Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României din 09.05.2002

Modificări (4), Referințe (2), Modele (1), Proceduri (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislația internă care privesc frontiera de stat și desfășurarea diferitelor activități în zona de frontieră, în zona aeroporturilor și a porturilor deschise traficului internațional.

Art. 2. -

Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau de frontieră externă.

Art. 3. - Modificări (1)

Regimul juridic al frontierei interne cuprinde reglementările cu privire la eliminarea controlului la frontiera comună sau în aeroporturile ori porturile deschise traficului internațional de persoane și de mărfuri, pentru persoanele, mărfurile și serviciile aparținând statului ori comunității de state cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale pentru eliminarea controlului la trecerea frontierei de stat.

Art. 4. - Modificări (1)

Regimul juridic al frontierei interne se aplică frontierelor comune terestre cu fiecare dintre statele vecine cu care s-au încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind eliminarea controlului la frontiera comună, precum și aeroporturilor pentru zborurile externe, curse regulate și neregulate, porturilor maritime și fluviale pentru liniile regulate de pasageri și mărfuri care au ca punct de plecare ori ca destinație exclusivă aeroporturi sau porturi de pe teritoriile statelor ori comunităților de state cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind eliminarea controalelor la frontiera de stat, fără escale în aeroporturi sau porturi din afara teritoriului acestora.

Art. 5. - Modificări (1)

Regimul juridic al frontierei externe cuprinde reglementările cu privire la frontiera de stat din legislația internă și se aplică frontierelor comune terestre, aeroporturilor și porturilor deschise traficului internațional de persoane și de mărfuri, în relația cu statele cu care România nu are regim de frontieră internă.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat, constituite potrivit legii, se administrează de către autoritățile administrației publice locale. Modificări (2)

(2) Culoarul de frontieră și fâșia de protecție a frontierei de stat, proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului de Interne în administrarea consiliilor locale pe bază de protocoale încheiate, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, de către inspectoratele județene ale poliției de frontieră și consiliile locale ale comunelor și orașelor care au, potrivit organizării administrative a teritoriului, limită comună cu frontiera de stat. Referințe (1)

(3) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (2) iau măsuri de marcare a culoarului de frontieră și a fâșiei de protecție a frontierei de stat în colaborare cu formațiunile locale ale poliției de frontieră. Referințe (1)

(4) Pentru curățarea și întreținerea culoarului de frontieră, întreținerea și repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (2) întocmesc anual, împreună cu inspectoratele județene ale poliției de frontieră, planul de lucrări necesar a fi efectuate. Modificări (1), Referințe (1)

(5) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (2) desemnează delegații și experții proprii pentru comisiile mixte interguvernamentale constituite pentru soluționarea problemelor rezultate din înțelegerile bilaterale de frontieră, cu privire la linia de frontieră și semnele de frontieră. Aceștia vor fi comunicați Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în vederea înaintării propunerilor de constituire a comisiilor mixte interguvernamentale, potrivit legii.

(6) Accesul, circulația și desfășurarea diferitelor activități în fâșia de protecție a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta și linia de frontieră, în insulele și ostroavele din apele de frontieră, precum și în apele de frontieră se stabilesc, conform legii, prin hotărâre a consiliului local, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a agenților economici sau a instituțiilor care desfășoară activități specifice în această zonă. Modificări (1)

Art. 7. -

Localitățile incluse în zona de frontieră vor avea înscrisă pe panourile cu denumirea acestora mențiunea "LOCALITATE DE FRONTIERĂ".

CAPITOLUL II Trecerea frontierei de stat

SECȚIUNEA 1 Punctele de trecere a frontierei de stat

Art. 8. -

(1) Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, a mijloacelor de transport cu care acestea se deplasează și a bunurilor de folosință personală se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional, punctele de mic trafic și punctele de treceri simplificate, denumite în continuare puncte de trecere, în condițiile stabilite de lege. Modificări (1)

(2) Trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor și a mijloacelor care le transportă se face numai prin punctele de trecere deschise traficului internațional, anume destinate, potrivit legii.

(3) Punctele de trecere deschise traficului internațional, punctele de mic trafic și punctele de treceri simplificate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2)

Trecerea frontierei de stat prin alte locuri decât cele prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice se poate face, în mod excepțional, în condițiile stabilite prin documentele bilaterale încheiate de România cu alte state.

Art. 10. -

(1) Punctele de trecere funcționează în subordinea Ministerului de Interne care coordonează activitatea privind controlul trecerii frontierei de stat și asigură ordinea publică în perimetrul funcțional al acestora prin Poliția de Frontieră Română.

(2) Autoritățile publice care au, potrivit legii, competențe pe linia controlului la trecerea frontierei de stat colaborează pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a traficului de călători, de mijloace de transport, de mărfuri și alte bunuri.

(3) Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare de amenajare a acestor puncte potrivit planului de amenajare a punctului de trecere, întocmit de Ministerul de Interne și avizat de autoritățile publice prevăzute la alin. (2), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(4) Planul de amenajare a punctului de trecere va cuprinde detalieri ale următoarelor perimetre, zone și spații:

a) perimetrul punctului de trecere care va cuprinde platformele, imobilele și instalațiile aferente destinate asigurării activității specifice în punctul de trecere, după destinația acestuia, cu specificația destinației și a modului de folosire a fiecărui element component;

b) zona de tranzit, astfel cum este aceasta definită la art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

c) spațiul de lucru pentru activitățile de control pentru trecerea frontierei de stat, care va cuprinde: imobilele și instalațiile necesare pentru desfășurarea controlului la frontieră conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001; punctele de control pe sensurile de intrare și ieșire, separate în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001; spațiul anume destinat pentru efectuarea controlului sanitar și sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului, atunci când, potrivit legii, acest control se efectuează separat de controlul persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor și bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control.

Art. 11. - Practică judiciară (1)

Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru delimitarea perimetrului punctului de trecere, a zonelor și spațiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) și pentru separarea sensurilor de intrare și ieșire în/din țară.

Art. 12. -

(1) Personalul autorităților publice cu atribuții de control la trecerea frontierei de stat va purta în timpul programului de lucru ecusoane pentru identificare.

(2) Accesul altor persoane în punctul de trecere se stabilește de șeful acestuia.

Art. 13. -

(1) Deplasarea personalului cu atribuții de administrare a punctului de trecere, în perimetrul acestuia, este permisă pentru desfășurarea activităților necesare funcționării punctului de trecere și se face potrivit regulilor stabilite de șeful punctului de trecere de comun acord cu șeful autorității vamale.

(2) Șeful punctului de trecere împreună cu șeful biroului vamal de control și vămuire la frontieră, în funcție de personalul disponibil, pot constitui echipe de control, în punctele de trecere cu o suprafață mare și posibilități limitate de supraveghere directă a perimetrului, care să asigure controlul accesului și desfășurării diferitelor activități în suprafața delimitată de perimetrul punctului de trecere și prevenirea trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor și altor bunuri.

(3) În funcție de specificul punctului de trecere și de misiunea echipei constituite conform dispozițiilor alin. (2), aceasta are în compunere și personal sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar, al Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și de protecție a mediului, pus la dispoziție, la cererea șefului punctului de trecere, de autoritățile competente.

(4) Personalul echipelor prevăzute la alin. (2) urmărește respectarea prevederilor legale din domeniul propriu de activitate, constată și aplică măsurile prevăzute de lege în competența sa și dispune măsuri obligatorii pentru corectarea deficiențelor constatate.

(5) La terminarea activității de control echipa astfel constituită întocmește un raport comun de activitate, care va cuprinde: componența echipei, misiunea primită, constatările și măsurile dispuse. Raportul va fi întocmit într-un număr de exemplare corespunzător pentru a fi comunicat șefilor fiecărei autorități publice reprezentate în cadrul echipei de control.

Art. 14. -

(1) Zona de tranzit se stabilește într-un spațiu strict delimitat în cadrul punctului de trecere sau, când situația o impune, în imediata apropiere a acestuia și se organizează pentru a permite staționarea persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor și altor bunuri până la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat.

(2) Accesul în zona de tranzit este permis numai personalului autorităților care au atribuții de control pe linia trecerii frontierei de stat și pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau, atunci când situația o impune, pentru acordarea asistenței medicale de urgență sau înlăturarea unei stări de pericol. Personalul administrativ al punctului de trecere și personalul de întreținere al acestuia au acces în condițiile stabilite de șeful punctului de trecere.

(3) Staționarea persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor și altor bunuri în zona de tranzit după efectuarea controlului de frontieră este interzisă. Șeful punctului de trecere împreună cu șeful autorității vamale au obligația de a lua toate măsurile legale pentru a împiedica această staționare.

(4) După terminarea controlului de frontieră șeful punctului de trecere ia măsuri pentru verificarea zonei de tranzit. În situația în care sunt descoperite persoane aflate ilegal în această zonă, ia măsuri de verificare a situației acestora. Străinii descoperiți cu ședere ilegală în zonele de tranzit vor fi returnați pe teritoriul statului vecin sau vor fi îmbarcați pe navele ori aeronavele de pe care au debarcat, în vederea returnării lor în statul de unde au fost îmbarcați, potrivit legii. Dacă navele sau aeronavele nu se mai găsesc în porturile ori în aeroporturile respective, străinii sunt predați structurilor teritoriale cu competențe în materie de străini, până la rezolvarea situației lor, potrivit Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România. Modificări (1)

(5) În situația în care străinii descoperiți cu ședere ilegală în zona de tranzit depun o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, șeful punctului de trecere procedează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 102/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Spațiile de lucru pentru activitățile de control pentru trecerea frontierei de stat vor fi astfel organizate încât să asigure posibilitatea efectuării controlului atât al documentelor privind identitatea persoanelor care trec frontiera de stat, cât și al mijloacelor de transport și bunurilor aflate asupra călătorilor, precum și al mărfurilor, în perimetrele destinate pentru controlul acestora, în condițiile asigurării fluenței traficului de pasageri și al mijloacelor de transport.

(2) În punctele de trecere amenajate corespunzător, cu respectarea dispozițiilor legale privind resursele financiare ce se impune a fi alocate în acest scop, poliția de frontieră și autoritatea vamală execută controlul de frontieră la un singur filtru. Spațiile de lucru vor fi prevăzute cu indicatoare de orientare a participanților la traficul de frontieră și cu inscripții în limba română și în limbile de circulație internațională.

SECȚIUNEA a 2-a Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat

Art. 16. -

Controlul pentru trecerea frontierei de stat române are ca scop verificarea și constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru intrarea și ieșirea în/din țară a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor și altor bunuri.

Art. 17. - Modificări (1)

Toate persoanele care trec frontiera de stat sunt supuse controlului minim pentru stabilirea identității. Cerințele controlului minim se stabilesc de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, avându-se în vedere prevederile Rezoluției nr. 1.373 din 28 septembrie 2001 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluției nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional și ale art. 6 din Convenția de aplicare a Acordului Schengen.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Străinii care provin din state cunoscute cu potențial migrator, precum și străinii proveniți din alte state, cu privire la care sunt indicii că prezintă un pericol pentru ordinea publică, siguranța națională sau sănătatea publică, vor fi controlați amănunțit la trecerea frontierei de stat.

(2) Controlul amănunțit se referă la: verificarea actelor de trecere a frontierei de stat; verificarea îndeplinirii condițiilor pentru intrarea, șederea și ieșirea în/din România; verificarea dacă persoana a făcut obiectul unui consemn sau al altei informări la frontieră; verificarea mijlocului de transport, a mărfurilor și bunurilor ce îl însoțesc; verificarea sanitară. Practică judiciară (1)

(3) Verificarea mijlocului de transport, a mărfurilor și bunurilor ce îl însoțesc se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

(4) Detaliile tehnice ale controlului la frontieră asupra străinilor prevăzuți la alin. (1) și modul de soluționare a diferitelor situații, potrivit legii, vor fi stabilite prin instrucțiuni ale șefilor instituțiilor care asigură executarea acestuia.

Art. 19. -

(1) În punctele de trecere portuare și aeroportuare se poate executa un control preventiv de către poliția de frontieră, la scara navei sau a aeronavei, pentru depistarea străinilor fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, care încearcă să intre ilegal în țară.

(2) Persoanelor descoperite în situațiile prevăzute la alin. (1) nu li se permite coborârea de pe navă sau aeronavă.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) șeful punctului de trecere ia măsurile prevăzute de lege împotriva transportatorului și măsurile necesare pentru supravegherea navei sau a aeronavei până la plecarea acesteia în cursa externă.

(4) În porturile în care sosesc și, respectiv, din care pleacă nave maritime aparținând categoriilor prevăzute de Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/1999, aprobată prin Legea nr. 80/2000, efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994, precum și a standardelor și procedurilor specifice României.

Art. 20. -

Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat va avea următoarea succesiune, după caz:

a) controlul sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului;

b) controlul efectuat de Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România";

c) verificarea de către poliția de frontieră a documentelor de trecere a frontierei de stat și a persoanei, a respectării regimului armelor, munițiilor, substanțelor explozive, precum și a celorlalte substanțe prevăzute la art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001;

d) efectuarea controlului vamal.

Art. 21. -

(1) În aplicarea regimului de frontieră internă cetățenilor statelor sau comunităților de state cu care România a încheiat acorduri, convenții ori înțelegeri privind eliminarea controlului la trecerea frontierei de stat li se efectuează controlul minim, polițistul de frontieră permițând intrarea sau ieșirea acestora în/din țară fără alte formalități. Modificări (1)

(2) În aplicarea regimului de frontieră externă, după efectuarea controlului amănunțit potrivit art. 18, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, polițistul de frontieră permite intrarea sau ieșirea în/din țară a persoanei și, după caz, aplică ștampila de intrare sau de ieșire pe documentul de trecere a frontierei de stat sau pe formularul special destinat acestui scop, încheind astfel procedura de control la trecerea frontierei de stat. Modificări (1)

(3) O dată cu documentul de trecere verificat, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), polițistul de frontieră înmânează străinilor și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, la intrarea în România, tichetul de înscriere a contravențiilor, prevăzut la art. 16 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. La ieșirea din țară străinii și cetățenii români cu domiciliul în străinătate sunt obligați să prezinte, o dată cu documentele de trecere a frontierei de stat, tichetul de înscriere a contravențiilor.

(4) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, pentru orice tip de control, polițistul de frontieră, în baza atribuțiilor referitoare la siguranța națională și ordinea publică sau la solicitarea autorității competente, poate lua măsurile necesare pentru a nu permite intrarea sau ieșirea în/din țară a persoanei, a mijlocului de transport sau a bunurilor.

(5) În funcție de situația creată, de informațiile deținute și de gradul de pericol social al faptelor constatate, șeful punctului de trecere dispune efectuarea cercetărilor necesare pentru clarificare, potrivit competențelor stabilite prin lege.

Art. 22. -

Controlul pentru trecerea frontierei de stat în trenurile internaționale de călători se va face cu respectarea strictă a timpilor de staționare prevăzuți în mersul trenurilor pentru trenurile respective.

Art. 23. -

Pe timpul misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, în zona de frontieră sau în zonele supuse regimului său de control, poliția de frontieră va urmări la controlul asupra identității străinilor și modul în care aceștia au trecut frontiera de stat.

SECȚIUNEA a 3-a Consemnele la frontieră

Art. 24. - Modificări (1)

Consemnele la frontieră sunt acele informații ce se transmit poliției de frontieră și autorității vamale cu privire la persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri aflate în una dintre situațiile prevăzute de lege și care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau ieșirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunțit.

Art. 25. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

Consemnele la frontieră sunt:

a) IND - străin semnalat ca inadmisibil. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România;

b) NPI - nu se permite intrarea. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în țară;

c) NPE - nu se permite ieșirea. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite ieșirea din țară;

d) CAI - control amănunțit la intrare. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor și bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunțit la intrarea în țară și în funcție de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege;

e) CAE - control amănunțit la ieșire. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor și bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunțit la ieșirea din țară și în funcție de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege.

Art. 26. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Ministerul de Interne poate stabili și alte consemne, în sprijinul completării informațiilor pentru consemnele prevăzute la art. 25 lit. a)-e), pentru soluționarea unor probleme legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau la cererea altor autorități de stat.

CAPITOLUL III Norme de comportare a personalului cu atribuții în punctele de
trecere a frontierei de stat

Art. 27. -

(1) Personalul din punctele de trecere își îndeplinește atribuțiile de serviciu în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu respectarea normelor deontologice pentru fiecare domeniu de activitate.

(2) Relațiile dintre reprezentanții autorităților care își desfășoară activitatea în punctele de trecere se bazează pe cooperarea și sprijinul reciproc în vederea îndeplinirii în condiții de calitate a actului de control și respectării întocmai a prevederilor legale în domeniu.

Art. 28. -

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu lucrătorii din punctele de trecere trebuie să dovedească profesionalism, răspundere, cinste, respect și solicitudine atât în relațiile dintre ei, cât și față de participanții la trafic.

Art. 29. -

Consumul de băuturi alcoolice de către personalul punctului de trecere în incinta acestuia, precum și prezența la programul de lucru sub influența băuturilor alcoolice sunt interzise.

Art. 30. -

La solicitarea participanților la trafic ori a altor persoane care se găsesc în punctul de trecere lucrătorii cu atribuții în punctul de trecere au obligația de a se prezenta și de a-și declina funcția.

ANEXĂ la norme Modificări (2)

SITUAȚIA
punctelor de trecere a frontierei de stat a României și a zonelor libere

I. La frontiera româno-ungară

1. Puncte de trecere deschise traficului internațional:

- Petea, județul Satu Mare - rutier;
- Carei, județul Satu Mare - feroviar;
- Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier;
- Episcopia Bihor, județul Bihor - feroviar;
- Borș, județul Bihor - rutier;
- Salonta, județul Bihor - rutier și feroviar;
- Vărșand, județul Arad - rutier;
- Curtici, județul Arad - feroviar și zonă liberă;
- Turnu, județul Arad - rutier;
- Nădlac, județul Arad - rutier;
- Cenad, județul Timiș - rutier.

2. Puncte de mic trafic:

- Petea, județul Satu Mare - rutier;
- Berveni, județul Satu Mare - feroviar;
- Valea lui Mihai, județul Bihor - rutier.

II. La frontiera româno-iugoslavă

1. Puncte de trecere deschise traficului internațional:

- Jimbolia, județul Timiș - rutier și feroviar;
- Stamora Moravița, județul Timiș - rutier și feroviar;
- Naidaș, județul Caraș-Severin - rutier;
- Moldova Veche, județul Caraș-Severin - portuar;
- Orșova, județul Mehedinți - portuar;
- Porțile de Fier I, județul Mehedinți - rutier;
- Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți - portuar;
- Porțile de Fier II, județul Mehedinți - rutier.

2. Puncte de mic trafic:

- Vălcani, județul Timiș - rutier;
- Lunga, județul Timiș - rutier;
- Iohanisfeld (Foeni I), județul Timiș - rutier;
- Grăniceri (Foeni II), județul Timiș - rutier;
- Naidaș, județul Caraș-Severin - rutier;
- Moldova Veche, județul Caraș-Severin - portuar;
- Șvinița, județul Mehedinți - portuar;
- Gruia, județul Mehedinți - portuar.

III. La frontiera româno-bulgară

1. Puncte de trecere deschise traficului internațional:

- Calafat, județul Dolj - rutier (bac) și portuar;
- Bechet, județul Dolj - rutier (bac) și portuar;
- Corabia, județul Olt - portuar;
- Turnu Măgurele, județul Teleorman - portuar;
- Zimnicea, județul Teleorman - portuar;
- Giurgiu, județul Giurgiu - rutier și feroviar;
- Ostrovul Mocănașu, județul Giurgiu - rutier (bac);
- Giurgiu Gara Fluvială, județul Giurgiu - rutier (bac) și portuar;
- Oltenița, județul Călărași - portuar;
- Călărași - Chiciu, județul Călărași - rutier (bac);
- Ostrov, județul Constanța - rutier;
- Negru Vodă, județul Constanța - rutier și feroviar;
- Vama Veche, județul Constanța - rutier.

2. Puncte de mic trafic:

- Calafat, județul Dolj - portuar;
- Rast, județul Dolj - portuar;
- Bechet, județul Dolj - portuar;
- Turnu Măgurele, județul Teleorman - portuar;
- Zimnicea, județul Teleorman - portuar;
- Oltenița, județul Călărași - portuar;
- Călărași, județul Călărași - portuar;
- Ostrov, județul Constanța - rutier.

IV. La frontiera româno-moldoveană

Puncte de trecere deschise traficului internațional:

- Galați, județul Galați - portuar;
- Galați, județul Galați - rutier;
- Oancea, județul Galați - rutier;
- Fălciu, județul Vaslui - feroviar;
- Albița, județul Vaslui - rutier;
- Iași, județul Iași - feroviar;
- Sculeni, județul Iași - rutier;
- Stânca, județul Botoșani - rutier.

V. La frontiera româno-ucraineană

Puncte de trecere deschise traficului internațional:

- Siret, județul Suceava - rutier;
- Vicșani, județul Suceava - feroviar;
- Valea Vișeului, județul Maramureș - feroviar;
- Câmpulung la Tisa, județul Maramureș - feroviar;
- Halmeu, județul Satu Mare - rutier și feroviar (pentru mărfuri).

2. Puncte pentru trecerea simplificată:

- Halmeu, județul Satu Mare - rutier/pietonal;
- Tarna Mare, județul Satu Mare - rutier/pietonal;
- Câmpulung la Tisa, județul Maramureș - feroviar;
- Sighet, județul Satu Mare - feroviar;
- Valea Vișeului, județul Maramureș - feroviar;
- Izvoarele Sucevei, județul Suceava - pietonal;
- Ulma, județul Suceava - rutier/pietonal;
- Vicovu de Sus, județul Suceava - rutier/pietonal;
- Climăuți, județul Suceava - rutier;
- Văscăuți, județul Suceava - rutier;
- Vicșani, județul Suceava - feroviar/pietonal;
- Siret, județul Suceava - rutier/pietonal;
- Racovăț, județul Suceava - rutier/pietonal;
- Galați, județul Galați - portuar;
- Isaccea, județul Tulcea - portuar;
- Chilia Veche, județul Tulcea - portuar;
- Plaur, județul Tulcea - portuar;
- Periprava, județul Tulcea - portuar.

3. Puncte de trecere deschise traficului internațional, situate în interiorul țării:

- București-Otopeni - aeroportuar;
- București-Băneasa - aeroportuar;
- Baia Mare, județul Maramureș - aeroportuar;
- Caransebeș, județul Caraș-Severin - aeroportuar;
- Craiova, județul Dolj - aeroportuar;
- Tulcea, județul Tulcea - aeroportuar;
- Timișoara, județul Timiș - aeroportuar;
- Arad, județul Arad - aeroportuar;
- Oradea, județul Bihor - aeroportuar;
- Cluj-Napoca, județul Cluj - aeroportuar;
- Satu Mare, județul Satu Mare - aeroportuar;
- Târgu Mureș, județul Mureș - aeroportuar;
- Sibiu, județul Sibiu - aeroportuar;
- Mihail Kogălniceanu, județul Constanța - aeroportuar;
- Brăila, județul Brăila - portuar;
- Cernavodă, județul Constanța - portuar;
- Tulcea, județul Tulcea - portuar;
- Sulina, județul Tulcea - portuar și zonă liberă;
- Constanța, județul Constanța - portuar;
- Constanța-Sud-Agigea, județul Constanța - RO-RO, portuar și zonă liberă;
- Mangalia, județul Constanța - portuar;
- Midia, județul Constanța - portuar.

VI. Zone libere

Galați, județul Galați;

Constanța-Sud-Agigea, județul Constanța;

Basarabi, județul Constanța;

Sulina, județul Tulcea;

Giurgiu, județul Giurgiu;

Curtici, județul Arad;

Brăila, județul Brăila.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...