ofertei, vor preciza in scris, anexat la hotarare, motivele de divergenta.

Dupa stabilirea ofertei castigatoare comisia de licitatii intocmeste si semneaza hotararea de adjudecare care va cuprinde elementele din MODEL ANEXA NR. 36.

Onorariile membrilor comisiei de licitatie, care nu sunt angajati permanent ai entitatii achizitoare (investitoare), se stabilesc pe baza orelor efectiv prestate in afara programului de lucru, in conformitate cu scrisoarea comuna a Ministerului de Finante si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 77.931/10.738/30.09.1993.

2. Procedura de licitatie publica deschisa (cu anunt publicitar) fara preselectie sau restransa (cu invitatie de participare).

In acest caz se vor respecta toate conditiile puse pentru etapa I si etapa a II-a de la procedura de licitatie publica deschisa cu preselectie.

*
* *

Dupa adjudecarea executiei investitiei publice supusa licitatiei, entitatea achizitoare (investitor) va comunica in scris ofertantului cistigator (conform MODEL ANEXA NR. 34), cat si celorlalti ofertanti rezultatul licitatiei.

In cazul in care se inregistreaza contestatii se vor aplica prevederile art. 21, 22 si 23 din Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~.

CAPITOLUL VI CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU ACHIZITIA DINTR-O SINGURA SURSA
(incredintare directa a executiei)

In conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si a Cap. IV din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului ~nr. 592/1993~, achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa) a executiei investitiilor publice se practica cu titlu de exceptie, fiind admisa in circumstantele precizate in prevederile legale sus-mentionate, pentru investitiile publice ale caror valori totale (cuprinse in devizul general aprobat si actualizat) depasesc cuantumul valoric aprobat prin hotarare de guvern pentru aplicarea regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea executiei investitiilor publice.

In vederea emiterii avizului comun al Ministerului Finantelor (MF) si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT) de incredintare directa (conform art. 4.3 din regulament) entitatea achizitoare (investitor) care utilizeaza aceasta metoda va include in dosarul achizitiei nota justificativa aprobata de conducatorul acesteia, cu argumentarea necesitatii incredintarii directe si care va fi inaintata spre analiza Directiei generale de expertizare a investitiilor finantate de la bugetul de stat din M.F. si Directiei generale de licitatii din M.L.P.A.T.

Dosarul care se inainteaza la M.F. si la M.L.P.A.T. pentru avizul comun va cuprinde:

1. Nota justificativa, aprobata de conducatorul entitatii achizitoare (investitor).

2. Informatiile generale despre lucrare:

2.1. Nominalizarea lucrarii.

2.2. Sursele de finantare (bugetul de stat, bugetul local, fonduri special constituite prin lege in afara acestor bugete, surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome), cu respectarea prevederilor pct. 25 din Capitolul I la prezentele "Norme metodologice".

2.3. Autorizatia de construire.

3. Documentele privind fundamentarea cererii de incredintare directa (functie de specificul investitiei publice si a circumstantei de incredintare directa, dupa caz):

3.1. Documente privind sarcina pentru incredintarea directa stabilita la nivel national, ca urmare a unor relatii internationale si acorduri intre guverne.

3.2. Documente care sa ateste ca investitia publica nu poate fi realizata decat de un anumit contractant (ofertant).

3.3. Documente care sa ateste ca sunt lucrari artistice speciale sau lucrari sub protectia dreptului de autor.

3.4. Documente privind stabilirea cauzei de forta majora si care face imposibila aplicarea procedurii de licitatie publica.

3.5. Documente privind organizarea a doua licitatii publice deschise consecutive si unde s-a prezentat numai un singur contractant (ofertant) cu o oferta corespunzatoare.

3.6. Documente care sa ateste ca in cazul reluarii executiei unor investitii publice sistate sau a modernizarii si dezvoltarii unor investitii publice, acestea nu pot fi realizate decat de contractantul (executantul) initial al lucrarii.

3.7. Documente care sa ateste ca entitatea achizitoare (investitor) este organizata, are asigurat personalul de specialitate si dotarea tehnica cu utilaje si echipamente in vederea realizarii investitiei publice cu forte proprii.

3.8. Documente din care sa reiasa ca achizitionarea unor elemente aditionale la bunuri, echipamente sau tehnologie, necesare investitiei publice, trebuie procurate de la acelasi contractant (ofertant) de la care s-au achizitionat utilajele initiale, din motive de standardizare, compatibilitate, eficienta.

4. Documentele privind capabilitatea contractantului (ofertantului) pentru care se solicita achizitia dintr-o singura sursa (incredintarea directa).

4.1. Documentele care sa ateste declararea calificarii contractantului (ofertantului) de catre entitatea achizitoare (investitor) conform art. 3 din Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~ coroborat cu prevederile Cap. 8 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~ (sintetizate in ANEXA "A" la prezentele "Norme metodologice").

4.2. Centralizatorul obiectelor/Devizul oferta (centralizator) al obiectivului (structurat conform Cap. IV - partea a II-a, pct. 9 din prezentele Norme metodologice) negociat si insusit de entitatea achizitoare (investitor).

4.3. Graficul de executie prezentat de contractant (ofertant) si insusit de entitatea achizitoare (investitor).

4.4. Planul de asigurare a calitatii (in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului ~nr. 2/1994~ privind calitatea in constructii).

4.5. Conditiile generale, suplimentare si speciale de contractare propuse de entitatea achizitoare (investitor), negociate si insusite de contractant (ofertant) - cuprinse in ANEXA C din prezentele Norme metodologice); pentru durate scurte de executie, de pana la trei luni, se vor prevedea prin conditiile speciale de contractare preturi unitare si totale ale ofertei fixe (nemodificabile pentru intreaga durata de executie a contractului).

Nota justificativa inaintata de entitatea achizitoare impreuna cu documentele anexate la aceasta vor fi analizate de personalul din cadrul directiilor de specialitate (DGEIFBS din M.F. si DGL din M.L.P.A.T.), analiza care se va materializa printr-un referat comun ce va prezenta principalele elemente si concluzii si, respectiv, propunerea privind oportunitatea emiterii avizului comun MF-MLPAT privind incredintarea directa solicitata.

Referatul comun constituie elementul de decizie al conducerilor directiilor generale de specialitate privind semnarea avizului comun de incredintare directa.

Pentru investitiile publice ale caror valori totale nu depasesc cuantumul valoric stabilit conform prevederilor art. 3 din H.G. ~nr. 592/1993~, nu este necesar avizul comun M.F. - M.L.P.A.T.

In vederea deschiderii finantarii, entitatea achizitoare (investitor) va prezenta bancii finantatoare un dosar care va cuprinde:

- avizul comun M.F. - M.L.P.A.T. privind incredintarea directa a executiei investitiei publice;

- contractul incheiat de entitatea achizitoare cu contractantul caruia i s-a incredintat executia, cu elementele din oferta si conditiile contractuale negociate si insusite;

- asigurarea surselor de finantare;

- autorizatia de construire;

- constituirea de catre contractant (ofertant) a garantiei de buna executie de minimum 5% din valoarea devizului-oferta negociat.

*
* *

In cazurile de exceptie cand, la cererea fundamentata a entitatii achizitoare (investitoare), i se incredinteaza executia investitiei publice cu forte proprii, cu respectarea prevederilor legale, pentru achizitia bunurilor in vederea executiei investitiei publice, entitatea achizitoare (investitoare) va respecta prevederile H.G. ~nr. 63/1994~ pentru aprobarea regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri.

CAPITOLUL VII
CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU ACHIZITIA PRIN
CEREREA DE OFERTE DE PRET

Pentru investitiile publice ale caror valori totale actualizate nu depasesc cuantumul aprobat prin hotarare a Guvernului de la care este necesara organizarea unei proceduri de licitatie, in vederea deschiderii finantarii, entitatea achizitoare (investitor) va prezenta bancii finantatoare un dosar cu urmatoarele elemente:

1. -asigurarea fondurilor necesare realizarii investitiei publice prin listele de investitii aprobate potrivit legii, precum si a avizelor si autorizarilor legale;

2. -nota privind insusirea de catre conducerea entitatii achizitoare (investitor) a conditiilor de calificare a contractantului (ofertantului) caruia i se incredinteaza executia, cu respectarea precizarilor Cap. 8 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~;

3. -aprobarea de catre conducerea entitatii achizitoare (investitoare) a ofertei valorice, a graficului de executie si a conditiilor contractuale prezentate de contractant (antreprenor), cu respectarea precizarilor Art. 15 din Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~, privind procedura cererii de oferte de pret;

4. -contractul incheiat cu entitatea achizitoare (investitorul) cu contractantul (ofertantul) caruia i s-a incredintat executia, cu elementele din oferta si conditiile contractuale negociate si insusite;

5. -autorizatia de construire;

6. -constituirea de catre contractant (ofertant) a garantiei de buna executie a minimum 5% din valoarea ofertei acceptate.

CAPITOLUL VIII
CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTELOR PENTRU CONTRACTAREA
LUCRARILOR PRIVIND EXECUTIA INVESTITIILOR PUBLICE

Nr. crt. Denumirea documentului Mod de prezentare, conform:
1. Scrisoarea de acceptare (comunicare) a adjudecarii MODEL ANEXA NR. 34
2. Scrisoarea de garantie bancara de buna executie MODEL ANEXA NR. 33
3. Documentele ofertei adjudecate Cap. IV din prezentele "Norme metodologice"
4. Formularul de contract MODEL ANEXA NR. 37
5. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiei publice
- Partea I - Conditiile generale de contractare ANEXA "C" - Partea I
- Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare ANEXA "C" - Partea a II-a
6. Scrisoarea de garantie bancara de restituire a avansului (dupa caz, la solicitarea contractantului si cu respectarea prevederilor legale privind acordarea de avansuri pentru realizarea investitiilor publice) MODEL ANEXA NR. 38

- ANEXE -

A. Conditiile de calificare (eligibilitate) pentru contractanti (ofertanti) ........................... ANEXA "A"

B. Criteriile de selectie si punctajele aferente .............. ANEXA "B"

Partea I - Criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si sistemul de apreciere prin punctaj ....................... ANEXA "B" Partea I

Partea a II-a - Criteriile de selectie a ofertelor si sistemul de apreciere prin punctaj ...... ANEXA "B"- Partea a II-a

C. Conditiile de contractare a lucrarilor privind executia investitiilor publice

Partea I - Conditiile generale de contractare .............. ANEXA "C"- Partea I

Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare ............................. ANEXA "C"- Partea a II-a

ANEXA "A"

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumirea)

OBIECTIVUL: (denumirea)

CONDITIILE DE CALIFICARE (ELIGIBILITATE)
PENTRU CONTRACTANTI (OFERTANTI)

Nr. crt. Conditiile de calificare Documentele doveditoare:
Denumire Emitentul Mod de prezentare, conform:
0 1 2 3 4
1. Calitatea de contractant (ofertant) autorizat si inregistrat in domeniul investitiei publice supuse licitatiei si cu capacitatea legala de a fi potentiala parte in contractul de achizitie (de executie) (lipsa sanctiunilor penale, a instituirii curatelei sau a declararii starii de faliment). INFORMATII GENERALE si CERTIFICAT CONSTATATOR Contractant (ofertant) Oficiul Registrului Comertului MODEL ANEXA NR. 5 si MODEL ANEXA NR. 6
2. Incadrarea in conditiile de participare la licitatia publica pentru adjudecarea executiei obiectivului, impuse de entitatea achizitoare (investitor), functie de nationalitatea contractantului (ofertantului). Se vor respecta instructiunile pentru contractanti (ofertanti) din documentele licitatiei referitoare la dreptul de participare a contractantilor (ofertantilor) la procedura de licitatie publica, functie de cuantumul stabilit si actualizat prin hotarare a Guvernului.
3. Lipsa sanctiunilor penale, in ultimii 5 ani, pentru managerii si prepusii lor implicati in mod direct si nominalizati in oferta. Certificat de cazier judiciar pentru participarea la licitatie. I.G.P. Document I.G.P.
4. Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si, respectiv, a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. - Directia generala a finantelor publice; Document DGFP
- Directia generala de munca si protectie sociala Document DGMPS
5. Prezentarea cel putin a unei lucrari similare ca natura si complexitate cu obiectivul supus licitatiei pe care contractantul (ofertantul) a executat-o in calitate de antreprenor general (antreprenor) sau antreprenor (subantreprenor) de specialitate, cu respectarea conditiilor de calitate impuse. Informatii privind experienta - cap. B (experienta la lucrari similare). Contractant (ofertant) si I.S.C.L. P.U.A.T. MODEL ANEXA NR.9 si
MODEL ANEXA NR. 10
6. Existenta unui sistem propriu conceput si realizat de asigurare a nivelului de calitate in executia constructiilor, cu respectarea exigentelor de performanta esentiale corespunzatoare categoriei de importanta a obiectivului supus licitatiei publice. Informatii privind planul de asigurare a calitatii - cap. A (declaratia de strategie si angajare a conducerii). Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 11
7. Existenta cel putin a unui manager, precum si unui responsabil tehnic cu executia atestat tehnico-profesional, nominalizati in oferta. Informatii privind asigurarea cu personal. Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 12
8. Prezentarea principalelor asigurari tehnice pentru executia obiectivului supus licitatiei publice. Informatii privind asigurarea tehnica. Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 14
9. Lipsa insolvabilitatii si a blocajului financiar (incepand cu datele din bilantul contabil al ultimului trimestru incheiat Lp>=100%; Sp>=30% si Rpn>0). Informatii privind situatia financiara Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 15
- cap. A. ("Bonitatea financiara")
10. Existenta capacitatii financiare de a putea contracta noi lucrari (Cf>0). Informatii privind situatia financiara - cap. B. "Capacitatea financiara" Informatii privind experienta Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 15
Contractant (ofertant) si MODEL ANEXA NR. 9
11. Siguranta in desfasurarea operatiunilor proprii. Informatii privind experienta Lista subantreprenorilor (a subantreprenorilor de specialitate) care au acceptat in scris participarea la licitatie sau conventia (contractul) de asociere. Contractant (ofertant) MODEL ANEXA NR. 9,
MODEL ANEXA NR. 10
si MODEL ANEXA NR. 8
sau MODEL ANEXA NR. 7

PRECIZARI:

1. Contractantul (ofertantul) este admis sa participe la procedura de licitatie publica in conditiile in care este declarat calificat.

Declararea calificarii se face de comisia de licitatie pe baza documentelor prezentate de catre contractant (ofertant), prin aprecierea indeplinirii tuturor conditiilor de calificare sus-mentionate si care au fost nominalizate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului ~nr. 12/1993~ coroborate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului ~nr. 2/1994~.

2. Contractantul (ofertantul) care nu intruneste una sau mai multe din conditiile de calificare este declarat "descalificat" si nu mai poate participa la procedura de licitatie publica pentru care s-a inscris si a depus documentele de ofertare (sau, dupa caz, documentele de preselectie - pentru etapa I a licitatiei publice deschise cu preselectie).

3. Contractant (ofertant) declarat calificat nu inseamna si contractant (ofertant) selectionat (conform prevederilor art. 8.5. din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~).

ANEXA "B"

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumirea)

OBIECTIVUL: (denumirea)

CRITERIILE DE SELECTIE SI PUNCTAJELE AFERENTE

Nr. crt. Criteriul de selectie Punctajul maxim (Pmax) Ponderea in total - % -
0 1 2 3
TOTAL PUNCTAJ ................................... 250 100%
din care:
Partea I - CRITERIILE DE SELECTIE A CAPABILITATII
────────
CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)
Total (1) 100 40%
din care:
1. EXPERIENTA .......................................... 36 15
2. ASIGURAREA CALITATII ................................ 10 4
3. ASIGURAREA CU PERSONAL .............................. 14 5
4. ASIGURAREA TEHNICA .................................. 15 6
5. SITUATIA FINANCIARA ................................. 25 10
Partea a II-a - CRITERIILE DE SELECTIE A OFERTELOR
─────────────
Total (2) ....................................... 150 60%
din care:
1. VALOAREA OFERTEI .................................... 100 40
2. DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ........................... 30 12
3. FACILITATI FINANCIARE ASIGURATE DE CONTRACTANT (OFERTANT) .............................. x)
4. PERFORMANTE DE CALITATE ASUMATE DE CONTRACTANT (OFERTANT) .............................. 5 2
5. COMPETITIVITATEA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR TEHNOLOGICE, CU MONTAJ SI INDEPENDENTE, CARE FAC PARTE DIN INVESTITIA PUBLICA .................... 5 2
6. ASIGURAREA SERVICE-LUI SI A PIESELOR DE SCHIMB ........................................... 10 4

x)- A se vedea precizarile de la pct. 3 din ANEXA "B" - Partea a II-a.

PRECIZARI:

1. Pentru evaluarea ofertelor prin sistemul de apreciere prin punctaj:

1.1. Se vor aplica prevederile art. 11.2 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~.

Functie de specificul, natura si complexitatea obiectivului de investitie supus licitatiei publice, membrii delegati in comisia de licitatie nominalizati in articolul sus-mentionat pot adopta prezentul sistem de punctaj cadru cu respectarea prevederilor legale in domeniu (Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~ art. 3 si art. 4 si H.G. nr. 592/1993 - art. 11.3 si urmatoarele).

1.2. Functie de forma de licitatie publica adoptata, se va proceda astfel:

1.2.1. Pentru procedura de preselectie - etapa I a licitatiei publice deschise cu preselectie:

a)- contractantii (ofertantii) care au fost declarati calificati (conform precizarilor din ANEXA "A"), vor fi apreciati de catre comisia de licitatie asupra capabilitatii acestora pe baza sistemului de apreciere prin punctaj;

b)- contractantii (ofertantii) care au obtinut cel putin 50% din punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie a capabilitatii si, cumulat, cel putin 70% din punctajul maxim al tuturor criteriilor de selectie a capabilitatii (din ANEXA "B" - Partea I) vor fi declarati selectionati si vor fi invitati, de catre organizatorul licitatiei, sa ridice (contra cost) documentele pentru ofertare.

1.2.2. Pentru formele de licitatie publica deschisa fara preselectie si, respectiv, de licitatie publica restransa:

a)- contractantii (ofertantii) care au fost declarati calificati (conform precizarilor din ANEXA "A"), vor fi apreciati de catre comisia de licitatie asupra capabilitatii acestora, pe baza sistemului de apreciere prin punctaj (conform ANEXEI "B" - Partea a II-a).

1.3. Pentru toate formele de licitatie adoptate, punctajul maxim obtinut de fiecare contractant (ofertant) reprezinta insumarea punctajelor obtinute pentru criteriile de selectie a capabilitatii si, respectiv, pentru criteriile de selectie a ofertelor.

Contractantul (ofertantul) a carui oferta va fi adjudecata (desemnata cistigatoare) si supusa votului membrilor comisiei de licitatie trebuie sa aiba capacitatea si resursele sa execute contractul in mod eficient (conform prevederilor art. 11.7 din regulamentul aprobat prin H.G. ~592/1993~), pentru aceasta el trebuind sa obtina cel putin 50% din punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie a capabilitatii.

2. Pentru criteriile pentru care nu se precizeaza in mod expres o procedura de aplicare a sistemului de apreciere prin punctaj, in vederea acordarii unor punctaje echilibrate, se considera ca acceptabila o dispersie a punctajelor acordate in limita de +(-) 10% din punctajul mediu acordat de membrii comisiei de licitatie pentru fiecare din criteriile sus-mentionate.

Presedintele comisiei de licitatie, la centralizarea pe criterii a punctajelor, atunci cand constata o dispersie a punctajelor acordate peste limita de +(-) 10% din punctajul mediu acordat la criteriul respectiv, va solicita membrilor comisiei de licitatie reanalizarea punctajelor acordate, procedandu-se, in prealabil, la clarificarea si reanalizarea documentelor de ofertare prezentate de contractanti (ofertanti).

3. In Anexa "B" - Partea I si Partea a II-a - se prezinta criteriile si subcriteriile de apreciere a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si, respectiv, a ofertelor si procedura de aplicare a sistemului de apreciere prin punctaj.

ANEXA "B" - Partea I

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumirea)

OBIECTIVUL: (denumirea)

CRITERIILE DE SELECTIE A CAPABILITATII
CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR) SI SISTEMUL DE
APRECIERE PRIN PUNCTAJ

Nr. crt. Criteriul de selectie ─────────────────────── Subcriterii Punctajul maxim (Pmax) din care, punctajul maxim crt. pe subcriterii:
nivel "1" nivel "2"
0 1 2 3 4
TOTAL PUNCTAJ ....................... 100
din care:
1. EXPERIENTA .......................... 36
din care, pe subcriterii:
1.1. experienta generala in domeniul constructiilor ...................... 12
din care:
1.1.1. la lucrari executate ................................. 8
1.1.2. la lucrari in curs de executie ........................ 4
1.2. experienta in executia de lucrari similare ca natura si complexitate .................... 24
din care:
1.2.1. la lucrari executate ................................. 16
1.2.2. la lucrari in curs de executie ....................... 8
2. ASIGURAREA CALITATII .................. 10 din care, pe subcriterii:
2.1. existenta planului de asigurare a calitatii .... 2
2.2. lipsa neconformitatilor sau defectelor la lucrari executate sau in curs de executie ....................................... 3
2.3. lipsa reclamatiilor sau a accidentelor tehnice la lucrari executate sau in curs de executie ............................... 5
3. ASIGURAREA CU PERSONAL ................. 14
din care, pe subcriterii:
3.1. managerii ..................................... 11
din care:
3.1.1. conducerea generala .................................. 6
3.1.2. managerii propusi pentru conducerea executiei lucrarilor ................................. 5
3.2. asigurarea muncitorilor calificati necesari pe meserii ............................ 3
4. ASIGURAREA TEHNICA ..................... 15
din care, pe subcriterii:
4.1. asigurarea cu principalele utilaje de constructii si mijloace de transport ...................................... 7
4.2. asigurarea cu laboratoare autorizate de analize si incercari in constructii si unele dotari specifice (dupa caz) pentru controlul calitatii .................... 5
4.3. asigurarea cu baze de productie, depozite, spatii de cazare si alte dotari necesare ........................... 3
5. SITUATIA FINANCIARA .................... 25
din care, pe subcriterii:
5.1. bonitatea financiara .......................... 15
din care:
5.1.1. lichiditatea patrimoniala:
a. - evolutia pe ultimii 3 ani ........................ 3
b. - procentul aferent exercitiului financiar al anului incheiat ............................... 3
5.1.2. solvabilitatea patrimoniala:
a. - evolutia pe ultimii 3 ani ........................ 3
b. - procentul aferent exercitiului financiar al anului incheiat ............................... 3
5.1.3. rata profitului net:
a. - evolutia pe ultimii 3 ani ........................ 3
5.2. capacitatea financiara pentru a putea contracta noi lucrari ................... 10

PRECIZARI:

Pentru aplicarea, in mod unitar, de catre membrii comisiei de licitatie a sistemului de apreciere prin punctaj, se va proceda astfel:

1. Pentru evaluarea experientei, pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti (ofertanti) conform MODEL ANEXA NR. 9:

- subcriteriile "nivel 2" lucrari executate (poz. 1.1.1. si 1.2.1.):

  n   (valori pentru lucrari executate - mil. lei)
 sigma ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;
 i=1  (durate de executie realizate - luni)

n = numar lucrari prezentate

Pentru valoarea cea mai mare obtinuta se va acorda punctajul maxim al subcriteriului respectiv; pentru alte valori obtinute se vor acorda punctaje direct proportional cu punctajul maxim acordat;

- subcriteriile "nivel 2" lucrari in curs de executie (poz. 1.1.2. si 1.2.2.):

  n  (valori pentru lucrari contractate in curs de executie - mil. lei)
 sigma |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;
 i=1   (durate de executie contractate - luni)

n = numar lucrari prezentate

Pentru valoarea cea mai mare obtinuta se va acorda punctajul maxim al subcriteriului respectiv; pentru alte valori obtinute se vor acorda punctaje direct proportional cu punctajul maxim acordat.

2. Pentru evaluarea asigurarii calitatii se vor avea in vedere datele si informatiile prezentate de contractanti (ofertanti) conform MODEL ANEXA NR. 10 si NR. 11, existenta unor neconformitati sau accidente tehnice inregistrate la lucrarile executate sau contractate si in curs de executie, precum si prezentarea unor planuri de asigurare a calitatii incomplete atragand penalizari corespunzatoare din punctajele maxime ale subcriteriilor respective.

3. Pentru evaluarea asigurarii cu personal, pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti (ofertanti) conform MODEL ANEXA NR. 12 si 13:

- subcriteriile "nivel 2" conducerea generala (pozitia 3.1.1.), functie de calificativul acordat de fiecare membru al comisiei de licitatie:

FB (foarte buna) - 6 puncte

B (buna) - 4 puncte

- subcriteriul "nivel 2" managerii propusi (pozitia 3.1.2.), functie de calificativul acordat de fiecare membru al comisiei de licitatie:

FB (foarte buni) - 5 puncte

B (buni) - 3 puncte

S (satisfacatori) - 1 punct

- subcriteriul "nivel 1" asigurarea muncitorilor calificati necesari pe meserii (poz. 3.2.):

integral (100%) disponibilizabil din personalul propriu angajat ........... 3 puncte
intre 50% (inclusiv) si 100% ........................ 2 puncte
peste 0% si pana la 50 % (exclusiv) .................. 1 punct

4. Pentru evaluarea asigurarii tehnice, pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti (ofertanti) conform MODEL ANEXA NR. 14, pentru fiecare din subcriteriile "nivel 1" (poz. 4.1., 4.2. si 4.3.):

. integral (100%) disponibilizabile din dotarea proprie poz.4.2. poz.4.1. poz.4.3.
5 puncte 7
4 puncte 5-6 3
intre 75% (inclusiv) si 100%
. intre 50% (inclusiv) si 75% 3 puncte 4 2
. intre 25% (inclusiv) si 50% 2 puncte 3
. peste 0% si pana la 25% (exclusiv) 1 punct 1 1

5. Pentru evaluarea situatiei financiare, pe baza datelor si informatiilor prezentate de contractanti (ofertanti) conform MODEL ANEXA NR. 15 si 9:

- subcriteriile "nivel 2" lichiditatea patrimoniala, solvabilitatea patrimoniala si rata profitului net.

- evolutia pe ultimii 3 ani (poz. 5.1.1a, 5.1.2a si 5.1.3a.):

in crestere ............................................ 3 puncte
oscilanta si/sau stationara ............................ 2 puncte
in descrestere ......................................... 1 punct

- procentul aferent exercitiului financiar al anului incheiat (poz. 5.1.1b si 5.1.2b):

lichiditatea patrimoniala ───────────────────────── solvabilitatea patrimoniala ───────────────────────────
. peste 150% (inclusiv) .... 3 puncte ▪ peste 90% (inclusiv) ...... 3 puncte
. intre 125% (inclusiv) si 150% .................. 2 puncte ▪ intre 60% (inclusiv) si 90% .................... 2 puncte
. intre 100% (inclusiv) si 125% .................. 1 punct ▪ intre 30% (inclusiv) si 60% ................... 1 punct
. pana la 100% (exclusiv)... 0 puncte ▪ pana la 30% (exclusiv) .... 0 puncte

- subcriteriul "nivel 1" capacitatea financiara (poz. 5.2.) se calculeaza pentru fiecare contractant (ofertant) cu formula:

Cf = Vr x (Fr + Cb) - Vlce, in care:

Cf - capacitatea financiara pentru a putea contracta noi lucrari, exprimata in mil. lei;

(Cf) > 0, conditie obligatorie pentru calificarea contractantilor (ofertantilor).

Vr - viteza de rotatie a fondului de rulment, calculata pe baza datelor din bilantul contabil al exercitiului financiar al anului incheiat (definita ca raport intre veniturile din activitatea de baza - din exploatare - si fondul de rulment aferente exercitiului financiar al anului incheiat), exprimata in cicluri/an;

Fr - fondul de rulment, calculat pe baza datelor din bilantul contabil al ultimului trimestru incheiat din anul in curs (definit ca diferenta intre activele circulante si obligatii), exprimat in mil. lei;

Cb - suma creditelor si imprumuturilor bancare (neconsumate), la data depunerii documentelor de ofertare (dupa caz, a documentelor de preselectie), exprimata in mil. lei;

Vlce - valoarea lucrarilor contractate in curs de executie in calitate de antreprenor general sau antreprenor de specialitate (dupa caz), aferenta urmatoarelor 12 luni calendaristice de la termenul limita comunicat pentru depunerea ofertelor (dupa caz, a documentelor de preselectie), exprimata in mil. lei.

Capacitatea financiara astfel calculata pentru fiecare contractant (ofertant) se compara cu valoarea actualizata (Vsfa) aferenta primului an de executie a obiectivului de investitie din studiul de fezabilitate aprobat, pentru calcularea punctajului procedandu-se astfel:

pentru Cf > sau egal Vsfa ............................. 10 puncte
pentru o alta valoare (Cf)n; [(Cf)n < Vsfa]:
       (Cf)n
Punctajul = ||||||| x (10)
       Vsfa

Valoarea estimativa actualizata a studiului de fezabilitate este confidentiala si se comunica membrilor comisiei de licitatie de catre reprezentantul desemnat de Ministerul Finantelor in comisia de licitatie, dupa depunerea de catre contractanti (ofertanti) a documentelor pentru ofertare.

ANEXA "B" - Partea a II-a

ENTITATEA ACHIZITOARE

(denumirea)

OBIECTIVUL: (denumirea)

CRITERIILE DE SELECTIE A OFERTELOR SI SISTEMUL DE APRECIERE
PRIN PUNCTAJ

Nr. crt. Criteriul de selectie Punctajul maxim (Pmax)
0 1 2
TOTAL PUNCTAJ ................................................ 150
din care:
1. VALOAREA OFERTEI .............................................. (inclusiv TVA) 100
2. DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE .............. 30
3. FACILITATI FINANCIARE ASIGURATE DE CONTRACTANT (OFERTANT)...... x)
4. PERFORMANTE DE CALITATE ASUMATE DE CONTRACTANT (OFERTANT)...... 5
5. COMPETITIVITATEA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR TEHNOLOGICE, CU MONTAJ SI INDEPENDENTE, CARE FAC PARTE DIN INVESTITIA PUBLICA ......................................... 5
6. ASIGURAREA SERVICE-lui SI A PIESELOR DE SCHIMB ................. 10
x) - A se vedea precizarile de la pct. 3 din ANEXA "B" - Partea a II-a

PRECIZARI:

Pentru a se putea acorda punctaje ofertelor depuse, comisia de licitatie va proceda la examinarea si clarificarea situatiilor in care fiecare oferta raspunde sau nu cerintelor prevazute in documentele licitatiei (in conformitate cu prevederile art. 10.8, 10.9 si 10.10 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~) si dupa aceea se trece la evaluarea ofertelor.

1. Punctajul pentru criteriul valoarea ofertei (poz. 1) se calculeaza astfel:

pentru valoarea cea mai mica ofertata (Vmin) dintre ofertele declarate corespunzatoare de catre comisia de licitatie (care raspund cerintelor prevazute in documentele licitatiei) se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv;

pentru alta valoare ofertata (Vn), dintre ofertele declarate corespunzatoare, se acorda punctaj astfel:
   Vmin
Pn = |||||| x (100);
    Vn

unde "100" reprezinta punctajul maxim stabilit de comisia de licitatie pentru criteriul "valoarea ofertei"

Se vor avea in vedere si precizarile de la pct. 3.

2. Punctajul pentru criteriul "durata de executie a obiectivului de investitie" (poz. 2) se calculeaza astfel:

pentru durata cea mai mica ofertata (Dmin), se acorda punctajul maxim aferent criteriului respectiv;
pentru alta durata ofertata (Dn) se acorda punctajul astfel:
   Dmin
Pn = |||| x (30); unde "30" reprezinta punctajul maxim stabilit de comisia
   Dn     de licitatie pentru criteriul "durata de executie".

Acordarea punctajului pentru acest criteriu este conditionata de demonstrarea de catre contractant (ofertant), prin graficul propriu de executie propus si alte documente, ca respecta cerintele entitatii achizitoare (investitor) prezentate in documentele licitatiei si ca reducerea duratei de executie din studiul de fezabilitate aprobat si inscrisa in documentele licitatiei nu implica modificarea planului de finantare aprobat din surse bugetare sau credite externe garantate sau contractate de stat.

3. Facilitatile prezentate conform MODEL ANEXA NR. 22, cuantificate valoric, si care sunt considerate de comisia de licitatie ca oportune pentru obiectivul de investitie supus licitatiei publice, vor fi scazute din valoarea ofertei, si la valoarea rezultata se aplica punctajul prevazut pentru criteriul "valoarea ofertei".

4. Punctajele pentru criteriile de la poz. 4, 5 si 6 se acorda functie de propunerile concrete si efectele benefice ale acestora asupra obiectivului de investitie supus licitatiei publice si care sunt suplimentare fata de cerintele impuse de entitatea achizitoare (investitor) prin documentele licitatiei si se regasesc in oferta depusa.

Membrii comisiei de licitatie vor evalua informatiile tehnice si datele prezentate de fiecare contractant (ofertant), folosind propria lor judecata. In cazul in care punctajele acordate pentru fiecare din criteriile susmentionate au o dispersie mai mare de +(-) 10 % din punctajul mediu acordat de membrii comisiei de licitatie, pentru criteriile respective se va proceda conform pct. 2 din PRECIZARI la ANEXA "B".

ANEXA "C"

CONDITIILE DE CONTRACTARE A LUCRARILOR PRIVIND EXECUTIA INVESTITIILOR
PUBLICE

Partea I - Conditiile generale de contractare

Contractul pentru executia investitiilor publice este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre cele doua parti - entitatea achizitoare (investitorul) si contractantul (antreprenorul) in favoarea caruia s-a adjudecat investitia publica.

Prevederile contractului se supun legislatiei in vigoare in Romania.

CAPITOLUL 1 Documentele contractului

Art. 1.1. -

Toate documentele contractului se intocmesc in limba romana.

Art. 1.2. -

Natura si volumul lucrarilor se precizeaza in anexele contractului.

Art. 1.3. -

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate va fi pusa de entitatea achizitoare (investitor), fara plata, la dispozitia contractantului (antreprenorului), in patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a investitiilor publice.

Art. 1.4. -

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuratori (atasamentele) si alte documente, pe care contractantul (antreprenorul) trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre contractant (antreprenor), la cererea si la termenele precizate in anexele contractelor.

Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Art. 1.5. -

In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, prioritate vor avea, in ordine: prevederile formularului de contract, conditiile speciale de contractare si conditiile generale de contractare si apoi alte documente ce fac parte din contract.

Art. 1.6. -

Daca si in acest caz mai raman ambiguitati sau discrepante intre documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de entitatea achizitoare (investitor), care va emite instructiuni in acest sens pentru contractant (antreprenor).

Daca respectarea instructiunilor entitatii achizitoare (investitorului) atrage dupa sine cheltuieli din partea contractantului (antreprenorului), entitatea achizitoare (investitorul) va plati aceste sume.

Art. 1.7. -

Un exemplar din documentatia predata contractantului (antreprenorului) va fi tinut de acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de entitatea achizitoare (investitor), la cererea acestora.

Art. 1.8. -

Daca entitatea achizitoare (investitorul) nu emite in timp util planuri sau dispozitii suplimentare care sa contina detalii, ordine, instructiuni sau aprobari, contractantul (antreprenorul) va notifica entitatii achizitoare (investitorului) prin scrisori, ori de cate ori este posibil, ca acestea pot sa produca intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.

Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Art. 1.9. -

In cazul in care, datorita unor retineri sau greseli ale entitatii achizitoare (investitorului), acesta nu emite la timp detaliile de executie sau dispozitiile cerute si ca urmare contractantul (antreprenorul) inregistreaza intarzieri si cheltuieli suplimentare, contractantului (antreprenorului) i se vor plati aceste cheltuieli, iar perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita corespunzator.

CAPITOLUL 2 Contractantul (antreprenorul) si contractantii de specialitate
(subantreprenorii)

Art. 2.1. -

Contractantul (antreprenorul) trebuie sa execute toate lucrarile prevazute in contract.

In cazul in care parti din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, contractantul (antreprenorul) trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista contractantilor de specialitate (subantreprenorilor de specialitate) si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Art. 2.2. -

Pe parcursul executiei lucrarilor, contractantul (antreprenorul) este obligat sa comunice, la cererea entitatii achizitoare (investitorului), datele de recunoastere ale contractantilor de specialitate (subantreprenorilor) sai.

Art. 2.3. -

Contractantul (antreprenorul) va transmite parti de lucrare contractantului de specialitate (subantreprenorului) numai in conditiile in care el le-a contractat.

Art. 2.4. -

Contractantul de specialitate (subantreprenorul) se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de entitatea achizitoare (investitor), conform conditiilor contractului. Contractantul de specialitate (subantreprenorul) il va despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale.

Art. 2.5. -

Contractantul de specialitate (subantreprenorul) va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.

Art. 2.6. -

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractari.

CAPITOLUL 3 Obligatiile contractuale

Art. 3.1. -

Inainte de prezentarea ofertei, contractantii (antreprenorii) vor examina amplasamentul si imprejurimile acestuia si vor obtine toate informatiile necesare cu privire la: configuratia terenului (inclusiv conditiile hidrologice, subterane si climatice), volumele de lucrari, materialele necesare pentru realizarea lucrarilor, posibilitatea de acces la amplasament, spatiile de cazare de care vor avea nevoie, riscurile, situatiile neprevazute si alte circumstante care pot influenta oferta.

Art. 3.2. -

Contractantul (antreprenorul) va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.

Contractantul (antreprenorul) isi va asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Art. 3.3. -

Contractantul (antreprenorul), prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantarea din partea unei banci sau societati de asigurare pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului.

Entitatea achizitoare (investitorul) va aproba continutul scrisorilor de garantie si pe garanti.

Art. 3.4. -

Contractantul (antreprenorul) caruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa depuna o garantie in scopul asigurarii entitatii achizitoare (investitorului) si finantatorului de realizarea in termen a lucrarii si de calitatea convenita prin contract si anexele acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de entitatea achizitoare (investitor) si finantator si reprezinta un anumit procent din valoarea lucrarilor.

Art. 3.5. -

Daca partile convin ca garantia sa se constituie prin inscrisuri de valoare (titluri de valori), acestea vor fi pastrate si contabilizate de catre entitatea achizitoare (investitor) in mod distinct fata de averea sa.

Art. 3.6. -

Garantia de buna executie acoperita cu o scrisoare de garantie bancara este acceptata chiar si in situatia in care se prevede ca antreprenorul sa depuna garantia in alta forma. Admisibila este, de asemenea, depunerea garantiei sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat); nu se admit, drept garantie, actiuni ale societatilor comerciale si nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului (antreprenorului).

Art. 3.7. -

In sensul art. 3.5 si 3.6, contractantul (antreprenorul) poate alege modul de constituire a garantiei dintre toate modalitatile admise.

Art. 3.8. -

In cazul garantiei de buna executie sub forma de scrisoare de garantie, admiterea acesteia este conditionata de recunoasterea prealabila a solvabilitatii emitentului.

Art. 3.9. -

Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garantii numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani la prezentare si daca cel putin unul din ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre entitatea achizitoare (investitor) ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. La intelegerea partilor, inscrisurile reprezentand valorile de schimb pot fi depuse spre pastrare temporara de catre entitatea achizitoare (investitor).

Art. 3.10. -

Daca garantia se constituie din depuneri lichide, suma va fi depusa la o banca agreata de entitatea achizitoare (investitor) intr-un cont inchis asupra caruia nu pot fi dispuse platile in comun. Dobanzile revin contractantului (antreprenorului).

Art. 3.11. -

Daca se convine ca suma stabilita drept garantie sa fie constituita prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, aceste retineri nu vor depasi cuantumul din suma de plata stabilit prin conditiile speciale de contractare si vor fi efectuate pana la completarea garantiei. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, agreata de ambele parti, - contractant (antreprenor) si entitatea achizitoare (investitor) - si se vor consemna intr-un cont distinct. In acest scop, transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Entitatea achizitoare (investitorul) trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze pe contractant (antreprenor) de varsamantul efectuat, precum si de destinatia lui.

Art. 3.12. -

Contractantul (antreprenorul) trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatie, entitatea achizitoare (investitorul) poate sa retina contractantului (antreprenorului) garantia de participare la licitatie.

Art. 3.13. -

Utilizarea garantiei de buna executie se face in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3.14. -

Entitatea achizitoare (investitorul) trebuie sa restituie contractantului (antreprenorului) garantia la termenul fixat, cel mai tarziu la expirarea duratei garantiei de buna executie, daca acesta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Atat timp insa cat pretentiile ridicate in termen nu s-au rezolvat, entitatea achizitoare (investitorul) poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limita prejudiciului creat.

Art. 3.15. -

Contractantul (antreprenorul) garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicitate in contract.

Art. 3.16. -

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinite atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Art. 3.17. -

Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj se stabileste de comun acord de partile contractate prin conditiile speciale de contractare, dar nu poate fi mai mica decat cea stabilita prin dispozitiile legale. Pentru echipamentele si utilajele tehnologice perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica.

Perioada de garantie incepe cu data receptiei intregii constructii sau numai a partii de constructie distincta fizic sau functional.

Art. 3.18. -

Contractantul (antreprenorul) raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.

Art. 3.19. -

Entitatea achizitoare (investitorul) are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se faca publice secrete ale contractantului (antreprenorului). Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de entitatea achizitoare (investitor) drept confidentiale.

Art. 3.20. -

Entitatea achizitoare (investitoare) este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor contractantului (antreprenorului). Dispozitiile se adreseaza in principiu numai contractantului (antreprenorului) si responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Entitatii achizitoare (investitorului) trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea contractantului (antreprenorului).

Daca contractantul (antreprenorul) considera ca dispozitiile entitatii achizitoare (investitorului) sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar aceastea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor se creeaza dificultati in executie, care genereaza costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala entitatii achizitoare (investitorului).

Art. 3.21. -

Oferta trebuie sa fie corespunzatoare, corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in contract, entitatea achizitoare (investitorul) va consemna acest lucru si va plati cheltuielile suplimentare.

Art. 3.22. -

Dupa acceptarea ofertei sale, contractantul (antreprenorul) va prezenta entitatii achizitoare (investitorului), spre aprobare, un grafic de executie a lucrarilor, in care acestea sunt esalonate in ordinea tehnologica a executiei.

Art. 3.23. -

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia contractantului (antreprenorului), precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt in sarcina entitatii achizitoare (investitorului).

Contractantul (antreprenorul) este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de entitatea achizitoare (investitor).

Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarii vor fi corectate de contractant (antreprenor), pe cheltuiala sa, cu conditia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte furnizate in scris de proiectant.

Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul (antreprenorul) este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Art. 3.24. -

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia contractantului (antreprenorului) de catre entitatea achizitoare (investitor) pentru executarea contractului sunt hotaritoare. Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa verifice documentele primite si sa instiinteze pe entitatea achizitoare (investitor) cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Art. 3.25. -

Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa execute lucrarea in termenii contractului, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el trebuie sa respecte documentatia de executie si reglementarile tehnice in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde isi desfasoara activitatea.

Contractantul (antreprenorul) are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu contractantii de specialitate (subantreprenorii).

Contractantul (antreprenorul) este raspunzator fata de entitatea achizitoare (investitor) pentru respectarea de catre contractantii de specialitate (subantreprenorii) a prevederilor si obligatiilor legale si profesionale.

Art. 3.26. -

Partenerii de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice angajate pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Art. 3.27. -

Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parteneri a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata, se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener. In producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca dauna produsa tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de entitatea achizitoare (investitor) in forma in care ea a fost aplicata, atunci entitatea achizitoare (investitorul) poarta singura raspunderea, numai in cazul in care contractantul (antreprenorul) l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Art. 3.28. -

Contractantul (antreprenorul) este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.

Art. 3.29. -

In cazul in care contractantul (antreprenorul) are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilajelor tehnologice etc., livrate de entitatea achizitoare (investitor), precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-si comunice obiectiile, in scris, entitatii achizitoare (investitorului), imediat si pe cat posibil inainte de inceperea lucrarilor. Entitatea achizitoare (investitorul) ramine raspunzatoare pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Art. 3.30. -

Contractantul (antreprenorul) trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre entitatea achizitoare (investitor). El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarilor datorita inghetului si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Art. 3.31. -

Entitatea achizitoare (investitorul) are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de lege, precum si regulamentele care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.

Art. 3.32. -

In cazul in care entitatea achizitoare (investitorul) isi asuma rolul de contractant si furnizor, el are obligatia sa asigure mentinerea unei activitati coordonate a agentilor economici care coopereaza la realizarea lucrarilor in santier.

Art. 3.33. -

Pe parcursul executarii lucrarilor entitatea achizitoare (investitorul) are dreptul sa dispuna, in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre contractant (antreprenor) a dispozitiilor de mai sus, entitatea achizitoare (investitorul) poate sa angajeze si sa plateasca altor contractanti (antreprenori) executarea acestor lucrari, punind in intarziere in acest sens contractantul (antreprenorul), cheltuielile aferente urmind sa fie suportate de contractant (antreprenor) prin recuperarea de catre entitatea achizitoare (investitor) de la acesta, conform legii.

Art. 3.34. -

In cazul in care, in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, contractantul (antreprenorul) este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice entitatii achizitoare (investitorului), organelor de politie si comisiei pentru monumente, ansambluri si situri istorice descoperirea lor.

Art. 3.35. -

In timpul desfasurarii lucrarilor, contractantul (antreprenorul) are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusuri de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

Art. 3.36. -

Contractantul (antreprenorul) trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de realizarea lucrarilor.

Entitatea achizitoare (investitorul) va restitui contractantului (antreprenorului) toate aceste sume in urma confirmarii de catre aceasta.

Art. 3.37. -

Daca nerespectarea de catre contractant (antreprenor) a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale unor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru entitatea achizitoare (investitor), acesta va fi despagubit de contractant (antreprenor) cu suma cuvenita.

Art. 3.38. -

Inainte de inceperea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) se va asigura pentru orice dauna, pierdere sau prejudiciu ce pot interveni asupra unor mijloace sau persoane. Aceasta asigurare se va incheia cu agentia de asigurare in conditiile aprobate de entitatea achizitoare (investitor) si pentru valoarea declarata de contractant (antreprenor).

Art. 3.39. -

Contractantul (antreprenorul) va asigura personalul impotriva accidentelor prin intermediul unei agentii de asigurare.

Contractantul (antreprenorul) va prezenta entitatii achizitoare (investitorului), ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente.

Art. 3.40. -

Contractantul (antreprenorul) are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de acestia. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte entitatii achizitoare (investitorului), la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.

Art. 3.41. -

Entitatea achizitoare (investitorul) nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant (antreprenor), cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultand din vina entitatii achizitoare (investitorului) sau a angajatilor acestora.

CAPITOLUL 4 Forta de munca

Art. 4.1. -

Contractantul (antreprenorul) va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate.

CAPITOLUL 5 Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Art. 5.1. -

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, urmind a fi supuse periodic la diverse probe pe care proiectantul sau entitatea achizitoare (investitoare) le va solicita.

Contractantul (antreprenorul) va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Art. 5.2. -

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de contractant (antreprenor), daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile fiind suportate de entitatea achizitoare (investitor).

Art. 5.3. -

Probele neprevazute si comandate de entitatea achizitoare (investitor) pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractant (antreprenor), daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, entitatea achizitoare (investitorul) va suporta aceste cheltuieli.

Art. 5.4. -

Entitatea achizitoare (investitorul), proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale, prefabricate etc.

Art. 5.5. -

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea proiectantului, contractantul (antreprenorul) asigurind posibilitatea acestuia sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Contractantul (antreprenorul) va anunta pe proiectant ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Proiectantul va participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Contractantul (antreprenorul) va dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia entitatii achizitoare (investitorului), si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de entitatea achizitoare (investitor), iar in caz contrar, de contractant (antreprenor).

Art. 5.6. -

Entitatea achizitoare (investitorul) trebuie sa puna la dispozitia contractantului (antreprenorului), in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata, urmatoarele:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant (antreprenor). In cazul mai multor contractanti (antreprenori), costurile se suporta proportional de catre acestia.

Art. 5.7. -

In cazul in care contractantul (antreprenorul) se considera stanjenit in desfasurarea normala a activitatii, el trebuie sa informeze in scris entitatea achizitoare (investitorul) cu privire la aceasta stare. Daca neglijeaza sa faca aceasta informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situatii, numai daca este evident si poate fi dovedit faptul ca entitatea achizitoare (investitorul) cunoaste situatia si consecintele pentru activitatea contractantului (antreprenorului).

Art. 5.8. -

Termenul de executie poate fi prelungit daca stinjenirea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de entitatea achizitoare (investitor);

b) greve ale personalului contractantului (antreprenorului) sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al contractantului (antreprenorului);

c) forta majora sau alta situatie extrema neimputabila si imprevizibila pentru contractant (antreprenor).

Influenta factorilor climatici, cu exceptia calamitatilor, nu poate fi considerata ca fiind o cauza de stinjenire a lucrarilor.

Art. 5.9. -

Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de intrerupere sau intarziere datorita stanjenirii lucrarilor, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal, precum si, daca este cazul, de eventuale intarzieri provocate de intrarea neprevazuta intr-un sezon nefavorabil executarii lucrarilor de constructii.

Art. 5.10. -

La dispozitia scrisa a entitatii achizitoare (investitorului), contractantul (antreprenorul) va sista executia lucrarilor sau a unor parti a acestora pe o durata si in modul in care entitatea achizitoare (investitorul) considera necesar. Pe timpul suspendarii, contractantul (antreprenorul) va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune entitatea achizitoare (investitorul).

Cheltuielile suplimentare generate de sistarea lucrarilor suportate de contractant (antreprenor) vor fi platite de entitatea achizitoare (investitor).

Art. 5.11. -

Daca motivele stanjenirii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

CAPITOLUL 6 Inceperea lucrarilor si intarzieri in executie

Art. 6.1. -

Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare prevazute in graficele de executie se considera termene contractuale daca au fost definite ca atare in contract.

Art. 6.2. -

Contractantul (antreprenorul) trebuie sa notifice entitatii achizitoare (investitorului) si Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

Art. 6.3. -

Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, schele, esafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, entitatea achizitoare (investitorul) va cere contractantului (antreprenorului) sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizarii contractului.

Art. 6.4. -

Daca contractantul (antreprenorul) intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau nu-si indeplineste indatoririle de la pct. 6.3, entitatea achizitoare (investitorul) este indreptatita sa-i fixeze contractantului (antreprenorului) un termen pana la care activitatea sa intra in normal si sa-l avertizeze ca, in caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

Art. 6.5. -

Contractantul (antreprenorul) va prezenta, la cererea entitatii achizitoare (investitorului), dupa semnarea contractului, graficului de executie de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie. Daca, dupa opinia entitatii achizitoare (investitorului), pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de realizare a lucrarilor, la cererea entitatii achizitoare (investitorului), contractantul (antreprenorul) va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la termenul prevazut in contract.

Prezentarea si aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe contractant (antreprenor) de nici una din indatoririle contractuale.

Art. 6.6. -

Entitatea achizitoare (investitorul) va pune la dispozitia contractantului (antreprenorului) suprafata de teren libera de orice sarcini, necesara desfasurarii activitatii de santier. Daca contractantul (antreprenorul) constata intarzieri in preluarea terenului si suporta cheltuieli suplimentare din cauza entitatii achizitoare (investitorului), la cerere, entitatea achizitoare (investitorul) ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare.

Art. 6.7. -

Entitatea achizitoare (investitorul) va suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar terenuri straine pentru lucrari provizorii si pentru accesul in santier.

Art. 6.8. -

Daca contractantul (antreprenorul) nu termina lucrarile la termenul stabilit prin contract, acesta va plati entitatii achizitoare (investitorului) penalizari si/sau despagubiri, care se vor stabili in "conditii speciale de contractare". Penalizarea devine operanta in momentul in care contractantul (antreprenorul) a intrat in intarziere.

Art. 6.9. -

La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va notifica entitatii achizitoare (investitorului) ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari, entitatea achizitoare (investitorul) convoaca comisia de receptie.

Pe baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, entitatea achizitoare (investitorul) va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta contractantului (antreprenorului), stabilindu-se si termenele necesare pentru terminare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractantului (antreprenorului), entitatea achizitoare (investitorul) va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute, entitatea achizitoare (investitorul) va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

CAPITOLUL 7 Remedieri in perioada de garantie

Art. 7.1. -

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

Art. 7.2. -

Contractantul (antreprenorul) are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa, in urma unei notificari transmise de catre entitatea achizitoare (investitor).

Art. 7.3. -

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor contractantului (antreprenorului), lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

CAPITOLUL 8 Modificari, suplimentari, omisiuni

Art. 8.1. -

Entitatea achizitoare (investitorul) va face modificari cu respectarea prevederilor tehnice in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

a) marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

b) renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

c) schimbarea caracterului sau calitatii lucrarii;

d) modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

e) executarea de lucrari suplimentare de orice fel necesare pentru terminarea lucrarilor prevazute in contract.

Orice modificare nu va vicia sau anula contractul, iar valoarea tuturor acestor modificari va fi luata in considerare la stabilirea pretului.

Art. 8.2. -

In cazul in care cantitatea de lucrari real executata in cadrul unui articol este diferita fata de cantitatea inscrisa in listele de cantitati de lucrari, plata lucrarilor va fi facuta la preturile unitare contractate.

Art. 8.3. -

In cazul in care apar lucrari suplimentare avizate de proiectant si entitatea achizitoare (investitor) pentru care contractul nu contine preturi unitare, se vor aplica preturile unitare stabilite de comun acord de catre entitatea achizitoare (investitor) si contractant (antreprenor).

Art. 8.4. -

Daca in contract s-a prevazut ca entitatea achizitoare (investitorul) efectueaza unele servicii prin forte proprii, entitatea achizitoare (investitorul) va putea face scazaminte pentru serviciile facute de el contractantului (antreprenorului), convenite cu acesta.

Art. 8.5. -

Daca prin modificarea proiectului sau prin dispozitia entitatii achizitoare (investitorului) se schimba conditiile in care s-au stabilit preturile in contract, trebuie sa se convina preturi noi care sa tina seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificarilor. Noile preturi trebuie sa fie convenite inainte de executarea lucrarilor.

Art. 8.6. -

Daca entitatea achizitoare (investitorul) cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, contractantul (antreprenorul) are dreptul la o plata suplimentara. Contractantul (antreprenorul) trebuie sa-si ridice pretentiile in fata entitatii achizitoare (investitorului) si sa convina asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.

Pretul propus trebuie sa se alinieze modului si conditiilor in care s-au calculat preturile unitare si sa contina toate cheltuielile pe care urmeaza sa le suporte, inclusiv riscul.

Art. 8.7. -

Lucrarile executate de contractant (antreprenor) in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia entitatii achizitoare (investitorului), precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a entitatii achizitoare (investitorului), nu vor fi platite contractantului (antreprenorului). Contractantul (antreprenorul) trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu entitatea achizitoare (investitorul). De asemenea, el raspunde in fata entitatii achizitoare (investitorului) de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrari vor fi platite contractantului (antreprenorului) numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei entitatii achizitoare (investitorului), in care caz vor fi notificate imediat.

CAPITOLUL 9

Materiale, utilaje si echipamente necesare procesului tehnologic de executie, lucrari provizorii

Art. 9.1. -

Utilajele de constructii, sculele, dispozitivele, lucrarile provizorii si materialele prevazute de contractant (antreprenor) ca fiind necesare la executia lucrarilor nu vor fi retrase din santier fara acordul scris al entitatii achizitoare (investitorului). Entitatea achizitoare (investitorul) nu va refuza acordul sau in mod nejustificat.

Art. 9.2. -

La terminarea lucrarilor, contractantul (antreprenorul) va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii mentionate la punctul 9.1. precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.

Art. 9.3. -

Entitatea achizitoare (investitorul) nu va fi raspunzatoare pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor si dispozitivelor de constructii si a lucrarilor temporare, cu exceptia celor prevazute in capitolul "Riscuri speciale".

Art. 9.4. -

Inlocuirea oricarui material prevazut in contract cu altul similar se va face numai cu acordul scris al proiectantului si entitatii achizitoare (investitorului).

CAPITOLUL 10 Masuratori

Art. 10.1. -

Contractantul (antreprenorul) isi va redacta facturile si situatiile de lucrari, respectind pozitia articolelor, codul si denumirea lor, precum si celelalte documente ale contractului. Caietele de masuratori (atasamentele), precum si alte documente necesare vor sta la baza facturarii in masura in care sunt doveditoare pentru pretentia anuntata.

Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor, precum si din documentele contractuale trebuie sa fie respectate. Pentru lucrari executate, care, datorita continuarii lor, nu vor putea fi evaluate cantitativ si calitativ, contractantul (antreprenorul) va solicita din timp proiectantului efectuarea de constatari in comun.

CAPITOLUL 11 Plati provizorii, plati finale

Art. 11.1. -

Entitatea achizitoare (investitorul) poate acorda contractantului (antreprenorului), la cererea acestuia avansuri in conformitate cu prevederile legale. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului si modul de rambursare se stabilesc in "conditii speciale de contractare".

Art. 11.2. -

Platile partiale trebuie sa fie facute la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp cu putinta. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite, ca atare, printr-o situatie de lucrari provizorii intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a ei.

Din situatiile de lucrari provizorii, entitatea achizitoare (investitorul) va putea face scazaminte pentru servicii facute de el contractantului (antreprenorului) si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau sunt urmare a unor prevederi legale.

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.

Platile partiale efectuate sunt fara influenta asupra responsabilitatii si garantiei de buna executie a contractantului (antreprenorului): ele nu se considera ca receptie, de catre entitatea achizitoare (investitor), a lucrarilor executate.

Art. 11.3. -

Platile vor fi efectuate, de regula, la intervale lunare.

Art. 11.4. -

Daca executia lucrarilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente si servicii aferente, in aceasta situatie o parte a platii ce urmeaza a fi facuta in cadrul contractului va fi efectuata in valuta straina. Conditiile de plata vor fi stabilite in "Conditii speciale de contractare".

Art. 11.5. -

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre entitatea achizitoare (investitor). Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

Art. 11.6. -

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Art. 11.7. -

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate de entitatea achizitoare (investitor) contractantului (antreprenorului) pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

Art. 11.8. -

Garantia de buna executie se va restitui contractantului (antreprenorului) pe baza notificarii entitatii achizitoare (investitorului) catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie finala.

CAPITOLUL 12 Modificari de preturi

Art. 12.1. -

Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la pretul contractului privind majorarea sau reducerea pretului fortei de munca si/sau al materialelor, respectiv al utilajelor si echipamentelor; precum si pentru orice alta problema care afecteaza costul executiei lucrarilor, se fac precizari in "Conditii speciale de contractare".

CAPITOLUL 13 Subcontractori nominalizati

Art. 13.1. -

Toti specialistii, furnizorii, comerciantii si alte persoane juridice, angajate de antreprenor pentru a executa parti de lucrari sau a furniza materiale, produse si servicii, care sunt nominalizati, selectionati si aprobati de entitatea achizitoare (investitor), sunt denumiti contractanti de specialitate (subcontractori) nominalizati.

Art. 13.2. -

Entitatea achizitoare (investitorul) nu poate obliga contractantul (antreprenorul) sa angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiectii justificate.

Art. 13.3. -

Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de entitatea achizitoare (investitor), conform conditiilor contractului.

Contractantul de specialitate (subcontractorul) il va exonera si despagubi pe contractant (antreprenor) in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cererile, reclamatiile, daunele-interese, taxele si cheltuielile de orice fel care decurg sau apar in legatura cu acestea sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale.

Art. 13.4. -

Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului.

Art. 13.5. -

Preturile pentru toate lucrarile executate, materialele, serviciile furnizate de un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat se vor include in contractul dintre entitatea achizitoare (investitor) si contractant (antreprenor).

CAPITOLUL 14 Riscuri speciale

Art. 14.1. -

Daca lucrarile permanente executate sau materialele si lucrarile provizorii sau oricare alte mijloace ale contractantului (antreprenorului) folosite in scopul executiei lucrarilor vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forta majora (calamitati naturale, conflagratii, rebeliuni, revolutii) sau alte cauze ce nu puteau fi prevazute de contractant (antreprenor) si nici nu sunt imputabile acestuia, entitatea achizitoare (investitorul) va despagubi pe contractant (antreprenor) pentru daunele produse.

Art. 14.2. -

In perioada de actiune a fortei majore, contractul va fi suspendat, dar fara a prejudicia drepturile celor doua parti.

Art. 14.3. -

Daca contractul este suspendat, contractantul (antreprenorul) va fi platit de entitatea achizitoare (investitor) pentru lucrarile executate inainte de suspendare, plus costurile pentru materiale si alte servicii care au fost efectuate pe baza dispozitiilor scrise ale entitatii achizitoare (investitor).

CAPITOLUL 15 Solutionarea litigiilor

Art. 15.1. -

Litigiile dintre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, conform legii.

Art. 15.2. -

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre persoanele juridice pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile convin astfel. Arbitrii vor fi alesi de catre parti, de comun acord.

Art. 15.3. -

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructii folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare-dezvoltare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

Art. 15.4. -

Litigiile privind despagubirile rezultate in urma celor prevazute la art. 15.3 vor fi solutionate potrivit prevederilor de la art. 15.1 si 15.2.

CAPITOLUL 16 Rezilierea contractului

Art. 16.1. -

Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului daca:

a) entitatea achizitoare (investitorul) nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe contractant (antreprenor) in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) entitatea achizitoare (investitorul) nu onoreaza o plata scadenta;

c) entitatea achizitoare (investitorul) devine falita;

d) entitatea achizitoare (investitorul) notifica contractantului (antreprenorului) ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

Art. 16.2. -

Entitatea achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului daca:

a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat falit, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) contractantul (antreprenorul) a abandonat contractul;

c) contractantul (antreprenorul) nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) contractantul (antreprenorul) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin conditiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrise date de entitatea achizitoare (investitor);

e) contractantul (antreprenorul) neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de entitatea achizitoare (investitor);

f) contractantul (antreprenorul) a dat in subantrepriza o parte din lucrari fara avizul entitatii achizitoare (investitorului).

Art. 16.3. -

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art. 16.1 si 16.2 se va comunica in scris celeilalte parti contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere.

Art. 16.4. -

Entitatea achizitoare (investitorul) va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

Art. 16.5. -

Entitatea achizitoare (investitorul) va avea aceleasi obligatii de plata prevazute in contract si, in plus, va plati contractantului (antreprenorului) suma corespunzatoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg in legatura sau ca urmare a acestei suspendari si incetari a contractului.

Art. 16.6. -

In cazul rezilierii contractului, entitatea achizitoare (investitorul) va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte contractantul (antreprenorul) din vina caruia s-a reziliat contractul.

Art. 16.7. -

Plata garantiei se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16.1, lit. c). si d).

Art. 16.8. -

Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16.1 lit. c) si d).

Art. 16.9. -

Dupa rezilierea contractului, entitatea achizitoare (investitorul) poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri si investitii publice.

CAPITOLUL 17 Valuta si cursuri de schimb

Art. 17.1. -

Pentru platile in valute liber convertibile se va respecta legislatia in vigoare in Romania.

CAPITOLUL 18 Alte dispozitii contractuale

Art. 18.1. -

Toate certificatele, notificarile si dispozitiile scrise date de entitatea achizitoare (investitor) conform conditiilor contractului vor fi trimise prin posta sau se vor preda la sediul principal al contractantului (antreprenorului) sau la adresa indicata de catre acesta.

Art. 18.2. -

Toate notificarile care vor fi adresate entitatii achizitoare (investitorului) sau consultantului conform contractului vor fi trimise prin posta sau vor fi predate la adresele stabilite in contract.

Art. 18.3. -

Orice schimbare de adresa va fi comunicata celeilalte parti.

Art. 18.4. -

Conditiile generale de contractare pot fi completate cu conditii suplimentare de contractare (prin inscrierea de noi articole la capitolele existente) sau pot fi modificate prin conditii speciale de contractare (prin trimiteri la articolele din capitolele existente).

Partea a II-a - Conditiile suplimentare si speciale de contractare

In prezentele "Norme metodologice" - ANEXA "C" -Partea I se prezinta "Conditiile generale de contractare a lucrarilor privind executia investitiilor publice", care au caracter refolosibil.

Avand in vedere ca fiecare investitie publica are caracteristicile tehnice, economice, juridice, de amplasament etc. proprii, definirea completa a conditiilor de contractare se face prin includerea in documentele licitatiei a "Conditiilor suplimentare si speciale de contractare a lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice".

1. Conditiile suplimentare de contractare

Sunt prevederi contractuale suplimentare la conditiile generale de contractare si fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.

Se elaboreaza de entitatea achizitoare (investitor) si in ele se inscriu toate conditiile contractuale care nu sunt incluse in conditiile generale de contractare si care sunt, de regula, particulare fiecarei lucrari.

Entitatea achizitoare (investitor) va elabora (dupa caz) pe propria raspundere si in functie de necesitati, conditiile suplimentare de contractare, introducand noi articole in continuarea "conditiilor generale de contractare".

2. Conditiile speciale de contractare

Sunt prevederi contractuale speciale care modifica, completeaza sau anuleaza prevederile conditiilor generale de contractare si care fac parte integranta din documentele licitatiei si din contract.

Entitatea achizitoare (investitor) va elabora pe propria raspundere si in functie de necesitati conditiile speciale de contractare, prin trimiterea la articolele din "conditiile generale de contractare".

In cele ce urmeaza sunt inscrise exemplificativ unele conditii suplimentare si speciale de contractare. Acestea au caracter informativ si exemplificativ.

*
* *

Conditii suplimentare de contractare- exemplificari -

* Art. 1.10. Contractantul (antreprenorul) poate sa elaboreze detaliile de executie necesare lucrarilor pe baza proiectului tehnic anexat la contract, la solicitarea entitatii achizitoare si cu aprobarea proiectantului.

* Art. 1.11. Cheltuielile pentru elaborarea detaliilor de executie se includ in costurile lucrarii.

* Art. 2.7. Contractantul (antreprenorul) va incheia contracte distincte cu subantreprenorii sai pe care le va anexa la contract.

* Art. 2.8. Pe baza conditiilor generale, conditiilor suplimentare si conditiilor speciale de contractare, contractantul (antreprenorul) va elabora si va anexa la contractele cu subantreprenorii propriile sale conditii contractuale cu acestia.

* Art. 3.42. Contractantul (antreprenorul) va prezenta scrisoarea de garantie de buna executie eliberata de banca agreata de entitatea achizitoare (investitor) (numele si adresa bancii).

* Art. 3.43. Garantia de buna executie se depune la sediul nostru in ...... zile de la data adjudecarii.

* Art. 3.44. Forma de garantie bancara agreata de noi este in conformitate cu modelul anexat.

* Art. 3.45. Entitatea achizitoare (investitorul) se obliga ca in termen de ........... zile de la contractare sa depuna in contul contractantului (antreprenorului) un avans in procent de ............% in limita prevederilor legale.

* Art. 3.46. Premergator constituirii avansului in banca agreata de contractant (antreprenor), acesta va depune la sediul entitatii achizitoare (investitor) scrisoarea de garantie pentru restituirea avansului negociat in limita prevederilor legale. Scrisoarea va fi emisa de aceeasi banca agreata de contractant (antreprenor) in contul careia se constituie avansul.

* Art. 3.47. Contractantul (antreprenorul) pe cheltuiala sa va face asigurari pe perioada executiei lucrarilor astfel:

- contract de asigurare pentru forta de munca utilizata in santier;

- contract de asigurare pentru materialele, utilajele si echipamentele ale caror caracteristici prezinta pericol de deteriorare (ciment, ipsos, tamplarii etc.), materiale care prezinta pericol de incendiu (lemn, vopsea etc.);

- contract de asigurare impotriva furturilor, precum si alte asigurari pe care le considera necesare.

* Art. 3.48. Cheltuielile cu asigurarile se vor include in pretul ofertei.

* Art. 4.2. Contractantul (antreprenorul) va asigura transportul, cazarea, masa si plata fortei de munca.

* Art. 4.3. Contractantul (antreprenorul) va asigura lucrarile necesare pentru deservirea santierului cu apa si alte utilitati in incinta.

* Art. 4.4. Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de bauturi alcoolice si droguri in santier.

* Art. 4.5. Contractantul (antreprenorul) nu va permite introducerea, vinderea sau portul ilegal de arma si munitii in santier.

* Art. 4.6. Contractantul (antreprenorul) va tine seama de sarbatorile legale si datinile religioase in toate actiunile sale in care foloseste forta de munca angajata de el.

* Art. 4.7. La aparitia unei boli de natura epidemica, contractantul (antreprenorul) se va conforma si va executa dispozitiile, regulamentele si masurile ce pot fi luate de guvern sau autoritatile medicale si sanitare locale, in scopul eliminarii epidemiei.

* Art. 4.8. Contractantul (antreprenorul) va fi raspunzator de prevenirea si combaterea unor comportari turbulente, dezordini, tulburarea linistii, protectia persoanelor angajate de el, a celor angajate de investitor sau a vizitatorilor, precum si a proprietatilor din vecinatatea santierului.

* Art. 4.9. Clauzele cuprinse intre art. 4.4. - 4.8. se aplica integral si subantreprenorilor pentru angajatii lor.

* Art. 4.10. Orice cheltuieli suplimentare (taxe, impozite, amenzi etc.) cauzate de forta de munca a contractantului (antreprenorului) sau subcontractantilor (subantreprenorilor) sai vor fi suportate de acestia.

* Art. 5.12. Daca intreruperea lucrarilor dureaza mai mult de 3 luni, oricare dintre parti poate, dupa trecerea acestei perioade, sa rezilieze contractul printr-o comunicare scrisa. Daca intreruperea nu este imputabila contractantului (antreprenorului), entitatea achizitoare (investitorul) trebuie sa plateasca si evacuarea santierului, cat timp ea nu este deja platita in cadrul lucrarilor executate pana la data rezilierii.

* Art. 6.10. Contractantul (antreprenorul) trebuie sa inceapa lucrarile intr-un interval de ..... zile de la notificarea facuta de entitatea achizitoare (investitor) in acest sens.

* Art. 6.11. Daca sunt necesare lucrari suplimentare neprevazute in contract sau apar situatii de intarziere care nu se datoreaza vinei contractantului (antreprenorului), acesta va notifica in scris, in termen de pana la .... zile, si va solicita entitatii achizitoare (investitorului) prelungirea termenului de executie a lucrarilor. Entitatea achizitoare (investitorul) va prelungi in mod corespunzator acest termen.

Conditii speciale de contractare- exemplificari -

* Art. 1.1. Se completeaza cu:

Documentele contractului vor fi redactate in limba romana sau bilingv romana si engleza (sau o limba de circulatie internationala). In scopul interpretarii contractului, limba romana va fi de referinta. Corespondenta intre parti in legatura cu contractul poate fi in limba romana sau romana si engleza in acelasi timp.

* Art. 1.4. Se completeaza cu:

Documentele solicitate de entitatea achizitoare (investitor) neprecizate in anexe vor fi puse de contractant (antreprenor) la dispozitia entitatii achizitoare in termen de .... zile de la solicitare.

* Art. 2.1. Se completeaza cu:

Conditiile speciale se aplica si subantreprenorilor.

* Art. 3.2. Se completeaza cu:

Prevederile respective se aplica in totalitate si subantreprenorilor.

* Art. 3.3. Se completeaza cu:

Garantia este data sub forma de scrisoare de garantie bancara pentru suma reprezentand ..... % din pretul de baza al contractului in conformitate cu textul mentionat in instructiunile pentru ofertanti.

Garantia de buna executie a contractului va putea fi constituita in lei si/sau in dolari SUA.

Valabilitatea scrisorii de buna executie va fi pe toata durata de executie si perioada de garantie a contractului.

Contractantul (antreprenorul) poate solicita scrisori de garantie bancara de la subantreprenori care sa fie adaugate la garantia bancara a antreprenorului.

* Art. 3.15. Se completeaza cu:

Aceste obligatii revin si subantreprenorilor.

* Art. 3.16. Se completeaza cu:

Care sunt specificate in conditiile tehnice din caietele de sarcini.

* Art. 3.17. Se completeaza cu:

Durata garantiei de buna executie va fi de 2 ani (24 de luni) de la receptia finala a lucrarii.

* Art. 3.18. Se completeaza cu:

Obligatiile respective revin si subantreprenorilor.

* Art. 3.22. Se completeaza cu:

In termen de ...... zile urmind ca aprobarea sa fie data in .... zile de la primirea graficului.

In cazul unor neconcordante care nu se pot rezolva intre parti in termen de ..... zile, concilierea se va face de catre ........... in termen de .... zile.

* Art. 3.34. Se completeaza cu:

Reluarea lucrarilor se face numai cu acordul scris al entitatii achizitoare.

* Art. 4.1. Se completeaza cu:

Contractantul (antreprenorul), pentru toate persoanele angajate de el pentru executia contractului, va respecta si indeplini urmatoarele conditii:

a. Se va acorda prioritate angajarii de forta de munca calificata romana acolo unde este realizabil acest lucru.

b. Forta de munca necalificata se va recruta din Romania.

c. Contractantul (antreprenorul) va plati nivelurile de salarizare si va respecta orele si conditiile de lucru in conformitate cu legile in vigoare in Romania.

d. Contractantul (antreprenorul) va recunoaste libertatea angajatilor sai de a fi nemembri de sindicat.

e. Contractantul (antreprenorul) va fi responsabil de respectarea acestor conditii si de catre subcontractorii angajati in executarea contractului.

* Art. 5.1. Se completeaza cu:

Materialele necesare pentru executia lucrarilor vor fi achizitionate cu prioritate din Romania, cu conditia ca toate aceste materiale sa corespunda calitatilor mentionate in caietele de sarcini.

* Art. 5.2. Se completeaza cu:

Costul probelor si incercarilor prevazute in caietele de sarcini vor fi suportate de contractant (antreprenor) prin prevederile de oferta a lucrarilor de constructii montaj.

Alte incercari neprevazute in caietele de sarcini, solicitate de entitatea achizitoare vor fi suportate de aceasta.

* Art. 5.5. Se completeaza paragraful 1 cu:

In termen de ..... zile de la data anuntarii scrise a contractantului (antreprenorului). In cazul in care contractantul (antreprenorul) in termen de ..... zile nu primeste un raspuns negativ din partea entitatii achizitoare (investitorului) va considera lucrarea corespunzatoare, trecand la astuparea ei.

* Art. 5.6. Se modifica punctul "a" astfel:

a. Suprafetele de teren necesare pentru depozitare si spatii de cazare pe santier.

* Art. 5.8. Se completeaza punctul "b" cu:

Si se dovedeste ca greva nu este din vina acestuia.

* Art. 6.10. Se completeaza cu:

Despagubirile pentru intarziere sunt fixate la ..... lei plus ..... dolari SUA pe zi de intarziere si sunt plafonate la suma maxima de ..... lei si ..... dolari SUA.

* Art. 11.2. - al. 3 Se completeaza cu:

Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 5 zile de la primire; in cazuri justificate acest termen poate fi prelungit pana la 10 zile cu anuntarea prealabila a contractantului (antreprenorului).

* Art. 11.4. Se completeaza cu:

Nr. crt. Denumire Valoare Conditii de plata
1.
2.
3.

* Art. 11.5. Se completeaza cu:

Factura finala va fi prezentata de contractant (antreprenor) in 10 zile de la terminarea lucrarilor.

* Art. 12.1. Se completeaza cu:

Modificarea pretului contractului se va face ca urmare a:

- modificarii tarifului de plata a salariilor si indemnizatiilor legate de forta de munca;

- modificarii pretului materialelor folosite la lucrarile permanente sau temporare;

- modificarii pretului la combustibili si energie;

- modificarii tarifelor de transport si asigurare;

- modificarii taxelor vamale si alte taxe de import;

- modificarii oricarei legi care poate conduce la majorarea sau diminuarea preturilor.

Metodologia de calcul al cresterii preturilor in timp se prezinta in MODEL ANEXA NR. 25 din norme metodologice, care face parte integranta din prezentele conditii speciale de contractare.

* Art. 16.2. - pct. d. Se completeaza cu:

Contractantul (antreprenorul) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termen de 28 de zile de la primirea dispozitiei scrise date de entitatea achizitoare (investitor).

* Art. 16.3. Se completeaza cu:

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art. 16.1. si 16.2. se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea datei de reziliere solicitate.

* Art. 16.4. Se completeaza cu:

Entitatea achizitoare (investitorul) va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

MODELE ANEXA

1. Preaviz de licitatie ................................ MODEL ANEXA NR. 1

2. Anunt de licitatie publica (cu/fara preselectie) .... MODEL ANEXA NR. 2

3. Invitatie de participare la licitatia publica restransa ........................................... MODEL ANEXA NR. 3

4. Scrisoare de transmitere a documentelor de preselectie a contractantilor (ofertantilor)......... MODEL ANEXA NR. 4

5. Informatii generale privind contractantul (ofertantul) ........................................ MODEL ANEXA NR. 5

6. Certificat constatator privind inmatricularea la Oficiul Registrului comertului si informatii privind bonitatea agentului economic ................ MODEL ANEXA NR. 6

7. Informatii privind asocierea in vederea participarii la licitatie ........................... MODEL ANEXA NR. 7

8. Lista subantreprenorilor si/sau a subantreprenorilor de specialitate care au acceptat in scris participarea la licitatie ........................... MODEL ANEXA NR. 8

9. Informatii privind experienta contractantului (ofertantului) ...................................... MODEL ANEXA NR. 9

10. Apreciere din partea I.S.C.L.P.U.A.T. ............... MODEL ANEXA NR. 10

11. Informatii privind planul de asigurare a calitatii ......................................... MODEL ANEXA NR. 11

12. Informatii privind asigurarea cu personal ........... MODEL ANEXA NR. 12

13. Curriculum vitae .................................... MODEL ANEXA NR. 13

14. Informatii privind asigurarea tehnica ............... MODEL ANEXA NR. 14

15. Informatii privind situatia financiara .............. MODEL ANEXA NR. 15

16. Atestarea informatiilor ............................. MODEL ANEXA NR. 16

17. Scrisoarea de comunicare a rezultatului preselectiei ........................................ MODEL ANEXA NR. 17

18. Scrisoarea de transmitere a ofertei ................. MODEL ANEXA NR. 18

19. Scrisoarea de garantie bancara pentru participarea la licitatie............................ MODEL ANEXA NR. 19

20. Formularul de oferta ................................ MODEL ANEXA NR. 20

21. Anexa la formularul de oferta ....................... MODEL ANEXA NR. 21

22. Facilitati oferite de contractant (ofertant)......... MODEL ANEXA NR. 22

23. Centralizatorul obiectelor/Devizul oferta (centralizator) al obiectivului ........................................ MODEL ANEXA NR. 23

24. Centralizatoarele categoriilor de lucrari/Devizele oferta (centralizatoare) ale obiectelor..... MODEL ANEXA NR. 24

25. Listele cu cantitatile de lucrari/Devizele oferta pe categorii de lucrari ............. MODEL ANEXA NR. 25

26. Structura articolelor comasate pe capitole de lucrari .......................................... MODEL ANEXA NR. 26

27. Listele cu consumurile de resurse materiale ......... MODEL ANEXA NR. 27

28. Listele cu consumurile de forta de munca ............ MODEL ANEXA NR. 28

29. Listele cu consumurile de ore de functionare utilaje de constructii .............................. MODEL ANEXA NR. 29

30. Listele privind transporturile ...................... MODEL ANEXA NR. 30

31. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz)/Devizele oferta pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz) .......................................... MODEL ANEXA NR. 31

32. Fisele tehnice (specificatiile tehnice) ............. MODEL ANEXA NR. 32

33. Scrisoarea de garantie bancara de buna executie ..... MODEL ANEXA NR. 33

34. Scrisoarea de acceptare a executiei investitiei publice (comunicarea adjudecarii) ................... MODEL ANEXA NR. 34

35. Proces-verbal de deschidere a licitatiei publice .... MODEL ANEXA NR. 35

36. Hotararea de adjudecare a comisiei de licitatiei .... MODEL ANEXA NR. 36

37. Formularul de contract .............................. MODEL ANEXA NR. 37

38. Scrisoarea de garantie bancara de restituire a avansului ......................................... MODEL ANEXA NR. 38

39. Lista speciala a contractantilor (ofertantilor) avand interdictia de a intra intr-un contract de achizitie publica ................................... MODEL ANEXA NR. 39

MODEL ANEXA NR. 1

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

PREAVIZ DE LICITATIE

1. OBIECTIVUL LICITATIEI: (descrierea pe scurt a obiectivului supus licitatiei)

2. ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR): (denumire)

3. SURSA DE FINANTARE: (specificare)

4. ORGANIZATORUL LICITATIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)

5. OBTINEREA INFORMATIILOR SUPLIMENTARE: (numele, adresa, telefon, telex, fax)

6. FELUL LICITATIEI: (cu sau fara preselectie)

7. DATA PROBABILA A LICITATIEI: (perioada)

PRECIZARE:

1. Preavizul de licitatie se va publica dupa caz si in publicatiile de specialitate, inclusiv in Buletinul informativ al antreprenorilor din constructii.

MODEL ANEXA NR. 2

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

ANUNT PUBLICITAR DE LICITATIE (cu/fara preselectie)

1. OBIECTIVUL LICITATIEI: (denumirea sintetica a obiectivului supus licitatiei publice pentru executia acestuia)

2. ENTITATEA ACHIZITOARE: (denumirea)

3. SURSA DE FINANTARE: (specificare)

4. ORGANIZATORUL LICITATIEI: (numele, adresa, telefon, telex, telefax)

5. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR DE PRESELECTIE/OFERTEI: (data si ora pana la care se pot depune, precum si locul)

6. DESCHIDEREA LICITATIEI PUBLICE: (data, ora, locul deschiderii ofertelor)

7. DOCUMENTELE DE PRESELECTIE/LICITATIE: (adresa de unde se pot procura, pret, moneda de cumparare)

8. LOCUL UNDE ARE LOC PRESELECTIA: (adresa)

9. DOCUMENTELE LICITATIEI: (pret, moneda de cumparare, adresa de unde se pot pot cumpara)

10. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: (perioada, adresa, modul de reprezentare)

11. CONDITII DE PARTICIPARE: (functie de nationalitatea contractantilor/ ofertantilor)

PRECIZARI:

1. Pentru licitatia publica deschisa cu preselectie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 si 11.

2. Pentru licitatia publica deschisa fara preselectie se vor transmite pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 si 11.

3. Din cele 3 anunturi publicitare obligatorii, unul se va publica intr-un cotidian de larga circulatie locala.

MODEL ANEXA NR. 3

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

INVITATIE DE PARTICIPARE

la licitatie publica restransa

Catre

(denumirea si adresa contractantului/ofertantului)

Avem placerea sa va informam ca ati fost selectionat de noi pentru a participa la licitatie publica restransa pentru executia obiectivului (denumirea si descrierea obiectivului supus licitatiei publice).

In speranta ca veti participa la licitatia executiei obiectivului, va comunicam urmatoarele informatii:

1. Entitatea achizitoare: (denumire)

2. Sursa de finantare: (specificare)

3. Organizatorul licitatiei: (denumire, adresa, telefon, telefax).

4. Documentele licitatiei: (pret de procurare, moneda de cumparare, adresa de unde se pot cumpara).

5. Termenul limita de depunere a ofertelor: (adresa locului de depunere, data si ora limita pana la care se pot depune ofertele).

6. Deschiderea licitatiei publice: (data, ora si locul deschiderii ofertelor).

7. Vizitarea amplasamentului: (perioada, conditii de reprezentare).

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(semnatura autorizata)

L.S.

Data transmiterii:

PRECIZARE:

Invitatia se va transmite in scris cu "confirmare de primire".

MODEL ANEXA NR. 4

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire si adresa completa)

Nr.________ / (ziua, luna, anul)

Inregistrat la sediul entitatii
achizitoare (investitoare)
Nr. ______/ (ziua, luna, anul)

SCRISOAREA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PRESELECTIE A
CONTRACTANTILOR (OFERTANTILOR)

Catre (denumirea entitatii achizitoare (investitor) si adresa completa)

Urmare anuntului publicitar aparut in publicatia (denumirea, seria, numarul si data aparitiei) privind organizarea licitatiei publice deschise cu preselectie, (etapa I - procedura de preselectie),

Noi, (denumirea contractantului (ofertantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastra, documentele de preselectie care cuprind documentele solicitate de dumneavoastra (structurate conform cap. C - VOLUMUL I din Precizarile metodologice).

Am luat cunostinta, din documentele licitatiei, de conditiile de calificare si criteriile de selectie a capabilitatii contractantilor (ofertantilor) si sistemul de apreciere prin punctaj.

Cu stima,
Data completarii: (ziua, luna, anul)
__________________
CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)
______________________
L.S.

MODEL ANEXA NR. 5

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumirea)

INFORMATII GENERALE
privind contractantul (ofertantul)

1. Firma sociala: (denumirea si forma de organizare a agentului economic)

2. Sediul social: (adresa completa a sediului central, telefon/telex/ telefax)

3. Certificatul de inmatriculare al agentului economic la Oficiul Registrului Comertului (judetul): (numarul si data inmatricularii)

4. Capitalul social (mil. lei): (subscris si varsat)

5. Cifra de afaceri (mil. lei): (aferenta exercitiului financiar incheiat si precedent)

6. Biroul sucursalelor (filialelor) locale (daca este cazul): (adresele complete, nr. telefon/telex/telefax)

7. Certificatele de inmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Registrului comertului (judetul): (numerele si datele inmatricularii)

8. Obiectul de activitate, pe domenii, conform celor inscrise in statutul societatii:

Nr crt . Domeniile de . activitate Principalele lucrari/afaceri Cifra de afaceri anuala (mil. lei) pe domenii de activitate, aferenta exercitiului financiar:
Cod Denumire (nominalizate pe fiecare domeniu)
incheiat (la 31.XII. .......) precedent anului incheiat (la 31.XII. ........)
0 1 2 3 4 5
1. ...........................................................................
2. ........................................................................... ...........................................................................
Data completarii (ziua, luna, anul) CONTRACTANT (OFERTANT) (semnatura autorizata) L.S.

MODEL ANEXA NR. 6

Camera de Comert si Industrie

a judetului __________________

Oficiul Registrului comertului

Nr.______ din __________

CERTIFICAT CONSTATATOR
privind inmatricularea la Oficiul Registrului comertului si informatii
privind bonitatea agentului economic

In conformitate cu prevederile Legii privind registrul comertului nr. 26 din 5 noiembrie 1990:

Noi, Oficiul Registrului comertului de pe linga Camera de Comert si Industrie a judetului .......):

1. Certificam prin prezenta ca agentul economic (denumirea si adresa solicitantului) este inmatriculat in registrul comertului sub nr. ....., cu un capital social de ........ si are urmatorul obiect de activitate din domeniul constructiilor (extras din statutul societatii): ........................... .............................................................................

2. Pana la data de ........., la dosarul societatii nu s-au operat cereri de inscrieri de mentiuni conform art. 21 din Legea ~nr. 26/1990~ referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment.

DIRECTOR,
(semnatura autorizata)

L.S.

MODEL ANEXA NR. 7

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la licitatia publica pentru adjudecarea
executiei obiectivului de investitie

(denumire)

(forma de licitatie ...............)

...................................)

1. Parti contractante (agenti economici): (denumirea)

a. ................

b. ................

c. ................

2. Adrese, telefon, telefax a birourilor partenerilor (parti contractante):

a. ................

b. ................

c. ................

3. Informatii privind modul de asociere:

3.1. Data incheierii asociatiei:...........

3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei .............

3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun:

....................................................

....................................................

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite:

3.5. Conditii de administrare si conducere a asociatiei:

....................................................

3.6. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate:

3.7. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii .....................................................................

3.8. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei ...............................................................

3.9. Alte clauze .........................................

.....................................................

Data completa, CONTRACTANT (OFERTANT)
______________ (Lider al asociatiei)
(denumirea)
_______________________
(semnatura autorizata)
_________________________
L.S.
CONTRACTANT (OFERTANT)
________________________
(asociat)
_________
(denumirea)
___________
(semnatura autorizata)
______________________
L.S.

MODEL ANEXA NR. 8

CONTRACTANT (OFERTANT)

LISTA SUBANTREPRENORILOR SI/SAU A SUBANTREPRENORILOR DE SPECIALITATE
CARE AU ACCEPTAT IN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITATIA PUBLICA PENTRU
ADJUDECAREA EXECUTIEI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE (denumire)

Categoria de lucrari care i se incredinteaza Valoarea lucrarilor (mii lei) Numele si adresa subantreprenorilor si/sau a subantreprenorilor de specialitate
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. ............................................................................. .............................................................................
Data completarii
────────────────
CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)
──────────────────────
L.S.

MODEL ANEXA NR. 9

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA
in executia lucrarilor de constructii-montaj

A. Informatii privind experienta generala in domeniul constructiilor (de la 01.01.1991) - (exclusiv lucrarile prezentate la cap. B)

Nr. crt. Lucrarile pe domenii din constructii Lucrari executate Lucrari contractate in curs de executie Observatii (calitatea de executant: AG sau SA)
Valoarea lucrarilor (mil.lei) Durata de executie (luni) Valoarea lucrarilor (mil.lei) Durata de executie (luni) Rest de executat (mil.lei) Termen P.I.F.
An Luna
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ia. Constructii civile
1. ........................
2. ........................ ........................
Ib. Constructii industriale
1. ........................
2. ........................ ........................
Ic. Constructii agrozootehnice
1. ........................
2. ........................ ........................
IIa. Constructii rutiere, drumuri, poduri, piste de aviatie
1. ........................
2. ........................
IIb. Constructii tunele
1. ........................
2. ........................
III. Constructii cai ferate
1. ........................
2. ........................ ........................
IV. Constructii portuare si platforme marine
1. ........................
2. ........................ ........................
V. Constructii si amenajari hidrotehnice
1. ........................
2. ........................ ........................
VI. Constructii energetice
1. ........................
2. ........................ ........................
VII. Constructii pentru imbunatatiri funciare
1. ........................
2. ........................ ........................
VIII Constructii pentru telecomunicatii
1. ........................
2. ........................ ........................
IX. Constructii edilitare si de gospodarie comunala
........................ ........................ ........................
X. Constructii miniere si petroliere
1. ........................ ........................
T OTAL (A): X X X X X

B. Informatii privind experienta in executia de lucrari similare ca natura si complexitate cu lucrarile pentru obiectivul (obiectul) de investitie supus licitatiei publice (de la 01.01.1991):

Nr. crt. Lucrarile pe domenii din constructii (exclusiv lucrarile nominalizate la pct. A) Lucrari executate Lucrari contractate in curs de executie Observatii (calitatea de executant)
Valoarea lucrarilor (mil.lei) Durata de executie (luni) Valoarea lucrarilor (mil.lei) Durata de executie (luni) Rest de executat (mil.lei) Termen P.I.F.
An Luna
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. .............
2. .............
TOTAL (B) x x x x x

CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

1. Calitatea de executant (din col. 9) va fi consemnata astfel:

- "A.G." -antreprenor general,

- "S.A." (S.A.S.) -subantreprenor, (subantreprenor de specialitate).

2. Pentru lucrarile nominalizate la cap. A si B se va anexa o "Apreciere" din partea Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform MODEL ANEXA NR. 10.

3. In coloanele 2, 4 si 6, contractantul (ofertantul), pe propria raspundere, va inscrie valorile aferente actualizate, in functie de perioadele in care au fost executate lucrarile, utilizind indicii medii orientativi elaborati de INCERC Bucuresti si publicati in Buletinul constructiilor nr. 1/1994 si urmatoarele. La solicitarea comisiei de licitatie, contractantul (ofertantul) va prezenta modul de calcul al actualizarii valorilor inscrise.

MODEL ANEXA NR. 10

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

Inspectia de Stat in Constructii Lucrari Publice,

Urbanism si Amenajarea Teritoriului

judetul _________________

Nr. ______ din __________

APRECIERE

Urmare solicitarii (denumire solicitant, nr. ... din .....) privind participarea la licitatia publica pentru adjudecarea executiei obiectivului de investitie (denumirea obiectivului supus licitatiei), Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din judetul (denumire), analizind atat documentul INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA - MODEL ANEXA NR. 9, cat si informatiile rezultate din documentele intocmite cu ocazia controalelor efectuate de aceasta la agentul economic solicitant mentionat mai sus, formuleaza urmatoarele aprecieri:

a) La lucrarile mentionate in ANEXA NR. 9 s-au constatat/nu s-au constatat neconformitati sau defecte care sa afecteze rezistenta si stabilitatea ....... .............................................................................. ..............................................................................

b) Din evidenta Inspectiei rezulta ca agentul economic solicitant este inregistrat (nu este inregistrat) cu cazuri de accidente tehnice cauzate de neindeplinirea unor parametri de calitate, impusi de prevederile legale, respingeri de receptii, etc. ............................................... ................................................................ ................................................................

Inspector Sef
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

1. Aprecierile formulate vor avea in vedere atat lucrarile prezentate in scris de solicitant in fisa din ANEXA NR. 9, precum si cele nenominalizate in aceasta, pentru care Inspectia detine informatii certe privind aspectele mentionate la lit. a) si b). Vor fi mentionate lucrarile in cauza si vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, etc. pentru informarea obiectiva a comisiei de licitatie.

2. Nominalizarile abaterilor constatate de la calitate vor contine descrieri sintetice pentru orientarea cat mai obiectiva a comisiei de licitatie.

3. Pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea in mai multe judete, APRECIEREA se va emite de catre Inspectia teritoriala a judetului in care se organizeaza licitatia. In cazul in care solicitantul APRECIERII nu a mai executat lucrari pe raza judetului respectiv, APRECIEREA va fi emisa de Inspectia pe raza careia este inregistrata societatea respectiva, fapt care va fi consemnat in APRECIERE.

MODEL ANEXA NR. 11

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

INFORMATII PRIVIND PLANUL DE ASIGURARE A CALITATII
pentru executia lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectivului de
investitie supus licitatiei publice

A. Prezentarea sistemului de conducere si asigurarea calitatii - declaratia de strategie si angajare a conducerii - cu privire la: politica in domeniul calitatii; responsabilitatile si autoritatea conducerii si delegarea acestor competente; organizarea generala a agentului economic si a compartimentelor de asigurare si control al calitatii; asigurarea si calificarea personalului in domeniul calitatii).

............................

B. Descrierea modelului tip selectat din planul de asigurare a calitatii, corespunzator categoriei de importanta a constructiilor aferenta obiectivului de investitie supus licitatiei: elementele generale privind modul de organizare si dotare cu personal al controlului tehnic de calitate si a laboratoarelor de incercari autorizate pe care le utilizeaza; modul de abordare si solutionare a problemelor privind asigurarea calitatii; informatii, in functie de importanta si caracteristicile lucrarilor, privind procedurile si metodele pe care intentioneaza sa le aplice; tratarea colaborarilor si a relatiilor cu subcontractantii; planul de control si verificari interne; tratarea neconformitatilor; actiuni preventive si corective;

............................................................................

............................................................................

CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)

L.S.

MODEL ANEXA NR. 12

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

INFORMATII PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL
ce poate fi mobilizat pentru executia obiectivului de investitie supus
licitatiei publice

A. Informatii privind managerii

Nr. crt. Numele si prenumele Functia Studii de specialitate (nivel, profil, denumire, institutia absolvita si anul) Varsta Ani experienta, pe domenii din constructii Alte informatii (atestari, specializari, informatii semnificative dupa caz)
0 1 2 3 4 5 6
A. 1. Informatii privind conducerea generala (exclusiv managerii nominalizati ───────────────────────────────────────
la pct. A.2.).
1. ...........................................................................
2. ........................................................................... ...........................................................................
A. 2 . Informatii privind managerii propusi pentru conducerea executiei ───────────────────────────────────── lucrarilor, si a responsabililor tehnici cu executia, atestati tehnico-profesionali, pentru lucrarile care fac obiectul licitatiei publice.
1. ...........................................................................
2. ........................................................................... ...........................................................................
B. Informatii privind asigurarea cu muncitori calificati necesari pe meserii pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice.
Nr. crt. Meseria Nivelul mediu de calificare necesar (categoria medie de incadrare) Numar muncitori calificati
Angajati (permanent sau cu contract de colaborare) TOTAL in care: Necesari pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice din care: Grad de asigurare %
disponibili pentru Lucrarile care fac obiectul licitatiei publice Urmeaza sa fie angajati
0 1 2 3 4 5 6=col.5 -col.4 col.4
7=─────
col.5
1. ................................................................... ........
2. ................................................................... ........
TOTAL x x x x x
CONTRACTANT (OFERTANT) (semnatura autorizata)
──────────────────────

PRECIZARI:

1. Pentru managerii nominalizati la pct. A1 si A2 se vor anexa:

- curriculum vitae, (conform MODEL ANEXA NR. 13).

- cazier judiciar pentru participarea la licitatie (conf. document I.G.P.)

2. Pentru responsabilii tehnici cu executia, se vor anexa certificatele privind atestarea tehnico-profesionala (copie xerox).

MODEL ANEXA NR. 13

CURRICULUM VITAE

1. NUMELE SI PRENUMELE ...............................................

2. LOCUL DE MUNCA SI FUNCTIA ACTUALA .................................

3. STUDII DE SPECIALITATE (nivel, profil, denumirea institutiei absolvite si anul).

....................................................................

....................................................................

4. EXPERIENTA IN MUNCA (functii ocupate, responsabilitati si rezultate avute cu nominalizarea lucrarilor executate, pe domenii de constructii)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

5. ATESTARI, SPECIALIZARI etc.

....................................................................

....................................................................

6. ALTE INFORMATII (considerate utile pentru orientarea cat mai obiectiva a comisiei de licitatie)

....................................................................

....................................................................

Data .............. Semnatura ...............

MODEL ANEXA NR. 14

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

INFORMATII PRIVIND ASIGURAREA TEHNICA
ce poate fi mobilizata pentru executia obiectivului de investitie supus
licitatiei publice

A. ASIGURAREA CU PRINCIPALELE UTILAJE DE CONSTRUCTII SI MIJLOACE DE TRANSPORT

U. M. = bucati
Nr. crt Denumirea . Parametrul tehnic principal Existente in dotare din care: Necesare pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice din care: Grad de asigurare (%)
disponibilizabile pentru lucrarile care fac obiectul licitatiei publice urmeaza sa fie asigurate de la terti
0 1 2 3 4 5 6=col.5 -col.4 col.4 7=─────x100 col.5
a) Utilaje de constructii
───────────────────────
1. ....................................
2. .................................... ....................................
b) Mijloace de transport
─────────────────────
1. ....................................
2. ....................................
TOTAL: - X X X X X

B. ASIGURAREA CU LABORATOARE SI UNELE DOTARI SPECIFICE (daca este cazul) pentru controlul calitatii.

Nr. crt. Denumirea Parametrul tehnic principal Existente in dotare din care: Necesare pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice din care: Grad de asigurare % Observatii (certificat de atestare a functionarii laboratoarelor, performante, alte detalii semnificative dupa caz
disponibilizabile pentru lucrarile care fac obiectul licitatiei publice urmeaza sa fie asigurate de la terti
0 1 2 3 4 5 6=col.5 -col.4 col.4 7=─────x100 col.5 8
1. ...................................
2. ...................................

C. ASIGURAREA CU BAZE DE PRODUCTIE, DEPOZITE, SPATII DE CAZARE SI ALTE DOTARI NECESARE PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER

Nr. crt. Denumirea Parametrul tehnic principal Hx Existente in dotare din care: ───────────────── disponibilizabile pentru lucrarile care fac obiectul licitatiei publice Necesare pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice din care: ───────── urmeaza sa fie asigurate de la terti Grad de asigurare % Observatii (detalii semnificative dupa caz)
0 1 2 3 4 5 6=col.5 -col.4 col.4 7=─────x100 col.5 8
1. ........................
2. ........................ ........................

CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

1. Pentru dotarile tehnice ce urmeaza a fi asigurate de la terti, din cele nominalizate la cap. A, B si C, se vor anexa, in copie, conventiile incheiate in acest sens.

MODEL ANEXA NR. 15

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

VIZAT
───────
(denumirea bancii)
─────────────────────
(semnatura autorizata)
L.S.

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA

A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare

Nr. crt . Denumire indicator Simbol UM Evolutia indicatorilor dupa datele din bilanturile contabile ale exercitiilor financiare incheiate la data de:
31. XII. ......... 31. XII. ........ 31. XII .......
0 1 2 3 4 5 6
1. Lichiditatea patrimoniala Lp % x x x
2. Solvabilitatea patrimoniala Sp % x x x
3. Rata profitului net Rpn % x x x
4. Viteza de rotatie a fondului de rulment Vr nr. cicluri
───────────
an
- - x

B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului) - calculata la data de (data ultimului exercitiu financiar trimestrial incheiat).

1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil. lei ..................................... din care:

1.1. -Active circulante - TOTAL: mil. lei: ......................

2. TOTAL GENERAL PASIV - mil. lei ..................................... din care:

2.1. -Datorii - TOTAL: mil. lei: ................................

3. Fond de rulment (rd. 1.1.-rd. 2.1.) ................................

4. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil. lei ...................

5. Venituri din exploatare - TOTAL: mil. lei .........................

6. Lichiditatea patrimoniala - % ......................................

7. Solvabilitatea patrimoniala - % ....................................

8. Rata profitului net - % ............................................

C. Aprecierea bancii privind participarea la licitatia publica organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului ~nr. 12/1993~ - (se completeaza si semneaza de conducerea bancii) ........................................... ............................................................................. .............................................................................

CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

Formulele de calcul privind bonitatea financiara sunt cele precizate in "Normele metodologice" elaborate de Banca Comerciala Romana si publicate in Tribuna economica nr. 32/7 august 1992 (continutul formulelor va fi actualizat functie de noul sistem contabil al agentilor economici in conformitate cu Legea contabilitatii ~nr. 82/1991~ si cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii).

Pentru viteza de rotatie a fondului de rulment se va utiliza urmatoarea formula:

   Venituri din exploatare
Vr = |||||||||||||||||||||||
    Fond de rulment

MODEL ANEXA NR. 16

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

I. ATESTAREA INFORMATIILOR

1. Subsemnatul (numele si adresa contractantului (ofertantului) autorizez, prin prezenta, orice societate comerciala, banca sau societate de consultanta sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii achizitoare (numele si adresa entitatii) cu privire la bonitatea firmei noastre.

2. Scrisori de recomandare din partea unor beneficiari asociati, firme de consultanta, etc. (anexate).

2.1. (denumirea)

2.2.

3. Subsemnatul inteleg ca se pot cere informatii suplimentare celor anexate la oferta privind eligibilitatea firmei noastre in numele (numele si adresa entitatii achizitoare).

Data completarii CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)
L.S.

MODEL ANEXA NR. 17

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

SCRISOARE DE COMUNICARE A REZULTATULUI
PRESELECTIEI/INVITATIE DE PARTICIPARE LA ETAPA II-A
A LICITATIEI PUBLICE

Catre

(numele si adresa contractantului (ofertantului)

A. Prin prezenta va transmitem rezultatul obtinut de dumneavoastra in cadrul preselectiei pentru licitatia publica a executiei obiectivului de investitie (denumire).

1. Se vor prezenta:

Argumentari tehnice privind modul de indeplinire (neindeplinire) a conditiilor de calificare;
Selectionarea (neselectionarea) fata de baremul impus prin documentele licitatiei (conform precizarilor din ANEXA B partea I).

2. Se va comunica lista contractantilor (ofertantilor) selectionati pentru participarea la licitatie.

B. Licitatia publica (etapa a II-a) se va organiza la data de: (data deschiderii licitatiei publice)

In scopul informarii dumneavoastra referitor la lucrare, la conditiile de elaborare a ofertei si conditiile contractuale va invitam sa cumparati de la sediul (numele si adresa organizatorului licitatiei) documentele licitatiei a caror valoare este de .......... lei.

Dupa studierea de catre dumneavoastra a documentelor de licitatie, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra (vezi MODEL ANEXA NR. 18).

Facem precizarea ca pot participa la etapa a II-a de licitatie numai contractantii (ofertantii) carora li s-a comunicat in scris ca au fost declarati selectionati.

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

1. Informatiile de la punctul A se vor comunica tuturor contractantilor (ofertantilor) care au depus documentele de preselectie.

2. Informatiile de la punctul B se vor comunica numai contractantilor (ofertantilor) declarati selectionati, dupa ce entitatea achizitoare (investitor) a stabilit data deschiderii publice a ofertelor cu respectarea termenului minim de 30 de zile intre transmiterea invitatiei si depunerea ofertelor.

MODEL ANEXA NR. 18

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumirea si adresa completa) ________________________________

Nr. ......... / (ziua, luna, anul) ___________________________________

Inregistrat la sediul entitatii
achizitoare (investitoare)
Nr. ....... / (ziua, luna, anul)

SCRISOAREA DE TRANSMITERE A OFERTEI

Catre (denumirea entitatii achizitoare (investitor) si adresa completa)

Urmare

a) anuntului publicitar aparut in publicatia (denumirea, seria, numarul si data aparitiei) privind organizarea licitatiei publice deschise cu/fara preselectie;

b) invitarii in scris (numarul si data scrisorii privind invitatia de participare la etapa a II-a a licitatiei publice deschise cu preselectie)/licitatia publica restransa

Noi (denumirea contractantului - ofertantului) va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastra, urmatoarele:

1. documentul (tipul, seria, numarul, emitent, valoare) privind garantia de participare la licitatie, in cuantumul si forma stabilita de dumneavoastra prin documentele licitatiei;

2. coletul sigilat si inscriptionat in mod vizibil, continind oferta noastra, in doua exemplare - original si copie - care cuprinde documentele solicitate de dumneavoastra (structurate conform cap. IV - Partea a II-a din Normele metodologice);

3. documentele pentru reconfirmarea calificarii, solicitate de entitatea achizitoare (investitoare) cu ocazia invitarii in scris (numai in cazul licitatiei publice deschise cu preselectie - etapa a II-a, daca este cazul).

La locul, data si ora indicata de dumneavoastra pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant pe deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Cu stima,

Data completarii
(ziua, luna, anul) L.S.
CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

1. Lit. a) si b) se vor adapta, functie de forma de licitatie publica adoptata de entitatea achizitoare (investitoare).

MODEL ANEXA NR. 19

BANCA

(denumire)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPAREA
LA LICITATIA PUBLICA

Cu privire la licitatia publica deschisa a obiectivului de investitie (denumire) ce va avea loc la data .................. garantam in favoarea entitatii achizitoare (denumire) pentru suma de ................. suma pe care ne angajam ca, in caz de insolvabilitate a (unitatea ofertanta), sa o platim la prima dumneavoastra cerere scrisa si fara alta procedura in cazul ca (unitatea ofertanta) se afla intr-una din situatiile urmatoare:

- revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare;

- revoca oferta dupa adjudecarea executiei in favoarea sa;

- fiind castigatorul licitatiei nu semneaza contractul si documentele acestuia in termenul de valabilitate al ofertei;

- fiind castigatorul licitatiei nu constituie garantia de buna executie.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ............... si devine nula in cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca licitatia a fost adjudecata unui alt ofertant.

Valabilitatea garantiei poate fi extinsa in cazul in care este necesar, la cererea organizatorului licitatiei, cu acordul prealabil al ................ (unitate ofertanta) .........................

BANCA
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

Perioada de valabilitate a garantiei este minimum egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

MODEL ANEXA NR. 20

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumirea si adresa completa)

FORMULAR DE OFERTA

DENUMIREA LUCRARILOR

CARE FAC OBIECTUL LICITATIEI PUBLICE

Catre

(denumirea entitatii achizitoare)

Domnilor,

1. Examinand conditiile de contractare, memoriile tehnice pe specialitati, caietele de sarcini, plansele, listele cu cantitatile de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), specificatiile si fisele tehnice anexate, precum si Aditionarul No. ..... (dupa caz) pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice, subsemnatii ne oferim sa executam si sa remediem orice defecte aparute, in conformitate cu conditiile de contractare, pentru valoarea ofertei, exprimata in lei - inclusiv TVA - de: ........ (in litere), din care (C+M): .... lei.

2. Confirmam ca anexa la Formularul de oferta constituie parte integranta din oferta.

3. In conformitate cu Instructiunile pentru contractanti (ofertanti) inscrise in documentele licitatiei, anexam garantia noastra de participare la licitatie in suma de ............. obtinuta de la (numele bancii emitente) si care are o durata de valabilitate de ........... zile de la termenul de inchidere a depunerii ofertelor (data si ora limita) stabilit de dumneavoastra.

4. Ne angajam, daca oferta noastra este acceptata, sa incepem lucrarile cat mai curind posibil dupa primirea de la entitatea achizitoare (investitor) a ordinului de incepere, si sa terminam lucrarile in ........... (in litere) luni calendaristice.

5. Acceptam sa mentinem aceasta oferta pentru o durata de valabilitate de ........... zile de la termenul de inchidere a depunerii ofertelor (data limita) stabilit de dumneavoastra pentru depunerea ei si care va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea acelei perioade.

6. Pana la incheierea contractului intocmit si semnat de dumneavoastra, aceasta oferta, impreuna cu acceptarea ei in scris de catre dumneavoastra, va constitui un angajament ferm.

7. Daca dumneavoastra acceptati oferta noastra pentru executia susnumitelor lucrari, noi oferim (nu putem oferi) o reducere asupra Ofertei acceptate, exprimata in lei, asa cum este descrisa in anexa prezentata privind facilitatile financiare asigurate de contractant (ofertant) de: ........... (in litere).

8. Suplimentar, depunem si o oferta alternativa ale carei detalii sunt pe un formular separat de oferta, marcat in mod clar "alternativa" si care respecta prevederile art. 9.28 din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~ (sau "nu depunem oferta alternativa").

9. Conditiile de contractare a lucrarilor cuprinse in documentele licitatiei, insusite cu (fara) obiectiuni fac parte integranta din oferta si le sunt aplicabile prevederile Art. 10.8, 10.9. si 10.10. din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.

10. Am inteles si consimtim ca nu sunteti obligati sa adjudecati oferta cu valoarea cea mai scazuta sau oricare alta oferta primita.

Datata in ziua de ..........., luna ............, anul ......... .

Semnatura ............... in calitate de ............................. legal autorizat sa semneze ofertele pentru si in numele .............................. ................................................................. (CU MAJUSCULE)

MODEL ANEXA NR. 21

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Consultant (dupa caz) ........................... (denumirea si adresa)

2. Valoarea maxima a Lucrarilor subcontractantilor .............................. (% din valoarea ofertei)

3. Valoarea garantiei de buna executie ............. (% din valoarea ofertei)

4. Perioada de garantie de buna executie ........... (luni calendaristice)

5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) ................................. (zile calendaristice)

6. Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) .......................... (zile calendaristice)

7. Penalizari pentru intarzieri ale termenilor intermediari si a termenului final de executie .................... (% pe zi intarziere din valoarea nerealizata)

8. Limita maxima a penalizarilor ................... (% din valoarea ofertei)

9. Valoarea minima a asigurarilor .................. (% din valoarea ofertei)

10. Facilitati oferite (cuantificarea valorica a acestora) ............ (lei)

11. Valoarea medie a coeficientilor

stabiliti prin calcul pentru aplicarea procedurii de actualizare a situatiilor de plata (folosind formula polinomiala) a =
0 mediu
a =
1 mediu
functie de evolutia ulterioara a preturilor si tarifelor resurselor declarate in listele cu consumurile de resurse din oferta. a =
2 mediu
a =
3 mediu
a =
4 mediu

12. Perioada de remediere a defectelor ............. (zile calendaristice)

13. Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri etc.) ...................... (% din situatiile de plata lunare)

DATA ............. CONTRACTANT (OFERTANT) (semnatura autorizata)
L.S.

PRECIZARI:

1. La completarea acestei anexe la formularul de oferta se vor avea in vedere cerintele impuse de entitatea achizitoare (investitor), prin documentele licitatiei (instructiunile pentru contractanti); datele si informatiile inscrise in prezenta anexa le sunt aplicabile prevederile art. 10.8, art. 10.9 si art. 10.10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 592/1993.

2. Valoarea medie a coeficientilor stabiliti prin calcul pentru fiecare deviz oferta pe categorii de lucrari se determina astfel:

       n   i   i
       S (G + P )
      i=1  0   0
 a    = |||||||||||||||||||
 0mediu      n  i
          S  V
         i=1  0


         n   i
         S  A
         i=1  0
 a    = |||||||||||||||||||
 1mediu     n  i
         S  V
         i=1  0

          n   i
          S  B
         i=1  0
 a    = |||||||||||||||||||
 2mediu      n  i
          S  V
         i=1  0

          n   i
          S  C
         i=1  0
 a    = |||||||||||||||||||
 3mediu      n  i
          S  V
         i=1  0


          n   i
          S  Tr
         i=1   0
 a    = |||||||||||||||||||
 4mediu      n  i
          S  V
          i=1  0

  n = numar devize oferta pe categorii de lucrari
   i  i  i   i  i  i    i
  (A , B , C , Tr , G , P  si  V reprezinta elementele simbolizate
   0  0  0   0  0  0    0
din devizul oferta "i" pe categorii de lucrari din MODEL ANEXA NR. 25 -
Partea a II-a)

MODEL ANEXA NR. 22

CONTRACTANT (OFERTANT)

(denumire)

FACILITATILE OFERITE
de contractant (ofertant)

Nr. crt. Specificarea facilitatilor Cuantificarea in expresie valorica - lei - Argumentele pentru sustinerea facilitatilor declarate
0 1 2 3
1. ........................... ................. ..................
2. ........................... ........................... ................. ................. .................. ..................
Data completarii:
(ziua, luna, anul)
────────────────────
CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)
─────────────────────────
L.S.

PRECIZARI:

1. Se vor indica, pentru fiecare facilitate nominalizata, pozitiile din devizele oferta afectate, si, dupa caz, se vor anexa documentele necesare pentru atestarea informatiilor.

MODEL ANEXA NR. 23

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

CENTRALIZATORUL OBIECTELOR
DEVIZUL-OFERTA (centralizator)
AL OBIECTIVULUI: (denumire)

UM - mii lei
Nr. crt. Grupa de obiecte Valoarea (mii lei) TOTAL din care: C+M din care (dupa caz):
Denumirea obiectului Antreprenorul general (AG)/ Asociatul 1 (lider al
─────
asociatiei) (denumire)
Subantreprenor SA) sau subantreprenor de specialitate (SAS)/ Asociatul "n" ... (denumire)
TOTAL C+M TOTAL C+M
0 1 2 3 4
1. Amenajarea terenului pentru obiectiv.
1.1. ..................... .....................
2. Amenajarile pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor pentru obiectiv.
2.1. ..................... .....................
3. Realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, utilitati exterioare incintei obiectivului).
3.1. ..................... .....................
4. Cladirile si constructiile (inclusiv instalatiile aferente constructiilor si retelele de utilitati in incinta obiectivului).
4.1. Obiectul 01 (simbol si denumire)
────────────────────
4.2. Obiectul 02 ......... .....................
5. Organizarea de santier
TOTAL VALOARE OBIECTE (exclusiv TVA): x x x
TVA - 18% x x x
VALOAREA OFERTEI - TOTAL
(inclusiv TVA): x x x
Prezentul centralizator/deviz-oferta pe obiectiv contine un numar de ..... centralizatoare/devize-oferta pe obiecte si un numar total de ....... file, fara stersaturi si/sau modificari.
PROIECTANT (denumire)
────────────
(semnatura autorizata)
────────────────────────
L.S.
CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumire)
───────────────────────
(semnatura autorizata)
──────────────────────────

PRECIZARI:

1. Centralizatorul obiectelor trebuie sa fie in concordanta cu structura aprobata pentru devizul general.

2. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii col. 0 si 1.

3. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii col. 2, 3, 4 si urmatoarele (dupa caz).

MODEL ANEXA NR. 24

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI
DEVIZUL OFERTA (centralizator)
AL OBIECTIVULUI: (simbol si denumire)

UM - mii lei
Nr. crt. Denumirea Valoarea (mii lei) din care (dupa caz): Mod de prezentare, conform:
Antreprenorul general (AG)/ Asociatul 1 (lider al
─────
asociatiei) (denumire)
Subantreprenor (SA) sau subantreprenor de specialitate (SAS)/ Asociatul "n" ... (denumire)
0 1 2 3 4 5
CAP. I. CONSTRUCTII SI INSTALATII
─────────────────────────
Categoria de lucrari
────────────────────
Simbol Denumire
1. TS Terasamente MODEL ANEXA NR. 25
2. C Constructii
3. I Instalatii incalzire
4. E Instalatii electrice
5. S Instalatii sanitare
6. Iz Izolatii
.... ..........................
n M Montaj utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv retelele aferente
CAP. II. - PROCURARE - Utilajele si
─────────
echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz)
MODEL ANEXA NR. 31
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA) x x x
PROIECTANT
(denumire)
────────────
(semnatura autorizata)
CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumire)
───────────────────
(semnatura autorizata)
L.S.

PRECIZARI:

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii col. 0 si 1.

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii col. 2, 3, 4 si urmatoarele (dupa caz).

MODEL ANEXA NR. 25

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (simbol si denumire)

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
DEVIZUL OFERTA Nr. "i" (i = 1 ... n; n - numar de devize oferta
cuprinse in documentatia de ofertare prezentata)

Partea I

CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire)
───────────────────────
(ex: TS - Terasamente)
Nr. crt. Capitol de lucrari Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret unitar Material (col. 4 Manopera (col. 4 Utilaj (col. 4 Total
a) Material -3 -3 -3 (col. 6 +
b) Manopera x col. 5a)x 10 x col. 5b)x 10 x col. 5c)x 10 7 + 8)
c) Utilaj
Simbol Denumire
(lei/UM) (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. (Exemplu)
─────────
TSA Sapatura manuala
2. TSC Sapatura mecanica
CHELTUIELI DIRECTE i i i i
- TOTAL I - - - - A B C D.I.
0 0 0
PROIECTANT, CONTRAC

Partea a II-a

RECAPITULATIE DEVIZ OFERTA PE CATEGORIA DE LUCRARI
i i i i
TOTAL I - CHELTUIELI DIRECTE (report Partea I) A B C D.I.
0 0 0
Alte cheltuieli directe:
- Transporturi ........................................ ..... ..... .. i
──────────── Tr
din care: 0
▪ auto: .............................................. ..... ..... . Tr. I
▪ CF: .............................................. ..... ..... . Tr. II
▪ alte mijloace: tarif ............................... ..... ..... . Tr. III
i i i
CHELTUIELI DIRECTE - TOTAL II (D.I. + Tr ) ............. ..... ..... .. D.II.
0
i
- CHELTUIELI GENERALE: ................................ ..... ..... . G
0
i i i
- PROFIT (%) x (D.II + G ): ....................... ..... ..... . P
0 0
i i i i
TOTAL GENERAL (D.II. + G + P ): ....................... ..... ... V
0 0 0

Prezentul deviz oferta pe categorie de lucrari contine un numar de ........ capitole de lucrari si un numar de ............ file, fara stersaturi si/sau modificari.

CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumire)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARI:

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 1, 2, 3 si 4 din Partea I, categoriile si capitolele de lucrari fiind cele definite prin "Normele de consum orientative pe articole de deviz" elaborate de INCERC Bucuresti si aprobate prin Ordinul MLPAT ~nr. 1/1992~.

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 5, 6, 7, 8 si 9 de din Partea I si respectiv de corectitudinea completarii Partii a II-a.

3. Modul de comasare a articolelor din cadrul capitolelor de lucrari este prezentat in MODELUL ANEXA NR. 26.

4. Preturile si tarifele unitare inscrise in col. 5 din devizul oferta pe categorii de lucrari - Partea I sunt practicate de producatorii de resurse materiale si respectiv prestatorii de servicii la data stabilita de entitatea achizitoare (investitor) prin documentele licitatiei (de regula, data fiind a 28-a zi calendaristica anterioara termenului limita de depunere a ofertelor) si cuprind:

4.1. -pentru resursele materiale:

achizitionate de la producatorii interni, pret producator exclusiv TVA aferenta si exclusiv transportul de la producator la amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul licitatiei publice;
achizitionate din import, pret CIF exclusiv TVA aferenta si transportul de la "portul de destinatie" la amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul licitatiei publice; cheltuielile aferente transporturilor fiind incluse la pozitia "Alte cheltuieli directe - Transporturi", iar celelalte cheltuieli aferente aprovizionarii, manipularii si depozitarii la capitolul "CHELTUIELI GENERALE"

4.2. -pentru manopera, tariful privind manopera directa si sporurile legale pentru muncitori;

4.3. -pentru utilaje, tariful pe ora de functionare, exclusiv TVA aferenta si transportul la si de la lucrarile ce fac obiectul licitatiei publice; cheltuielile aferente transporturilor se vor cuprinde la Alte cheltuieli directe - Transporturi.

5. Referitor la cheltuielile generale, acestea vor cuprinde cheltuielile indirecte, precum si taxele si impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantilor (ofertantilor) in calitatea de agenti economici cu activitate de constructii-montaj (CAS, taxa somaj, fond pentru agricultura, fond pentru cercetare-dezvoltare, fond de risc etc.).

In cheltuielile indirecte se vor cuprinde salariile personalului indirect productiv (inclusiv salariile maistrilor), sporurile aferente, cota-parte de concedii de odihna pentru intreg personalul, precum si cheltuielile de manipulare, aprovizionare, depozitare.

6. In cazul in care prin documentele licitatiei (instructiunile pentru contractanti si conditiile speciale de contractare a lucrarilor) entitatea achizitoare (investitor) a prevazut ca preturile unitare si totale pe capitole de lucrari ale ofertei pot fi modificabile pe durata de executie a contractului - ca urmare a evolutiei ulterioare a preturilor si tarifelor unitare ale resurselor -, in conformitate cu prevederile art. 9.23. din regulamentul aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~ se va preciza procedura de actualizare a valorilor ofertate, prin devizele oferta pe categorii de lucrari, ale contractantului (ofertantului) caruia i-a fost incredintat contractul de executie, cu respectarea prevederilor legale.

6.1. Pentru actualizarea situatiilor de plata aferente cantitatilor de lucrari de constructii-montaj real executate din devizul oferta "i" pe categorii de lucrari anexat la contract, in perioada "k" (luni calendaristice) de executie luata in considerare si in functie de evolutia ulterioara a preturilor si tarifelor resurselor consumate, entitatea achizitoare (investitorul) poate include in conditiile speciale de contractare procedura de actualizare utilizind urmatoarea formula de calcul polinomiala (dupa ce in prealabil aceasta a fost insusita de conducerea entitatii achizitoare):

             i          i     i
            (M )   (Sm)   (u )   (tr )
 i    i   i i  a k  i  a k i a k  i  a k
(S ) =  (S ) * [a +a ||||||| +a |||||||+a |||||||+a ||||||||
 a k   0 k  0 1  i   2     3     4  i
            (M )   (Sm )   (u )    (tr )
             0 k    0 k   0 k     0 k

in care:
 i
(S ) - valoarea situatiei de plata aferenta devizului oferta "i" pe categorii
 0 k  |||||||||||||||||||||||||||
     de lucrari anexat la contract si pentru cantitatile de lucrari real
     executate in perioada "k" (luni calendaristice) de executie luata
     in considerare, cu preturile si tarifele din oferta - (mii lei);
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 i
(S ) - valoarea actualizata a situatiei de plata aferenta cantitatilor
 a k  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    sus-mentionate, cu preturile actualizate (ca urmare a evolutiei
            |||||||||||||||||||||||||
    preturilor si tarifelor resurselor consumate in perioada "k" de
    executie luata in considerare);
 i
(M ) - valoarea aferenta cantitatilor de resurse materiale consumate pentru
 0 k  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    executia lucrarilor contractate din devizul oferta "i" in perioada
    "k" (luni calendaristice) de executie luata in considerare, cu
    preturile din listele cu resurse materiale declarate in oferta - (mii
    lei);
 i
(M ) - valoarea actualizata aferenta cantitatilor de resurse materiale
 a k  ||||||||||||||||||||                 ||||||||||
    consumate sus-mentionate, cu preturile actualizate (ca urmare a
                 ||||||||||||||||||||||||
    evolutiei preturilor resurselor consumate in perioada "k" de executie
    luata in considerare) - (mii lei);
(S ) - nivelul de baza al salariului minim pe economie stabilit prin
 m o  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    hotarare a Guvernului (la data elaborarii ofertei, respectiv cu 28 de
    zile calendaristice anterioare termenului limita de depunere a
    ofertelor) - (lei);
(S ) - nivelul actualizat al salariului minim pe economie stabilit prin
 m a  ||||||||||||||||||
    hotarare a Guvernului (la data aplicarii procedurii de actualizare)
    - (lei);
 i
(u ) - valoarea aferenta orelor de functionare utilaje de constructii
 0 k  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    consumate pentru executia lucrarilor contractate din devizul oferta
    |||||||||
    "i" in perioada "k" (luni calendaristice) de executie luata in
    considerare, cu tarifele declarate in oferta (in listele cu consumuri
           ||||||||||||||||||||||||||||||||
    ore functionare utilaje de constructii) - (mii lei);
 i
(u ) - valoarea actualizata aferenta orelor de functionare utilaje de
 a k  ||||||||||||||||||||
    constructii consumate sus-mentionate, cu tarifele actualizate (ca
                       |||||||||||||||||||||||||
    urmare a evolutiei tarifelor resurselor consumate in perioada "k" de
    executie luata in considerare) - (mii lei);
  i
(tr ) - valoarea aferenta transporturilor efectuate pentru executia lucrarilor
  0 k |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    contractate din devizul oferta "i" pe categorii de lucrari in perioada
    "k" (luni calendaristice) de executie luata in considerare, cu tarifele
                                  |||||||||||
    declarate in oferta (in listele privind transporturile) - (mii lei);
    |||||||||||||||||||
  i
(tr ) - valoarea actualizata aferenta transporturilor efectuate sus-mentionate,
  a k ||||||||||||||||||||
    cu tarifele actualizate (ca urmare a evolutiei resurselor consumate
    |||||||||||||||||||||||
    in perioada "k" de executie luata in considerare) - (mii lei).

 i  i  i  i   i
 a , a , a , a si a - coeficienti constanti (determinati pentru intreaga
 0  1  2  3   4  |||||||||||||||||||||
durata de executie a lucrarilor contractate) calculati pentru fiecare deviz
oferta "i" pe categorii de lucrari si care respecta conditia:

          i  i  i  i  i
          a + a + a + a + a = 1
          0  1  2  3  4
   i i
   G +P
 i  0 0
a = |||||||| >= 0,15
 0  i
   V
   0

    i
   A
 i   0
a = |||||
 1   i
   V
    0

    i
   B
 i   0
a = |||||
 2   i
   V
    0

    i
   C
 i   0
a = |||||
 3   i
   V
    0

    i
   Tr
 i   0
a = |||||
 4   i
   V
    0

   i  i  i  i  i  i   i
  (A , B , C , Tr , G , P si V reprezinta elementele simbolizate din
   0  0  0  0  0  0   0
devizul oferta "i" pe categorii de lucrari din MODEL ANEXA NR. 25 -
Partea a II-a)
|||||||||||||ș

6.2. Pentru actualizarea valorilor ofertate aferente procurarii utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz), cuprinse in contractul de executie a lucrarilor se vor lua in considerare, de catre entitatea achizitoare (investitor) documentele legale de plata prezentate de contractant (ofertant) de la producatorul declarat in oferta, in concordanta cu graficul de executie a lucrarilor anexat la contract.

MODEL ANEXA NR. 26

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (simbol si denumire)

STRUCTURA ARTICOLELOR COMASATE PE CAPITOLE DE LUCRARI
cuprinse in lista cu cantitatile de lucrari/devizul oferta
pe categoria de lucrari

CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire - Ex.: Ts - Terasamente)

Nr. crt Capitolul de lucrari .
Simbol
Articolele comasate: Observatii
Simbol Denumire in proiect U/M Cantitatile prevazute
Cantitate si U/M
0 1 2 3 4 5 6
1. Exemple: TSC 01 X .............. 100 mp 10
TSC
────────
(5000 mc)
TSC 04 XF .............. mc 3000
TSC 08 XK .............. mc 2000
TSC 10 XA .............. mc 2000
2. TSA
───────
1000 mc
TSA 01 XB .............. mc 1000
AS1 *) .............. ore 500
...................... ...................................................
...................... ...................................................

*) In cazul folosirii unor analize speciale si/sau articole de deviz modificate se vor face precizarile corespunzatoare.

PROIECTANT
(denumire)
(semnatura autorizata)

L.S.

PRECIZARE:

Pentru fiecare capitol de lucrare proiectantul va stabili unitatea de masura semnificativa si cantitatea aferenta care caracterizeaza lucrarea, la care se vor raporta toate articolele de lucrari comasate.

MODEL ANEXA NR. 27

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (denumire)

LISTA CONSUMURILOR DE RESURSE MATERIALE
cuprinse in devizul oferta "i" pe categorii de lucrari
CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire)

Nr. crt. Denumirea resursei materiale UM Consumurile Pretul unitar (exclusiv TVA) (lei/UM) Valoarea (col.4X5) (mii lei) Producator Greutatea (tone)
prevazute in proiect (conform Normelor de consum orientative pe articole de deviz) cuprinse in oferta (conform normelor proprii ale ofertantului)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. .............. ......................... .......... .......... ........... ... .............. ......................... .......... .......... ........... ...
n. Resurse nenominalizate (maxim 20% din valoarea totala) - - - - x - x
TOTAL: x x
PROIECTAN T
(denumirea )
───────────────
(semnatura aut orizata)
───────────────────────
L.S.
CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumirea)
────────────────────────
(semnatura autorizata)
──────────────────────

PRECIZARI:

1. Pretul unitar cuprins in coloana 5 cuprinde elementele de la punctul 4 alin. 1 din Precizarile la MODEL ANEXA NR. 25.

2. Proiectantul nominalizeaza in coloana 1 principalele resurse materiale aferente listelor cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 1, 2 si 3. (Nominalizarea prezentata de proiectant este in conformitate cu "Normele orientative de consum elaborate de INCERC" - editia 1991 si nu este limitativa).

3. Contractantul (ofertantul) completeaza (daca este cazul) lista resurselor materiale din coloana 1 astfel incat sa fie nominalizata cel putin 80% din valoarea totala a materialelor aferente devizului oferta pe categorii de lucrari si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 4, 5, 6, 7 si 8.

MODEL ANEXA NR. 28

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (denumire)

LISTA CONSUMURILOR DE FORTA DE MUNCA
cuprinse in devizul oferta "i" pe categorii de lucrari
CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol, denumire)

Nr. crt. Denumirea meseriei Consumurile (om-ore) manopera directa Tariful mediu (lei/ora) Valoarea (col. 4x5) (mii lei)
prevazute in proiect (conform Normelor orientative de consum pe articole de deviz) cuprinse in oferta (conform Normelor proprii ale ofertantului)
0 1 2 3 4 5
1. ........... ..................................... ........... ...............
2. ........... ..................................... ........... ...............
3. ........... ..................................... ........... ...............
TOTAL: X X X X
PROIECTANT
(denumirea)
───────────
(semnatura autorizata)
CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumirea)
───────────────────────
(semnatura autorizata)
──────────────────────
L.S.

PRECIZARI:

1. Tariful orar inscris in coloana 4 cuprinde elementele de la punctul 4 alin. 2 din Precizarile la MODEL ANEXA NR. 25.

2. Proiectantul nominalizeaza in col. 1 toate meseriile aferente devizului pe categorii de lucrari si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 1 si 2. (Nominalizarea din coloana 1 nu este limitativa).

3. Contractantul (ofertantul) completeaza daca este cazul coloana 1 astfel incat sa se acopere consumul de manopera (100%) din devizul pe categorii de lucrari si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 3, 4 si 5.

MODEL ANEXA NR. 29

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITORUL)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (denumire)

LISTA CONSUMURILOR DE ORE FUNCTIONARE UTILAJE DE CONSTRUCTII
cuprinse in devizul oferta "i" pe categorii de lucrari

CATEGORIA DE LUCRARI: (simbol si denumire)

Nr. crt. Denumirea utilajului de constructii Consumuri (ore functionare) Tariful orar (lei/ora functionare) Valoarea (col. 3x4) (mii lei) Proprietar
prevazute in proiect (conform Normelor orientative de consum pe articole de deviz) cuprinse in oferta (conform Normelor proprii ale ofertantului)
0 1 2 3 4 5 6
1. ................ .......................... ............. .......... ........
2. ................ .......................... ............. .......... ........
n. resurse nenominalizate (maximum 20% din valoarea totala) - - - X -
TOTAL: X X X
PROIECTANT
(denumirea)
─────────
(semnatura autorizata)
CONTRACTANT (OFERTANT) (denumirea)
(semnatura autorizata)
L.S.

PRECIZARI:

1. Tariful orar inscris in coloana 4 cuprinde elementele de la punctul 4 alin. 3 din precizarile la MODEL ANEXA NR. 25.

2. Proiectantul nominalizeaza in coloana 1 principalele utilaje de constructii ale devizului oferta pe categorii de lucrari si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 1 si 2. (Nominalizarea nu este limitativa).

3. Contractantul (ofertantul) completeaza, daca este cazul, lista de utilaje din coloana 1 astfel incat sa fie nominalizat cel putin 80% din valoarea aferenta consumului de ore de functionare a utilajelor de constructii si raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 3, 4, 5 si 6.

MODEL ANEXA NR. 30

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (denumire)

LISTELE CU CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE
cuprinse in devizul oferta "i" pe categorii de lucrari

Nr. crt. Felul transportului Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce fac obiectul licitatiei Tariful unitar lei/UM Valoarea
────────
- mii lei -
tone transportate km. parcursi ore de functionare lei/toXkm
0 1 2 3 4 5 6
I. Transport auto - total: ──────────────
din care, pe categorii de resurse
......................
......................
II. Transport CF - total: ────────────
din care, pe categorii de resurse
......................
......................
III. Alte transporturi - ─────────────────
total:
din care:
......................
......................
TOTAL: X X X X X

CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumirea)
(semnatura autorizata)

L.S.

MODEL ANEXA NR. 31

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

LISTELE CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
CU MONTAJ SI INDEPENDENTE, INCLUSIV DOTARILE (dupa caz),
DEVIZUL-OFERTA PENTRU PROCURARE

OBIECTUL: (simbol si denumire)

Nr. crt Denumirea . UM Cantitatea Pret unitar (lei/UM) Valoarea Producator (denumire, adresa, telefon, fax) Observatii. Anexat se vor prezenta fisele tehnice (specificatii tehnice) conform MODEL ANEXA NR. 32 (dupa caz)
(mii lei)
(exclusiv TVA) (col. 3X4) (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
a. ................
1. ................... F.T a-1
2. ................... F.T a-2
b. ................
1. ...................
2. ...................
c. ................
1. ...................
2. ...................
TOTAL: X
Prezentul deviz-oferta contine un numar de .......... pozitii si un numar de ......... file, inclusiv fisele tehnice, fara stersaturi si/sau modificari.
PROIECTANT (denumirea) (semnatura autorizata) CONTRACTANT (OFERTANT) (denumire) (semnatura autorizata)
L.S.

PRECIZARI:

Pretul unitar inscris in coloana 4 cuprinde elementele de la punctul 4 alin. 1 din precizarile la MODEL ANEXA NR. 25.

MODEL ANEXA NR. 32

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire)

OBIECTIVUL: (denumire)

OBIECTUL: (simbol si denumire)

FISA TEHNICA (SPECIFICATIA TEHNICA) NR.

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC, DOTAREA (dupa caz): (denumire)

Nr. crt. Parametrii si conditii impuse de proiectant Date prezentate de contractant (ofertant)
A B
1. - Parametrii tehnici si functionali ................................. 1. .............................. ..............................
2. - Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) ................................. 2. .............................. ..............................
3. - Conditii de livrare si plata ................................. 3. .............................. ..............................
4. - Conditii de garantie si postgarantie ................................. 4. .............................. ..............................
5. - Alte conditii specifice ................................. 5. .............................. ..............................
PROIECTANT
(denumire)
──────────
(semnatura autorizata)
CONTRACTANT (OFERTANT)
(denumire)
(semnatura autorizata)
──────────────────────
L.S.
L.S.

PRECIZARI:

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A.

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.

MODEL ANEXA NR. 33

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR

Cu privire la contractul nr. ...... incheiat intre 1/ ........... in calitate 2/ ........... si 3/ ......... in calitate de entitate achizitoare (investitor).

Conform conditiilor contractuale 1/ ........ este obligat sa acorde entitatii achizitoare (investitorului) o garantie bancara in valoare de ....% din pretul total al contractului, adica pentru obligatiile 1/ ..... prevazute la art. ........ al contractului.

Pentru aceasta, in conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajam prin prezenta sa platim in favoarea 3/ ....... pana la concurenta sumei de ....... orice suma ceruta de dumneavoastra in baza art. ...... din contract, la prima dumneavoastra cerere, in decurs de ....... zile de la primirea acestei cereri, insotita de declaratia dumneavoastra ca 1/ ........ nu si-a indeplinit obligatiile prevazute in art. ..... al contractului nr. ..... incheiat cu 3/. In perioada de executie nu se pot emite pretentii asupra prezentei scrisori de garantie, partile urmind a proceda astfel:

- pretentiile privind calitatea se vor solutiona de catre 1/ ...... si 3/ potrivit prevederilor art. 8.5.0 si art. 8.6.0. din "Conditiile generale de contractare".

- pretentiile privind intarzierile fata de termenele contractuale se vor solutiona potrivit art. 10.0.0. din "Conditiile generale de contractare" si prevederile din "Anexa la formularul de oferta".

In caz de insolvabilitate a 1/ ....... noi vom plati conform acestei declaratii, la prima dumneavoastra cerere, in termenul mentionat, fara nici o alta formalitate din partea dumneavoastra sau a oricarei parti contractante.

Obligatia asumata de noi in cadrul acestei scrisori de garantie va inceta in ...... zile de la expirarea perioadei de garantie prevazuta la art. .... din contract.

In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii .... . In caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Prezenta scrisoare de garantie ne va fi returnata de indata ce va deveni fara obiect.

DIRECTOR,

1/ clientul executant al contractului.

2/ calitatea clientului, conform Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice.

3/ denumirea entitatii achizitoare (investitorului).

MODEL ANEXA NR. 34

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

(denumire si adresa)

SCRISOARE DE ACCEPTARE
a executiei investitiei publice (comunicarea adjudecarii)

Catre,

(numele si adresa contractantului (ofertantului) in favoarea caruia a fost adjudecata investitia)

Avem placerea sa va comunicam prin prezenta ca a fost acceptata oferta dumneavoastra pentru executia investitiei publice: (denumirea lucrarilor care au facut obiectul licitatiei publice).

Ca urmare, va informam ca in calitatea dumneavoastra de ........ vi s-a incredintat contractul de executie in valoare de (valoarea finala a ofertei) si cu durata de executie de ....... luni calendaristice si va invitam pentru constituirea garantiei de buna executie si semnarea contractului.

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
(semnatura autorizata)

L.S.

MODEL ANEXA NR. 35

Nr. ______ data ______

PROCES-VERBAL
incheiat astazi _______ cu ocazia
deschiderii licitatiei la investitia publica

Comisia de licitatie numita prin Decizia nr. ___________ din ________________ a _______________________________________ compusa din:

1.

2.

3.

4.

5.

Impreuna cu organizatorul licitatiei a procedat astazi ________ ora _____, la deschiderea licitatiei publice pentru executia lucrarii mai sus mentionata.

Participa ca invitati si ____________________________________________________

Presedintele comisiei de licitatie deschide licitatia aratind scopul acesteia, prezinta pe scurt datele tehnice ale investitiei supuse licitatiei si da citire componentei comisiei de licitatie.

Presedintele comisiei de licitatie arata ca licitatia s-a organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei ~nr. 12~/23 august 1993, fiind aleasa forma de licitatie publica _________________________________________________________ cu contract _____________________________________.

Au cumparat documentele pentru licitatii un numar de _____ ofertanti, la deschiderea licitatiei participind un numar de ______ ofertanti dupa cum urmeaza:

1. SC ________ str. __________ nr. __ localitatea ________ reprezentata prin

2. SC ________ str. __________ nr. __ localitatea _________ reprezentata prin

3. SC ________ str. __________ nr. __ localitatea _________ reprezentata prin

4. SC ________ str. __________ nr. __ localitatea _________ reprezentata prin

5. SC ________ str. __________ nr. __ localitatea _________ reprezentata prin

6. .......................................................................... Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele comisiei de licitatie face o serie de precizari si anume:

1. Intreaba firmele ofertante daca au depus garantia de participare la licitatie si sub ce forma.

2. Solicita imputernicirile scrise ale reprezentantilor firmelor ofertante.

3. Intreaba firmele ofertante daca preturile utilizate in oferte sunt cele cerute de entitatea achizitoare (investitor) prin instructiunile pentru ofertanti, respectiv ziua .... luna ..... anul .... si se confirma acest lucru de catre toti participantii.

4. Intreaba firmele ofertante daca documentele de licitatie cumparate au fost clare, complete, fara stersaturi sau adaugiri, pentru a se intocmi ofertele in bune conditii si se confirma acest lucru de catre toti participantii.

5. Se intreaba firmele ofertante daca au luat cunostinta despre criteriile de selectie si procedura de punctaj a acestora, care vor sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus licitatiei. Se confirma acest lucru de catre toti participantii.

6. Se intreaba firmele ofertante daca in valoarea ofertei este inclusa TVA, inclusiv toate celelalte taxe legale si se confirma acest lucru de toti participantii la licitatie.

7. Se intreaba firmele ofertante daca au obiectii legate de documentele licitatiei sau de modul de organizare si desfasurare a licitatiei. Firmele ofertante declara ca nu au obiectiuni.

(In caz ca sunt obiectiuni sau probleme ce trebuie clarificate, acestea se vor rezolva pe loc in conformitate cu prevederile Regulamentului de licitatie. Functie de modul de rezolvare a acestor obiectiuni se va trece (sau nu) la deschiderea ofertelor. Toate aceste clarificari vor fi consemnate in prezentul proces-verbal).

Se trece la deschiderea si prezentarea ofertelor de catre fiecare ofertant in parte.

Toti ofertantii recunosc integritatea si inviolabilitatea plicurilor care contin ofertele.

La loc vizibil se prezinta datele principale ale fiecarei oferte: valoarea, durata de executie si perioada de valabilitate a ofertei.

Se prezinta principalele date din ofertele urmatorilor ofertanti:

Nr. crt. Continutul ofertelor Ofertanti
Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant 4 Ofertant 5
0 1 2 3 4 5 6
1. Valoarea ofertei (mii lei)
2. Durata de executie a investitiei (luni calendaristice)
3. Garantia de participare la licitatie (mii lei)
4. Durata de valabilitate a ofertei (zile calendaristice)
5. Scrisoare de transmitere a documentelor ofertei (conform Model anexa nr. 18)
6. Formular de oferta, inclusiv anexa la formularul de oferta (conform Model anexa nr. 20 si 21)
7. Deviz oferta (centralizator) pe obiectiv (conform Model anexa nr. 23)
8. Deviz oferta (centralizator) pe obiecte (conform Model anexa nr. 24)
9. Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (devizele oferta) (conform Model anexa nr. 25)
10. Listele consumurilor de resurse materiale (conform Model anexa nr. 27)
11. Listele consumurilor de resurse privind forta de munca (conform Model anexa nr. 28)
12. Listele consumurilor de ore functionare utilaje pentru constructii (conform Model anexa nr. 29)
13. Listele consumurilor privind transporturile (conform Model anexa nr. 30)
14. Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice cu montaj si independente, inclusiv dotarile (dupa caz), (procurare) (conform Model anexa nr. 31)
15. Fisele tehnice pentru utilaje si echipamente tehnologice (conform Model anexa nr. 32)
16. Garantia de buna executie (%)
17. Perioada garantiei de buna executie (luni calendaristice)
18. Graficul de executie
19. Informatii generale privind ofertantul (conform Model anexa nr. 5)
20. Certificat de inmatriculare la registrul de comert si informatii privind bonitatea ofertantului (conform Model anexa nr. 6)
21. Informatii privind asocierea (conform Model anexa nr. 7)
22. Lista subantreprenorilor si/sau subantreprenorilor de specialitate (conform Model anexa nr. 8)
23. Informatii privind experienta ofertantului (conform Model anexa nr. 9)
24. Apreciere ISCLPUAT (conform Model anexa nr. 10)
25. Informatii privind planul de asigurare a calitatii (conform Model anexa nr. 11)
26. Informatii privind asigurarea cu personal a ofertantului si curriculum vitae (conform Model anexa nr. 12 si 13)
27. Informatii privind asigurarea tehnica a ofertantului (conform Model anexa nr. 14)
28. Informatii privind situatia financiara a ofertantului (conform Model anexa nr. 15)
29. Atestarea informatiilor (conform Model anexa nr. 16)
30. Facilitati financiare ale ofertantului (conform Model anexa nr. 22)
31. Certificat de cazier judiciar pentru participarea la licitatie (document I.G.P.)
32. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si respectiv a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (document D.G.F.P. si D.G.M.P.S.)
33. Formularul de contract (conform Model anexa nr. 37)
34. Conditii de contractare (generale, suplimentare si speciale - Anexa "C")

Comisia solicita firmelor ofertante care nu au documentatia de oferta completa ca pana la data de...... ora ..... sa prezinte la sediul entitatii achizitoare (investitor) datele lipsa conform tabelului de mai sus.

In caz de necompletare a acestor date pana la data si ora stabilita prin prezentul proces-verbal oferta respectiva va fi respinsa.

Presedintele comisiei de licitatie declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a licitatiei, urmind ca membrii comisiei de licitatie sa analizeze in detaliu ofertele, in conformitate cu cele stabilite prin documentele de licitatie si cu completarile facute la deschiderea licitatiei, cu care ofertantii au fost de acord, in vederea adjudecarii ofertei castigatoare.

Drept pentru care au incheiat astazi _____________ prezentul proces-verbal in

MEMBRII COMISIEI DE LICITATIE,

1.

2.

3.

4.

5.

INVITATI,

1.

2.

3.

Luat la cunostinta si semnat *),

*) In caz de obiectiuni, acestea se vor anexa in scris la procesul-verbal o data cu semnarea acestuia cu obiectiuni.

REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR,

1. SC

2. SC

3. SC

4. SC

5. SC

MODEL ANEXA NR. 36

Nr.______ data _______

HOTARIREA
comisiei de licitatii cu privire la adjudecarea
executiei lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice

Comisia de licitatie numita prin Decizia nr. ____ din ____ a ______________

(Numele si prenumele) (Functia)
1. _______________ presedinte ____________
2. _______________ membru reprezentant M. Finantelor
3. _______________ membru reprezentant M.L.P.A.T.
4. _______________ membru _____________________
5. _______________ membru _____________________

Investitia publica supusa licitatiei este ________________________________ (denumirea investitiei)

CAP. I. Principalele date legate de pregatirea licitatiei

a. Ordonatorul principal de credite: ........................

b. Sursa de finantare: .....................................

c. Finantarea lucrarii se deruleaza prin: ..................

d. Organizatorul licitatiei: ...............................

e. Entitatea achizitoare (investitorul lucrarii): ...........

f. Forma de licitatie aleasa: .............................................. cu contract .................................

g. Invitatie de participare (anunt publicitar) nr. .......... din ............ (aparut in ziarele ......................).

Invitatia de participare (anunt publicitar) contine principalele cerinte ale Regulamentului de licitatie prevazind data de ........... ora ...... ca termen limita de depunere a ofertelor si data de ........... ora .... pentru deschiderea publica a ofertelor la sediul organizatorului ..................... din ................................. .

h. Documentele licitatiei au fost elaborate de ............. din ....... str. ............ nr. ....... telefon .............. si cuprind toate datele necesare pentru ofertanti in vederea intocmirii corecte si complete a ofertelor. Valoarea acestor documente este de ............. lei.

CAP. II. Modul de organizare si derulare a licitatiei

Licitatia a fost organizata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului ~nr. 12/1993~ si a Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, aprobat prin H.G. ~nr. 592/1993~.

Conform procedurii de licitatie aleasa, organizatorul licitatiei a trimis invitatii la un numar de ................ ofertanti dupa cum urmeaza:

1. SC

2. SC

3. SC

4. SC

5. SC

....................

S-au prezentat si au cumparat documentatia pentru licitatie un numar de ....... ofertanti, respectiv:

1. SC

2. SC

3. SC

4. SC

5. SC

....................

(sau varianta)

1. In urma anuntului publicitar aparut la data de ........... in ziarele ................... s-au prezentat pentru procurarea documentelor licitatiei urmatorii ofertanti:

1. SC

2. SC

3. SC

4. SC

5. SC

....................

(In cazul in care forma de licitatie aleasa este licitatie publica deschisa cu preselectie, se vor face precizari legate de anuntul publicitar pentru acest gen de licitatie, selectia ofertantilor dupa criteriile de calificare (eligibilitate), nominalizarea ofertantilor potentiali care s-au prezentat la selectie, precum si a celor selectionati pentru etapa a II-a).

Pana la data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare (anunt publicitar) de .................... ora ......... s-au depus la sediul organizatorului un numar de ......... oferte dupa cum urmeaza:

1. SC

2. SC

3. SC

...................

...................

Deschiderea licitatiei a avut loc la sediul organizatorului .............. in ziua de ............... ora ............. in prezenta membrilor comisiei de licitatie, reprezentantilor imputerniciti ai ofertantilor si ai invitatilor.

Ofertantii au constatat, la deschiderea licitatiei, integritatea sigiliilor de pe oferte, dupa care s-a trecut la deschiderea plicurilor, de catre fiecare ofertant in parte.

Dupa deschiderea fiecarei oferte in parte comisia de licitatie a verificat continutul acestora privind corespondenta ofertelor cu cerintele solicitate de investitor prin documentele licitatiei, a consemnat situatiile prezentate in oferte si a dat citire principalelor date legate de valoarea ofertelor, durata de executie, perioada de valabilitate a ofertelor etc.

Pentru a se asigura transparenta necesara si a lua cunostinta toti participantii la licitatie, aceste date au fost afisate la un loc vizibil de la distanta, sub forma de tabel si sunt prezentate astfel:

Nr. crt. Ofertant Valoarea ofertei (mii lei) TOTAL din care C+M Durata de executie (luni calendaristice) Facilitati financiare (mii lei) Durata de valabilitate a ofertei (zile calendaristice) Garantia de participare (mii lei)
1. SC
2. SC
3. SC
...........................

In urma deschiderii licitatiei, comisia de licitatie a acceptat (sau nu) toate ofertele prezentate.

La deschiderea sedintei de licitatie s-a intocmit un proces-verbal care a fost semnat de membrii comisiei de licitatie, de reprezentantii ofertantilor si de invitati.

In procesul-verbal de deschidere a licitatiei s-a consemnat pana la data de ................ ora ........ ofertantii sa prezinte toate informatiile lipsa (conform tabelului anexat la procesul-verbal de deschidere).

(Se va preciza daca toate aceste informatii lipsa au fost completate de catre toti ofertantii pana la data si ora fixata; in caz contrar ofertele respective vor fi declarate incomplete si respinse).

CAP. III. Analiza si verificarea ofertelor de catre comisia de licitatie

Pentru comparare, evaluare si adjudecare, s-a aplicat ca procedura metoda aprecierii prin punctaj.

Oferta cistigatoare este oferta care prin insumare totalizeaza punctajul maxim.

Criteriile de apreciere prin punctaj si punctajul maxim pentru fiecare criteriu in parte au fost comunicate ofertantilor prin documentele licitatiei.

Pe baza acestor criterii de apreciere s-au examinat si comparat toate ofertele si s-a acordat individual punctajul.

In conformitate cu fisele individuale de punctaj ale membrilor comisiei s-a intocmit, prin insumare, centralizatorul de punctaj, verificat si semnat de presedintele comisiei de licitatie.

In urma analizei ofertelor, comisia de licitatie a constatat urmatoarele:

Se va prezenta dupa caz:

1. Pentru licitatiile cu preselectie se vor face referiri concrete asupra modului de indeplinire a conditiilor de calificare (descalificare), precum si a modului de selectionare (neselectionare a ofertantilor).

2. Pentru fiecare oferta in parte clarificarile comisiei facute cu ofertantii pentru diferite situatii (in scris atat solicitarea cat si raspunsul) conform art. 10.9 si 10.10 din regulamentul de licitatie.

3. Situatii de subevaluare sau supraevaluare cu explicarea in detaliu a cauzei care le-a generat.

4. Lucrari lipsa sau introduse suplimentar.

5. Preturi folosite pentru intocmirea ofertei la date diferite fata de cele solicitate de investitor prin documentele licitatiei.

6. Greseli de calcul aritmetic si modul de rezolvare.

7. Modul de reflectare a constatarilor facute de comisie asupra acordarii punctajului (se merge pana la eliminarea unui ofertant care prezinta abateri grave).

8. In cazul in care se prezinta o oferta alternativa, se va analiza si fundamenta acceptarea sau respingerea acesteia.

9. Se vor face precizari legate de criteriile de apreciere prin punctaj si punctajul prezentat in documentele de licitatii, de modul de acordare a punctajului, de completarea individuala a fiselor de punctaj etc.

Fisele individuale de punctaj si centralizatorul acestora se vor anexa la hotararea de adjudecare a comisiei.

CAP. IV. Adjudecarea licitatiei

Avandu-se in vedere cele prezentate mai sus, conform centralizatorului de punctaj, ofertantii au obtinut urmatoarele puncte in ordine descrescatoare:

1. SC puncte
2. SC puncte
3. SC puncte
.................................................

Pe baza acestui punctaj acordat, comisia de licitatie a hotarit, in unanimitate de voturi, adjudecarea executiei investitiei publice ............. .............................................................................. ofertantului: SC .................... cu sediul in ....................... str. .............. nr. ............. cu oferta valorica (minus facilitatile financiare acceptate) de .......... lei si o durata de executie de .......... luni calendaristice care a totalizat un punctaj maxim de ....... puncte.

Se va prezenta daca este cazul si situatia in care comisia nu voteaza in unanimitate ofertantul cistigator aratandu-se cate voturi au fost pentru, cate contra, avand obligativitatea de a nominaliza membrii care au votat contra si de a cere acestora sa prezinte o contestatie care se va atasa la hotararea de adjudecare in care sa prezinte principalele considerente care au stat la baza alegerii altui ofertant decat cel desemnat cistigator prin majoritatea voturilor.

Intreaga documentatie care a stat la baza acestei hotarari de adjudecare se afla la sediul investitorului ...................... din ......... str. ....... nr. ........... .

CAP. V. Concluzii

Comisia de licitatie analizind datele prezentate prin documentele de licitatie, procesul-verbal de deschidere a licitatiei si punctajele obtinute de ofertanti in urma analizei,

HOTARASTE:

1. In conformitate cu Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~ si regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului ~nr. 592/1993~ stabileste ca pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice .............................. contractantul (ofertantul) castigator este SC ................... cu oferta valorica de ................ lei si cu o durata de executie de ............... luni calendaristice.

2. Avand in vedere prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 592/1993 entitatea achizitoare (investitoare) va anunta si va invita in scris ofertantul cistigator SC ......................, pentru a constitui garantia de buna executie in vederea semnarii contractului de executie.

De asemenea, aceasta va comunica in scris celorlalti ofertanti necastigatori rezultatul licitatiei.

3. Contractul de executie a lucrarilor ce se va incheia cu contractantul (ofertantul) cistigator, dupa expirarea duratei legale pentru depunerea eventualelor contestatii, va cuprinde toate datele prezentate in oferta, inclusiv procedura de actualizare a situatiilor de plata functie de evolutia ulterioara a preturilor si tarifelor resurselor declarate in listele cu cantitatile de resurse din oferta asa cum au fost precizate in "conditiile speciale de contractare".

4. Dupa semnarea contractului, entitatea achizitoare (investitoare) va elibera garantiile de participare la licitatie ale contractantilor (ofertantilor) necistigatori.

Drept pentru care s-a incheiat prezenta hotarare de adjudecare a licitatiei in 4 (patru) exemplare azi .......... la sediul entitatii achizitoare (investitorului).

COMISIA DE LICITATIE,
(Numele si prenumele) (semnatura)
1.
2.
3.
4.
5.
.................................................

MODEL ANEXA NR. 37

FORMULAR DE CONTRACT*)

Acest contract este incheiat de .................. 19... intre numele entitatii achizitoare (investitorului) ............. din (adresa investitorului) ...................... denumit in cele ce urmeaza investitor, pe de o parte, si numele contractantului (ofertantului) - antreprenor general .................... denumit in cele ce urmeaza antreprenor, pe de alta parte, prin care investitorul doreste sa se execute lucrarile (scurta descriere a lucrarilor) ............... si a acceptat, prin scrisoarea de acceptare (data si numarul scrisorii de acceptare), oferta antreprenorului pentru executarea, terminarea si intretinerea acestor lucrari pentru valoarea de ....... lei si durata de executie de ........ luni calendaristice. Acest contract atesta, dupa cum urmeaza:

1. In acest contract cuvintele si expresiile vor avea aceleasi intelesuri care le-au fost atribuite prin conditiile generale de contractare la care ne referim in prezenta.

2. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca facand parte din acest contract:

a) prezentul formular de contract completat si semnat;

b) scrisoarea de acceptare;

c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitatile de lucrari si utilaje (devizele oferta) si listele cu consumurile de resurse anexate);

f) plansele (partea desenata a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatii suplimentare;

h) conditiile generale de contractare;

i) conditiile suplimentare si speciale de contractare.

3. Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate sau diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.

4. Antreprenorul se obliga sa execute, sa incheie si sa intretina lucrarile in conformitate cu acest contract si cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.

5. Investitorul se invoieste sa plateasca antreprenorului pentru executia, terminarea si intretinerea lucrarilor, valoarea contractului la datele si in modul descris prin contract.

ENTITATEA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
(semnatura autorizata)
─────────────────────────
L.S.
CONTRACTANT (OFERTANT)
(semnatura autorizata)
L.S.

*) Contractantilor (ofertantilor) nu li se cere sa completeze acest formular pana la adjudecare.

MODEL ANEXA NR. 38

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE RESTITUIRE A AVANSULUI

Cu privire la contractul nr. ............ incheiat intre 1/ ......... in calitatea de investitor cu 2/ ............ in calitate de 3/ ............... privind (obiectul contractului).

Prin contract 1/ .................. s-a obligat catre 2/ ........... la plata unui avans de ...........% din pretul total al contractului, adica la plata sumei de ............ la termenele prevazute la art. ......... din contract.

2/ .............. s-a obligat sa restituie 1/ ................... acest avans la termenele si conditiile stabilite la art. ........ din contract si anume ............ cu sumele respective diminuandu-se corespunzator valoarea scrisorii de garantie.

Avand in vedere cele de mai sus, in caz de insolvabilitate a 2/ .......... ne angajam de a plati, in favoarea 1/ ................ suma de ........ daca 2/ .............. nu si-a indeplinit cele stabilite la art. ........ din conditiile speciale de contractare prevazute in contract aratate la paragraful anterior.

Dovada neindeplinirii conditiilor din contract trebuie prezentata, impreuna cu copia in acest sens remisa 2/ ............. .

Vom efectua platile in virtutea acestei scrisori la prima dumneavoastra cerere in decurs de 15 zile de la data primirii cererii dumneavoastra, fara o alta formalitate din partea dumneavoastra si neprimirii vreunei intimpinari din partea 2/ ................ .

Litigiile cu privire la indeplinirea sau nu a conditiilor speciale de contractare prevazute la art. .... din contract nu vor face obiectul analizei BDR, cu vor fi cu prioritate solutionate in conditiile convenite de contractul nr. .......... .

In situatiile in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca termenul de garantie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul prealabil al bancii. In caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

DIRECTOR,

1/ denumirea entitatii achizitoare (investitorului)

2/ clientul bancii, executant al contractului

3/ calitatea clientului bancii.

MODEL ANEXA NR. 39

MINISTERUL FINANTELOR MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
Directia Generala de Expertizare a Investitiilor Finantate de la Bugetul de Stat
Directia Generala Licitatii

LISTA SPECIALA
a contractantilor (ofertantilor) avand interdictia de a intra
intr-un contract de achizitie publica pe o perioada de 5 ani
de la data raminerii definitive a hotararii de condamnare sau
a actului de sanctionare contraventionala

Nr. crt. Sesizarea entitatii achizitoare sau a organului de control abilitat Contractantul (ofertantul) Actul sau hotararea Data incetarii interdictiei (zi/luna/an) Obs.
Denumirea si numarul de inregistrare la Registrul comertului Sediul central definitiva
judetul loc. adresa Tipul actului Emitentul Data de la care actioneaza interdictia (zi/luna/an) Cauza interdictiei
Denumire Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

BIBLIOGRAFIE

1. Legea ~nr. 10/1991~ privind finantele publice

(M. Of. nr. 23/1991).

2. Legea ~nr. 15/1990~ privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

(M. Of. nr. 98/1990).

3. Legea ~nr. 31/1990~ privind societatile comerciale

(M. Of. nr. 126-127/1990).

4. Legea ~nr. 11/1991~ privind combaterea concurentei neloiale

(M. Of. nr. 24/1991).

5. Legea ~nr. 50/1991~ privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

(M. Of. nr. 161/1991).

6. Legea ~nr. 26/1990~ privind registrul comertului

(M. Of. nr. 121/1990).

7. Ordonanta Guvernului ~nr. 12/1993~ privind achizitiile de bunuri si investitii publice

(M. Of. nr. 202/1993).

8. Ordonanta Guvernului ~nr. 15/1993~ privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome

(M. Of. nr. 202/1993).

9. Ordonanta Guvernului ~nr. 2/1994~ privind calitatea in constructii

(M. Of. nr. 18/1994).

10. Hotararea Guvernului ~nr. 592/1993~ pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice

(M. Of. nr. 281/1993).

11. Hotararea Guvernului ~nr. 731/1991~ privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii

(M. Of. nr. 227/1991).

12. Hotararea Guvernului ~nr. 143/1992~ privind modificarea si completarea H.G. nr. 731/1991

(M. Of. nr. 59/1992).

13. Hotararea Guvernului ~nr. 727/1993~ pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice

(M. Of. nr. 29/1994).

14. Hotararea Guvernului ~nr. 63/1994~ de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

(M. Of. nr. 76/1994).

15. Hotararea Guvernului nr. 112/1993 privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale

(M. Of. nr. 70/1993).

16. Hotararea Guvernului nr. 404/1994 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice

(M. Of. nr. 191/1994).

17. Hotararea nr. 1/1993 a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Sociale pentru aprobarea "Regulamentului privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national".

18. Ordinul M.L.P.A.T. ~nr. 1/N/1992~ privind aprobarea Normelor orientative pe articole de deviz si variante de norme comasate pentru specificul domeniului lucrarilor publice: C; I; S; E; D; H2: L1; P; Ts; W3; Te; Tf; W2; I2; Fj; Ac; L23, elaborate de INCERC - Bucuresti si avizate de Consiliul tehnico-economic al M.L.P.A.T. cu nr. 335/1991.

19. STANDARD BUILDING DOCUMENTS - "Procurement of Works".

The World Bank Washington, D.C. May 1993.

20. Scrisoarea comuna M.M.P.S. - M.F. nr. 10738/77931/30.09.1993 privind stabilirea plafonului maxim de ore si a tarifelor brute indexabile pentru plata onorariilor membrilor comisiilor de licitatie, constituite potrivit legii, pentru adjudecarea executiei obiectivelor de investitii publice.

21. Scrisoarea comuna M.M.P.S. - M.F. nr. 5885/46235/21.04.1994 privind stabilirea plafonului maxim de ore si a tarifelor brute pentru plata onorariilor membrilor comisiilor de licitatie, constituite potrivit legii, pentru adjudecarea proiectarii obiectivelor de investitii publice.

22. Hotararea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii.

23. Ordinul ministrului finantelor nr. 32/1993.

24. Ordinul M.L.P.A.T. ~nr. 51/D/1994~.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...