Procedura de autorizare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 19.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Procedura de autorizare

SECȚIUNEA 1 Certificatul de urbanism

ARTICOLUL 27 Definire

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

(2) În lipsa cadastrului general, respectiv a informațiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în condițiile legii.

(3) Pentru aceeași parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanți, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situație certificatele de urbanism urmează a avea același conținut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului) pentru toți solicitanții.

ARTICOLUL 28 Solicitantul certificatului de urbanism

(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un imobil - teren și/sau construcții.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să dețină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.

ARTICOLUL 29 Cerințe urbanistice

(1) Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum și ale altor reglementări din domeniu.

(2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcții, iar specificul obiectivului (funcțiune, accesibilitate, relații de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori dacă particularitățile amplasamentului (suprafață neconstruibilă ca urmare a unor interdicții, servituți sau a unor zone de protecție a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiții de interes public etc.) nu permit realizarea investiției, certificatul de urbanism se eliberează cu menționarea expresă a incompatibilităților rezultate, precum și a imposibilității emiterii unei autorizații de construire pentru obiectivul propus.

(3) În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul localității ori al teritoriului) și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mențiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize:

studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului;
avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și gospodării de apă etc.);
expertize tehnice.

(4) Pentru lucrări la construcțiile existente (reparații, consolidări, schimbări de destinație a spațiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc modificări de natură urbanistică clădirilor ori dacă noua funcțiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

ARTICOLUL 30 Scopul emiterii certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, precum și în vederea desființării construcțiilor.

(2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de urbanism se mai emite și pentru:

- concesionarea de terenuri;

- adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de "studiu de fezabilitate";

- cereri în justiție;

- alte scopuri, atunci când operațiunile respective o impun.

(3) Operațiunile juridice având ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau împărțeală, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituți de trecere, precum și înstrăinarea unui teren destinat construcțiilor se îndeplinesc numai în formă autentică și cu obținerea prealabilă a certificatului de urbanism. Operațiunile juridice sus-menționate, îndeplinite fără respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.

ARTICOLUL 31 Depunerea documentației

(1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent actele menționate la art. 16 din prezentele norme metodologice.

(2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procură, contra cost, de la emitent și se completează cu datele solicitate.

(3) La depunerea cererii-tip emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculată potrivit reglementărilor în vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul având obligația de a achita taxa de îndată și de a prezenta copia de pe documentul de plată.

ARTICOLUL 32 Verificarea conținutului documentației

(1) Verificarea conținutului documentației depuse de solicitant pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

cererea este corect adresată emitentului abilitat (președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau primarul, conform competențelor de emitere stabilite de Lege);
cererea-tip este completată corect;
elementele de identificare privind solicitantul și imobilul sunt suficiente, potrivit Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism";
este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

(2) Documentația incompletă ori nerelevantă sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, cu menționarea în scris a elementelor necesare completării.

(3) În această situație, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentației complete.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând să fie utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentației complete.

ARTICOLUL 33 Redactarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, ca urmare a analizării cererii și a documentației complete, în deplină concordanță cu situația reală din teren la data solicitării.

(2) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorității emitente), făcându-se specificările necesare privind:

menționarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului;
încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate și, în funcție de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizării lucrărilor solicitate prin cerere;
menționarea avizelor și acordurilor care trebuie să însoțească proiectul de autorizare, atât cele care se obțin pe plan local de către emitentul autorizației de construire, în cadrul acordului unic, cât și cele care se obțin pe plan central și care urmează să fie obținute prin grija solicitantului;
întocmirea, după caz, a unor documentații de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluția urbanistică propusă sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, conform celor menționate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(3) Certificatul de urbanism va fi însoțit de planul de situație depus de solicitant, pe care emitentul va menționa limitele edificabilului, retragerile obligatorii și alte elemente extrase din documentațiile de urbanism.

(4) În certificatul de urbanism se vor înscrie informațiile cunoscute de emitent, la data elaborării, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, după cum urmează:

a) Regimul juridic:

situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;
natura proprietății sau titlul asupra imobilului;
servituțile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemțiune, zona de utilitate publică;
includerea imobilului în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora, după caz.

b) Regimul economic:

folosința actuală;
destinația stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate;
reglementări ale administrației publice centrale și/sau locale cu privire la obligațiile fiscale ale investitorului;
alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean asupra zonei în care se află imobilul.

c) Regimul tehnic:

informații extrase din documentațiile de urbanism și/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum și în situația în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicții temporare sau definitive de construire); în funcție de complexitatea și de volumul informațiilor, acestea se vor putea prezenta și în anexă la certificatul de urbanism;
regimul de aliniere a terenului și construcțiilor față de drumurile publice adiacente;
retragerile și distanțele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine;

înălțimea maximă a construcțiilor (totală, la cornișă, la coamă, după caz) și caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri);
procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafața de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;
echiparea cu utilități existente și necesare (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicații, transport urban etc.);
circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare;
dimensiunile și suprafețele minime și/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);
elemente privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, după caz;
necesitatea elaborării unei documentații de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., în condițiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(5) În vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care aceștia vor solicita în mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate în cadrul consiliului județean.

(6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabilește avizele și acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor, după cum urmează:

a) Avize și/sau acorduri obținute pe plan local, prin grija emitentului autorizației, pe baza fișelor tehnice și care se includ în acordul unic pentru:

a.1) utilitățile urbane, în vederea avizării racordării investiției la utilitățile urbane necesare funcționării acesteia, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilități urbane, în funcție de existența acestora și de relația posibilă cu investiția;

a.2) prevenirea și stingerea incendiilor, apărare civilă, protecția mediului și sănătate publică, după caz, pe bază de documentații de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerință.

b) Avize și/sau acorduri obținute prin grija solicitantului:

b.1) avize specifice:

- avizele necesare pentru situații deosebite, ca urmare a condițiilor speciale de amplasament sau a funcționalității investiției emise de: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Compania Națională "Apele Române" - S.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administrației publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în funcție de relația posibilă cu investiția;

- avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af (rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ), altul decât verificatorul de proiect pentru cerința Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrările de susținere a excavațiilor și a infrastructurii la construcțiile care necesită executarea de excavații cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare;

- avizul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și al Ministerului Culturii și Cultelor, emis la documentațiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecție ale acestora, va fi utilizat și pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

b.2) acordul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru:

- intervențiile asupra construcțiilor, determinate de necesitatea eliminării efectelor acțiunilor accidentale (naturale), în vederea aducerii acestora la un nivel corespunzător cerințelor de calitate a construcțiilor (lucrări de susțineri provizorii, consolidări, reconstruire integrală sau parțială a construcției etc.);

- intervențiile determinate de acțiuni ale omului asupra construcțiilor, ce urmează să se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, în vederea schimbării de destinație, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicării nivelului performanțelor inițiale (transformări, completări sau înlocuiri ale unor părți de construcție, extinderi sau supraetajări, modernizări sau reabilitări);

b.3) avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat, în cazul lucrărilor care se execută la construcții existente;

b.4) acordul vecinilor (exprimat în formă autentică), care se solicită în următoarele situații: Jurisprudență

- în cazul construcțiilor noi amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai dacă lucrările noi de construire impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări etc.) și dacă prin proiect se menține această obligativitate;

- în cazul amplasării de construcții noi cu alte funcțiuni decât cele ale clădirilor învecinate și dacă prin natura activităților adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.);

- pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinației clădirilor colective de locuințe existente sau a unor părți din acestea, precum și a spațiilor cu altă destinație din aceeași clădire, dacă prin natura activităților se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.).

În cazul intervențiilor necesare pentru consolidarea și/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulți proprietari în același imobil), în situația în care unii proprietari nu își dau acordul, în vederea urgentării autorizării și a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii.

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a înscrie scopul utilizării actului, în conformitate cu declarația solicitantului.

(8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se eliberează cu menționarea incompatibilităților rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiții.

(9) Certificatul de urbanism se completează, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4, după cum urmează:

- pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară, precum și în situația respingerii solicitării, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv;

- pentru celelalte situații se completează în totalitate, cu excepția cererii în justiție pentru care se va completa în funcție de cerințele acesteia.

(10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificării imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplică ștampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..." prezentată în formularul-model F.15.

(11) În vederea autorizării executării lucrărilor de branșamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de execuție, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administrației Domeniului Public/Administrației Străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de rețele, după caz, avizul Comisiei de coordonare rețele (pentru extinderi).

ARTICOLUL 34 Semnarea certificatului de urbanism

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semnează de aceeași autoritate abilitată să emită autorizația de construire/desființare:

- președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;

- secretarul general, respectiv de secretar;

- arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) În condițiile prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar și președintele consiliului județean a competențelor de emitere a autorizațiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică și la emiterea certificatelor de urbanism.

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 35 Înregistrarea certificatului de urbanism

(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a institui un registru de evidență a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidență a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată și valabilitatea certificatului de urbanism.

(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condițiile art. 29 alin. (3) și (4) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

ARTICOLUL 36 Eliberarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare pentru utilitățile urbane și pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, organizate în județe sau în municipiul București, în vederea emiterii acordului unic.

(2) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a încunoștința solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentației în vederea autorizării. În acest scop societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administrației publice locale, să transmită acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări și capacități - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

(3) În situația în care certificatul de urbanism este emis de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

(4) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului județean, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

(5) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

ARTICOLUL 37 Valabilitatea certificatului de urbanism

(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii.

(2) Emitentul certificatului de urbanism stabilește termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 de luni de la data emiterii, în funcție de:

complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;
scopul pentru care a fost solicitat;
menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.

ARTICOLUL 38 Prelungirea valabilității certificatului de urbanism

(1) Prelungirea valabilității certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării, pentru o perioadă de maximum 12 luni.

(2) Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

(3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singură dată, cu maximum 12 luni, după care va fi necesar un nou certificat de urbanism.

(4) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

ARTICOLUL 39 Asigurarea caracterului public

(1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanților certificatelor de urbanism.

SECȚIUNEA a 2-a Autorizația de construire/desființare

ARTICOLUL 40 Definire

(1) Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

(2) Autorizația de construire/desființare se elaborează în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, precum și de avizele/acordurile exprimate.

(3) Autorizația de construire/desființare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii și detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare - formularul-model F.9.

(4) În condițiile Legii nu se emit autorizații provizorii sau cu condiția îndeplinirii ulterioare a unor cerințe referitoare la documentația depusă (obținerea de avize și acorduri, completări sau modificări în piesele scrise și desenate etc.), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (13) din Lege.

(5) Prin autorizația de construire pentru construcțiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acordă provizoratul, precum și consecințele care decurg din încetarea acestuia.

ARTICOLUL 41 Solicitantul autorizației de construire/desființare

(1) Solicitantul autorizației de construire/desființare poate fi orice persoană fizică sau juridică deținătoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru construcții cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).

(2) Solicitarea emiterii unei autorizații de construire/desființare se poate face fie direct de către deținătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condițiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică sau o persoană juridică autorizată, care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcții.

(3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale se asociază, finanțează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor:

a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și în Cartea funciară;

b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, și în actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.

ARTICOLUL 42 Depunerea documentației

(1) În vederea obținerii autorizației de construire/desființare solicitantul trebuie să se adreseze autorității administrației publice locale care a emis certificatul de urbanism și să depună o documentație cuprinzând toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice.

(2) O dată cu depunerea cererii de eliberare a autorizației de construire/desființare, solicitantul, deținător al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că imobilul - teren și/sau construcții - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanței judecătorești. În lipsa acestei declarații documentația nu se acceptă la autorizare și se restituie imediat solicitantului.

(3) Documentația prezentată va fi preluată și înregistrată la ghișeul emitentului care va comunica solicitantului și cuantumul taxei de emitere a autorizației, calculată potrivit prevederilor art. 69, 71 și 72 din prezentele norme metodologice, acesta având obligația de a o achita de îndată.

ARTICOLUL 43 Verificarea conținutului documentației depuse

(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă:

cererea este adresată autorității administrației publice locale abilitate, potrivit legii, să emită autorizația;
formularul cererii și anexa sunt completate corespunzător;
certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
există dovada titlului solicitantului asupra terenului și/sau construcțiilor;
există declarația privind inexistența pe rolul instanței de judecată a unui litigiu privind imobilul;
proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz, este complet și conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum și ale prezentelor norme metodologice;
există fișele tehnice completate și documentațiile necesare emiterii avizelor și acordurilor din competența de obținere a emitentului;
există avizele și acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;
există referatele de verificare a proiectului și, după caz, referatele de expertizare tehnică;
se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor și acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum și a taxei de eliberare a autorizației de construire/desființare.

(2) În situația în care se constată că documentația depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea în scris a deficiențelor și a elementelor necesare completării acesteia. În această situație termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizației curge de la data depunerii documentației complete.

(3) În situația prezentării unei documentații complete, fișele tehnice și, după caz, documentațiile pentru avize, care sunt în competența de obținere a emitentului autorizației, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege și menționate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate.

(4) Responsabilitatea emiterii unei autorizații pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizației, cât și responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentația.

(5) Taxa pentru autorizare nu se restituie în cazul returnării documentației în condițiile prevederilor alin. (2), urmând să fie utilizată pentru emiterea autorizației în situația prezentării documentației complete.

ARTICOLUL 44 Obținerea avizelor și acordurilor din competența emitentului

(1) În vederea emiterii acordului unic, pe lângă avizele de utilități urbane, emitentul are obligația să obțină avizele și acordurile privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

(2) Avizele și acordurile prevăzute la alin. (1) se emit de instituțiile descentralizate, conform legii, pe fișele tehnice specifice fiecărui avizator, completate și depuse de către solicitant la emitentul autorizației de construire/desființare, după cum urmează:

a) documentația pentru avizul privind prevenirea și stingerea incendiilor se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrări care se supun autorizării pentru prevenirea și stingerea incendiilor sunt enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 571/1998. Documentația va trebui să conțină cererea-tip în două exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse în două exemplare, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, documentația tehnică cuprinzând piese scrise și desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire și de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerința de calitate - siguranța la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, opis, aviz și, după caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate își pierd valabilitatea dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările de execuție prevăzute în documentația tehnică;

b) documentația pentru solicitarea avizului de apărare civilă se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M46/1997 și ale Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în subsolul construcțiilor noi. Documentația va trebui să conțină, în copie, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel și secțiunea caracteristică, în două exemplare, memoriu tehnic general și memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate) - formularul-model F.8.3;

c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protecția mediului se eliberează pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr. II la Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, precum și pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. Conținutul documentațiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcții este stabilit în fișa tehnică pentru obținerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). În situația solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcții ce necesită studiu de impact, documentația prezentată va fi însoțită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecția mediului. În situația solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apă, solicitantul se va adresa unității teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentația prezentată va fi însoțită de avizul respectiv;

d) documentația pentru avizul sanitar se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice. Documentația va conține certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare, memoriu tehnic însoțit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcționale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apă potabilă, colectarea și tratarea apelor uzate și a deșeurilor lichide și solide, măsuri pentru combaterea poluării, pentru protecția sanitară, pentru realizarea unor circuite funcționale corecte, precum și, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitivă, actul constitutiv al societății, autorizația de exercitare a unei activități independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației se va elabora și se va depune un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.

ARTICOLUL 45 Examinarea și avizarea documentației

(1) Examinarea documentației depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desființare (P.A.D.), după caz, precum și a datelor înscrise în anexa la cerere și constă în examinarea modului în care sunt respectate:

datele și condițiile cerute prin certificatul de urbanism;
reglementările cu privire la întocmirea și conținutul proiectului supus autorizării, astfel cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;
prevederile cu privire la abilitarea proiectanților pentru semnarea documentațiilor, conform dispozițiilor:

- art. 61 din Lege;

- Legii nr. 184/2001;

prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați potrivit Legii nr. 10/1995 și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru asigurarea cerințelor de calitate a proiectului;
introducerea condițiilor din avizele și acordurile favorabile obținute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum și din studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism.

(2) Pentru emiterea acordului unic documentația verificată conform alin. (1) se promovează spre analiză și avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Avizarea documentației se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentației și cuprinde două etape:

a) Analiza pe specialități a fișelor tehnice pentru utilitățile urbane și de emitere a avizelor și a acordurilor

În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziție spre analiză fișele tehnice specifice și proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat și are obligația de a se prezenta la sediul emitentului unde funcționează Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării și/sau pentru a introduce corecțiile necesare în documentație.

b) Analiza în plen

În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitată să emită acordul unic, dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigențele privind:

- avizarea furnizării utilităților urbane potrivit conținutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- cerințele avizelor/acordurilor date de instituțiile descentralizate, obținute prin grija emitentului;

- celelalte acorduri și avize din competența de obținere a solicitantului.

În situația în care furnizorul/administratorul de utilități nu poate asigura capacitățile solicitate (conform fișelor tehnice și proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilități are obligația de a sugera în scris modalitățile de rezolvare în beneficiul investiției.

(4) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-șef sau de înlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca invitați persoanele interesate în promovarea autorizării execuției lucrărilor.

(5) Acordul unic, precum și celelalte avize și acorduri își extind valabilitatea pe durata valabilității autorizației (inclusiv a duratei de execuție înscrise în autorizație) sau în cazul prelungirii valabilității acesteia.

(6) În baza acordului unic și a avizului structurii de specialitate se poate redacta și emite autorizația de construire/desființare.

(7) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către:

- consiliul județean, Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor municipiului București, ale municipiilor și orașelor care dispun de structuri de specialitate;

- consiliul județean, pentru lucrările de construcții din competența de autorizare a primarilor de comune, precum și a primarilor municipiilor și orașelor care nu au constituite structuri de specialitate.

(8) În situația în care primăriile orașelor și municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilități urbane (de exemplu: apă, canalizare, energie termică etc.), în vederea obținerii acordului unic, acestea se vor îngriji să obțină avizele/acordurile respective pe plan local și să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor județene, urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obținute la nivel județean de la administratorii/furnizorii de drept.

ARTICOLUL 46 Emiterea și gestionarea acordului unic

(1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentațiile depuse pentru emiterea autorizației de construire/desființare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fișelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizației de construire/desființare - președintele consiliului județean sau primar, după caz, - și se contrasemnează de arhitectul-șef.

(4) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.12, se arhivează împreună cu fișele tehnice conținând avizele favorabile și se comunică, după caz, autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.

ARTICOLUL 47 Redactarea autorizației de construire/desființare

(1) Autorizația de construire/desființare se redactează de structura de specialitate din cadrul administrației publice județene, municipale sau orășenești ori, după caz, de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1-F.13.4, după caz, cu menționarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrărilor de construcții autorizate.

(2) Prin autorizația de construire/desființare emitentul poate impune anumite condiții pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale și locale, privind:

a) condițiile de utilizare a domeniului public (accese în zona șantierului, staționări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spații publice, treceri temporare sau săpături în spațiile publice, devieri ale circulației auto sau pietonale, protecția circulației, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

b) măsurile de protejare a proprietăților particulare învecinate;

c) măsurile de protecție sanitară și socială în situația cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitățile existente etc.);

d) măsurile de protecție a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum și în cazul realizării de investiții în zone care nu dispun de utilități (în special canalizare, evacuarea și depozitarea deșeurilor menajere etc.);

e) măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

(3) În situația autorizării executării lucrărilor pentru construcții cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizației de construire/desființare (formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul va face precizări privind obligațiile care decurg din "caracterul provizoriu și durata de existență limitată până la...", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării obiectivului autorizat.

(4) În situația în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mențiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizație.

(5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ștampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" (prezentată în formularul-model F.16) pe toate piesele scrise și desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizația, iar al doilea exemplar va rămâne în arhiva emitentului autorizației.

ARTICOLUL 48 Semnarea autorizației de construire/desființare

(1) Potrivit prevederilor Legii autorizația de construire/desființare se semnează de către:

- președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;

- secretarul general, respectiv de secretar;

- arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizației de construire/desființare revine semnatarilor acesteia, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 și 116 din Legea nr. 215/2001, competențele de emitere a autorizațiilor de către președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București și primar nu pot fi delegate.

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) autorizațiile de construire/desființare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 49 Înregistrarea autorizației de construire/desființare

(1) Emitentul autorizației de construire/desființare are obligația de a institui un registru de evidență a autorizațiilor de construire/desființare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizației având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidență a autorizațiilor de construire/desființare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuție și termenul de valabilitate a autorizației.

(3) Pentru autorizațiile de construire/desființare emise în condițiile art. 50 alin. (2) și (3) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

ARTICOLUL 50 Eliberarea autorizației de construire/desființare

(1) Autorizația de construire/desființare se eliberează solicitantului, direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

(2) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

(3) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului județean, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

(4) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

ARTICOLUL 51 Valabilitatea autorizației de construire/desființare

(1) Prin autorizația de construire/desființare emitentul stabilește și înscrie în formular:

a) valabilitatea autorizației de construire/desființare;

b) durata de execuție a lucrărilor.

(2) Valabilitatea autorizației de construire/desființare se constituie din:

a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;

b) în cazul îndeplinirii condiției specificate la lit. a), de la data anunțată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzută prin autorizație.

(3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcții autorizate, se stabilește de către emitentul autorizației de construire/desființare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz. În funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizației de construire/desființare poate reduce durata executării lucrărilor față de cea solicitată prin documentație, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz.

(4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizației de construire/desființare se menține, cu condiția respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum și a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizația de construire/desființare, avizele, acordurile, precum și documentațiile care au stat la baza eliberării autorizației aparțin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

ARTICOLUL 52 Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

(1) În cazul în care lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația de construire/desființare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației.

(2) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

(3) Acordarea prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizație. Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentații. În această situație emitentul autorizației are obligația de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

(4) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare reprezintă ultimul termen pentru executarea integrală a lucrărilor.

ARTICOLUL 53 Pierderea valabilității autorizației de construire/desființare.
Emiterea unei noi autorizații

(1) Autorizația de construire/desființare își pierde valabilitatea prin:

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizația de construire/desființare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuție stabilite prin autorizație, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității autorizației;

b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilității autorizației;

c) modificarea condițiilor, datelor sau conținutului documentației care a stat la baza emiterii autorizației.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizații de construire/desființare.

(3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire/desființare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale. În această situație taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

(4) În situația în care valabilitatea autorizației de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizații de construire (în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

(5) În cazul întreruperii execuției pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizației de construire/desființare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații de construire/desființare, care va avea la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții.

ARTICOLUL 54 Asigurarea caracterului public

(1) Lista autorizațiilor de construire/desființare, completată cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public și se afișează la sediul emitentului.

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea autorizațiilor de construire/desființare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Conținutul documentațiilor cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizațiilor de construire/desființare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului și numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora, în baza unui regulament aprobat de autoritatea emitentă.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 19.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Documentele autorizării
Procedura de autorizare
Alte precizări privind autorizarea
Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancțiuni
Alte dispoziții
Formulare necesare autorizării**)
;
se încarcă...